Sunl ight* Zeep E?orsTandpas&a! Maandag 25 April 1921, de PERS te doorn ien te maarn. geen buitenlandsche reis van ii. m. koningin. een vlootfonds? het nederlandsche mijnbedrijf 1 op spitsbergen. So. 06. MIDDELBURGSCHE 164* ol&arwt Onze opmerkingen Man Zaterdag1 be hoeven een verbetering', 't Zijn niet alleen huitenlandsche journalisten, geweest, di(e geen eerbied hadden voor hét verz'oek der rouwdragende bannelingen om hen Bonder publiciteit hun droeve taak te laten volbrengen, die daar in Dojorn en fttaarn zoo heel anders was dan de wel openbare bijzetting te Potsdam. Er hebben ook bin'nenlandschel portmannen precies hetzelfde gedaan, al- ihens foto-verslaggvers. In het jongste nummer vau „Het Le ven' staat o.a. een uachtfoffco, van den roirwtrein te Maarn, genomen bij de be ruchte bliksemlicht-ontploffing die, in weerwil van het verbod om te fbtografeé- ren, de plechtigheid brutaal verstoorde-, en die aanleiding was tot het afnemen yan de camera van een Franschen foto- verstaggever. Die van den Levten-verMag- gever werd blijkbaar vergeten. Gelukkig is er op de fotio echter wei nig te zien, wjapt de verslaggevers stondlen op 300 meter afstand en een, opzettelijk opgeworpen heuveltje met een haagje ^)an sparren beletten ieder uïtzicht op Ben waggon. Maar de hoefijzer-correspondent van het Hand., die betreurde, dat de plaiten v»n den Franschen persman vernietigd waren, omdat zij voor het nageslacht zulk een prachtig document waren van de „cultuur-ironie van onzen tijd", kan tevreden zijn. Het document is er in „Hief Leven. BINNENLAND. Naai- aanleiding Van desbetreffende ge ruchten wordt ons ter be voegde r plaatse aterzekerd dat er niets bek|end is van een buitenlandsche reis der Koningin. Naar het Vad. meldt,, worden er po gingen in het wera gesteld om een na tionaal vlootfonds te vormen. Men wil t' 200.000.000 bijeenbrengen, en deze be steden voor den aanbpuw van 2 slagsche pen en 6 krpisers voor de verdediging van Indië en Verder eenig Klein matteriaal. Naar men het blad verder meedeelde, utaat de indertijd mpt eeni'ge er ba zing vernomen zending van kolonel Gnoszen naar Indië hoogstwaarschijnlijk: mede in verband met dit plan. Met het stoomschip „Iris" van de firma D. Burger en Zoon is, volgens de „N. R Crt.", de eerste ploeg mijnwerkers, 45 toan, onder commando van den heer Lenz, voor de Nederlandsche Spitsber gen Compagnie naar Spitsbergen ver trokken, waar men nu met kracht tien arbeid in de mijnen te Green Harbour gaat voortzetten. Er vertekken nu tel kern veertien dagen na elkaar nog drie ploje- jgen, zoodat er dan ongeveer 200 man op Spitsbergen werkziaam zullen zijn. Van hier gaat de reis naar Tromsö en vandaar met het door de Compagnie gecharterdh Igsschip Braganza naar Spitsbergen. Dit jaar denkt men tot een produqtic van ongeveer 40.000 ton kolen te komen, welke men geleidelijk tot 400.000 hoopt uit te breiden. Van Rotterdam zal dan nog een schip vertrekken, dat de krachtinsf alia tie, de kabelbaan, mijnwagens, enz. naar Spits bergen zal vervoeren. Vojorts is er een isjchip gecharterd, dat in den loop van Juni naar Kaap Bohenan vertrekt, om flc afdeeling, die daar met succes hleeft 'overwinterd en de aldaar geproduceerde •3000 ton kloen op te nemen. De 'kolen die het bedrijf dit jaar op levert, zijn bestemd voor Noorwegen en Zweden; tot midden November hoopt fcnen ze te kunnen afschepen. De mijn werkers, die thans naar Spitsbergen gaan, hebben zich voor twee jaar verbonden. De arbeid zal er dan ook des winters worden voiortgezet. Hit ftlfc pNiV|ltl»i0 Uit Middelburg. Zooals destijds gemeld, werd naar «ianleiding van de op 18 Maart gehouden crpenbare vergadering der beide Midden Standsvereenigingeu over het ondierwerp „Bezuiniging" een motie hij den Raad in gediend en droeg de raad in zijn jongste vergadering B. en \V. op een antwoord te zenden aan de besturen der vereenigin gen Dit antwoord hield in: dat de raad met belangstelling heeft kennis genomen van het advies; dat bedoeld adres door d!e besturen; Beer zeker niet zal zijn ingezondjen dan] met volledige kennis van een zoo goted «a zuinig mo^eiyk geoneienteb)elieer; ühl gaarne van de besturen medede ling zal worden ontvangien omtrent de wijze, op welke de gemeente alsvoren kan worden beheerd. Door de dagelijksche besturen van de vereeniging „Handelsbelang" en de afdeeling van „de Hanze" is aan den ge meenteraad voor eenige dagjen een adres (gezonden waarin zij mededeelden: dat zij in het bezit kwamen van he|t bericht op hun adres van 19 Maart j.l. dat zij kennis namen van de veronder stelling van den raad, dat bedoeld adtres niet zou zijn verzonden dan met volledige kennis van een zoo goed en zuinig moge lijk gemeentebekeer; dat zij, daargelaten de vraag: of hare besturen die kennis al of niet daartoe} dienden noodig te hebben, of te bézitten, in de eerste plaats wenschen op te mer ken ,dat zij door het zendeu van boven vermeld adres ook voldeden aan een op dracht tot het aan den raad kenbaar ma ken vlan een „motie", die werd aangeno men in een, door hare besturen belegde bijeenkomst waar een spreker het on derwerp: „bezuiniging" behandelde; dat zij, overigens, zich ten stelligste accoord verklarende met den wensch in deze motie neergelegjd, vermeenén, datj het begrip „Bezuiniging" actueel als het is, reeds voor zich zelf spreekt en moei lijk bijzonder uiteenloopend k,an worden beschouwd; dat zij wijdens vermeenen, dat het dpn raad derhalve volkomen duidelijk kan zijn, wat met deze motie wordt beoogd en dientengevolge ook de voorlichting Man de besturen, gematigd als zij zijn, daarom niet overgingen tot het aanstip pen van h. i. minder met de bezuinigingtv- opvattingen strookende handelingen inde gemeentehuishonding in gepasseerde tijds perioden, omdat het niet hare bedlojeling is, nu te gaan wijzen of afdingen op in moeilijke tijden geschapen toestanden ten opzichte van zaken of persoonlijke belanjgen, al zoude het stelten Man vra gen met betrekking tot eenige dier aangelegenheden volstrekt niet onge-rnq- tiveerd zijn; dat zij niettemin, onverminderd en na drukkelijk zich richtend naar het doel, dat in de huidige omstandigheden uit den aard der zaak overal wordt nagestreefd, n.l. een zuinig gemeente be he er, hopen, dat haar bescheiden optreden zal kunnen worden bestendigd, doordat de raad reeds in de naaste toekomst bij het behandelen van economische aangelegen heden, ernstig rekening honden m|et de draagkracht der gemeentenaren. Naar wij vernemen is de heer A. P. H. van den Dolder, hoofdinspecteur van politie te Heerlen, vroeger inspecteur van politie le 'kl. alh'ier door de Duitsehe regeering en het Duitsehe Roode Kruis begiftigd met het kruis van verdienste. Het Hoofdbestuur van den Centr. Neaerl. Ambtenaarsbond deelt ons med'e dai van af 1 April aan deze organisatie een bureau verbonden is, waarbij men zich kan voorzien van een verpleger(stier) Dit bureau,! hetwelk gevestigd is te Amsterdam heeft in alle deel'en van ons Land correspondentschappen, tot welke men zich wenden kan teneinde een ver plegende te bekomen. Hier ter pLaatse en omgeving treedt als zoodanig pp de heer A. H. Hendrikse, Schoorsteenvegerssingel Q 71, bij wien men tevens alle noodige Inlichtingen kan bekomen. In spoedgevallen wendde men zich ech ter telefonisch tolt den chef van het bureau, den heer H. J. Meijer, de Kem- penaerstraat 2611 Amsterdam, telefoon centrum 4840. Op last van den rechter-commissaris in strafzaken is aangehouden E. \V.al hier, die zich heeft schuldig gemaakt aan heling van goederen, die een 13-jari- gc jongen door oplichting h,ad bemach tigd. de omdat het plan oneconomisch is, wat betreft de kosten v'an riooien en straat- aanleg en het aantal daarop te bouwen woningen. Aan den raad wordt overgelegd de re kening van den gemeentelijken houtver- koop over 1920, die sluit met een goed slot van f 2738.58, welk bedrag in min dering komt van de crisisuitgaven. Bij Kon. besluit zijn met ingang van 1 Mei benoemd tot hoofdingenieurs bij den Rijkswaterstaat de ingenieurs J. F. Schönveld te V1 i s s i n g e n en G. J. van den Btoek, vroeger te Ylissingen. Tijdens de landbouwweek zal te V lissingen een huisvlijttentoonstel- ling plaats hebben. Vanwege het Viissingsche Drank- iWeer-ooinité zal OP Hemelvaartsdag en volgende dagen in een der zalen van h,et Burgerweeshuis een tentoonstelling wor den gehouden, betrekking hebbende op alles wat met de drankbestrijiding in ver band staat, een z.g.n. reizend museum'. (Nederl.) -Q- o Uit Vlis«ingem. In verband met de bepalingen der onderwijswet 1920 stellen B. en W. van V1 i ,s s i n g e n den raad voor de vaste onderwijzeressen in de nuttige handwer ken met ingang' van 1 Juli te ontslaan en hen te machtigen de tijdelijke onder wijzeressen in dat vak te handhaven tot uien datum. Hierdoor zullen allé betrok kenen nog na de opheffing hunner be trekking 3 maanden volle bezoldiging Ont vangen. De tijdelijke onderwijzeressen zijn daarna geheel los van de gemeente. De Vaste onderwijzeresseh, die méér dan 10 jaar dienst hebben krijgen penioen, 3e overige kunnen op wachtgeld Worden gesteld en B. en W. stellen voor daarbqp te besluiten. Dit bdtreft vier onderwij zeressen, het totaal aantal vasté is 16, dat der tijdelijke 17 uilgezonderd 2, die aan andere scholen vast zijn verbonden. B. en W. stellen een wijziging voor in het uitbreidingsplan der gemeente en wel' voor zooveel betreft het gedeelte ten Noorden en Noord-Westen van den Wa' tergang, daar aan het huidige plan ver schillende leemten kleven, in de eersté plaats doordat de strajtcn in de richting i Oost-West zijn geprojecteerd en ben twee Uit W:al cheren. Vrijdagavond jl. trad in de Chr. school te Zoutte lande op de heer P. G. Laernoes van Vlissingen, om te spreken over het Millioeuplan, na in geleid te zijn door den heer G. van de Putte van Vlissingen. Een 10-tal personen gaven zich op om een voorLoiop-ig comité te vohnen. De heer ds. Reus, predikant van de Ned. Herv. Kerk te Westkape lie had Zaterdagavond in de consistoriekamer'*be- langhebbenden uitgenoodigd, om' te ko men tot de oprichting van een zieken fonds van werklieden op 'dezelfde wijze ingericht als het ziekenfonds voor werk lieden te Kouidekerke. Het doel van een dergelijk fonds is den leden tijdens hun ziekte per (lag f 1 uil te keuren gedurende een ze keren tijd. Een voorloopig bestuur werd gekozen, bestaande uit 1de heeren Ls. Gabriëlsé, Adrn. Gabriëlse. L. Miniderhoud, P. Roel- se, én P. Westerbeke, bij wie belan.gh®- benden zich als lid kunnen opgeven. Tegelegenertijd zal een nieuw® verga dering] uitgeschreven worden, waarin een definitief bestuur zal gekozen worden. Zaterdag bracht de gemengde zang- vereeniging van Domburg een bezoek aan Neuzen. In den voormiddag werden door hpt koor ten aanho.ore van een groot aantal belangstellenden .op de mu ziektent eenige liederen gez|Onjgje(n. Op de te Amsterdam gehouden ver gadering van den Alg. Ned. Politiebond, werd tot lid van het hoofdbestuur o.m'. gekozen de heer 'J. .W. Perreis, te V e r e (aftredend). Uit Z uid-Be ve|and. In de Vrijdag gehouden vergadering Man den raad van Hoedekenskerke werd aan A. de Graag te 's-Gravenpolder voor 1921 een subsidie toegekend ad f 200 'is jaars voor den door hem ge- openden autodienst Goes—'s-Gravenpol der—II oejdekenskerke. Besloten werd aan Ged. Staten vrijstel ling te verzoeken van het geven van on derwijs in de lichamelijke oefeningen be doeld bij art. 195 2de lid der wet op het lager onderwijs. In beginsel werd besloten tot aankoop van een lijkwagen zoo met de leverancier kon worden overeengekomen met betrek king tot den prijs der te leveren koets,, en in de gemeente geschikte stalling daar voor zou kunnen woreien verkregen. Dit jaar zal worden overgegaan tot be strating van het havenplateau, waarvan de kosten werden geraamd op ongeveer f 4500. Naar aanleiding' van een vraag van den heer A. den Dekker deelde de voor zitter mede, dat de vuile greppel toe pende langS het erf van "M. H. Dekker zal worden gedicht, na vooraf Moorzien te zijn van behoorlijke buizen voor af voering, de 'kosten daarvan worden op f 150 geraamd. Wethouder Lous vestigt nog de aan dacht op de vervuilde toestand waarin zich bevinden de slooten rond het dorp De voorzitter zeide toe de politie streng te zullen laten toezien dat hierin vbor het vervolg geenerlei voorwerpen meer van allerlei aard zullen worden geworpen, terwijl het publiek tegen overtredingd,aar van zak worden gewaarschuwd, door liet plaatsen van borden daar waar dit het ergste noodig is. Te 's-Gravenhage is onverwacht in den ouderdom van 76 jaren overleden de heer P. J. van der Mapdere, oud-burge meester en oud-lid van den raad der gemeente K a p e 11 e. Q Uit Zeeuwse h-V laanderen O. D In de Zaterdag te Axel gehouden raadsvergadering, waarbij zonder kennis geving afwezig waren de heeren Jac. Dek ker en J. de Kraker, was ingekomen een Caat Uw kinderen, toch Qauw vuii< ze (Ingjez, Méd.) schrijven van den Minister van Buiten landsche zaken, inhoudende vèrzoek aan belanghebbenden te doen toekomen ®en bedrag van f 1298, welke som door tus- iSchenkomst van den Britachen gezant door hem was ontvangen als vergoeding van de schade in ld en nacht van 7 op 8 Nov. 1918 aan gemeente- en particulier® eigendommen toegebracht door het werpen van bommen. Naar aanleiding van de Schade, aan den gashouder toege bracht,. merkte de Britsche regeering op:, dat het haar niet duidelijk was, waar om de kosten van herstel van den gashou der niet in de plaats konden komen van een vergoeding. Het blijkt niet, dat be doelde gasmeter minder goed® diénsten bewijst dan voor het ongeval en de eenige, schade, die geleden is, spruit voort uit het tijdelijk buiten dienst zijn van den gasmeter. In verband hiermede biedt de Britsche regeering een vergoeding in ®ens aan van f 5000. De Minister wenschtte zoo Spoedig mógelijk te vernemen of de bevoegde autoriteiten zich met dat voor stel kunnen vereenigen. Mocht het worden geweigerd, dau stelt de Britsche regeering voor een onder zoek te d,oen instellen -door één En gel- schen en een Hollandsclien ingenieur, die een uitvoerig rapport zouden moéten uit brengen. -» Door den raad werd dit voorstel niet geaccepteerd, zoodat een onderzoek zal worden ingesteld. Hel punt: aanvulling van het werk lieden reglement werd van (le .agenda geschrapt. Op voorstel Man den heer J. de Feijter zal aan den directeur-generaal der pos terijen vei-zocht worden om1 een tweed®' bestelling voor de buitenwijken. Uit Zeeuwu h-V latalere» W, Zaterdagvoormiddag' om tien uur vergaderde de raad der gentfeente Groede, waarin de voorzitter voorle zing deed van een schrijven van den Minister vian Arbeid, waaruit bleek, dat aan de drinkwatervoorziening vait Z. Vlaanderen nog steeds wordt gewerkt Aan de orde was daarna de Iramverbin- ding; na behandeling der des betreffende stukken werd zonder stemming een ren- teloosvjoorschot van f 40.000 toegestaan. In de commissie voor schooltoezicht volgens art. -184 lager onderwijswet wer den benoemd de heeren M. A. Mazure, J. H. de Bliek—Schulz, J. B. Becu Iz. en M. E. M. Waelput. 't Supp. 'kohier hondenbelasting len be drage van 37 gulden werd goedgekeurd. Hierna ging de raad OMer in geheime zitting ter behandeling reclames II.O. POLDER WALCHEREN. In de Zaterdagmorgen gehouden vergadering waren Commissarissen Cor- nelisse en Heijs© met kennisgeving, de raad Callenfels en de Commissaris Bpo- gaert zonder kennisgeving afwezig. De voorzitter1 herdacht in zijn openingswoord den kantonnier van de wegen van den polder, den heer 'Jac. Geldof uit Serooskerke, schetste hem als een trouw en ijverig ambtenaar, die éön was geworden met de polderbelangen en die men slechts noöde op de weg®n mist Naar aanleiding van een vraag' in de najaarsvergadering deelde de voorz. Per dooa 22'/a cent, Per tube 40 eent. Ouschadeiyke samenstelling. s. Med.) mede, dat alom de vermiste peilschalen weer zijn aangebracht, de oude waren blijkbaar bij de schaarschte aan brand stof verdwenen. Ook naar .aanleiding van de vorige vergadering deelde de voorz .mede, dat de rechtsgeleerde adviseur van den polder nog geen rapport heeft uitge bracht over de vraag of het raadzaam zou zijn een actie tegen de reederij van den Engel schen schoener „The Pride of the West" te beginnen over vergoe ding van s\thade aan den Westkapel&chen zeedijk toegebracht; deze schade beloopt ruim f 30.000, welk bedrag voorLooipig voor een .groot deel gedekt kan Worden uit de posten gewoon en buitengewloon. onderhoud. Het reeds vermelde jaarverslag werd ongewijzigst goedgekeurd. Over de begrooting werden geen algje,- meene beschouwingen gehouden. Bij de artikelsigewijze behandeling, vroeg de heer Sim'onse of onder dén post voor delven van' sprinken in de Westj- watering, waarvoor f 750 is uitgetrok ken, ook de Noordelijke Biggekerksche en de Lemietsprink zijn begrepen. De voorz. zegt, dat de f 750 bedoeld is voor sprinken in de buurt van Koude- kerke, er is een verzoek ingekomen tot algéheele veretering van den toestand in de buurt bedoeld door den heer Si- monse, maar het Dag. bestuur meende met het oog op de hiooge kosten daartoe niet te mogen overgan. Wel is het Dag. bestuur bereid de sprinken te delven als de heer Simonse daartoe een voorstjel doet. De heer Sim'onse doet een Voor.stél in dien geest met een credietveirieniog van f 750 voor dit doel. Dit voorstel wordt zónder hoofdelijke stemming aangenom en. De voorz. deelde nog mede, dat het; verbeteren van 'den toestand voor het fort de Nolle, waarvoor f 60.000 isl toe gestaan, nog niet tót uitvoering kwam, door de ernstige en langdurige riekte van sAan ingenieur. Mocht blijken, dat dit werk nog dit jaar moet worden uitge voerd waartoe nu peilingen worden ge houden, dan zal in de najaarsvergadering een voorstel tot aangaan eener geidleé- ning inkomen. R ondvra De heer A11 a a r t vraagt hoe het staat met het nieuwe poldcrreglement. De voorz. zégt, dat het door hem in concept gereed is gemakt, maar ér moét overleg worden gepleegd m®t het bestuur van het waterschap Schouwen. Dit zal nu a.s. Zaterdag plaats hebben in tegen woordigheid van een ambtenaar der Pro vinciale griffie, dan moeten de provinciale Staten het nog goedkeuren. De heer Van der Minne zegt, dat de begirooting wel zeer vlug is afge werkt, maar dat kon door de duidelijke inlichtingen, die de voorzitter aan de commissie van opderzoek gaf. Hij brengt

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1921 | | pagina 1