164® Jaargang BINNENLAND. Donderdag 14 April t92i< MÏA- I w m ■\o. Ml Eeia nieuwe «Jfiröohoedl voor 25 ccoi ■I Ai' 87. sr. eld. leb- 1 in- aki. feer, de, lud- P*>, en. en. anel i wel Ofct oro- tpe- «MS der r» ew rk* rem z9 öplffi ein- «tan <fei Sgétt eu Abonnementsprijs per kwartaal: op de buitenwegen om Middelburg, en voor de andere gemeenten p©r post f 2. 50 Voor Middelburg en agentschap VliSsin- gen f 2.30; weekabonnementen in Middelburg 18 cent per week. Aflvertentiën: 30 ct. p nejg|elv Inge zonden Mededeelingen: 50 oent per re> gei. Bij abonnement veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen van 1—7 regels f 2.10, elke regel meei 80 dent. Kleine advertentiën niet groot- ter dan vijf regels druks en waarbiji ia Bflnjglqgeven, dat zij in deze rubriek moe Hen geplaatst werden, 85 cent bij vooruit betaling. Advertentiën onder brieven of bevragen bureau dezer Courant 10 cent extra. Bewijsnummers 5 cent plus 2 cent voor port per stuk. Advertentiën mloeten^ willen ze neg id ons Wad van dienzelfden dag worden opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des KATERDAGS uiterlijk HALF ELF -aan ons Bureau bezorgd rijn. gegeven van wat er in de debatten is ter sprake gebracht. De opmerking van den heer v. Rav©n- steijn. dat er Onder idezen Minister zou zijn een verwaarloozing van de geestelijke behoeften, ikon de Min. makkelijk weer leggen met cijfers: dat de ondérwijzers- salarissen met 45 mill toen zijn vooruit gegaan en de öndcrwijsbegrooting van 54 tot 133 millioen. Vandaag komen de replieken. KAMEROVERZICHT. Tweede Kamör. Zitting van Wpensdag. Minister De Visser had zich, bij de ■Veirtlodiging van de uitbreiding van de Leerplichtwet meer tot zijn anti-rev. coa- litie-genoioten te richten dan tot de an deren, iwant van die zijde was in den vorm van de motie-v. d. Molen het prin cipieel verzet gekomen. Zooals ook de heer v. Wijnbergen to vKSren had gedaan, wees ook de "Minister p|> de verandering in de zienswijze aan de rechterzijde. Hij zelf was tot ander inzicht gekomen in 1900. door h©t ver band. dat door Minister Talma werd ge legd tusschen de Leerplichtwet en idie arbeiders, ml. h'et verbod van kinderar beid tot 13 jaar. Uit zijn practijk had 'sfcxr. de wemscheüjkheid leeren erkennjpn van verlenging van den leertijd van 6 tot W jaar. Het te spoedig en te vroeg geld Verdienen oefent niet alleen in 't gezin! een verder fel ijken invloed uit, maar ver laagt het ontwikkelingspeil der kinderen Het door den heer v. d. Moeln aange geven plan vane en strafbaarstelling van Ouders die de opvoeding verwaartoozen acht de Min. niet uitvoerbaar. Er zal geen Minister van Justitie voor een dergelijk voedstel te "vinden zijn. En bovendien toonde de Minister te genover den heer v. d. Moton met cijfers aan dat de leerplichtwet in de 20 jaar van «laar practijk goed geerkt heeft. Van 1901 tof 1913 is het aantal schooltijden dat idngeoorioofd werd verzuimd, gedaald van 5 millioen op 2.9 mülioen, en is 't geza menlijk aantal schooltijden gestegen van 1842 millioen tot 421 millioen. Wat de uitbreiding tot het 7dè leerjaar betreft, die is noodzakelijk doordat de Kamer twee jaar geleden bij de behande ling der arbeidswet unaniem den wensch' (uitsprak, dat aan kinderen beneden 14 jaar ahe arbeid geheel Wordt verbo- Öeo. Gaat men nu niet in op uitbreiding met 1 jaar. dan komt er de onregelmatig heid dat een kind. dat op 0 jaar naar school ging, twee jaar zou moeten blij ven toopen vóór hiji kan werken. De heer ter Laan wil den leerplich tigen leertijd ujtbreiden tot 8 jaren. De Minister merkt PP, dat men in on- dervrijskringen over de wenschelijkhfeid van die uitbreiding hel niet eOns ïs. Spr. ontving een adres van de venejenigirig vjan hoofden van scfhplen in Nederland.. De heer Ossendorp: Dat zijn geen bnderwijzers. Dat waren ze nooit, maar to worden het weer. De heer de Visser, Minister van O., K. en !Wl, zegt, dat hij" hpn juist prima on- derwijizers zou willen noemen. In dit adres staat, dat het vooralsnog voldopndq öiag worden geacht vast te houden aan 7 jaar; het einde van den leerplicht is cm een leeftijd, niet om het doojrioopen van een klasse, vast te knoopen. to de tweede plaats harmonieert de leerplicht van 7 jaar volkomen met de •agernondcrwijswel met het 7de leerjaar; ®eM 8ste leerplicht jaar past daar niet in. Hel kostenbezwaar bij den 7-jarigen merplicht klimt bijna niet, doch in hooge mate bij het 8ste jaar. Bij de verplichting T**jaren schoolbezoek kan spreker Sh er veel kinderen naar H. B. S., nijverheidsschiolen gaan, ««*eol0veSnSChillCnde S<^0,Cn het 8sle jaar bij, dan kunnen dra^T O» g?mCenlen nWt «tolt invoeriS va^het tie Spreker i s dankW K Bis hij de onder- ^rtizers kan krijgen vioor hel 7de leer jaar. De wet zou een papieren wet w- ö<m als bij h|et 8ste jaar invoerde, daar er geen onderwijzers voor zijn Daarom ontraadt spreker ten sterkste aanneming van het desbetreffende amen dement. We hebfoe* fn ölt imavicfal van de rad* van den Mia. to vzw* «en overzicht NEDERLAND EN BELGIË. De onderhande lingen. Men seint uit Brussel aan de N.R.Ct.: Een lid van het Belgische Kabinet, dat wij gevraagd hebben naar een moge lijke hervatting van de besprekingen met Nederland, heeft ons geantwoord, dat deze quaestie op het oogfenblik ©en punt van overweging uitmaakt voor de Bel gische regeering. Het kanaal van Terneuzen. De Antwerpsche correspondent van de Tel. heeft Dinsdag1 te Gent de t© water- lating 'bijgewoond van de eerste twee schepen, die gebouwd werden op de nieuwe werf te Langlerbrugge op het ka naal Gent—Terneuzen. Een dezer bootjes is een toger, gebouwd voor de Congo- rivier. Aan deze plechtigheid had de regeering groot belang gehecht. Zij was vertegenwoordigd door de ministers Franck en Anseele. Deze laatsto sprak aan het dejeuner en kondigde aan, dat) de regeering te Gent ©en droogdok zal laten bouwen voor schepen van twee honderd meter. Zulke schepen kunnen echter niet door de sluis te Terneuzen. Minister Anseele zeide, dat binnen kort met de Nederlandsche regefering' onderhandelingan aangeknoopt zullen worden biet het doel de sluis te Terneuzen te doen ver grooten. Hij drukte als zijn overtuiging uit dat de Belgische regee ring bij de Nederlandsche, wat dit be treft, het beste onthjaai en alle tegemoet koming zal vinden. Hij meent er niet aan te mogen twijfelen, dat bij de regeering in Den Haag alle verlangen bestaat om' de betrekkingen tusschen onze beide zus- ternaties, die nog steeds vriendschappe lijk zijn, weer haar oude hartelijkheid te doen terugwinnen. Onder bijval van de aanwezigen sprak de minister daarbij den wensch uit, dat spoedig de n.og tusschen 'beide landen hangende quaesties, tot een vriendschap^ pelijke oplossing zullen komen, welke iedereen wenscht. BURGEMEESTER ZIMMERMAN BLIJFT NIET. Een bericht, hetwelk gisteren door het „Dagblad van Rotterdam" gelanceerd was, dat mr. Zimmerman zou zijn teruggeko men op zijn ontslagaanvrage, is naar aan de Maasbode uit de beste bron wordt medegedeeld, absoluut onwaar. Wel is, zooals reeds bekend was, sterk© drang uitgeoefend van rege©ringszijde om mr. Zimmerman te bewegen zijn ontslagaan vrage terug te nemen. Mr. Zimmerman heeft echter gemeend aan dit verzoek geen gevolg te moeten gleven. lm verband met het benoemen van een nieuwen functionaris is het niet uitge sloten, dat mr. Zimmerman ook nog na den datum van zijn ontslag (1 Mei) hef burgemeesterschap tijdelijk zal blijven waarnemen. BEGRAFENIS DUITSCHE EX-KEIZERIN Een Wolff-telegram uit Berlijn d.d. 12 April meldt Naar uit „Ha us Doorn" wordt bericht, moesten legen het aanvankelijke plan in, de rouwplechligheden uitgesteld worden. Zij zullen nu worden gehouden te Doorn op Zondag 17 April en Jee Postdam pp Dinsdag 19 April. In aansluiting hiermee vernam het Hand. uit Doorn, dal alle regelingen, voor Donderdag verordend, zijn afbe steld. Jlir. Van Test kamerheer van de Ko ningin-Moeder heeft namens de Koningint- Moeder een krans neergelegd op dp kist van de Keizerin. Onder de vele kransen die zijn aan gebracht was er een van deri Koning en l'de Koningin van Zweden, en een van de gemeente Amerongen. Om vier uur gistermiddag ver toonde zich boven Doorn een Duitseh vliegtuig met lange rouwwimpels. Het vliegtuig cirkelde dicht boven het slot en liet een krans neer, di© even naast den weg in het weiland viel. Een ma chinist van de tram had het geluk, deze krans hel eerst te bereiken. De mare chaussee verhinderde de aanwezig© v»r- slaggever to zien wat de linten ver meld®». HOLLANDSCIIE VISSCHERS IN EN GELSCHE WATEREN. Bi het Engelscjhie Lagerhuis heeft Dinsdagmiddag de Secretaris vpor Schot land geantwoord op1 een desbetreffende) vraag, dat een aantal trawlers, waprvan het grpptste deel Hollandschte trawlers, gevischt hjad in de Moray Firth. De secre taris had verder vernomen, dat dit vis- schen misschien wel buiten de drie-mijH len-zione was geschied. Dez© trawlers hjad- den het vischjmaferiaal en de nétten van de Schotsdhie visscheriji zeer beschadigd Waar het ïnlogeïljlk was om de identiteit] der trawlers vast te stellen, zulton stap pen gedaan worden om op wettige - wijze vervolgingen in te: stellen tot het ver krijgen van schadevergoeding van de Hol- laudsche vissch'erij. De toestand 'in het visscherijbedrijf, zooals ze nu is, is geheel onbevredigend en er worden stappen gedaan om tot ©en betere internationale regeling van de vis- scherij te komen. BURGEMEESTER TELLEGEN. De burgemeester van Amsterdam, de heer Tellegen, werd gisteren met idétn avpndtrein uit Parijs—Fontaineblea.u in Amsterdam terug verwacht. Er is ech ter nog geen kwestie van, dat hij zijn ambt weder aanvaardt. UIT DE PERS. Herziening der Gemeentewet. In een artikel in de Vragen des Tijds oyer de commissie-voorstellen tot her ziening der gemeentewet, komt mr. dr. E. van Ketwich Verschuur tot de vol gende slotsom. Wanneer ik mijne beschouwingen sa menvat, kan mijn oordeel over de door de Staatscommissie ontwtirpen Voorstel len tot reorganisatie dier plaatselijke be sturen niet onverdeeld gunstig' luiden. Toch gevoel ik mij, gelijk ik reeds in den aanvang zeide, tegenover de Commissie dankbaar gestemd. Met groote zorg, een' enkele maal wellicht zelfs al te angst vallig, heeft zij voor het behoud van de beginselen van ons Nederlandsch gemeen terecht gewaakt. Dit is haar groote ver dienste maar is tegelijk haar zwakheid geworden. Immers zij legde zichzelf hier door een beperking aan, die het vinden van middelen ter voorziening in de be zwaren, welke de practijk heeft doen rijzen uiterst moeilijk maakte. Haar theo rie inzake de overlading der drie ge meentelijke bestuursorganen berust nieft op een juist inzicht in den feite lij keu toestand en van hare voorstellen om de(ze overlading weg te nemen kan nauwlijks practisch resultaat worden verwacht.Een zeer gelukkig' denkbeeld is de overbren ging van bestuursfuncties van den Baad naar Burgemeester en Wethouders, maar hel is niet ver genoeg doorgevoerd. Van hare voorstellen tot verlichting van des Burgemeesters taafi verdient één, dait betreffende het voorzitterschap van den Raad, onvoorwaardelijke afwijzing. Inliet algemeen verloonen de voorstellen <J|er Commissie een zekere halfheid, eene zekere neiging soms o>k om de moeilijk heid van zich af te schuiven en de oplos sing over te laten aan de gemeentelijl^e bestuursorganen zelf. Bijvoorbeeld: de be si uursfuncties yan den Raad worden op Burgemeester en Wethouders overgedra gen ,maar de Raad kan zich verschillende bevoegdheden voorbeh|oudenopenbaar heid der vergaderingen van Burgemeester en Wethouders wordt wenschelijk ge acht.. maar haai" voor te schrijven durft de Commissie niet aan; overdracht van bestuur van Burgemeester en Wethou ders op vaste commissies wordt moge lijk' gemaakt, maar Burgemeester en Wethouders zelf zullen daartoe niet kun nen besluiten; het voorzitterschap van den Raad berustend bij den Burgemeester wordt de ideale toestand geacht, maar de Commissie opent zelf de gelegenheid om in de gropte gemeenten aan dien toe stand een einde te maliën. Dit alles is naar mijne meening vooral het geVolg hiervan, dat de voorstellen niet afkbmsitig zijn van één persoon, maar van eene Commissie, welker leden moesten welen te geven en te nemen. Een ontwierp van de hand van haren voorzitter alleen ware mij liever geweest. Mijn eindindruk van bet ontwerp der Staatscommissie kan ik niet beter weergeven dan met de woor den waarmede de heer Van Karnebeek zijne conclusie uitsprak over het prae- advies inzake gemeentelijke bestuursin richting, op het reeds genoemde congres behandeld: „Het is interessant en bevajt stof tot nadenken en overwegen, maar ik zou er met nadruk aan willen toe voegen: tot Voorzichtig nadenken!" strekking en opzet van school- en werk- tuinen, door den heer Ir. D. Bloemsma alhier. Deze wees er op, ho© door de gestie der vereemging en door den aanleg van school- en werktuinen de volkskracht verhoogd wordt. Het is immers de e©uw van het kind. Reeds vpor 2 jaren was spreker voor nemens geweest de oprichting dezer tuin tjes te bevorderen; doch h\ij "wensdht© eerst de volkstuinen goed t© fundeeren, wat thans als gelukt mag beschouwd wor den. Hij gaf nu een overzicht van alles wat op dit gebied reeds verricht was in hel buitenland. Zoo was in Stiermar ken in 1900 het school- en werktuinwe zen reeds sterk ontwikkeld. In ons land is door de Ned. Heide Mij. deze schooi en werktuinen vooral gepousseerd en werd door haar een federatieve vereenji- ging „de centrale Ver. voor school- en werktuinen opgericht. Deze genoot overal belangstelling en werd ook van overheidswege gesteund. De aangesloten vereenigingen en ook andere lichamen, die tuintjes gingen aan leggen kregen atlerweg© steun ©n reeds nu 'kan op eenige mpoie successen ge boogd worden. Daarna werd voor Middelburg' de toe stand onder de oiogen gezien ©n werd er op gewezen, dat het begin niet al te groot maar ook niet al te klein moet zijn. Ge noemd werd het terrein aan den Veer? schen 'singel, dat langzamerhand grooter wordt, door demping'. Ook werd uitvoerig onder hel oog gezien, hoe een en ander gefinancierd zou moeten worden, om pp den duur op eigen kracht te kunnen drijven. Besloten werd aan 'de gemeente te adresseeren en men hoopt© en ver trouwde vooral op den steun van de ondcrw'ij sauloriteiten Hij brengt het bestuur hulde, dat deze de zaak durft aanpakken; zeglt alle me dewerking toe, en zal een cursus voor leidsters en leiders houden. Mevr. Boasson bedankte spreker voor zijn rede. Eenige ingezetenen alhier heb ben zich op initiatief vereenigd om een adresbeweging op touw te zetten tot be houd van de kermis. Zij hebben besloten eerdaags bij een 50-tal winkeliers hier ter stede h©t na volgende adres ter teekening te leggen: Aan den Raad der gemeente Middel burg. - Ondergeteekenden, allen ingezetenen der gemeente Middelburg. gezien het rapport der commissie van onderzoek naar de mogelijkheid om de kermis te doen vervangen door e©n volksfeest; gelet op de discussies) in de raads vergadering van 2 Maart 1921; van meening1 dat een volksfeest aan d© 'belastingbetalende ingezetenen minstens f 10.000 en vermoedelijk veel m©er zal kosten, terwijl de kermis van dit jaar aan staan- en marktgelden circa f 12 000 opbrengt, welk verschil ten laste komt der reeds gedrukte belastingbetalers van meening ook dat een kermis de voorkeur verdient 'boven een volksfeest waarvan het welslagen zeer betwijfeld wordt; verzoeken uwen Raad beleefd onze aloude kermis te handhaven. De oudste en meest gebruinde stroohoecL ondertanden genomen met de verbeterde Strobin, wordt wit als sneeuw en geheel als nieqw. Eisdit ultdrdédyk de Sïa?- landsdte verpakking met, pry:i 25 cent, in alle drogistzaken verkryg'oaar.-Duit: cfcë nóg oorlogskwaiiteit. C. F. va:: Dijl, DonJr :b: (Inflfe. MM.) i Uit Middelburg. Dinsdagavond werd in besloten kring a 1 h i e r voor bestuur en leidsters van de afdeeling Middelburg van den Kinder hand een lozing gehouden pv©r doei Uit VI is singed. De afdeeling Vli'ssingen van het Groene Kruis hield gisteravond haar jaarlijksche algemeene vergjadering ten raadhuize. Daarin werd het jaarverslag uitgebracht, waaruit bleek', dait helle- dental in het afgeloopen jaar met 118 is vermeerderd en op 31 Dec. was gestegen tot 1915. De krachtige propaganda, welke men gevoerd heeft, had dus het gewen- te succes. Door de zuster der wijkver pleging werden in 1920 in totaal -1840 bezoeken afgelegd. Van de verplegingsartikelen werd een zeer ruim gebruik gemaakt en werden deze in het geheel 3478 maal in bruik leen gegeven. De rijwiélhrancard werd voor binnen de gemeente 73 maal en voor buiten de gemeente 13 maal gebruikt. -v Uil Walcheren. Gisterenavond overleed te Veere Johanna Volkers, wed. Jaoobus P.oppe oud ruim 94 jaren en eenige maandPn •oudste ingezetene der gemeento. -- Uit Z u id-Bfe v©r«n d. Woensdagnamiddag vergaderde de Raad der gemeente He ink ens zand. De voorzitter deelt mede, dat d© pa tient Zonnevijle tot heden verpleegd voor rekening van zichzelf, in het krankzinni gengesticht Veldwijk Ermelo, vanaf 1 April els armlastige voor rekening van de gemeente komt In verband m©t de verple'gingskosten in de bijdrage door Rijk en Provincie is op advies van B. en W. deze verpleegd© overgebracht naar het gesticht „Vrederust" te Bergen op Zoom. Goedgekeurd i& door Ged. Statten de verordening op de hondenbelasting. Naar aanleiding dezer goedkeuring werd h©t kohier hondenbelasting vastgesteld op f 288 met 77 honden. Een ingekomen stuk betreffende de' jaarwedde van den ambtenaar Van den Burg. Stand, een schrijven der Brand- stoffencomïnissie, een lijsjt van genees kundigen, een proces-verbaal van kas opname hij den gemeente-ontvanger en bij den penningmeester van het Burgerl. Armbbestuur, met een mededaeling dat voor 2 woningen rijkssteun is verzócht en de opgave van den schatter der drank- localiteiten werden voor kennisgeving aangenomen. Een verslag voor de Volkshuisvesting en een verslag van de commissie tot we ring van schoolverzuim werden ter visie gelegd. Ingekomen is een verzoek om Btoun 'bij te houden schietwedstrijden voor vrij willige landstorm en 'burgerwacht. Beslo ten werd dit voor kennisgeving aan te ue- men. De biegrooting 1920 werd gewijzigd. De; post H. O. werd vermeerderd met een bedrag van f 1485. Ingekomen zijn 19 reclames H. Omslag. Tot oommis^icledeh voor reclames werden gekozen de heer©ni A. Simonse Bz., weth., en H. van Iwaar- den en J. Koens. Tot lid der commissie tot. wering van school'vierzuim1 werd be noemd met algemeene stommen de ltoer B. v. d. Dries. Het benoemen eener com missie Van toezicht op het lager onder wijs werd aangehouden tot een volgende vergadering. Besloten werd dat van ge meentewege een cursus zal worden inge- tseld voor de Fransche taal. Een volgiendé vergadering zullen door B. en W. nadere voorstellen in dezen worden gedaan. Besmettelijk© ziekte». Het aantal gevallen van besmettelijk© ziekten over de week van 3 tot en met 9 April 1921. in de pnov. Zeeland, be droeg: Febris typhoïdea (buiktyphjus) Hengstdijk 1; Roodvonk: Borssele I; DiphtheritisAagtekerke 1, Oostkapeil© 4, Sluis I, Vlissingen 1, Wemeldinge 1. KERKNIEUWS. Ds. A. Verhagen nam Zondagavond afscheid van de Geref. Gem. te Dirksland, predikend over Deut. 30 vs. 19. Aan het einde der «godsdienstoefening werd de naar Middelburg vertrekkende leer- aar loegegesproken d'oor oud. Ph. Vijf. huizen, op wiens verzoek werd toege zongen Psjalm 121 vs. 4. Het kerkgebouw wtas stampvol. Ais' een overdruk uit het .Nieuwe Theol Tijdschr. verscheen bij H. D. Tieenk Willink en Zoon te Haarlem een brochure van prof. dr. T. Cannegietei": „Nog eens: van modern tot Roomsch"? 11 een antwoord aan dr. Gerard Brom, naar aanleiding van hetgeen deze in de „Beiaard" schreef over een vroeger ar tikel van prof. Cannegieter. KUNST EN WETENSCHAPPEN. D e b e g' r a a f p 1 a a' t s. b ij Domburg. Naar aanleiding van het Versliag der vergadering van het Zeeuwsch Genoot schap deelt de heer W. Heijl te Westf kapelle ons mede, dat de aanwezigheid van één of meer voormalige kerkhoven op het Domburgsche strand reeds sedert tal van jaren voor de Westkappelsche dijkwerkers geen geheim meer is. Kort geleden heeft hij zelf drie doodkisten' naast elkander helpen uitdelven; d© 'dek sels en zijwanden waren of verdwenen of vrijwel vergaan^ doch de bodems wa ren nog absoluut gaaf. Ook de skeletten waren vrij goed bijeen te zoeken. Vroe ger hebben de Domburgers en W©stkap- pelaars daar gegraven, omdat er toen wel' «gouden versierselen gevonden werden; ook de militairen hebben in de mobili- satieiaren zulks gedaan, maar zonder veel succes! Van andere zijde deelt men ons tio|g| mede dat het door een deskundig© van wege het museum van oudheden to Lei den ingesteld onderzoek geen resultaat heeft opgeleverd. Zooals reeds zoo vaak1 is geschied, heeft de ze© alles met ©en dikke laag aand overspoeld, die syste-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1921 | | pagina 1