BINNENLAND. Uit Stad en Provincie, 103. Binsdag 3 M@i 1S2L 104€ Jaargan DONDERDAG A.S., HEMELVAARTS- »AG5 ZAL DE MIDDELBURGSiCÏIE UöUr RANT NIET VERSCHIJNEN. A b o n 11 e m e n t s p r ij s Per kwartaal-: pp de buitenwegen om' Middelburg, eu 7/Wir rfp. andere gein een teil per post f 2.50 voor Middelburg en agentschap Yiissin- gen f 2.30; weekabonnementen in Middelbltrg 18 oept per week. A d v e r t e n t i a30 ct. p. tegel. Inge jonden Mededeeltogeü56 cent pér re gel, Bij abonnement veel lager. Faniiliebenich. ken en danMietulgjiiSigee van 1—7 regels f 3.10, elke regel m^ei 30 cent. Kleine advertentï,6n niet poo ler dan vijf regels druks en waarbij i aangegeven, dat zij In deee rubriek moe ten geplaatst worden, 85 cent bi/ vtotoru» betaling. Ad rertentiën onder brieven of bevragen bureau ÖLezer Courant 10 cent extra, Bewijsnummers 5 cent plus 2 cent voor port per stok. Ad verten tién moeten, willen «e ttog l pns blad van dienzelfden dag worden opgenomen, uiterlijk 12 UUR «1 fles ZATERDAGS uiterlijk HALF ELF ftan ons Bureau bezorgd zijn. HET NIEUWE ÖREIGESIENT. Frankrijk mobiliseert een lichting-. Bel gië vergeet den bezuinigingsaandxang van zijn Minister van Financiën, en bereidt een bande©! in de londerneminjg voor; en zelfs een deel der socialisten is' daar vóór krachtige maatregelen. Engeland kijkt zijn kolen voorraden na, om te zien, Of het, in weerwil van de mijnwerkersstal king nog een vlootdemjonstratie vopr dó tv Duitsche havens kan houden. Geen blokkade. Maar wat dan wel? En als Duitschland nu niet wil aanvaar den, wat de Geallieerden eischeu, wordt de militaire machinerie in beweging ge bracht, wordt het Roergebied, de kern van het industrie-gebied van Westphalen, bezet, en wordt ej- voor de kust gedemon streerd. Dal is twee en een lialf jaar na dep wapenstilstand. Gezegende vrede 1 •Voor een Nederlander is het gloed, nu eens op een atlas te kijken. Toen in den oorlog Duitschland in Bel gië haas was, heeft menigeen hier met zorg die Duitsche buurschap Langs onze, heele landgrens gezien. Maar men lette wel, dat nu heL om gekeerde zijn voltooiing dreigt te kriji- gen. De bezetting' van den linker Rijn oever bracht de Belgische schildwachten reeds Langs onze Oostgrens tot aan Cleef Als het Roergebied er nog1 bij- komt, reiktj die (omvatting van ons land door de Ge allieerden nog verder. Kijk maar eens op de kaart. Een prettige situatie als dan in :t Noorden nog een vlootd©m|onstratie bomt. Een toestand niet zopgiwekkende eco nomische mogelijkheden in de eerste plaats. ZONDAGSHEILIGING. Het gaat kalm aan met de afwerking van 't ontwerp Zondagswet, Het voor ste' werd ingediend 1 Mei van 't vorig jaar; ruim een half jaar later, 15 Doe., verscheen het afdeeiingisverslag, en dé vorige wees, juist een jaar na de indie ning verscheen de Memlorie van Ant woord. Er was ook wel reden voor niet te haastig te zijn, want tal van Kaijholieken, denken zo0 heel anders over dit onder werp dan hun co-al i tie-gënooten. En dat zal ook wel de reden zijn, waarom de regeering hét ontwerp nog eens heeft omgewerkt. De voornaamste strijd betjreft art. 9, ■dal oorspronkelijk als volgt luidde: Wet is verwoden op Zondag' eenige 1 Openbare vermakelijkheid te houden ■daaraan deel te nemen of daarvoor gelegenheid te verschaffen. Onder openbare vermakelijkheden! begrijpt déze wet medé alle tentoon stellingen .verloioningtenopvoeringen, uitvoeringen, \vedstrijden en spelen, waartoe, al dan niet tegen betiding; toeschouwers worden toegelaten. Sper Jen in de open lucht, die niet hjet ka rakter dragen van wedstrijd, waar voor de deelnemers geen betaling} ontvangen, noch van de toeschpu- wers betaling wordt gevorderd, zijn jgeen Openbare vermakelijkheden in den zin der wel. De gemeenteraad kan bij veror dening voor dé uren na den middag |op het verbod van dit artikel uit zonderingen toestaan. Dat wilde dus in beginsel zéggen: Zon- dagis den geh e e 1 e n dag1 géén voethal ,;<en andere wedstrijden ,geen turnuitivoiet- ringén, Igleen schilderijen-tentoonst(pUiiig)ein[ of andere tentoonstellingen, geen schouw- burgi-vo,or stellingengeen matinees, geen •pnoerten. Alleen als de [gemeenteraden er een verordening' voor wilden maken, zpn dat na het middaguur mogelijk zijn. Die regeling beeft veel kritiek gevon den in de afde©lingen der Tw. K. en als gevolg daarvan is ei* nu door de regee ring1 een wijziging in gebracht. Ten eerste werden in den aanvang van dit artikel een paar zeer belangrijke woordjes ingelasehl zöodat het nu luidt: „Het is verboden op Zondag' in den vOiormiddag eenige open bare vermakelijkheid'enz. Dat wil dus zegjgjen dat in de uren na den middag al die dingen niét verboden' zijn, en niet meer afhankelijk z'ijh van de welwillendheid van den gemeenteraad. En de regeering ging nog verder. Ze schrapte de derde alinea over „De gjet- meenteraad enz." en stelde daarvoor in de plaats Voor de openbare vermakelijkhe den, bij algenieenen maatregel van bestuur aan te wij'zen, kan de ge meenteraad op het verbod van hef eerste lid uitzonderingen toestaan. In de Memorie zegt de regeering, dat de bedoeling dezer invoeging is „enkele wedstrijden, die de lichaamsoefening kuni- nen bevorderen en die ook de morgen uren in beslag! moeten nemen, mogelijk te maken." Prachtig 1 Het is een erkenning van een werkefij'khëjdsteisch. Maar mogen we dan vopr de speciaal te noemen onderwerpen van dat Kon. besluit pok de aandacht vragen voor schilderijententoonstellingen e. d. van iedere hinderlijke vermakelijkheid vrijge houden openbare instellingen, waarvan het rustige bezoek zeker geen ander in zijn Zondagsheiliging kan storen? Die invoegingen zijn echter concessies van beteekenis, en misschien hlpeft de regeering. toen ook aan den anderen kant weer wat willen topgéven. Althans ze voegde er ook nog aan top.- .De gemeenteraad kan bij verorde ning ook voor de uren na den xn id d a 'gi voor met name aan te wijl- zen openbare vermakelijkheden een zelfde verbod treffen als in het eer ste lid bedoeld. Daarmee worden dus de openbare ver makelijkheden na den middag' weer be dreigd- Maar we zullen 'dat niet te zwaar rekenen, want de zaak is omgekeerd. Eerst was het verbod rejgel, en de toela ting uitzondering; au is alles na den middag' 'toegelaten en is 't verbod uitzon dering. En we erkennen dat 'de mlogej- lijkheid toit zoo'n verbod wenschjelijk kan wezen. In ieder geval gaaf het wetsontwerp er nu heel anders uit zien dan het 'deed bij de oorspronkelijke indiening. De Cal vinistische geest, die het oorspronkelijke ontwerp inspireerde, schijnt vervangen te zijn djopr een andere (een Katholieke?) geest, die een Zond.agheiliging' in de morg genuren best vindt, maar daarna vrijt- heid wil hpbben. Het doet dan ook zonderling' aan, dat de regeering in de M. v. A. toch noigl weer met beschouwingen komt, die in 't geheel niet meer op het gewijzigd ont werp passen. Er was n.l. in het afdeelingsverslag gevraagd of de door de wet bedoelde gelegenheid tot Zondagsheiliging, in 't bijl zonder de voorschriften die de ontspan ning ppi Zondag beperken, zich niet zou den moeien nepalen tot de morgenuren. De regeering antwoordde dat bet be letten van al datgene wat 'den kerkdienst Zou kunnen storen, zoowel gpldt voor den vóór- als voor den namidd'ag; en dat door een beperking tot de ochtenduren men niet zo.n bereiken het doel: „dengenen, die :het schriftuurwoord gestreng' willen naleven, den steun der overheid biedén.'i Wij' prijzen het dat de regeering inj haar daden niet Izjoin ver (g|aat als dé consel- quentie dezer woorden zou mee Jopen- gen I. We meen©n dat zij die op andere wijze dan volgens het schriftuurwoord huh Zondag! willen besteden, minstens even zeer op steun der overheid kunnen aan spraak maken. En we gelee ven dat in het nieuwe ontwerp dié steun verleend! wordt door het vrijlaten na den middag voor de openbare vermakelijkheden, ter wijl er toch waarborgen worden gé ven, dat de Z 0ndagoch tend diensten woe den ontzien. De tegenstand van links heeft nu zijn voornaamste, reden van bpstaan verloren. -i^bqliflsljqdbóO Teh shotte ,iiogr iets bv©r den arbeid 'op 't land en in éigen tuintjes. Art. 6 in het eersté" ontwerp verbood Zondaigi in èeiiig beroep of bedrijf arbeic die niet dringend vereistóht is en binnens huis lean geschieden, Op' den openbaren weg hoorbaar of zichtbaar te verrich ten, niet gelegenheid tot uitzondering bij gemeentelijke verordening'. Bij het afdeelingisondOrzoek wenschfen eenige leden der Tweede Kamer landar beid op Zondag, welke in dit ontwerp, vrijgelaten wordt, omdat hij niet binnensr huis kan geschieden, zonder uitzonde ring verboden te zien. Andere leden kwaj- men daar tégen op, en wenschten de bij! het ontwerp gegpven vrijheid lp! zien be houden, terwijl er ook leden waren die althans de vrijheid wilden laten om eigën tuintjes te bearbeiden. De rendering' antwoordde'0. i- terecht, dat landarbeid, die niet volstrekt nood'r zakelijk is, b.v. ten gevolge van de weer gesteldheid, reeds t^ans op Zondag! adh(- terwege blijft. Hét artikel is aldus gewijl- zigjd, dat het 'dergelijken arbeid zal ver bieden. Arbeid in eigen tuintjes zal op Zondag vergund blijven, omdat dergelijke arbeid niet „in eenig beroep of bedrijf" plaats vindt. EEN GENOEGLIJK COLLEGE. De twee socialistische wethouders te Rotterdam1, de heeren De Zeeuw en Hey- koop, hebben op de 1 Mei vergaderingen het in hun redevoeringen o.a. gehad over de voorlóiop'ig teruggetrokken ont slagaanvrage van burgemeester Zimmer man. Beide uitlatingen waren buitengewoon minzaam. De heer De Zeeuw zei dat hel tusschen burgemeester Zimmerman en de sociaal- democratiséhe wethouders tot nég toe niet geboterd heeft, warit de b'urg©mees- ter is van oordeel, dat het grootste gif van de maatschappij de sociaal-democra ten Zijn. Toen hij ons verlaten Zou, had den wij, zei de spr., het heilige kruis al klaar gemaakt. Er zijn nog andere kruisdragers in Nederland, zoo zeide hij verder, Buys de Beeren'brouck heeft gedacht: als Zim merman uit Rotterdam vertrekt, heb' ik niets aan mijn burgerwachten. Daarom moet Zimmerman in Rotterdam blijven. Nu vinden wij', aldus de heer De Zeeuw, het heel aardig van Zimmerman, dat hij blijft, maar Heijkoop en ik hebben be sloten, hem het leven in de ko mende maanden zojo zuur m 0- g! e 1 ij k t e m a k e n. En Heijkoop zei naar aanleiding van die ontslagaanvrage dat de regeering in zak en aseh zat; het stadhuis, was ei- kapot van. tDe bekend gemaakte brief van minister Reys aan den burgemeester met verzoek, voorLoopig op de ontslagl aan vraag terug te komen, noemde hij een ijdel, vies briefje. De regeering moet niet hel lef hebben, een tweede editie Zimmerman als burgemeester te sturep, en ook niet te Zoeken lieeft onder de geldaristocratie van Rotterdam. Daar had men genoeg van. Die uitlatingen werpen wel een zeer helder licht op de ontslagaanvrage van den heer Zimüierman. Er moet in het college van B. eu W. wel een zeer pret tige harmonie heerschen. En lijet zal er na die aankondiging van De Zeeuw nog veel behaaglijker worden En wat een zeldzaam redelijke opvat ting' van de beteekenis die de S. D. A. P.- groep van den Rotterdamschen Raad nog altijd een kleine greep' van één derde heeft over de aanwijzing' van een burgemeester. zh! 'kunnen voorkomen van bet ontwerp zooals het thans bij de Eerste Kamer in behandeling is, ofschoon er geen aan duiding omtrent eenigjerlei dwangmaat regelen voor het geval de Nederlandsche regeering van oordeel mocht zijn, d(e Amerikaansche nola te kunnen in de wind slaan. EEN NOTA VAN DE VER. STATEN AAN ONZE REGEERING. De New York Herald verneemt d.d. Zaterdag uit Washington Het departement van buitenlandschje zaken heeft door William Phillips, Ame- riklaansch 'gezant in Den Haag, een krach- lig glestelde nota gezond|en, om' er op aan te' drinjgen, djat Amerikaansche petro- ieumsch-maatschappijen gelijke gelegen- hecien krijgen als d|e Koninklijke en an dere e xpl o ita t ie-lnaa tschap pij e n in Nje- dertandsch Indië. De actie van Hughes, den staatssecre taris volgt op liet aannemen in de Neder landsche Tweede Kamer van een wet, strekkende oni dé exploitatie van de Dj.ambi (Sumatra) pétroleumvelden een oppervlakte van meer dan vier millioen acres beslaande ,door dén staat te doen geschieden in combinatie met een parti- tieuliere maatschappij, waarschijnlijk de Bataafsche pe trole urb-maatsdhappij1, een onderneming ,waar veel Enaelsch geld in zit. Hu-ghes neemt het standpunt in, djat Amerikia's werkelijk belang ligt in de er kenning' van het beginsel van wedaricee- riig openstaan van de essentieete en na tuurlijke hulpbronnen voor burgers v,an de Vereenigde Stallen en van vreemde landen. De Vereenigde Staten zoeken} geen voordeel hq;ven vrjeemd© landen te krijgen en tegen elkie poging om aan aa derc vreemde staten oneerlijke voordee- leu boven de Verejenigde Staten te ver. leenen /zal krachtig weerstand gfeboden worden. „De oplossing van alle verdere kwes ties ,die voortvloeien uit dé levering en bel belieer van petroleum, zal worden gevonden in die toepassing van het begin sel vian gelijke rechten voor dé voort brengende firma'^ yau allé naties" zoo Luidt een gedeelte van 'dé nota. In offi,- cieele kringen nqemt men aan, dat hé: versturen van de nota de aanneming Uit Middelburg. Heden herdacht de heer M. Geljon, Bleek, het feit, dat hij vóór 25 jaar in dienst trad bij de firma wed'. A. A Nonhebei en Zn, apotheker aTh ier. De huidige firmant bood hem met een woord van lof v|opir zijn accuraatheid en 'ijver, een enveloppe aan. Door de politie alhier is proces verbaal opgemaakt tegen een motorwiel rijder, die zonder een sighaal te hebben gegeven uit de Breestraat de Neder- straat in reed, waardoor een dame met haar rijwiel te gén den motor aanreed, kwam te vallen en zich licht aan hand en been verwondde. O U i t Z u i d-B e v e 1 a n 4. B. en W. van G io; e s stellen den raad vopr om met 'liet bes tjuur der Rijks ven- ze kteringsbank aan te gaan ©en geldleej- ning; gnopt f 112.400, tégen een rentevoet van 53/4 pet. 's jaars (aanvankelijk was gerekend pp 61/2 pet.) ten behoeve der wpningbouwvereeniging „De Middenf- standswoniugf'. Met ingang1 van 1 Mei 1921 is de hoofdingenieur van den Rijkswaterstaat! G. Redeker, tot dien datjum te Goes, overgeplaatst naar het arrondissement „het Noordzeekanaal" ter standplaats Amsterdam en is den ingenieur WC J. H. Ilarmsen het arrondissement Goes met Goes als standplaats aangewezen, terwijl den ingenieur F. S. Langemeijer bet ar rondissement Terneuzen met Temeuzen als standplaats is aangewezen. Maandag wapperde van 't gemeen Iet- huis en tevens van vers cl ijl lende parti culiere gehouwen te Borssele de drier kleur. De burgerij wilde topnen, hoezeer ze ingenomen is met den gemeenteveld wachter, den heer J. de Hullu, die den dag herdacht, waarop hij; 25 jaar geleden) als veldwachter in deze gemeente iri dienst trad. Den geheelen 'dag ontving de jubilaris tal van bewijzen, dat men hem oprecht genegpn is. Een stoffelijk blijk van hulde ontving hjj van burgemeest- ter en raadsleden gezamenlijk, nl. een fraai zilveren horloge ©n een dito ket ting1. Uit vele gemeenten van Zuid-Bévelandl kwamen zijn collega's hem persoonlijk feliciteeren en deze schonken hem te zamen een leuningstoel. Des avonds" bracht het muziekgezelschap „Oefening kweekt Kunst" hem een serenade en toen werd hem ,uit naam der burigjerij door een qomtaissie een keurig rijwiel aangeboden. De heer ds. Etenbaass prak den jubilaris' toe. Geroerd dankte De Hullu voor de hem gebrachte buide, daarbij den wensch uitsprekend dat de burgers van Borssele steeds in hem ©en vriend mogen zien. Vanaf Maandag 2 Mei hebben de melkslijters te Heinkensza nfd de prijs van de melk bepaald op 16 cent, af gehaald aan de boerderij. Tot vpior dien datum was zij nog' 18 cent per liter. o Uit Noor d-B eveltn d. Te C o 1 ijnspl aat is de melkprijs met 2 cent per liter verlaagd; ze is toet ingang van gister gebracht van 18 op 16 cent. Staten werd besloten een verordening! Ié maken pip het ardhief overeenkomstig! h'eft door den minister medegedeelde con cept. No|g wordt een wijziging gebracht; in art. 28 van het reglement van 't Bur gerlijk Armbestuur (aanbesteding kinr deren). Na de reeds vermelde benoeming' van den heer L. Minderhlpud tot hoofd der school deelde Ide voprzitter mede, dat B. en W'. in het h|uis van het hopfd «fep school zijn geweest, en dat daaraan eenigje herstellinlgen moeten gebeuren. Daartoe werd besloten, B. ©n Wc stellen nog' voor onder de jiiofstede van den heer F. Kik de rioleering op te graven en nieuwe bui zen te leggen van gropter afmeting en' dit werk aan te besteden. Dit werd goedé gevonden. Verder ging 'de vergadering o ver in éeh gesloitene tot behandeling van den H. D. -0- Uit Zeeuwse h-"V 1 a a n d e r e n O. D Te Westd orpe, zop meldt men aan het Hand., liep Zondag' het contract af tusschen boeren en arbeiders. Tot nu toe werd f 3.50 per dag' uitbetaald. De werkgevers wenschten dit tot f 3 te ver lagen. De werknemers hebben daarop algemeen het werk neergelegd. De vrou welijke werkneemsters vergadejrden en besloten eveneens h©t werk neer té Volg'ens een bericht in Zelandia, behoort de gemeente OssenisSe lot 'de uitzonderingen waar geen woningnood is. Integendeel. Verschillende woonhuizen staan ledig; of worden tot ander© doel einden gebruikt. Ook zijil ©r de laatstje jaren eenig© afgebroken. Uit Schoitwen-Dalvefand. In de Vrijdagavond te Bruinis se .ebouden raadsvergiulering was .0. a. inge komen een bericht van de heeren Math, de Koning' en G. de Waal Rz., dat zij voor een benoeming' in de schoolcommissie bedanken. In hunne plaats werden be noemd de heeren L. W. M. Elen'baas en W'u N. Elenbaas. Ingekomen was ook een brief van de gemeente Zierikzee, meilei- deelende, dat de kosten voor de ui^voc!- ring! der huurepmmissiewet over 1920 hadden bodragen f 116.60. A. L. van der Have verzocht de door hem gepachte grasélting' op den haven- dam te mogen afsluiten vo;or het gpur bliek. B. en Wl stellen voor er niet aan te voldoen en hem ontjbjeffinigl van pacht! te verleenen en vporLaan retii-ibutié té heffen, wanneer men geiten pf scligpen aan den dam wil' zetten. Dit vporstel wordt aangenomen. Naar aanleiding! van een adres van de londerafdeeling „Schouwen 'en Duivé land" van den Ned. Biond van Gemeen- ter Ambtenaren tot verhooging van de jaarwedde van de ambténaren ter se cretarie stellen B. en W. v.oor de jaar wedde van den heer De Jonge te brengen }op f 1000, wat pt a. s. Jverd aapg.enomen. Naar aanleiding' van een brief van Géd. WATERRDUWK. AMBTENAREN. Vrijdag j.I. hield de groep van wa terbouwkundige ambtenaren in Zeeland' hare aigemcene v o orj aar svfergla der i ng in het hotel „Centoaal" ,te Goj es waar 22 leden panwezig waren, benlevens de heet" Wiertsma bezoldigd beambte Van den bond v,an technische ambtenaren in over heidsdienst te 's-Gravenhage, bij Welken bond de groep waterb. ambtenaren in Zeeland is aangesloten, die eèn overzicht gaf van de werkzaamheden van liet hoofdbestuur inzake salarisaktie goor dé groep whterb. ambtenaren in Zeeland'. Breedvoerig werden de gebreken, ver. bonden aan de salarisreg'eling vjan 11 Maart j.I. bespreken, in verband met hjet' adres van dien bond dat thans aan Gec}. Staten is gericht en waarvan éen ex. is gezonden pan de leden d|er prev. Sta len, polderbesturen en technische iioi'ofdb ambtenaren in Zeeland. In dal adres wordt de juistheid be streden van den grondslag' dien G. Staten voor de salarisregeling aannamen in him rondschrijven van 11 Maart, nl. 5 klassen naar hel gemiddeld bedrag dat per jaar door den ambtenaar wordt verwerkt aan zeewering en oeverv©rdediging. Betoogd wordl dat dan de zuinige ambtenaar de minste promotie maakt, en dat de finan- cieele uitgaven b'ij lange na niet in ver houding staan tot den arbeid. Gevraagd wordt daarom een drie klassen-stelsel' naar o plciding en praestatie: techn. amb tenaar 1ste klasse f 4000—5000, 2de kl. f 2200—3600 adj. opz. f 2100-3000. Voorts worllt aangedrongen op >amen- smetting van kleine polders en water schappen, ter betere verdeel ing der werk zaamheden, en waardoor niet de kleine polderbesturen, maar Ged. Staten de be zoldiging te regelen hebben. De rekening van den bond, van liet examenfonds en van het weduwienfonds werden nagezien en goedgekeurd. De contributie, voor 1921 werd vastgespeld! op f 17.50 waarvan f 10 moet wprden afgedragen aan den bond F. A. in over heidsdienst, f 5 voor eigen gtrfeepkPsbeb en f 2.50 in de tekorten op de examens. De volgende algemaene vergadering zal gehouden worden te Middelburg of Vlis- singen tijdens cte Landbouwtentoonstel ling aldaar. Bij de behandeling van liet concept huishoudelijk reglement groep werd door J. van de Velde van Scherpehisde ér op gewezen dat onder C. in art. 6 het lidmaatschap eindigt bij het verlaten van den dienst," dus dat een !id| wel'kfe ge- pensionneerd wordt jop moet houden lid van den bond' te zijn ,hoe gaarne hij ook lid bleef en djat dit tot verzwakking vanhet ledental moet uittoepen. Alge meen was men overtuigd dat dit moest vyorden vo(Ojrkpmen. Als1 afgevaardigde naar bet bond she- stum* werden de aftredende heeren.' D. L. de Jong en M. P. de Loléff bij aclamatie herkozen. De heer Van de Velde als voorzitter van het weduwenfond's vroeg en verkreeg machtiging tot verkoop van f 1 000 2i/, pet. werkelijke schuld (Grootboek). Zijn voorstel ook in 1921-22 f 125 aan elk der 6 weduwen uit te keeren werd aange nomen. Bij acclamatie werd de heer J. van de Veidte als voorzitter van het fonds herkozen. 1

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1921 | | pagina 1