BINNENLAND. fitan ten o. 115. Donderdag 19 Mei ISM 164® Uit Stad en Provincie. iepen Itrek- sa). chool tnd- |3 w. den vóór een, kinde, |Leer- 50 lot piniuj Ge- htilig |g en |i- met jzzer- loefeli. Ge- ILAP- I kilo 1 it. 7. Iseon- Rom 9 O MIDDELBURGSCHE COURANT GEBARSTEN. f De Entente vertoont een leelijke barst. 'Ai wordt die Zfendjag gekromd, ze blijft stuk) Dat beteekent een nieuwe wringing tusi- adhen de zich verschuivende groote machj- ten van Europa. Dat Mn bete©kenen, dat nieuwe schok ken de wankele brokken van Europa nog meer door-een zullen werken. Dat hetetekenft voor ons Nederlanders,, in ieder geval, dat we zéér zorgzaam' mloeten uitzien naar de mogelijke gevol gen tijajarwm Want we zitten er woer mid den tussóhen, met den invlioed van dei groote vastelandsmacht vlak aan onze Zuidgrens en t|en deel© aan onze Oost-1 grenst ONS LEGE». „Nederland, dat nu op het punt staat een reorganisatie vian zijn strijdmacht tot isjtajnd te brengen, geve tot ontwapening het vótorbeeld. Hejt rertrouwe daarbij' op de steeds gróo- ter wordende miacht der arbeiders, Idie, vast aaneengesloten, oiok ten uanzien van dit zoo. belanigirijke on derdeel van de taak, die voor hen, en voor hen 'alleen, is weggelegd, zonder twijfel hun doel zullen be reiken." Aldus het oordeel van „verscheidene leiden" bij het afdeelin(gao,hdeirzioek Idler Tweede Kamer van het voorstel tot nieu we regeling van den Dienstplicht, Jawel, het (geluid herkennen we. Het klonk ook uit sómmige manifesten en congres-moties der S. D. A. P. Maar die frase wordt hopelopls! hol, als we ons herinneren, dat in „Het Volk" in den laatsten tijd telkens;, met bitterheid geklaagd wordt over de fatale VertfjeëHd1- heid der arbeiders; hier in Ned(erlan(d' o .la. scherp aangewezen, ctgoir Troelslra; in Frankrijk, o.a. blijkend uit de door het .Volk! zoo schamper besproken totale mis lukking van de 1 Mei-viering; in Duitsch- land, blijkend uit de talrijke groepen van partijen in de arbeiderswereld. Dal is dan toch wel heel ietisl anders dan het „vast-aaneenlgtesjlotpn-zijh" der arbeiders waarop di'o frase ons wil doen vertrouwen als een voldoende waarborg legen een oorlog. Het v|ertr)ojuwen wordt pok al niet sterker, als we de vdlmiaakjte lijdelijkheid zien, waarmee in België en Frankrijk de nieuwe mobilisaties! tegen over Duitschland door de socialistische partijen weiden aanvaard. Neen, We IgelooVérf ons niet erg te ver gistten als we van" de meening uitgaan, dat in het Nederlanjdsdhe volk niémand op de afwerende kracht der solidaire arbeiderspartijen durft rekenen, wanneer bijv. in een nog1 altijd mogelijk nieuw Eu- ropeesch conflict, de BelgiVch© regee- ringblaar leger zou gebruiken om! van Ne derland de Limburglsche sitaart af te knij pen, die nu al in zijn geheel do,or Bel gische troepen is -omringd tengevolge! van de (bezetting van Duitschland; of wel haar troepen naar hfet Noorden zou willen zienden om Z.-Vlaandieren te bezetten,, Zoiover liet kou. iWie in vertrouwen op die 'arbeiders macht het leger afdankte, zou danig be drogen uitkomen. Zóón frase zou eigen lijk belachelijk zijn van verblinde waan over eigten macht als zij' niet tot zulke ernstige gevolgen in de praktijk kon Voe ren. i Gelukkig dat die groep der S, D. A. P. niet voor de veran twoórdel ijkheid staat, naar baar woorden te handelenen dat in de Kamerafdeelinge® „zeer vele leden" zich daar niet mee veree®igden. houden, niet te ver worden do|ojrjgjè,'Vber!dr. Het is naar de meening; der leden, Idie hier aan het woord waren', ondenkbaar, dat een land als Nedterland van alle ver dediging) gehéél zou afzien. Daarïnedp zou worden te kennen -gegeven, dat het Nederlandsche volk op het behoud va® onafhankelijkheid geen prijs ,sjt©lt. De na tionale verdediging moet niet alleen wor den verzorgd, Zij moet |o|ok' goed wor^ep verzorgd. Sommigte leden vonden in de bfeven weergegeven beschouwingen aanleiding te wijzen op de tegenwoordige pferlogsuit- rustin'g van België. Deze leden zöudëni niet glaame zien, dat in dezen het Bel gische voorbeeld dolor Nederland! ztoiu worden gevolgd. Doch zij' meenden in hetgeen te dezen opzichte in België ge scbiedt reden te hebben voor het uitls[pre ken van den wensch, dat -ons land zal voprtg'aan niet zich binnen de grenzen van zijü kracht weerbaar te maken. Verschillende andere léden gaven als hunne meening' te kenneh, dat de eenige oplossing van het vraagstuk, liloe met vermijding1 van te groote persloionlijke en geldelijke offers den weerm!acht is! te verkrijgen, welke voor ons land vpldoten- de is te achten, in! de instelling! van den volksleigter is te vinden'. Masr kan ons land een leger onder houden dat eenig nut zon kunnen op leveren Er waren er in de Kamieraftiteel ingteh die opk dat betwijfelden. Maar verscheidene ander© leden kwa men tegen deze zienswijze op. In de eer ste plaats herinnerden deze leden nan de 'groote beteekènis, welke gedurende den wereldoorlog vOior ons land- gelegen wfcg in het feit, dat bijl het uitbreken van dien oorlog lover een sterk© weermacht kón worden beschikt. 'Dóór eenigen van hen werd in verband hiermede ffe aan dacht gevestigd op het artikel van d©® Franschen kolonel Delfrasse In d© Fe brusri-aflevering' van de Revue militaire générale. Voorts Uiteenden deze l©den dient in het o;og te worden gehouden, dat wij wel nooit alleen mtet een gropte mogend heid in oorlog zullen geraken. Het is niet de vraag' of Nederland een leger kan onderhouden, dat ©én absolute veiligheid van ops grondgebied waar borgt, waarmede het land met succes té gen eiken mogelijken vijand zou kunnen worden verdedigd. Maar het is dé vraag ol vóör tons land een leger mógelijk Is!, tfel in tijd van nood eenigen tegenstand rfen beteekenis zou kunnen bieden. En zpffc een leger is mogelijk mits] dH be perking van de persoonlijke én finan- |j|eeïe lasten-, vdSIk® uiteraard binnen ze- Ier© grenzen WpeWn wórtleH fcffogge Dergelijke beschouwing©® getuigen wèl van een anderen .geest dan de twee jaar geleden gehouden Kamternesprekingien, die eenerzljds onder d©n invloed! «Honden van de mobilisatie-moeheid, anderzij!d$ nóg doortrokken waren van de hlolopi dat de Volkenbond nog wel eenig resultaat zóu hebben. Wij zelf zïjtn toen nog; wel eens scherp becritiseerd omdat we de. jqol van ons leger in, dé oorlogsjaren honger aan sloegen dan toen velen deden, en omdat we van den Volkenbond weinig verwach ten. Het is dan ook met voldoening dat we dien anderen igeest Con'stafeeren. Of nu het nieuwe voorstel van den Mi nister van oorlog tons, de in ieder geval wenschelijke reorganisatie zal brengen' Er is in de Kamer,afdeeliinfg^n gewezen op de wein Ige standvastigheid van den Mi-, nister, igtetuige het gemak waarmee hij' de eerst door hem' aangekondigde vermin dering van het jaarlijksdhe contingent Weèr prijs gaf. E|r is! op gewezen dat me® van den Minister geen kostenberekening kreeg, zoodat men niét kan belotoird'peleil of deze regeling d©, in de Troioinréd© toe gezegde vermindering Van den geldelijL ken druk zal brenjgten. Er zijn door "ver scheidene leden ernstig© bezwaren geopi- perd tegten het onderscheid tusschen kern- en reservetroepenwaarvan zij een verzwakking onzer weermacht vreesden. Dpt laatsfie punt de essence van het voior sf ei is voor een leek moeilijk' te beoiordefèlen. D,at is het ongeluk Van de meeste mib'taire kweslties. De desahn- di(gen zijn het ér niet over eens en de leek wéét dlan niet waf hij ervan denken moet. Het afdteelings. vierslag der Tweed,e Kamer is oiok' al wefer een voorbeeld van zulk een verwarrend verschil van in zicht zoowel wat betreft de verdeel ing in kernlefgér en reservetroepen als wat aangaat het nu't der vooirdfeelen, verbon den aan de vóforjgjeoefendjheid. Dat verschil in inzicht is zoó groot dlat we er aan gaan wanhopen of een; lichaam als de Kamer er wel in slagen zal een goede regeling tot stand te bren gen, iafe ze niiet wordt geleid djpor een krachtige mmisterfig'uur, die door de dwlars-stroomingen lieten naar zijn doel stevent. Mjen zou er Boe komen het min der de vraag ié achten welke reorgjanisa- tie er kómt, dlan .of er een reorganisatie kómt, die dien van zelf hfet te veel aan nutteloosheid wegsnijdt, djat in de mo bilisatie-jaren Voior allen duidelijk! is ge worden. En de huidigje Minister v'an Oorlóg rolaakt niet den indruk dje krachtige fi guur te zijndjaarvólor is1 hij veel te spoe dig concessies g|aan dólen ,t)oen er bezwa ren tegen zijn eerst „uitgesproken plannen, werden geopperd. Men zal natuurlijk het antwoord die nen af te wachten. Maar voior 't oogen- blik is de eindindruk vian 't afdjeelingS- verslag toch dezfe: dat he|t vertrouwen in het belfeid van den Minister ni^t groot is1, en dat h'Ij ejten groot deel der goedwil lende Kamerleden niet van 't doeltreffende vian zijn voiorstellen heeft overtuigd. eerst ook' de Imilitaire rechlsiplfeging mfoest worden herzien. En daarin zat een netelige kwesftie van militaire Traditie, wapjt de nieuw lichters wilden aan 't hoofd der krjjlglsf- raden juristen stellen in plaats van offi cieren; en de militairen vain 't oud© slag wilden daar niets van weten. Het wa'sl minister Golijn die dat isjanien met den toenmaligen minister van justitie Ruys in 1903 door zette. Maar toep. was mten ©r nog niet. Er was nog een invoeringswet noodig', die ontworpen is door een com'- missie onder voórzitterschap van den heer Dres'sjelhuys. En idie "Jnvoteringjslwet is 'gister behandeld en aangenomen. Zonder veel verzet. Alleen dk>(or de S. D. A. P. Wij mionde van den heer H u- g e n h o It Z Werden twe© punten aan- -geroerd. Een p,o.g al makke motie, waarin hij apn de regiering vroeg, een ,onderzoek| in te stellen naar "de wensfchelïjklieidi en invoering van raden van tucht en van voorwaardelijke s traflopleggipg, werd m©t 38 tegen 28 stemmen aangenomen^ Maar verworpen weód met 49 tegep) 17 stemmen feen door hem voorgesteld! amendement om in vredestijd alleen mi litaire kwesties! voor den militairep rech ter te brengen- D© hCer D r e s s te 1 h u ys en Mimiste'r Heemsjkerk hadden het bestreden, voornamelijk óp grond van de igj.roote mfojeilijkheid in d© praktijk van bet juiste onderscheid der misdéijl- ven. Toen kwam, na een paar klein© wetjes, het voorschot van Vijf millioen, verdeeld over vjjï jaar, aan de Holland—Z. Afrika lijn, een ontwerp 'dat verdédigd is als een hevorderinjg der ©qonplmisiche han den met de stamverwant© Z. Afrikaan der s, maar dat in de perai de vraag heeft tdoen |Opkioim©n lof die lijn zulk een finan- cieelen steun noodig heeft, en óf de daardoor bevorderde ectonolmis'ch© be langen een millioen 'p©r jaar waard rijn. De heer Teenstra vond in het ont werp een protectionistisch© strekking eH was er tegen, hoewel de zaak zelf hem' sympathiek is. De heer Brautig!am, ©©n nauwlet tend opmerker inzake stolomvaartlijhen, als voorzitter van den Centr. Blond van Transportarbeiders,, was wantrouwend. Hij' vroeg o.a. den Minister welk© rela tie deze lijd heeft met de Epg|eljsc(h© FurniSs-miaatschappïj1, daar hij vermoedt dat de Scheepvaartmaatschappij' v. d. Eb en Dresselhuys, die bij' d© .oprichtinjg 10 preferente aande-elen heeft ontvangen een dochter- of zustermaatschappij va® Furness is of Wórdt. Eqf die firtn'a Furness noemde h'ij' „den lijkbezorger van zWakke reederijfen." De (spreker mteerdte; dat zonder door schot de lijd er töcli gekblmen zóu zijd; en 'dat er door gr|o(ot-kapitalistep" getrachjt wordt een isublsidie in de wacht te sle pen, onder beroep top de stamverwant schap met Z. Afrika. Tegtonover die gedocdmfedteerde ren© werd de "ideale sympathie-betuiging van den heer v. D 'ij'k' wel wat bl©ek. Varidaagi voortzetting. in te jgaan lop cleii eisich hajai' dótor de rechtsche raadsfractie als! vfoorwaarde om tot onderling overleg te ktomew, gesteld Zij wijst dien eisch onvoorwaardelijk' af en is ervan jo,vertuig!d, (dat rij', die het! schrijven aan de S. D.-fractie helden' |g|e- redigeédd, geen ander antwoord hebben verwacht. De sociaal-democraten zullen dus geen vertegenwoordigers hebben ini het dage- lijksteh gemeentebestuur. De r©cht££be partijen zullen hu ieder overleg, pl!e- gieri met de twee man sterk© vrijz.-dem-. fractie en met die van den Vrijheidsblond'. Het nieuw© college zal' nu worden sagmt- gesteld uit alle groepen bmt|en dé soc- demioeratische. de communistiisfebe en de De Gelder-Zuurbier fracties. No|g| in d©n Hoop dezer week zal daaromtrent ©en de finitief besluit worden géflómen. KAMEROVERZICHT. Tweede Kamer. 'Zitting van Woensdag. Verouderd, oud-bakken, verzuurd!, het waren geen waard-eérfendc termen die de heer Hugenhtoltz had ter kwa- lificatie van het wetsontwerp inzak© dé militaire rechtspraak. De heer D r e sf- s e 1 h u v te, ontkende trouwens dat ©r iéts in verzuurd Was. Maar dat' het óud-bakkert is, kan hij niet tegenspreken. Hel was nl. een voorstel tot invoering van het reeds 33 jaar gelede® door prof. v. d. Hoeven ontwórpen wetboek van Militair Strafrecht, en van' de wet op d© krijgstucht, die feertjt lfï JtaaS mtoestén wachten rofff zö werden' HBn^tafO^nlBn en ttia teen a3ö mtoestekj wstchten omdal AMERIKA EN DJAMBI. In het verschenen Oranjebloek, bevat tende d© stukken inzake buiténlandslchlé kwesties van Mei 1920 Bot Mei '21, staan Ook de Igedaehtenwis.selingen mét d© re geering der Ver. Staten inzake Djambi, a. bet 10 Mei gezonden antwoord' op1 de Amerikaansche note. De strekking d,aai-van is B© doen! üit^ komen dat het aanhamlgSjgé wetsontwerp alleiminst ten dóel heeft aan de Bataaf- scbe een monopolie te (geven vjoior gé- heel Ned .Indië, en dat de mlqjgélijkhéid bestaat dat ander© instellingen kunnen deelnfemen aan de ontginning i"aii de |oi'e- rige in Indië bestehikbar© olie-terreijnén. D:E VRAAG AAN DE AMSTERWAMSCHE S. A P.-FRACTIE. Het veo-rnaamste gedeelte van hét sichrifven dö|or de vier clerical© partijen van den nieuwen AmsterdamJchen Raad gericht aan den heer Vliegen als' Voorzit ter dér S D. A. P.-fraciie, luidt als Volgt „Ter bepalinoi hiervan, (n.l. van den grondslag' door de vorming van liet Dagr bestuur) tnieenen zij echter u dé verkla ring schuldig te zjjn, dbt vóór hen die mor igelijklieiu: vj-n een dergélijk1 overleg vator het biovcnomSchrleven dioel m'et uw fractie alleen dan Lieztaat, indien deze vooraf vóóraf verklaart, dat wethouders, d.ie uit haar zullen vctorucomen, het wettige over heidsgezag In allé omstandighedén zul'ten aanvaarden em hét met alle kracht zuilten helpen handhaVen; uiteraard niet hielt minst, als dat Gezag meer of minder em slig wordt bedreigd) óf ondtermjfnd, zoo- als bijv. het geval wav bij dé staking van gemeten te werklieden op den 8en Juni 1920." Rwtten méldt Hél H«nd). dfll mir torn. mtft tmsËotmt, ui» Uit Middelburg. Ojok Woensdagl was' ide audiënti© bij' den Commissaris ider Koningin zeer druk bezloicht. Wij merkten op): bet college van de rechtbank; dé regenten van hetj huis van bewaripg! de gemeentebésturen vpn Vüssingén en Gloésl; den garniz-oensoomt- maudant met dé officieren; hetj proiv. kerkbestuur; -den kerkeraad der Ned. HérV Kerk; de kerke réden van de Lutherscli© en de Israëlitische gemeentehet, bestuur der Vei', van ®ir. verziopgjing van kfrankj- zinnijgen in Zeeland; den? voiogdijraaddé Raden van Arbeid t© Goes en te Middel burg; de Geziondheidsclo|mmislsiede leerarén van gymnasium enR.H.B.S.hét bestuui' der Godshuizen; liet R. K. Artnl- en weés'bestuur te Vlissingén; dé Prov. Zeeuwsche |sichjqonheidsl- en arcbeoltogrt siche commissie; de besturen der zanjgverr eeniig'ing „Tot Oefening en uitspannig" van ver. vpor instrumentale muziek en van het Midideiburglscli Mannenkoor; dat van de Vereeniging toitj bevordering van bet Vreémedelinjgénvélrkeer; dat van de N. IJ. T. E. M.;- Verder id© heeren Mulder^ van T©i|- lingten, Vienings, Wellèman, leden van dé Prov. Steten; de directeur der re(g|.jeln doj- meinen met ambtenaren; den kantjonrecH- ter en d©n ambtenaar Van het M.; den voorzitter van de commissie, bedltoeld Mjl art. 26 der wet op de Kamers van Koophandel te Middelburg; den Rijks'be>- taalmeester te Terneuzen; óch districtls- veearts; d©n vice-consul v,aU Engeland!; den fungi. Prov. adjudant den Commandjant van het 38e landweerdistrict; de bupgé- meesters van Domburg; Arnemuiden, St. Laurens. VnouWepolder, Ritthem:, Nieuwl- land, Borssele, Ov©zanÖ en Driewegjein, Heinkènszanld, Sdhore, 's! Gravenpolder^ Elïewlouts'dijk, Ierseke,, GrauW en Lang©nL dam en Boschkapell©; den adjunct-in-1 (specteur d(er post en tel.den qontroleó en adj.-controleur der grondbelastingdeh ont'V. der dir. belastingen; dén directeur der Rijkskweekschool voor onderwijzers; den ingenieur dér domeinen; den com|- missarisi van politie het bestuur vfan het Groene Kruis iu Zeeland; dé directeuren der Natijonale Bank te' Middelburg en jVli^- singen; [dén' directeur der Zeeuw sch]- Vlaamsche Tramwegimaatschappij!de por tarissen Struve, Blaupot tén Gate en dé Neelingl; den heer nir. vaW dér Minne, di recteur d©r Zeeuwsche Hyplotheékbnnk; den héér van Dtoominck, directeur der Zeeuwsche y loeder- en kunsttefastliaédel'; en het béstuur van den R. K. Boerenbond in Oostelijk Ze©uwsCh Vla;anderen. Allé Corporaties, (autoriteiten en particulieren, 'bij wier naam' geen woonplaats is ge noemd, zijn gevestigd te Middelburg. Gisterenavond heeft alhier „Her- mes", verieeni'giulg Van leerlingen en oud^ leerlingen aér Handel-=dag'schoól!, haar jaarlijkschen feestavond in den Schouw burg gegevjen. Onder de beproef<fe lei ding van hun leeraar, den heer Paap,» hadden dé jongelui difmaai ingestudeercfe ,Het wede.'zijdsch huwelijksbedrog", hejt bekend© blijspel in 5 bedrijVen van Pto- Ler Langtendijk, 'dat op véi-diensfelijke wij- Zé werd derfol'kt, dóór enkelen zelfs'- zeer goéd. Het pakte te meer dtoor de fraaie costuums uit dén pruikentijd. Ook de igoedp kéuzé, welke bij dé ttooneel- sChikking 'bleek, deed het hare om hét geheel te vól maken. De firma Jeelof, die voor costuums. en klapweide en de firma Gabriels© uit de LanjgevieBe, die, de. tooneel aankleeding! levérdéi hébbén beiden eer vfin hun werk Het strijkje zorgde vlotor goede muzi kale afwisseling en de beide jongto diames1, die vóór hfet voetlicht kwamen om een vótordraebt ten beste te geven, verdienén cjok zeker eeö w'oord Van lof. Alvorens na de pauzé met het vierde bedrijf wérd aauisévangen, helden alle; medcspfilenden zich op het toioneel ge- -groepeferd en Boen het scherm) was opge- Igsan .nam de voorzitter dfer vereenigjnp dé hefer J. Jésbijes hef wóórd en richtte zicïf tot dén Cpmmisséris der Kóningin, jhr. BIT. J. W. Quarlas vén Ufford, die in dmt comltoissiari sltojü, dé vtooratallioif Mj- o» Btejü 'tSBö» vaar Een nieuwe s|roohced voor 25 cent. De oudste en meest gebru= inde stroo- hoed, onder handen geno= men met de verbeterde Strobin,wordt witalssneeuw 1 en geheel als nieuw. Eisdit uitdrukkelyk de Hcllandsdie verpakking met prys 25cent, in alle drogistzaken ver» krygbaar, duitsdie is nog oorlogskwaliteit. (Ingez. Medv) zijn leJgenwolordigb(eid, 'dfe zóówel door dé lejerlinigén als dolor directeur én leera ren zper op prijs' igésteld' werd, en torn. hem(, nu hij Vofor hét eerst in 't openhaar vferschejen, hartelijk welkom te heelten, met de hofop, dat hfet hem; en dé zijnen in elk opzicht in dézp landstreek wel móge igjaan. De sprekfer eindigde 'mét tdie'n wenscK djat de Commisisaris zlou mógen medewer ken tct den bloei v|a|a Zeeland; tót steuH vian hét onderwijs' in hfet algeméén eït het Middelbaar en hoioger in het bijztoU- dér, daarbij ook djenkiende aan de Zeeuw sche, Middelburgtsche Middelbare Han del sdagschotol. Nadat de Commissaris met een vrien delijke buiging voior dfeze woorden had' djan'k gebracht, ztetlBe het strijkje het Wilhelmus in Waarvan twee coupletten staande werdfen medégezonigén. De schouwburg was gjped bezet ,al was er géén sprak© van uitverkocht. Een zefer goede regeling waardóór vlug lacbter elkaar vgerd afgtewerkt, mh«k- te dial de aanwfezigen op een niet te laiat uur huiswaarts kónden keeren. HedenaVond z-al wegenis werkzaam heden aan dé waterleiding alhier, dé gemeente van 5.30 Bot circa 10 uur zom eer uinwater zijn. Vanaf Maandag! zal het speelwerk vian den Abdij toren voio-r dien jaar- lijkschen schbionmaak worden stilgezet. D|Onderda|g| 26 Mei wordt d© nieuwe muziek geplaatst. Uit Viissingen. Gisteren is in d© Tweede Kamér zónder beraadslaging of stemming goed gekeurd h©t wetsontwerp tot verklaring van (het allgénteen nut der onffeigjöning ten béhjoeve van verbeterin|g[ van de bui tenhaven t© Vl'isisli talgen. U i t iWl a 1' ch e r e n. Het aantal kiezérsi in de geméenije Kmndekerk© bedraagt voor dé Kaf» mer 1682; Voior de Prov. Staten 1668 en Voior den gemeenteraad' 1569. Waterschap pen. Bij Kon. besluit is' op zijd verzoéid eervol ontslag; verleend aan M. K. Krepjef! te Bruinis sls'e met injglamjg van 1 Mei a.s. al's lid van het bestuur dér watjerkééf- ringi van het calamiteuz© 'waterschap Bruinisse, en zijn henoemd tot dijkgraaf van den e©rsten en tweeden Batjhpolder W. Koninlgi Wz. te Rilland Bath; tot dijkgraaf van den Zuid-Kraaijértpoldér N. Remljn. te 's H. Arendskprkej tot plaatsvervangend dijkgraaf van ü©tt Van Haaftenpolder Wi A. van' NiéUWen1- huijlzen, te Ou d^-V e si s' me e r. KINDERZORG. Wioensdag' werd in ©en dei' zaléh van het meisj©spaviljoen der stichting de jaar- verlgladering gehouden van de vereenigir|| ,,Kin'derzior|g!,'. Nadiat gezongen was Ge». 2 1, las de Voorzitter, dsl. N. M. d© I.igt vo|or l ucaü: 27 tot 36, waarna hij in gebed veer gióg:. Daarna heette de voorzitter de a'auwe* zijgën welkom1 en zeidë, 'dót de vtefeeehiging 1 Maart j.b 15 jaar bestond en dat zij' ió een zwar© tak aan deto boom dér insvem- dig'è zending, waaraan' d© laatste 25 jjéar zóóveel wordt gedlaan, als een bewij's', d)at de Ned. Herv. Kerk wel déglelijk strijdt tegen zedelijk verval en gfoddélfoo^iëMi Wellicht zullen d© versla|gén sfomber© tofcg nen dóen boorén, maar de arbeid ónt der de Vërwaarllolosden ïs zóó móeilijle, pmd,at de jeugd voortsnelt naar dé toé- koimist, en 'niet bégrij'pt. De stichting lijdt als1 zóóvelë toitlëré christelijke inst©llinlgfen onder sléchtfa ft- nantiën, daarlom' mógen dé afgevaardigden! begrijpen, dat h©t niet voldoende is t*| rioepen „Heere, Heer©" mlaar 'dat nifek werken Infect. Aanwezig blek©n té zljft' 34 afgfe-réjBiv digden en 23 belangstellenden. Het eeésï tóoast wórden uitgemaakl fel ft». KJtota% van Schoré opk mócht ©pitrecten «dB» Ef- garaardagtte van Iereeké, wOtrr - Mf' iRi

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1921 | | pagina 1