108. Bins&ag 10 Mei 1921, 164® Jaargang BINNENLAND. Uit Stad en Provincie. ONDERWIJS. RECHTZAKEN. HET ONTWEER-ZONDAGSWET. Volgens „De Tijd", is, de in parlemen taire kringen heers chend© stemming zóó, dat vloor het ontwerp-Zondag&wetin zijn thans ge wijzigden vorm, alle katholieke stemmen verzekerd Zijn. Aan d© op '26 April door de Tweede Kamer ahngBtalof ftien motie-Duys (waarin werd uitgtespie ken, dat „als regel het houden van op- tochten en meetings, eventueel met mu ziek en hameren, ook op Zpndag geoor loofd mloet rijn") v)oor welke motie ook 13 leden der katholieke fractie gestemd hebben, hecht het blad |dit naar aanlei ding van opmerkingen in de anti-revo lutionaire pers geen practisehe b©- teekenis. Het aeht het zeer begrijpelijk dat Kamerleden, die zelf moeite doen om in hun gemeente op Zondag e©n op tocht te mtogen houden, vpor stemden, en het wil geen verhand gelegd zien tus- schen de stemming1 en genoemd ontwerp. MISLUKKING DER AMSTERDAMSCI1E GEMEENTEWINKELS. Het doi'or uittreding van de wethpiudfers iWibaut en De Miranda mgekrompen cob lege vian B. en W. van Amsterdam heeft besloten de gemeentelijke winkels in Schoenen en manufacturen op te heffen daar de omzet is teruggelöopen tot een cijfer dat niet wij.s|t op doorgaande be hoefte hij het publiek aan dat mid,d|e] van duurtebestrijdinjg. Dit besluit heeft aan het N. v. d. D. laanleiding gegeven een padere uiteenzét- ting te vragen van de gronden voor d(ezei beslissing. .Wethouder Abrahams, tonder wien sinds het aftreden van "dfen lieert De Miranda als' wethouder deze djensl ressorteert defelde het navolgende meé Achttien maanden lang heeft tip gjej meente haar winkels geëxploiteerd, eerst die in Odéon (later .Vijzelstraat) en .nap den Haarlemmerweg, sedert Januari 1920 ook die in het Hortusplanitsoen. De uitkomst is geweest, dat de exploi tatie over de tweje laatste maanden van .1919 en het jaar 1920, dus over veertien móanden, een tekort heeft opgeleverd van f 2.300 Daarbij komt een verlies pp inventarisatie van f 13.300 en aan noodzakelijke afschrij ving wegéns waardeverminde- dering op 31 Dec. 1920 f 64.000 zofodiat het totaal-verlies tot hel eind Van 20 heeft biedragen f 79.600 Bovendien is1 er nfog een voorraad goe deren ter Waarde van f 660.000, die we gens de prijsdaling niet dan met aanzien lijk verlies van de hand gezet zal kunnen worden. „Met dit resultaat voor oogen, en een aanzienlijke 'daling v'ann den omzet in. de laatste maanden", zeide de heer Abrahams, heeft 't poll. Van B. en Wi. ge meend niet te mofgjen wachten totdat een nieuw college zteu rijn samengesteld, mlaar dadelijk te moeten besluiten tot geleidelijke ophjeffing van de gemeente^ winkels'. Mijn oordeel is, dat de gtemeen- tewinkels hun werk hebben gedaan. Het is de plotselinge prijsdaling, die dje op heffing noodzakelijk maakt." De totaal fomzeft die in Dec. '19 ten Jan. '20 het holbgste verkoopcijfer aan wees, n.l. f 168.000 en f 161.000 is ge leidelijk gedaald, zoodiat de verkoopcij fers van Maart en April jl. slechts f 40.000 en f 27.000 beliepen. Tegenover dezp sprekende verkoop cijfers staat het cijfer van de kosten van de Centrale administratie djer gemeente winkels ,dat f 15.000 per maand be draagt. Het is duidelijk ,dp,t dit gemeente bedrijf niet mafe worden voortgezet. Hel N. V. d. D. vernam ook, dat reeds eenigen tijd gellfeden de directeur van heit gemeentelijk' lievensmiddelenbedrijf, dje lieer Rootlieb, hij wethouder De Miranda het volorstel heefjt Weeft ingediend om; twee van de drie g|emeen te wi n keis op te heffen. Wethouder De Miranda heeft op dit voorstel toen niet willen ingjaan, omdatde raadsverkiezingen aanstaan de Waren en hij niet wienschte, daft de op heffing van twee van de drije gemeen tewinkels tegen die S. D. A. P. zou kun- nenn wordenn uitgespeeld als een verkie zingsfruc. BURGEMEESTER PÖSTIIUMA? Naar de „N. Ct." verneemt, was het bericht van „De Tijd", dat de oud-minis ter van Landbouw, Nijverheid en Handel dr. F. E. Posthuma in aanmerking zou komen voter hét ambt van burgemeester ider hoofdstad, Voter 'den betrokkene evten zeer een nieuwtje als voor het publiek. DE BELGISCHE OORLOGSVLOOT IN DE SCHELDE. De redacteur te Brussel der Mandb ffchrijft: Wij hebben ér reeds enkele malen of gewezen, hoe mén zich in Betgischn kringen voorst in zekere pers ern stig (ongerust maakt .over de Belgische oorlogsvloot, welke ïn Antwerpen ligt. Hef is niet zteozeer over den erbarmelijken) toestand, Waarin verscheidene wacht- steheepjés en torpedohopten tengevolge van slecht toezicht en diefstallen verkee. ren, dat sommige bladen zidh druk mar ken als wel io,ver de vraag hoe de Belt- gische oorlogsbodems naar de nieuwe, vioothasis Zeebrugjg© moeten worden overgebracht, zonder de Schelde te pjasi- seerten. Men weet 'dat een speciale coin; missie werd benoemd om! het vraagstuk te bestudjeeren en na te gOan lof het niet (mogelijk was de schepen langs, de ka nalen naar Zeéhrugge te zenden. De cjolmr Imissie trjok er op ,uit oln 'in de kanalen) peilingen ie doen en de hoogte der brug gen te meten. Zij kwam tot de cjoinclusie, dat zelfs wanneer masten en schpprsteei- nen werden afigetakeld, men langs dien weg niet in Zeebrngjgé zjou komteu. Nu zat men ten einde raad tot enkele) dagen géledten, aldus de „Gazette" een oplossing' uit 'de lucht is. komten vallen. Twee Franschte „Jagers", kleine oorlogs)- bodeïns, zijn te Antwerpen aangekomen ter versterking van de Fran soli e vljoptbar sis, ztonder dat (de Franschen toeistemiming hebben gevraagd aan den Hollandschen Schelderportier. Wat hebben zijr gedaan? Wel, zij heb ben eenvoudig de bewapening en de oor- logsvlag van de schepen afgteuomen en dit tuig' per spoor naar Antwerpen gel- zouden. De schepen hadden niet meer, het karakter van oorlogsschepen en kén den rustig de Schelde opvaren zonder door iemand gehinderd te worden. Het blad is van oordeel idat Bel dit Voorbeeld mpet volgten. De oplossing is heel eenvoudig', practisch en het minst kostbaar. (We begrijpen die Belgische bezwaren niet goeid, want in vredestijd is nog nopit dopr de Nederlandsdhe re,g|eeiring belet, dat buitenlandsohe porlp|g|sv|oertuigten !de W', Schelde pp- of afvaren, gjetuige dé vele vreemde oorlogsschepen die een b)e|- zpek aan Antwerpen brachten. Tenzij het bezwaar dit is, dat de Bel gische regeering niet wensclit aan onzte rejgeering verlof, te Vragten.) glëne van het kind, voor de provincies Zuid-Holland, Zeeland, N. Brabant, Limburg en Gelderland, mevr. Ch. Bader arts, te Arnhem'. Uit Middelburg. De St. Pietérstraat alhier had he den een feestelijk aanzien dppr de vele) vlaggen, die aldaar waren Ontplooit tei eere van het echtpaar L. J. Visser Sr. dal 10 Mei 1871 in het huwelijksbootje! slapte, en dus heden zijln 50-jarig hu welijksfeest hei-denkt. De he©ren 'R. E. Kampman en J. 'dé Kleide namen het initiatief oni namens dé buurfbewioners dezen dagi voor Visser en) zijn vrouw tot een feestdajg' te maken en jop een enkele uitzondering na hehbenj alle bew)oners der straat, en v€leta, dié aldaar hun werkzaamheden vinden, bij1- giedragen aan het blijk van belangstel ling!, dat hedenmiorgen door genoemde) heeren ten huize van de jubilarissen aart hen werd overhandigd. Ook het personeel der drukkerij van' den heer G. Wi. den Boer, v.-h. D. G' Kröber, waar de heer Visser gpdrfrertde meer 'dan 50 jaar werkzaam is gefeest had den ouden kamteraad tuiet veijgéten en 'biopd litem eveneens een .geschenk aam Ook van vele andere rijdeiü inlocht het echlpaai- stoffelijke en andere bewijzen van belangstelling lontvangén, als een be- wdjis van de vele vrienden, die. zij' zidh.' door hun eenvoud, plichtsbetrachting! en' wei-kzaamheid hebhen verworven. Uit Vlisaintgein. - Te Vlissingjen is1 staking uitge broken onder de naaisters vian het öijaga- zijln Au Bon Marclié. Vopr de zaak wiordt gepost. In de Provinciale Bladen no. 39 en 40 zijn de volgende twee 'brieven opge nomen Aan de Colleges en Autori" in Zeeland. Het behaagde Hare Majesteit de. Ko ningin mij, op mijd hiertoe gedaan ver zoek, mtet ingang van 1 Mei 1921 op de meest eervolle wijze te ontheffen' van het ambt, dat ik op- gemelden datum vijftien jaar zal hebben, bekleed. Ik stel er bijzonder prijs op, om bij het nederleg'gten, van mijn ambt uitdruk king te geven aan -mijd erkentelijkheid voor den steunj, én de medewerking1, die m'ij in deze jaren, met name tijdens dén wereldoorlog1 en "de vele. daaruit |0|ok voor deze provincie voortgekomen m'oei- lijkheden, op- onbekrompen wijze zijd 'ge schonken. Aan die te waardeeren samenwerking is mede te danken dat stemming! en houf- ding' van de Zeeuwsche bevolking in dit bewogten tijdvak stof tpt gpooite voldoe ning gaven en dat thans de produtetieve' arbeid onder gunstige verhoudingen in geheel Zeeland kan worden voortgezet. Mogte Uwe werkzaamheid op elk gebied hiervan den gunstigen invloed ondervin den en de heilzame uitkomsten den bloei bevorderen van het ons allen dierbaar! gewest. Middelburg' 30 April 1921. De Commissaris der Koningin in Zeeland, DIJCKMEESTER. Aan de besturen der gemeenten en der polders pf waterschappen in de provincie Zeeland. Ik heb de eer, te Uwer kennis te bren gen, dat het Hare Majesteit de Koningin heeft behaagd, mij bij besluit van 22 Jar nuari 1921 no. 56 mtet ingang van 1 Mei 1921, te 'benoemen tot Haren 'Commis saris in de provincie Zeeland, welke be trekking ik gisteren heb aanvaard. Terwijl ik gaarne de verzekering gééf van mijne warme 'belangstelling voor Zee land, en van mijn opa-echten wensch om overeenkomstig Harer Majesteits bedoe lingen naar mijn beste vermogen de' wel vaart en den 'bloei van deze Provincie ■zoowel in geestelijk al® in stoffelijk op zicht krachtig' te bevorderen, spreek ik hierbij het vaste vertrouwen uit, dat mij' bij de vervulling van mïjh taak Uwe wel willende medewerking en Uw onmisbare steun, waar ooodig', -steeds in de ruimste mate mogen ten deel vallen. Middelburg, 2 Mei 1921. De Commissaris der Koningin in Zeeland, QUARLES VAN UFFORB. Bij Kon. besluit is' mtet ingang van 1 Mei 1921 btenoemd bot inspectrice van de volksgezondheid bij 'den diens!, welke is belast met de zaken rakende de hy- DE SALARIS VOORSTELLEN. Gisterenavond w©rd in de sociëteit „Dé Vergenoeging" de aangekondigde open>- bare vergadering gehouden, belegd dooi; de afdeelingen Middelburg van den Centr Ned. Ambtenaarsbond, den Bond vari werklieden in overheidsdienst en den Alg. Bond van politiepersoneel in Ne!- derland ter besp re Icing van „de vtopr!- stellen van burgemeester en wethouders inzake de lponen van het gemeentieperf- soneel ten de houding van de commiSj- sie van financiën." De zéér druk bezochte vergadering werd g! epresidteerd dwor den (heter Pjh. Paul, vjoiprzittter der eerstgenoemde pf- deeling, lid van den gemeenteraad, die mededeelde, dat van den burgemeester bericht was ont!vangen, dat hij! tot zijn slpij't verhinderd was tegenwoordig te zijn. Ook de raadsleden waren uit]ge.noodi!gjd. Van deze waren aanwezig mevrouw CorJ- né en de heeren Onderdijk, Qornelisse) en Paul. De voorzitter zeide, dat men deze ver gadering heeft gemeend te moteten be leggen, om de houding dier organisaties toe te lichten. Waar de commissies van georganiseerd- overleg met algtemeene stemmen de voprstjellen hebben aange nomen. gaat het niet op, daarin zulke be langrijke wijzigingteh aan tte brengén, als de commissie van financiën doet. De spreker van dezen avjond, (die heer L. Buurman uit Den Haag; bestuur der van den BpUid van werklieden iü overheidsdienst, ging eerst ha hoe vroe!- ger ïn het geheel het persloneel niet wlejiid gekend, vooral ook te Middelburg de ar beidsvoor waarden zéér slecht waren vopHi het gemeentjepersioneel. En juist deze organisaties maken mof- gelijk, wat de éénling niet kau bereiken zonder groot gebaar, dit aan idlejn lïjtve te voelen. De 'enkeling! moet niet opdraaien! voor het algemeen. Men mpet; sameitir werken en dit leidde tot de vakorganisa ties, jde bestfe mannen uit de vakken werden als leiders aangewezen en de vakorganisaties moetén nog meeiv invloed krijgen Op het economisch leven," al viri- den de ménnen v an den overkant, de re}- actionnairen dit niet pïeiziferig. Als men' medezeggingschap krijgt, zal de gemeen schap daar voordeel hij hebben. Toen tte Middelburg de Organisaties groeiden wai het vanezlf sprekend, dat zij ook itf- vloed kregen en dit was reeds het geval bij' het tot stand komen der thans fungeer rende salarissen en ltopnen. Nu is! Rit nog meer zOo door het georganiseerd overleg. Dit Laatiste is hij velen een doorn; in het oog; men vindt zulk e©n bescheidiefn vterit( van medezeggingschap reeds te veel;men1 begrijpt niet dat iemand, die wat ver koopt, opk als het zijn arbeidskracht be treft, daarbij ook wat te zeggen wil heb ben. Men vraagt alleen voldoende om' dte gezinnen goed te kunnen onderhoud den en ook de, kinderen gloed onder wijs; te doen geven; al heeft 'mén aan den! „overkant" liever niet te vtetel goed ont wikkelde arbeiders. In den raad kwam géén verzet tegen het georganiseerd overleg, toen de ih- voerinjg daarvan werd voorgesteld; meiï durfde de brutaliteit niet aan tegen den maalstroom van het leven op te rpeien. Maar mén moet nu ook de consequentie aanvaarden. Spr. verklaart uitdrukkelijk, dat hij geenszins wil, dat dje organisatie^ het «Meten-beschikkingsrecht hebben over de salarissen, dan zou hét eg(oisïne t]e veel spreken en dit zfou (nieten het algemeen belanjg zijn. LiopUen van f 40 tot; f 50 voor werklieden zouden velen fdpen schrikken, en toch zouden ze nojgi niet, le hop|gi zijn. De (gemeenschap m|oet stjeeds 'iets' bior ven het plaatselijk lopjihjveau komen, Want zij' zal particuliere, werkgévers het voorbeeld Imoeten geven, hoe men rijn werknemers mjoet behandélen. In het overleg is getracht aan te toonen hoe dte' loonen elders zijn, doch ide billijke ver langens meenden de ver tegenwoordige rk der gemeente niet tte kunnen inwilligen. Niet omdat, zpoals de Midd.Crt. zeg), men maar wat overvraagt, 'om toch iets te krijgen, maai' omdat mén méende, ldp,t de financiën der |g|emeente 'het niet kun nen dragen, öe organisaties waren daar voor niet blind en men kwam' na eenigie aangename vergaderingen 'tot overleg. Spr. wil niet de teerst gevraagde loonen behandelen ,doitóh alleen die over welke men tot overeenstemming kwam1. De com missie van financiën is als een penning meester van (een vak'vere|enig!ing, die angstvallig de kas beWaakt. Ma(ar de ciomj missie gedraagt zich klein, dtoor te gaan pingelen. Als bijv. Middelburg te redden is dpor een timmerman 3 cent per uur minder te geven, dan zon spfr. zeggten, sla dan maar failliet, je bént dan niet mem" te helpen. Als de Commissie zegt, dat er geen ro den is om de loonCn te verhpogen, dan vraagt spr., lof dit) dan opk niet geldt evengoed als vteor de werklieden, vpor de politie, wie spr. natuurlijk gaarne ge luk wenscht. dat zij buiten d© bezuini(- gingisbaCcil van 'de commissie valt. Is dit soms vraagt; sPr- omdat zij de 'brandkast moeten bewaken? Maar vteor de hoogte ambtenaren is heli leven zekér wel duurder gteWtorden, een krijgt zelfs f 1000 meer, terwijl vopr de lagere ambtenaren eii de werkliedien maar f 200 meer wtordt voorgesteld. En van di Üaatste bedrag) wil de commissie nog f75 afnemen. De commissie begaat nog een onbillijkheid, omdat zij met een be>- roep op de rechten der belastSngbetaj- lers, door het loon in t© houden ten bate van andere belastingbetalers. Zéér juist acht spr. het (grootste deel van het ant woord van B. en Wi Bijfv. iopk, dat inzake de schilders, idie bij de gemieente f 29 en in particulieren dienst! f 34.20 ver dienen, en vteor dit verséhil kan men wel e©ns Werkloos zijh. Het premievrij' pensioen is mooi, maar als men dan zoo weinigi verdient, zijn de meestjen diood voor zij een pensioen kunnen trekken. De commissie maakt van het befaamde art. 40 van het Rjjksbezioldigingsbesluif, dat inzake het recht tot verlaging der loonen. een verkeerd gtebruik, want dan had zij look het minimumloon uit da(t 'besluit, dat vteor Middelburg) f 1540 p®r jaar bedraagt, moeten overnemen. De oommissie-Raaymakers komt yoor de laaglste loonen tpt f 34—f 38, en waar hier de tegénWWoordigé laagstje, lopnen lo,open van f 23—f 26, moet men hiep maar een slot op d©n mond leggen. Spir. (meent, dat men zich Uiet de schart; de mpei aandoen, eerst het oveliegl in te! vjoeren, ©n dan de commissie van finan ciën, die niet ©ens aan de besprekingjen deelnam, de lakens te laten uitdeelen. Spr. hpopt voor de commissie, dat zij niet pp de hoogt© Is van de arbeidsven- houdinigén en de elders betaalde lopnen anders is haar houding nog ergerlijker Men is er nu direct bij. verhjopjginjgen tegen te houden, nu men denkt, dat een,1 en ander iets in prijs daalt, maar men1 vergeet dat de huren zeker zullen stijf- glen, want spr. meent, dat het rijk niet met toeslag op de huren kan blijven dopb- gaan. Daarbij, komt dat de grootste ©qo^- moimen het er lang) niet pyer eens zijh, dat de daling der p!rij'z©n zal aanhouden! en niet weder een stijging zal volgen, al is (fl'.eze niet zoo groot als tijdens den oorlog. Maar toen in de oorlogsjaren dte prijzen mét sppongj©h naar boven gingen heeft de commissie niet gezegd men moet helpen, omdat de kteppwaarde van het gteld gedaald is. De duurtebijslagen wér den na dwang! Idoor het personeel, gege ven als de prijzen reeds lang! gestegjen waren, Spr. ontkent, dat de prijsdaling' zoo is dat men nu ruim in de centen kan grabi- belen ,mten kon in de oorioigsjaren alleeaï het hpog' noodige betalen, er was geert sprake van aanvulling! van huisraad, klee ding en schoeisel, alles moest tot derf laatsten draad worden opgtesleten. En nü zon 'men nogi beletten, dat eenigszins t© Compenseteren. Men spreekt nu wel over de belastingbetalers, maar niet ais het gleldt de kosten van oorhogstoestandendi© toch zeker niet dopr de werklieden en' ambtenaren zijh geschapen en niet als d© kosten voor het Vorstenhuis met 1Ó0 pCt worden verhoogd. De cpmmissie, waarvan spr. niets goeds' weet te zeggen, wil de verhopgingten van 90 cent om' de twee jaar geven; nu ms die verhopging dan' komt, zunen-er zeker uitspattingen, uit stapjes het gevolg van rijn. Zeer terecht Wijzen B. en Wi er Op, dat de werklieden, die in gemeentedienst kamen, vplstageri vaklieden zijn. Besprekende de kwestie van de terug werkende kracht, wijst spr. er op, dat opk de politiemannen daarbij! belang heb ben. De comtais'sie kan niet beter dolen, dan vjopr te stellen een commissie te benoemen, die de zaak nog eens tech nisch beschouwd, dan kan de cpmhnsjsie (opnieuw de finanici©ele zijde beschorf; wen, en zipp. kan de raad nog lang met een beslissing wachten en volgens helt voorstel der cpmïnissie het personeel nog eenigp maanden pp invoering der rege ling. Spr. vraagt pf het instituut van het ge organiseerd overleg kapot mpet worden gemaakt. Als de commissie van overleg gebruikt Wordt als paradepaard, dan trek ken de (organisaties er uit, doch spreker vertrouwt, dat de gtemeen teraadslfeden hun eiglen daadniet tot een nul zullen maken. Spr. protesteert tegen de hou ding der oomtaissie- ten einldlgt met ©ein beroep op den raad, dat bij' door vast te houden aan rijn eigen besluit, de cojnj- anissie van financiën in baar hemd zal la>- ten staan. (Luid applaus.) Daar niemand van de gielegenliteid om vragen te stéllen of te debattepren ge bruik wenschte 'te maken, bracht de heer Paul dank aan den spreker ©n stelde aah de vergadering de volgfehdé motie vpor. („De openbare vergadering, gehouden op Maandag 9 Mei 1921 op de boven zaal van de sociëteit „De Vergenoeging" alhier, welke vergadering 'belegd was dool? de afdeelingen Middelburg van den Cfth- tralen Nederlandschen ambtenaarsbond, den Bond van werklieden in overheids dienst en den Algtemeeaen Bond van po litiepersoneel in Nederland gehoord de Uiteenzetting omtrent da voorstellen vOU B. én iWi en het ad vies van de commissie van financiën, in zake de bélooninjg) van het gemeente- personeel i protesteert tegen d© houding van We commissie van financiën in dezen aange nomen en dringt er bij den Raad ten zeerstej op. aan de voterstellen van B. en iW. ahn te nemen." Daar niemland aan het verzoek' van den vjoerzitter vpldeéd, om door op 'te staan Zich uit .te spreken tegen de tnj0:tiét werd deze met alg©m©ene stemmen, aan genomen- 1 Met een woord van datak' aain de aan wezigen voor de opkfota'st .sloot de vte'or- zitter de vergadering. KERKNIEUWS. Dopr ds. Warners Ned. heiTv. préd. te Heinkenszand zal op 29 Mei afscheid van zijn gemeende worden gfe- nomen wegens vertrjek' naar Nederiiorst den Berg. i Nfed. Hbjct. Kerk. Aangénomen naar Rijswijk (Gld.): J. A. Raam's, te Breskens. KUNST EN WETENSCHAPPjEN. Heijermans zal rijh tooneelgéz^t- schap, dat nu vier afdeelingen telt, in krimpen tot één afdeeling'. Het grootste gedeelde van de nu bij hem werk zame acteurs en actrice,® wordt niet op- nieu w geëngageerd. Milit. Muziekkorpsen. Volgens de Teleg. bestaat blijkens teen geheimé aanschrijving het plan om bSj' de reorganisatie van bet leg©r de mu ziekkorpsen bij zéven regimenten infan terie (o.a. Mj' het 3e te Bergé'n Pp. Zoonï) lop "Te heffen. Er blijft dan één muziekkorps vjoior élke vier divisies Over, in Den Haag!, Aspen, Amérsfolort én Breda, Ingédiend Mj dte Tweede Kamfer is een Wetsontwerp tot wijziging dei" Nijvterr beidsjondterwijSWet, ten opzichte van dfe berekening' der subsidie, en bevattende) de verplichting! vloor buitengemeenten Mf le dragen in dé kosten naar 't aantal buitenleeriingten uit haar midden. Benoemd tot'onderwijzer te Raamisf- donkveer dte heer Wi. J. ElsinOn tB Ovéf- zand. Door den Officier van "justitie te Middelbhrg is hooger berioep aangeteiB- kend tegen het vonnis der rechtbank van 22 April jl. waarbij M. J. de F., zonder beroep, wegens diefsfal is veropjrfdeeldl tot 4 maanden tuchtschool. Het assisenhof van Oost-VDaandereW veroordeelde heden tot eeuwigdurendert (sic!) dwaniglarbeid den Hollander Frans <je Mu! van Philippine voor bet tijdens dn bezetting verklikken van Bdglen aan d© EtudtscherS.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1921 | | pagina 1