Fl BUK t UK Kil, Meubelfabrikanten en Behangers. MI DDELBURG. Me. 83. Zaterdag 9 april 1921* 164e Jaargang DH ttöuaöesr bestaat uit TWEE bLadea EERSTE BLAD. 'Abonnementsprijs per kwartaal lop fle buitenwegen om "Middelburg, ën '««lorde ander® gemeenten per post 12.50 •»0»oir Middelburg en agentschap Vtiasftn VSO 12.30; ^Weekabonnementen in Middelburg 18 Stut pdü week. -!, KAMEROVERZICHT. i- Tweede Kamer. Zitting! van Vrijdag. Het wetsontwerp tot uitbreiding van den leerplicht tot het zevenide leerjaar bracht den heer K. ter Laan tot 'n nog al opgescroefd betoog voor uitbreiding tot het Sste leerjaar, als een belang der arbeidersklasse dat de bourgeoisie niet] wenscht te geven. Dat ging wel ietwat langs de werke lijkheid heen, want even te voren had een Cd dier bourgeoisie, de heer De Kan ter (u. I.)t betoogd dat een verplicht) achtste leerjaar geen overbodige weelde sou zijn, doch dat de "invoering daarvan vooralsnog moet achterwege blijven door gebrek aan lokalen, leerkrachten en geld, een oordeel dat gedeeld werd door den ka tb. spreker, den heer Bulten. Aan Protestantsch-rechtschen kant was men minder warm voor den leerdwang in 't algemeen. Maar de Chr. Hist, woord voerder, de heer Bakker, zou de uit breiding aanvaarden als een noodzakelijk kwaad, omdat zooveel ouders hun op- voedingsplicht slecht nakomen. De anti-rev. spreker, de heer V. d. M o- le a, bleef echter onverzoenlijk tegen „dezen loot op den óngezlonden stam va» de S taatsvoogdij". Hij diende een motie in uitsprekend: dat het de taak der overheid is te waken tegen verwaarloo- ziug! der opvoeding van het kind, dat die taak in de bestaande Leerplicht- Wei in beginsel onjuist is! uitgewerkt em practisch niet tot haar recht komt en dat daarom de Leerplichtwet dient ver vangen te worden door een andere wet telijke re geling, waardoor verwaafloozing1 der opvoeding van het kind strafbaar wordt gesteld. Een bijkomende kwestie werd nog dkXor den heer De Kant©r in het debat jgebracht, nl. dat de Staat, als hij dej Ouders verplicht, hun kinderen onderwijl te deen geven, zelf ook den plicht heeft hen daartoe in staat te stellen, door; «duotcAVoeding en -kleeding. De aangeJ wezen weg is daarvoor particulier initiate? met overheidsinvloed, en financieelen ïteun niet slechts van de gemeenten, maar) dok van het Rijk. Spreker diende daarom!, mede namens) de ledden Dresselhuys, Treub, Otto, Ter Hall, Rink en De Muralt in de volgejndie «Hotie van orde: „De Kamer, overwegende, dat de leerplicht logisch medebrengt, dat de ouders en verzor gers niet door onvermogen om hun kin deren en pupillen voldoende be kleeden) «n te voeden, belet worden dien plicht na te komen; moedigt de regeering uit een subsidie stelsel te bevorderen, waardoor aan het particulier initiatief de gelegenheid wordt gegeven hieraan te gemoet te komen, en gaat over tot de orde van den dag.' Dinsdag wordt de behandeling voort- gezet, twee leden, een djoor den dood, een door uittreden. De herhalingscursussen van de leden der colonne vonden geregeld plaats. De magazijn goederen en verpleging]sar- tikelen werden geregeld onderhouden en verkeeren in gunstigen staat. De gemeen te Middelburg stelde weder dit jaar gele genheid tot opberging daarvan gratis ter, beschikking, waarvan dankbaar gebruik wlordt gemaakt. De verzorging van uit Frankrijk ont vluchte Duitsche krijgsgevangenen kon in de Maand Maart 1920 wiorden gestaakt Het hoofdbestuur heeft door verschaffing der Sbenoodjgde gelden de afdeeling in staat gesteld deze verzorging te finan ceeren, hetgeen dankbaar wlordt gemeld. Het verslag werd goedgekeurd, evenals de rekening vian den penningmeester, den! heer i\V. Barends, welke rekening aanwijst in ^ontvang f 447.64 en in uitgaaf 237.00, alzio,o een goed slot Van f 240.63 tegen een kwaad shot van f 91.80i/2 over 1919. Tot bestuurslid werd herkozen de heer, H. J. Drionkers, terwijl de heeren mr. ba ron thoe Schwartzenberg en Dronkers als afgevaardigden naar de algem®ene verga dering werden aangewezen. O Uit Vlissin gen. Omtrent het ernstig ongeluk gister aan boord van de ^Provinciale Stoomboot „Zuid-Beveland" te Vlissingen, meldt de Br. Crt.Nadat kolen waren ingeladen aan den z.g. kolenmuur en op de gebrui kelijke manier naar de ponton werd ge stoomd, zag een in den gahg passeeren- de matroos, dat de pioort van een der wielen was opengemaakt en dat zich in dat wiel het levenlooze lichaam' van den machinist bevond. Waarschijnlijk had de ongelukkige het een of ander willen na zien aan het rad, zooals meermalen ge beurde, doch hoe zulks had kunnen plaats hebben zonder voorafgaande waarschuwing is onverklaarbaar. Met de woorden: „Ik ga evfen naar ide zonne- clips kijken", was hij aap dek gegaan. Ook schijnt hij het sein tot vertrëk niet be merkt te hebben. Het verminkte lichaam werd aanstonds 'binnen boord gehaald, doch leven was er niet meer te constateei- ren. Het ongeluk treft zooveel te meer als men weet, dat de overledene eerst sinds ongeveer zes weken gehuwd was en om zijn aangenaam en opgewekt ka rakter bij zjjh scheeplskameraden zeer bemind was. I 1 Bit St&d en Provincie. - De burgemeesters op Walcheren wordt 21 dezer des voormiddags tus- scben 11 en 11.30 uur de gelegenheid ge boden den Commissaris der Koningin, ia verband met het neerleggen zijner be trekking en het vertrek uit deze provin cie, te zijnen huize te ontmoeten. UitMiddelbnrg. In verband met het nog steeds niet behandelen van het salarisvoorstel door den gemeenteraad, vernemen wij nog, dat de heer Onderdijk plan heeft te bedan ken als wethouder indien dit voorstel niet zou worden aangenomen, omdat hij dit een aanslag op het instituut van het georganiseerd overleg zou achten en hij verdere samenwerking niet meer moge- z»u vinden. Gisterenmiddag werd ten stadhuize de jaarvergadering gehouden van de af deeling Middelburg van het Nederland9Ch itoode Kruis, onder voorzitterschap van den heer mr. G. F. baron thoe Sdhjwart- zenberg en Hohenlansberg. Door den secretaris, den heer H. J. Drionkers, werd het jaarverslag uitge bracht, waaruit blijkt, dat het aantal leden 88 bedraagt met f 137 aan contributie. De afdeeling beschikt over 11 artsen 5 pleegzusters en 14 h elpers, totaal 28 personen. De Mobiele transport colonne verloor UiltWlal'toh'eren. In de gisteren gehouden vergadering vand en gemeenteraad van O. en W. Souburg, was ingekomen een v©n> zoefc tot afschaffing der ker mis. Daar Id! it echter niet op de agendal voorkomt, vraagt de voorzitter of iemand' bezwaar heeft om' dit verzoet nu te be handelen. Daar niemand hiertegen be zwaar had, wordt tot behandeling over gegaan. De voorzitter leest het verzoet voor en zegt dat dit is onderteieklend door 800 personen, de heer Melis zegt 960. Een lange discussie ontspon zich: De heer Dauiëlse vraagt naar de motieven die bij adressanten hebben geleid tot indie ning van het verzoet. De heer Jobse zegt de kermis te ach ten in het algemeen belang der gemeente. Ook zegt de heer Jobs© dat namen op het adres voorkomen, die, wjmneer men ze vroeg vóór de kermis te t©ekenen, dit evengoed zouden doen. De heer Holt- huijzen vindt geen reden om dit histo risch vermaak af te schaffen en zegt dat ook bij andere vermakelijkheden dingen geschieden die niet in orde zijln. De heer Elmendiorp zegt, dat de kermis geld in de gemeentekas inbrengt, terwijl bij ver vanging door een volksfeest, geld uit de gemeentekas moet gegeven worden. De heer Dauiëlse zou bij afschaffing de ne ringdoenden willen vergoeden en zou dit zeer gewenscht achten. De heer Melis zegt het verzoek te zul len steunen en meent dat de kermis geen recht van beslaan heeft. Als Christen moet men trachten, de plaatsen en gele genheden, waar God niet kan gediend worden, te vermijden. Het verzoek is uit gegaan van den Chr Bond van samen werking en deze meent, dat het eeren ©n dienen van God op de kermis niet kan geschieden. De heer Suurmomd, 'Kodde Cijsouw en Arendse zeggen er ieder nog het hunne van en sluiten zich' in hoofd-» zaak aan bij hetgeen door den heer Melis is gezegd. De heer Holthuijzen antwoordt! dén heer Melis, dat alles recht van be staan heeft, dus ooik de kennis. Ook op een zendingsfeest wordt God niet geëerd, maar hij zou daarom' de zendingsfeetsten niet of willen schaffen, evenmin de ker mis. De heeren Daniëlse en de -Pagter spreken nog over bet laatst gehouden volksfeest en wijzen op het verkeerde dat ook daar plaats vond. De heer De Visser zegt altijd tegen het afschaffen der kermis te hebben gestemd, maar zal nu. gezien het groot getal hand- teekeningen, vóór het verzoek zijn stem uitbreügen. De heer Elmendorp stelt aisnu voor de verdere behandeling aan te houden tot de volgende vergadering en wil trach ten te komen tot indiening wan een ver zoek tot behoud der kermis, geteekettd door meer ingezetenen dfin het verzoek, wat thans ter tafel is. De heer Cij'sionw zegt, dat thans dit verzoek ter tafel be hoorde te zijd, en meent den voorzitter er top te Wij'zen. dat het in behandbling genomen verzoek' moet afgewerkt worden. De heer Elmendoipi wenscht zijn wor stel in stemming gebracht te zien. De voorzitter bracht in stemming hèt voorstel 'Elmendorp, om', nu nieuwe ge zichtspunten zijn geopend, het verzoek, aan te houden tot de volgend© vergade ring. Verworpen met 6 tegen 5 stemmen. Voor stemden de heerein Elmendorp, Holt huijzen, Jobse De Pagter en Daniëlse. Te gen de heeren Melis. Suurmlond, Arendse, Cijsouw, Kodde en De Visser.' Het verzoek van adressanten werd toen in s temming gebracht en aangenomen met 6 tegen 5 stemmen. Vóór de rechtsiohe partij' met den heer De Visser. A1 zbo-o wordt de S o ub ur g s che 'kermis afgeschaft. (Het overige behandelde in deze ver gadering moeten we wegens plaatsgebrek aanhouden). i' voor xccchte ez\.VuuuucSl d 50 cent ver stuk. Overcüj ^-v»cr>Rpi4<3ba£y\ (Ingez. Metf.$ Uit SchoKwen-Dnlveland. Vrijdagmorgen droegen bij de school te Bruin is se een paar jongens elkaar op den rug;, waarbij ze kwamen te vallen waardoor de een, de achtjarige L. v. V., zijn rechterarm even boven den elleboog 'brak. Verleden Dinsdag brak een andere jongen zijn linkerarm' met over. een paaltje te springen. KERKNIEUWS. Bij de Herv. gemeente te Oost- kapelle is beroepen ds'. C. Kroomj, predikant bij die (giemfeenfe te Strijën. Bia'conale confereht'ie in die classis Axel der Geref keirk. Op de classicale diaconale conferentie der classis Axel van de Geref. kerk kwam o. a. ter tafel dte vraag van de diaconie te Axel of het de roeping is der diaconie om degenen die door werkeloosheid in behoeftige omstandigheden zijn gekomen te ondersteunen. De conferentie was var? oordeel, dat de vraag in zooverre met ja moet worden beantwoord, dat die diaco nie moet zorgen, dat niet één lid harer kerk tijdelijk onverzorgd, van gebrek zou omkomen, echter zal het de taak der dia conie zijn om de verantwoordelijkheid tot voorziening in ddgelijksch brood daar te brengen waar die behoort, wijl langs andere wegen de toestand, die dolor wer keloosheid intreedt rnloet voorkomen of verholpen worden. Oiofc de diaconie te Terneuzen had een vraag gesteld en wel of hef gewenscht is en zoo ja hoe dtan te komen tot oprich- g van een rusthuis vtoor ouden van dagen. Dit beantwoordde 'dé conferentie! zoo, dat zij het in principe niet gewenscht acht, wijl gezinsverpleging ideaal is. Aan gezien er echter gevallen kunnen voorko men, waarin het wel gewenscht is, zal het Comité der Provinciale Diaconale Confe rentie worden verzocht over dit onder- werp een referaat te ^oen houden. kerk, ged. Middelb., tot 6 ml gev. str, verduistering: J. van de V., 19 j., land: arbeider Grijpskerke, tot 5 ml gev, str.; Art. 25Ibis Sr: M. S. M. A., 37 j., vrouw van F. de K., zonder ber. Middelb., tot 3 m. gev. str.; diefstalCh. H., 36 j., landbouwer, Huibergen, J. Ch. den D., 30 j., J. P. D., 21 j., 'beiden iandbouwers.- knecht, Schoondijke, allen tot f 10 b, si 10 d. h.; Pi G. L., 16 j., rijwielherstel ler, Goes, tot f 20 b. isl 1 m. tuchtjsch. vernielinjg: A. J. N., 19 j,, klompen maker, Hulst, tot f 25 b. |sl 25 d. k.; mishandeling Ph. F. van Di., 35 j., land bouwer, Hoofdplaat, tot f5 b. s. 5d. h, VERKEERSWEZEN, POST EN TELEGRAFIE. Met ingaug van 1 Mei 1921, is' be noemd tot directeur van het telegraaf kantoor 'te Breda, de heer J. ,W'. Fram- sen, thanjs directeur van het telegraaf kantoor alhier. Verplaatst met iuglang van 16 April de commies P. en T., A. J. van de Velde, van - Rotterdam (telegraafkantoor), naar Middelburg (Inspectiebureel), Vliegtocht Nederland—Indië. Luitenant ter zee Goedhart zal' met een Berkel-marine-ééodekker een vliegtocht van Nederland naar Nederl-Inldië onder nemen. Als passagiers', tevens technicusi en hulpvlieger gaat mee officier-machinist Takens, van den marineluchtvaardlenst. Heden zullen zij' een oefenvlucht hou den en neerstrijken op de Rrjalingsche Plas. i i, - Bij beschikking van den Minister van Marine i. is de officier van ge zondheid der 1ste kl. A. J. Fl Thorbeck© met 18 April' a.s. geplaatst te WiHeMs- oord, is de tuit ter zee 2© M. fWi V. d. Donker op een door den coMmlandant der marine te "Willemsoord t© bepalen datum geplaatst fl.' h. van Hr. Ms. „Zee land"; en is met 15 April a.s. de offficiep mach. 2e kt Di J. Miomté geplaatst fl. bj Hr. Ms. „Zeeladd" en Is. de officier-ma chinist 2e Ikl. M. Kraal, thans geplaatst aan boord van genoemden bodem!, met denzelfden datum' gesteld ter beschik king. I T KUNST EN WETENSCHAPPEN. Zooals bekend, is de vroegere Vlis- simgsche Dameszangvereenigingl veranderd in een gemengde zangvereeniging ond©r directie van den heer Hans Cleuver. Deze verepniging zal 15 April in het Concertgebouw haar eerst® concert geven met tmedewerking van imtej. N. Drink- huij'sen, sopraan, de heeren Th, Hannema, tenor en dr. H. van der Kamp, has, als solisten. De beide eerste wonen te 's-Grar venhage en dr. Van der Ramp te Middel burg. i. I ONDERWIJS. Geslaagd tot het toelatingsexamen Rijkshulpkeurmeester, de heer L. A. Pie- terse van Middel burg. Benoemd tot onderwijzer aan de Chr. school te Capelle a. d. IJsel (Kra- lingscheveer) de heer F. Dponkers te Haamstede. RECHTZAKEN. A r r.-R echtbank te Middel borg Voor de rechtbank te Middelburg werd Vrijdag o.a. behandeld de zaak tegen I. W. J., vroeger penningmeester van de koleiiVereeniging „Ons Maatschappelijk Belang" te Middelburg, "thans wonende te Amsterdam. Hem werd ten laste gelegd verduiste ring van ongeveer f 1300 in deze func tic, die hij ruim 8 jaar heeft vervuld. De eisch luidde 2 maanden gevange nisstraf. Vrijdag deed bovengenoemde recht bank uitspraak in de volgende zaken waarbij zijn veroordeeld wegens: optich ting: J. B., 42 j.# veldarbeide:Nieuwer- LEGER EN VLOOT. HANDEL, NIJVERHEID EN VISSCHERIJ. De zeeliedein-Hoijonen. Naar aanleiding van het feit dat te Rot terdam vloer de Hollandia II werd' aange monsterd onder voorwaarde „dat de Ico nen niet in de monsterrol zouden wor den vermeld, doch zooveel minder zouden bedragen dan het thans geld&nde Loon naar gelang er zou worden o vereen geko,- komen met de Scheepvaartvereen iging3 heeft het bestuur der Zeeliedjeuvereenl Eendracht" een circulaire verspreid, aansporend om niet te monsteren zonder minimumilioon in de monsterrol. Onze showrooms beslaan een oppervlakte van 175 M.2 en zign in alle afdeelingen ruim gesorteerd. Wij noodigen U beleefd tot be zichtiging ervan uit. (Ingez, Mei.) o 11 e n 1 a n d lijke steun aan de mijnwerkers, kop wor den geboden. Gisterenmorgen had de bijeenkoMst vfluï spoorwegpersoneel en transportarbeider)»' plaats, en deze zou waarschijnlijk worden" gevolgd door een 'bijeienkomst van de drie) uitvoerende comité's van het Drievoudig Verbond. 1 Een telegram', gisteren ondef Nageko men berichten vermeid, deelde mede. dat de 'beslissing op de conferentie van transportarbeiders en spooryvegpeps|onee|J gevallen was: de stakingl j i Een definitieve beslissing omtrent het tijdstip, waarop deze staking zou ingaan, is nog niet genomen, is althans niet be kend. Men vermoedde dat de staking van' het spoorwegpersoneel in den nu komen den nacht, en die der transportarbeiderisj niet v|oor Dinsdag a.s. zo,u ingiaan. Er schijnt evenwel nog kaas te be staan, dat beide stakingen kunnen voorko men worden. Een van die kansen word? gezien in de omstandigheid, dat een. ge deelte van het spoorwegpersoneel, o. oL dat te Liverpool, het niet met het besluilj zou eens zijn, doch deze hoop bjeeft ver moedelijk niet meer kracht, dan de bei- kende stro.ohalm'. Meer is er te verwach ten van het feit, dat„. volgens latere bei- richten, het besluit tot staken afhanke lijk is gesteld van de Voorwaarde„als de onderhandelingen geen bevredigend resultaat hebben". De beteekenis van het stakingsbejsi'qit zon dan meer van principieelen, dan van onmiddellijk practische beteekenis zijn, en daar het besluit genomen werd tot steun der Mijnwerkers, die ^beschouwd worden als de eerst aangevallenen, zon de uitvoering ervan afhankelijk zijn van d© onderhandelingen tussdhen mijnwerkers en mijndirecties. i Wat de kansen Van deze laatst© onder handelingen betreft, kan niet gezegd wor den, idat de toestand rooskleuriger geworj- den is, nu de mijnwerkers besloten heb ben geen gevolg te geven aan de uitnooj- diging der regeering tot het openen van nieuwe besprekingen meer in bet bijj- zonder over de pompenkwestie. De mijn werkers willen wel onderhandelen, maar zij willen in de besprekingen niet de voorr keur geven aan het vraagstuk van het be houd der mijnen. In antwoord op het schrijven van LLoyd George werd de eisch gehandhaafd, dat de Voorwaarde oM eerst over het behoud der mijnen ook maar te onderhandelen, niet mocht wor den gesteld, en dat op een conferentie' met de mijneigenaars het geheele vraag stuk, waarover het conflict ontstond, ter sprake moest worden gebracht DE SOCIALE OORLOG IN ENGELAND. Wij meldden gisteren, dat de neiging tot staking bij het Engelstóhe spoorwegpertgc»- neel en de transportarbeiders, steeds grop- ter werd. De afgevaardigden van beide Blonden kwamen eergisterenavond bijeen. Na af loop werd door Williams, van de trans portarbeiders, een verklaring gegeven, volgens welke de transportarbeiders be reid waren op het eerste sein van het uitvoerend comité van het Drievoudig Verbond den arbeid neer te leggen. De voorbereidende maatregelen daartoe wer den reeds getroffen. Thomas gaf voor de spoorwegarbeiders! een communiqué over de bijeenkomst van dezen uit. De gedelegeerden waren één stemmig in hun oordeel, dat de mijnwer kers volkomen gelijk hadden de hun aan geboden voorwaarden te verwerpen. Zij waren ervan overtuigd dat, Ms deze voor waarden door de mijnwerkers aangeno men worden, dit het begin zou zijn van een aanval op de arbeidsvoorwaarden van de geheele arbeidersklasse en e©n poging om wederom tot den voor-oorlogschen standaard terug te keeren. Zij besloten daarom de transportarbeiders uit te noo digen tot onmiddellijke besprekingen over de wijlze. waarop afdoende en onmiddel Als verdedigingsmaatregel tegen het geen [uit het steeds zich meier toespitsende) conflict kan voortspruiten, is er een ko ninklijke boodschap verschenen, waardoor de reserves en de vrijwilligers voor den nationalen dienst worden opgeroepen ter. handhaving van de „belangen der gef, meenschap." Beide partijen mlobiliseeren dus voor een heftigen strijd. Binnen weinige dageni zal de beslissing vallen of deze strijd in al zijn economische verschrikkelijkh(eid ontbranden zal. Hoop op een oplossing is er mjog. Maar de hoop is geringer dan ooit, j OPPER SILEZIÊ. De Duitsche regeering heeft ©en uit voerige nota gericht aan de intergeal- leerde commissie en aan de regeeringeöj der Ententelanden over de volksstemming in Opper-Silezië. In de nota wordt erpp gewezen, daf 717122 stemmen voor Duitschland eU 433514 voor Polen zijn uitgebracht, lit 664 gemeenten bleek een Duitsche, inf 597 gemeenten een Poolsche meerderheid' te zijn. „Het land heeft zich dus xnet bijna twee derde zijner inwoners' en' met verreweg de meerderheid zijner ge meenten daarvoor uitgesproken, bij het) Duitsche Rijk te blijven behooren, waar. mede het 700 jaar verbonden was, ©tf

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1921 | | pagina 1