8tgb«st pale Turkish Cigarette. .-—i Oil 1 m F N«. 94. Vrijdag 22 April **S»L tö4e Jaargu,* BINNENLAND. I M"i iipiif ii|ii inn ilium [inn mn.miin—....hi i mmmmmmmmtimmmtmmmmmaammmMmmamuamtaammKmtmmmmmatmmummtmmmmmmm e— BSi dit nummer behoort eten Bijvoegsel. \bonnemeiitsprij s per kwartaal: op de buitenwegen om Middelburg, en voor de andere gemeenten per post f 2.50 TOor Middelburg en agentschap Ylissin- aen f 2.30; weekabonnementen in Middelburg 18 cent per week. Advertentiën: 30ct. p. regel. Ingje Bonden Mededeelingen.: 50 cent per re> gei. Bij abonnement veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen: van 1—7 regels f 2.10, elke regel meei 30 cent. Kleine advertentïën niet groor fcer dan vijf regels druks en waarbij i aangegeven, dat zij in deze rubriek mee ten geplaatst worden, 85 cent bij vooruit betaling. Adrertentiën onder brieven of bevragen bureau dezer Courant 10 cent extra. Bewijsnummers 5 cent plus 2 cent voor port per stuk. Advertentiën moeten, willen ze nog 3ö ons blad van dienzelfden dag worden opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des ZATERDAGS uiterlijk HALF ELF aan ons Bureau bezorgd zijn. BE PLAATSELIJKE KEUZE' AANGENOMEN! Nog is het niet definitief, want er is niets te voorspellen over het lo|t van hel wetsontwerp in de Eerste Kamer. •Maar na de aanneming gister in de Tweede Kamer is er alle aanleiding het licht te doen vallen op de zeer ver-rei kende gevolgen, die daaruit zullen voort vloeien. Voor de bijzonderheden der be handeling verwijzen we naar 't Kamer overzicht. Maai- hier zij 't ontwerp zelf kort besproken. Wat nu als initiatief voorstel van 10 Kamerleden aanhangig' werd gemaakt, is een uitvloeisel van het in Nov. '14 aan de Koningin aangeboden volkspetitionne ment voor plaatselijke keuze, .ondertee kend door 600.000 mannen en vrpuwen boven de 25 jaar. De kwestie werd toen niet voor beft eerst ter sprake gebracht. Reeds ejen 15 jaar geleden was er een Ijverige propaganda voor begonnen. En ook in Januari '14 werd de invoering van „plaat selijke keuze" bij de begrooting vlan Bin nenlands che Z,aken besproken door den heer Rutgers, die daarbij behalve bij den heer Rink, ook bestrijding viond bij den toenmaligen minister Cort van der Linden. De huidige regeering heeft zich er niet over uitgelaten. Toen Minister Aaibar se in 1919 aankondigde, dat hij het derde jaar voor de Drankwet wilde bestemmen, hebben de plaatselijke keuzers zelf aan gepakt. en 18 Nov. van dal jaar het ini tiatief-voorstel ingediend. Die haast had beteekenis. Immers het voorstel is een aanvulling op het artikel' der Drankwet dat reeds mogelijk maakt (dat jam de Vijf jaar (de „Kroonjaren" van 5 en 10) door de regeering het aantal ver gunningen in een gemeente kan worden verminderd op voorstel van den gemeen teraad, waaraan dan nu wordt toege voegd: na een stemming; van de ingezete nen. Maar die in de wet voorgeschreven vijf jaarlijksche periode, blijft onveranderd De voorstanders hoopten op een spoedige behandeling zoodat nog in 1920 de wets- Wijziging zou kunnen worden toegepast. Bat is niet gelukt. En dus dientt aller eerst vastgelegd, dat de eerste toe passing der wet in 1925 kan vol gen. Wat deze wetsaanvulling bepaalt, heb ben we reeds kort in een vorig nummer aangegeven. Hel gaat hier om den kleinhandel in sterken drank, dus om de vergunningen ook van die der sociëteiten en lOgemen- ten Zooals men weet is het aantal daar van voor iedere gemeente vastgesfield, en de gemeenteraad kan besluiten aan de kroon voor te stellen dat aantal voor de eerstvolgende vijf jaar te verminderen. Nu komt er dit bij-, op voorstel van een vijftiende deel der kiezers, kan ter stem ming van hen die op de lijst van kiezers voor den gemeenteraad sLaan, Worden gebracht een voörstel om aan de regee- ring te vragen het aantal vergunnii^en *°t nul te verminderen. Om echter zoo'n verzoek aan de re geering te doen, moet min stens drie vier- e der steminenden zich er vóór ver- Klaren. Omgekeerd gaat het makkelijker. Is er a. een voorstel aan de kiezers voorge- f™ aan de regeering te vragen het aantal vergunningen uit breiden, dan is e verzoek reeds geldig wanneer dje gevsone meerderheid der steminenden er voor is. De mogelijkheid bestaat dat er twee oorstellen zijn van verschillende sfrek- n ^a°k?men op ëén stembiljet. De beslissing is ten slotte dan dte re- geenngi Ze heeft -alleen God. Staten te hooren en bepaalt dan of de betrokken (gemeente drooggelegd zal worden of niet (Worden de vergunningen opgeheven dan wordt aan tiie vergunningho u-der s, welke reeds vóór 1 Mei 1904 (het jaar van invoering der Drankwet), hun Ver gunning bezaten, een schadeloosstelling verleend in den vorm van een ljjfrente, te bepalen door de arrondissements-rechi}:- hank en te dragen voor de helft door het Rijk, voor de helft door de gemeente. Zoo luiden, kiert samengevat de be palingen. We kunnen er niet over juichen. De bezwaren, die Woensdag door de bestrijders zijn aangevoerd, deelen we ten volle, en we getooven dat, als door het publiek werkelijk beseft was, wat deze wet meebrengt, het verziet veel stér ker zou zijn geweest; en dat bij toepas sing van de wet in den geest van de voorstellers, er hier even onbehagelijke dingen zullen gebeuren als in de Yer- eenigde Staten. Want bij alle tegenstrijdigheid 'der be richten over den uitslag staat toch wel dit vlast: dat er in de Ver. S.taten ontzag lijk veel clandestien verkocht wordt, met alle verderfelijke immoreele gevolgen die aan allen clandestienen handel onver mijdelijk verbonden zijn. Maar sterker nog telt voor ons mee, dal drie vierden van de bevolking eener gemeente er over beslissen zal, wat het overige vierde buitenhuis zal gebruiken als het behoefte heeft aan een drank. Alle mooie vertoogen van de drankbestrijders hebben ons niet kunnen bevrijden van hel gevoel dat hier een ergernis gevende dwang gevoegd wordt bij de vele gevallen v'an dwang die we al hebben. Rovendien een dwang van een ander karrakter. Wat ons door de sociale wetten werd opgelegd, was bijna -algemeen een dwang in onzè daden ten opzichte van een an der. Een uitzondering was er reeds: de gedwongen winkelsluiting ook voor de kleine winkeliers die geen personeel heb ben, maar die zelf belet worden te wer ken zooals zij wilden. Wat nu de plaatse lijke keuze doet, gaat een gfroOte stap verder in die richting. Zij beslist over een persoonlijke d,aad, niet ten opzichte van een ander, maar ten opzichte van ons zelf: over de keuze van het zelf te gebruiken genotmiddel. Niet omdait men zelf er misbruik vian maakt; ma,ar omdat er anderen zijn die dat doen. We denken er niet over de vreeselijke gevolgen van drankmisbruik te ontken nen. Maar wel ontkennen we de juist heid der bewering, dat drankgebruik in 't algemeen leidt tot misbruik. Op gevaar af van allerlei slechts verdacht te wor den, houden we vol dat er omstandighe den zijn van vermoeidheid, van kou, e. q., waarin bier of alcoholvrije dranken nie!t de bevrediging geven van een ma tig gebruik van sterken drank tof likeur.: Als het eenmaal zoover is, dat iemand die er|gens in een café gaat zitten, zon der trek in koffie of chocolade, omdat hij zoo gaat eten; zonder lust in een. glas bier of kwast, omdat dat hem te koud en te nat is, maar zonder gelegenheid een bittertje oï een likeur te riemen, dan zal hij die aantasting der persoon lijke vrijheid zeer sterk voelen. En dan zal hier gebeuren, wat overal elders gebeurt: dan zal er gezocht worden naar een middel tot ontduiking. Die ontduiking zal te eerder gezocht worden, omdat er steeds sterke drank aanwezig zal zijn. Immers alleen de klein handel wordt getroffen. De groothandel, en het verbruik in huis blijven bestaan. En een getuigenis uit Amerika is voor c-ns onaanvechtbaar: dat er tengevolge \an het plaatselijk verkoopverbod in 't klein, sterke drank wordt ingeslagen en thuis gebruikt door personen, die daar vroeger niet aan dachten. Dat die opslag voor eigen gebruik dan weer leiden zal tote en beweging om él len drank te verbieden, is even waar als de opmerking, dal we dan met den dwang nog een stap verder gaan, en zelfs lands handelingen in zijn eigen wo ning controleeren. De juridische bezwaren zullen bij het groote publiek minder ernstig tellen. Toch zijn ze ernstig. Over het 'grondwettige bezwaar, nl het feit dlat onze Grondwet het refe rendum niet kent, zullen we niet uit weiden. Het zou- dc eerste maal niet zijn, dat de Grondwet achter de vor mins van nieuwe instituten aan liep. Wel gelooven we, dat de regeering ▼oor een moeilijkheid zal komen te staan, nis ze naar aanleiding van een stemming te beslissen krijgt, of in eeh ge-meenlje de opheffing van de vergunningen in het algemeen belang1 is. Ze zal wel meestal die stemming •yjlgen. De hoofdzaak echter is voor ons het feit, dat dan niet de verantwoordelijke overheid, maar een meerderheid der in gezetenen aan de minderheid voorschrijft hoe zij zich in haar particuliere leven te gedragen heeft. De drankbestrijders heb ben zich heusch niet laten linnen al zioo -omzichtig in hun strijdwijze en hun middelen, dat het vertrouwen in hen groot genoeg is' bm hen met een gerust hart die gelegenheid te geven. KAMEROVERZICHT. Tweede Kamer. Zitting van Donderdag. Hel initiatief voorstel tot invoering van plaatselijke keuze voor sterken drank aangenomen met 39 tegen 29 stem men. Dat is het gewichtige resultaat van de zitting vjan gisteren. Vóór stemden: de sociaal-democraten, de communisten, de christelijk-histori- schen, de anti-revolutionnairen Rutgers!, Smeenk, Van der Voort v,an Zijp, Van der Molen, Zijlstra, Duymaer van Twist, Sdheurer en Schouten; de katholieken Bulten, Henri Hermans, Vair Schaik, Van de Bilt, Van Rijzewijk, Kuiper en Engels, de christen-democraat A. P. Staal man en plattelander Braat. Tegen stemden de Vrijheidsbonders, de vrijzinnig-democraten (jhr. mr. v-an 'Be- resteijn. die het voorstel mede onderte kend heeft vertoeft buitenslands), de anti- revolutionnairen Heemskerk, Colijn en De Monté Verloren, en dekatholieken Nolens, Van Dijk, Van Rijckevorsel, Van Sasse van IJsseit, Van Wijnbergen, Reij- mer, Stulemeijer, De Wijkersiooth üe Weerdesteyn, Poels, (Wintermans, Dec kers, Fleskens en de voorzitter. De verdediging van het voorstel was allereerst toevertrouwd aan den lieer Ru tigers. De grondwettige bezwaren lelde hij hier niet mee, daar de Kroon heslist, en niet de gehouden .stemming), iels wal alleen theoretisch juist is, om- dal de Kroon de stemming wei zal moe ten volgen. En de overige bezwaren tegen hel stelsel aangevoerd, golden z. i. ook tegen hetgieen nu reeds in de Drankwtet is bepaald door de gelegenheid tot ver mindering van het aantal vergunningen op op verzoek v,an den gemeenteraad, een bewering die ook slechts in theorie kan gelden, daar in de praktijk bij de )ge meen teraden nergens het voorstjel tot algelieele afschaffing der tapperijen werd gedaan, of althans aangenomen. Een volksstemming maakt daar lieel wat an ders van. Het bezwaar van den clandestienen ver koop kon h'ij! niet ontkennen, maar hij be toogde, dat juist de plaatselijke keuze er het beste middel tegen is, omdat dan de meerderheid der bevolking er tegen zal waken. En wat de vrijheid betreft, vroeg hij of ook niet tegenwoordig het alcoholisme in zijn gevolgen erger is dan pest en oorlog samen, en maakt men niet van de vrijheid misbruik als men gaat bescher men een toestand, die de verheffing van het volk en de welvaart tegenhoudt, die personen en gezinnen ten gronde richt, die 'betere aspiraties verstikt, die Mie werk van kerk en school, alle geestelijken en maatschjappelijken arbeid verlamt? Bij de replieken kwam de heer Ger hard dit betoiog nog versterken, met een pleidooi v-oor geheel-onthouding. Zijn partijgenoot, de heer Schap er, hoewel hij getrouw aan het partij-parool vóór hpt ontwerp stemde, toonde echter allesbehalve blind te zijn voor de ge volgen. De houding der geheel-onthouders was hem niet sympathiek, door de wijze waarop zijzelfs de drinkers van een gjas bier verketteren. Hij zou zich ook nog wel tienmaal bedenken als de vraag in zijn woonplaats aan de orde komt. Maar het voorstel is democratisch en daarom is hij er voor. De heer Stulemeijer, hoewel zelf drankbestrijder, was tegen het voorstel omdat het de vrijheid aantast. De heer Abr. Staalman vroeg bij1 de artikelsgewijze behandeling dadelijk stemming Over art. 1. Maar dit \Verd aan genomen ook met 39 tegen "29 stemmen. Een amendement van hem om de drie vierden niet te rekenen van de stemm|e(n- den, maar van het aantal kiezers, werd met 49 tegen 20 stemmen verworpen. En eenzelfde lot onderging zijn amendement om de sch|adeltoosVtelling ook boe te ken nen aan hen, die na 1904 vergunning kre gen. Na Ide eindstemming liep die Kamer leeg en begon onder zeer gering; be langstelling de hoer ]>e Monté Verlo ren de bespreking van hlet ontwerp-Mar- chjant over de heffing-in-eens, dateerend van 1919. jll'j w; i rv* -- - - (kngez. MesLJ BE LOODSDIENST IN DE WIELINGEN. Op de vragen van het Tweede Ka merlid den heer De Kanter betreffende' den loodsdienst in de Wielingen heeft de minister van marine a.i. geantwoord: 1. Het is juist dat voor de Wielingen, een Nederlandsche loods&choener hij de Wandelaar is gestationeerd, terwijl on- mididellijk daarvoor naar 9e zeezijde zich een Belgische stoomloodsboiot be vindt en bovendien nog' een Belgische stoomloodsboot bij, de West-Hinder ge stationeerd is, zoodat het Nederland sche loodswezen ter plaatse minder is toegerust dan hét Belgische. Ook voor den oorlog, toen de loodsdienst voor de Schelde, zoowel door "België als door Nederland, uitsluitend met zeilschoeners werd uitgeoefend, had België steeds meer materiaal en personeel in dienst dan Nederland. Het is echter niet juist dat de ge volgen van de minder goede toerusting van hel Nederlandsche loodswezen voor de Wielingen, in vergelijking met het Belgische loodswezen aldaar, zich zou den afspiegelen in de vermelde aan tallen van "beloodste en niet belooidste schepen, want die aantallen zijn vo.or grootste deel het gevolg van andere factoren, terwijl daarenboven de meer of minder goede uitrusting van het Nederlandsche loodswezen voor de Wie lingen slechts van invloed kan zijn op de getallen, welke betrekking hebben op de Wielingen, doch niet op die voor het Oostgat gegeven. Bovendien kan, wat de Wielingen be treft, het stationeeren van een Belgi sche stoomloodsboot bij de West-Hinder op de cijfers over Januari niet en óp de c'ijfers over Februari slechts ge deeltelijk van invloed zijn geweest, want die stationeering dateert eerst van half Febrüari. Behalve 'den bovengenoemden loods- scboener voor de Wielingen stationeer de Nederland 9 Februari j.l. een loods- schoener op een vooruitgeschoven post voor de Wielingen, namelijk bij Dun geness. Ook de aanwezigheid van 'dezen schoener was van invloed op de gege ven cijfers over Februari en Maart. Die invloed was wel is waar nog gering doch zal, naar verwacht mag Worden,, geleidelijk toenemen naar gelang de scheepvaart door de ondervinding meer, bekend wordt mét het feit, dat weder reeds bij Dungeness loodsen voor de Schelde zijn te bekomen. Onder de factoren, hier boven be doeld, welke van grooten invloed zijn op het verkiezen van een Belgischen zeelotods boven een Nederlandschen; zeeloods, behoort vooral genoemd le worden het feit, 'dat Antwerpen en Gent Belgische havens zijn, aangezien meerdere gezagvoerders in dat feit al leen reeds aanleiding', vinden een Bel gischen zeeloods te nemen om de Schel de binnen te komen, hoewel die Bel gische zeeloods evenmin als de Neder landsche zeeloods, het schip tot Ant werpen of Gent brengt, daar hij voor de reis op de rivier door een binnen loods "(Nederiandschen of Belgischen naai* keuze van den geza'gvoerder) wordt vervangen. Het verkiezen van een Belgischen loods boven een NederLandschen loods wordt bovendien krachtig' in 'de hand gewerkt door de Belgische kantoren op de plaatseD van bestemming; 2o. Hoewel niet kan worden nagegaan "bp welke gegevens het cijfer 6 berust, genoemd als het gemiddeld aantal sche pen, die per dag Dungeness passecren mei bestemming naar de ScheldehavCns, moet de vraag of de minister van meening is, "dat de niet gelijkwaardige toests nd in de Wielingen niet wordt goedgemaakt 'door de ligging van een loodsschoener te "Dungeness, bevesti gend worden beantwoord. De aanwezigheid van "dien schoener kan den niet gelijkwaardigen Toestand niet goedmaken, zij heft alleen de niet gelijkwaardigheid voor een deel op. 3. Voor zoover gevraagd wterdt of de minister het in het belang van een goede functioneering van ons loodswe zen op de Schelde niet noodzakelijk acht te bevorderen, dat de achterstand van ons materieel voor de Wielingen, bij vergelijking met het Belgische loiods- wezen, wordt opgeheven ten einde onze loodsen in staat te stellen scherp te coneurreeren in het betoodsen van sche pen, die niet in elk geval een loods van een bepaalde nationaliteit verlangen, moei hel antwoord luiden, dat de mi nister zulks niet noodzakelijk acht. Het voeren van concurrentie Schept geen noodzakelijkheid tot het steeds volgen van België in zijn streven om meer materieel en personeel in dienst te hebben dan zijn concurrent, waar, zooals het geval is, dat meerdere 'n het belang van de (scheepvaart onnoodig is. Bij een aanmerkelijke vermindering van 't thans aanwezige. Nederlandsch en Belgisch personeel zou het belang van de scheepyaart nog ruim voldoende worden gediend. 4. Uit het bovenstaande volgt, 'dat, in aanmerking' genomen de bijzonder groote verliezen voor de schatkist, ala gevolg van de hooge kosten, welke -aan de uitoefening van de loodsdienst met slcomvaartuigen zijn verbonden, en de plicht van de regeering om in de tegen woordige tijdsomstandigheden nog meer dan vóór den oorlog het geval was, alle niet strikt noodzakelijke uitgaven te vermijden, de minister, tenzij door titans niet te voorziene omstandigheden! gedwongen, niet kan bevorderen, dat in de Wielingen in plaats van de zeil vaartuigen stoomloc ds'ho or t e n ten minste in even groot aantal als de Belgische in dienst worden ge steld. Bij Kon. besluit zijn aan de volgende gemeenten ingevolge de bepalingen der Woningnet tegen een rente van 5 pCt. voorschotten uit 's Rijks kas verleend en wel: aan de gemeente Goes voorschotten van ten hoogste f 25.400 (annuïteit 5,132 pCt., gedurende 75 jaar te voldoen) en van ten hoogste f 220.000 (annuïteit 5,478 pCt., gedurende 50 jaar te voldoen), ten behoeve van de vereeniging „Algemeie(n Belang", aldaar «oor het verkrijgen van bouwterrein en den bouw van 35 arbei derswoningen; jaarlijksche bijdrage in de betaling van de annuïteit van het bouw- voorschiot van ten hoogste f 5842.60; aan de gemeente Koudekerke voor schotten van ten hoogste f 16.400 (annu- iteit 5.132 pCt., gedurende 75 jaar te voldoen) en van ten hpogste f 183.000 (annuïteit 5.478 pCt., gedurende 50 jaar te voldoen), ten behoeve van de vereenir )g(ing „Couburg" aldaar, voor het verkrijg gen van bouwterrein en den bouw van 28 arbeiderswoningenjaarlijksche bijdrage in de betaling van de annuïteit van het bouwvoorschjot van ten hoogste een be drag van f 4366.515. j i Uit Middelburg. Bij Kon. besluit is, met ingang van 1 Mei 1921, tijd. benoemd tot secretaris van den Armenraad te Midde lburg, de heer L. B .Tjebbes, pred. bij de Ned. Herv. gemeente alhier. Gisteravona omstreeks err uur werd met een stang op |d"e waterleiding door het personeel der gemeen tefabricage een óegjn van brand gebluscM in een paTc- huisje van den giroentenhaxtdeLaar Leijnse aan de Nieuwe Haven. o Uit Vtissingeii. Door den heer A. "Salomé, bakker te Vlissingen, is aan den gemeenteraad aldaar een adres gezonden, waarin hij' vergunning vraagt het pothuis in de Wal- riraat tegen zijii woning, dal op 14 Maart door een aanrijding geheel werd ver nield en waarvan de overblijfselen door personeel der gemeentewerken werd weggebroken, weder te mogen oprichten. Burg. en Weth. geven naar aanleiding van dit verzoek in den breede een uit eenzetting van de bouwverordening en;

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1921 | | pagina 1