164e Jaargang BINNENLAND. Dinsdag S April 1921» Uit Stad en Provincie 'No. 79. arbeidsgeschillen. Abonnementsprijs per kwartaal op Ate buitenwegen om 'Middelburg, en noor fte amder© gemeenten per post f 2.50 viojor Middelburg en agentschap VlissÈn Kou t2."30, Weekabonnementen in Middelburg 18 ttot peC week. ARBElDiSVERLENGING BIJ «ET P. T. T. BEDRIJF. Naar „De Ambtenaar" verneemt wordt in regeerinjgskringen overwogen de met ingppg van 1 Jan. 1920 bij K. B. inge voerde regeling van den diensttijd voor het B. T. T.-personeel te verlengen. In hel 'bijzonder is dit bet geval met den arbeidstijd van het lagere personeel en van een deel van het (treinpersoneel. Een subcommissie uit den Hoogen Bejad van Arbeid, waaraan door bet Dep. van Waterstaat een lid is toege voegd, heeft zidli met deze kwestie Herig gehouden. ï)it lid, de lieer A. Duynstee, inspecteur der P„ en T. in ai- gemteenen. dienst aan het hoofdbestuur der Pk en T. heeft namens de regie ring eten nota ingediend met de vol gende voorstellen: De arbeidstijd der bestellers wordt verlengd tot een gemiddelde Van V u u r pe r dag De mötiveering van dit voorstel be rust op de overweging om den finan- tiieelen toestand van het Staatsbedrijf te verbeteren zonder tot verdere ta- riefsverhooging te mioeten overgaan. Bb- venidien eischt de 'we| een achturigen ar beidsdag voor hen, die zWaren arbeid verrichten, terwijl daareniteg|en voor lichteren arbeid een maximum van 10 «ur wordt toegestaan, fn verband hier mede meent de regiering een postbe- Steller eten gemiddeld® van 9 uurper dag: te mogen opleggen. iVoor de posttreineotnkiucteurs zal de diensttijd hioeten vafieeren tusschen 9 mi 10 uur per dag, wijl voor hen dienst tijd niet altijd arbeidstijd beteekent. De tegenwoordige vermenigvuldiging! van de nachtdiensturen ook voor het kantoorpersoneel met ïy2' zal vervallen, wijl het Staatsbedrijf een continubedrijf is en dus alle arbeidsuren aan elkaar gelijk zijn. liet ligt nu "in de bedoe ling een extra belooning vöor elk nachtf dienstuur te geven. Voorgesteld wordt pier nachtdienstuur 2 cent per uur per f 100 jaarloon te betalen, hetgeen voor het rijk voordeeliger is dan de vigeu rende regeling. In een circulaire, verspreid door het hoofdbestuur van den Êentr. "Nedert. Ambtenaarsbond, waarin gezegd werd, flat Ide regeering voornemens is, den postsmbtenaren den 8-nrendag te ont nemen, werd het post- en ander over heidspersoneel ter vergadering geroe pen om te protesteeren, tegen „den aanslag op die geldenfde arbeidSvoor- vnaóarden neergelegd in het D. A. P. T. T." Deze vergadering werd gisteravond te 's-Gravenhage gehouden. Het woord werd gevoerd door den heer W. Lu- berti uit Amsterdam. Voorzitter was Öe heer Theo Kuiler. Een motie van protest werd daar aangenomen met een oproeping tot verzet. der zijn berusting heeft, aan haar wor den overgelegd* gaat niet slechts vfipl te ver. doch is zeer zeker ontoelaatbaar. Afgezien nog van de overige bezwarejn tegen het wetsontwerp, reeds van andjexe zijde bij Uw College ingebracht, moet londergeteekendje er met alle kracht te gen opkomen, dat dg, artikelen 47 en 49 in het ontwerp blijven gehandhgafdj. MET VOORKOMEN EN BIJLEGGEN VAN De Alg. R. K. Werkgevetrsveretejuigttagl heeft aan de Tweedp Rampr per adres te kennen gegeven, dat zij zeer ernstig, ja Overwegend bezwaar heeft tegen het ge dwongen hooreu van getuigen en hoek- ionderzoek voorgeschreven, in 4 van het Wetsontwerp houdende bepalingen tot topt- tvjordering van de vreedzame bijlegging) *vpn geschillen over arbeidsaangeleigjejnhe- (fleu ten tot voorkoming van zoodanige ige- taidhillen. De artt. 33 ©n 34 eischön writ ovetrlP0- |$ng vaJn boeken en bescheiden ejn ver klaringen, die zakengeheimen kunnten be treffen, doch de partijen aanvaarden 'het schei dsgterecht waarvoor dijt moet geschie den. vrijwillig. Zoo zij zich verbindfen om rijn tussichenkomst in te roepen dan mag de inhoud van genoemde artikelen ge.acht worden aan hen bekend te zijn. EvenwOJ is de ondprsLelling niet gewaagld dat die inhoud in de praktijk een onoverkomelijke hinderpaal tegen de toepassing dier arti kelen zal zijn. Geheel anders staat het met hjö(t boek- puderzoek eh het getuigen vteirlioor bedjoeld fn 4, van het ontwerp. De hier gpnoeml- Ide commissie van onderzoek wordt door den Minister benoemd, buiten de parlijet'i |oim, en naar den gedachtengang van het wetsontwerp tegen de meeping van een der partijen, misschien van beidp partijen Sn. Om in dit geval aan zulk een commis sie de be voogd (Iteid te sChejnkem (art. ,17, 2) dat een ieder verplicht is' haar de gewenschte voorlichting te gevefci eh (art. 49) te eischen, dat alle beteken «%i bescheiden, dfaor een iedeir welke ze ou tfit Middelbuüg. Door Burg. en Weth. is benoemd tot commies ter secretarie a 1 h i e r de hper S. A. van Leverink, thans coinmies ter secretarie te NVormerveer. In den afgeloopen nacht heeft, een hevige doch kort durende brand gewoed in perceel O 152 aan de Breestraat al hier. waarin de sleper iWj. Barentsen zijn vrachtauto en een tweetal wagens stalde en op den zolder waarvan een 4000 K.G. hooi en stroo was geborgen. Te ongeveer kwart over twaalf werd kennis gegeven van den brand en toen wij om kwart vojpr één op het terrein van den brand kwamen was men reeds met twee slangen op de waterleiding Jbezig het vuur te bestrijden. Later kwam nog meer ma teriaal ter plaatse en na ruim' een half uur was, mede dank zij de windstilte, het gevaar voor uitbreiding geweken. liet geheele perceel brandde iuit en de auto, de wagens en het hooi en stroo gingen verloren. De eigenaar van den inboedel h'et gebouw behoorde aan zijn vader was nog om' 10 uur in het perceel ge weest en had toen, geen onraad bemerkt. De auto was reeds een 14 dagten defect, in het reservoir bevond zich nog eenigel benzine, terwijl verder ge®n brandbare stoffen aanwezig waren. Tegen 2 uur kon de 'brandweer inrukken en bleef een ib', randwacht van het personeel van de g emeentewerkten bij de smeulende massa. Ook heden was het meermalen noodig nog water te geven. Huis, auto, en wagens enz. waren ver zekerd. De belendende percteelten kregen wèl veel water-, doch geen noemenswaardige brandschade. Op het terrein van den brand waren o.a. aanwezig de burgemeester ep "de wethouder van fabricage. Bij dezen brand is de noodzakelijk heid van een betere straatverlichting of van betere lichtgevende brandlantaarns gebleken; het was toen het vuur gedoofd •was ontzettend donker in de straat, wat het werken niet vergemakkelijkt. Ook deed zich de Vraag voor of er wel voldoende druk op de stralen stond. De brandweerautoriteiten meenden, dat dit niet het gteval was en dat 'bij een ernstiger 'brand de gevolgen daarvan minder goed zouden kunnen rijn, doch de hoofddirec teur der bedrijven meende ge©n groo teren druk te mogen geven, daar het ge vaar voor springen der waterleidingbui zen dan groot zou zijn, waardoor men gteheel zonder water zou komen en men met de handspuiten zou moeten gaan werken. .Wij bemerkten, dat het per soneel van de brandweer niet op de hoogte is van de ligging der brandkranen en wij vroegen ons af of het niet mogelijk is de brandmeesters te voorzien van een kaartje of lijstje waarop die ligging is aangegeven. Nu zocht men in de Molen straat naar een, kraan, maar vond er geen, en hedenmorgen blepk onS, dpt er ook geen ligt. zwaren. Nu zal dit plaats hebben op 15 Mei in het clublokaal. Spr. eindigjde met een opwekking tot steun aan de beweging. Deze woorden had. de heer van Berle- koim uitgesproken nadat die troep- en vlag- genparade d[oor de padvinders en welpen ■was .uitgevoerd. Een gjoed uitgevoerd; inummer schermen en stokoefeningen, werd djoor een zéér verdienstelijk vioolsolo gevolgd). Toen waren het de jongeren ondpr de jongens, die op echt kinderlijke wijze het leerzame éénacteftje Vogelschieten" ver tolkten. De 'bij de padvinders door zijn pad- dersliedjeren zoo bekende zangier Ch. HeijL nen, gaf vervolgens eenige liederen uit zijn bundel te hooren, waarbij hij zich zelf op de piano aocompagtneerdp. De ten deele med(egezongen liederen sloegn in, mede dioor de goede wijze van voordra gten. Het laatste nummer vppr de pauze, „J.antje's drponi", gaf een kijkje in het kampleven, terwijl het als „Ketelmuziek" aangekondigd^ nummer, een muzikaal in termezzo Wgs, waarbij' een drietal jomgpluii bewezen aan tal 'van instrumenten en zelfs' aan flesschen goede muziek te kunnen ontlokken. Clowns zorgden voor dp op wekking van den lachlust. Aan het slot van dit nummer nam dp troepleider J. Meijhoom het woondL om namens de jongens djank te brengen aan de 'oprichters en latere leiders der padvinders, en hij noemde daarbij de na men van de heepen Van Limbeek, Van Adrichem B.oogaert. Adpms, Ten Kate; Touburg, Bosdijk en Jonker. Ook 'bra,cht hij 'dank aan de bestuursle den van thans en sprak dè hoop uit, dat de vereejuiging nog lOtalten van jaren [mag MijVen bestaain. Nadat de heer Heijlucn nogmaals met eenige liederen succes hajdt behaald, werd als slot het blijspel v'n Gezellige Kamer" op voor amateurs hoogst verdienstelijke) wijze vertolkt. Het Padvindersistrijkje zorgde voor ©ten goede aanvulling dfer pauzes. Aan den heer Mathol dp Jongi, die de tooneelstukjes had helpen instudperen en aan hopman Van Rijen, die de verdere leiding' had; waren bij' het begin van de pauze kransen overhandigeï. Het was een gezellige; feestavond ge weest, al had het wel wat te lang ge duurd; want het was zéér dicht bij mid dernacht toen die bezoekers den Schouw- burg verlieten. In de maaodi Maart hebben in boteim en logementen alhier vertotelM 561 vreem delingen, namelijk 528 Nederlanders, 17 Duitschers, 8 Engelsthen, 4 Belgen, i2 Zweden en 2T|sjechpi SLowaken. U i i iWi ja 1 c h e r e n. Van af Maandag is te Arnemui- den de prijs van het brood weder met 4 cent per kilo verlaagd. Zaterdagavond heeft de vereelnigüi^ „De Middelburgische Padvinders" voor een gteheel gevulden Schouwburg htaar 10- jarig bestaan gevierd. O. b. merkten wij onder öp aanwezigen op den 'burgemeester van Middelburg, den heer P. ten Kate, Oud-hopman dpr feest vierende jongens, afgevaardigden van an dere padlvindersVpft1ee|'iigingen en o. a. bijna alle padvinders en padvindsters uit Vlissingen, die van Vlissingen waren ko men marcheeren. De feestelijke bijeenkomst werd g|e- opend door den voorzitter der vereeni- jging, den heer E. Berdpnis van Bèrlekmm die er op wees, diat het voornamelijk feest is vloor de jongens, maai" als d^c feest vie ren; doen do ouderen het ook. Het doel der padvinderij is karaktervorminigi en li chamelijke ontwikkeling, zulks in samen werking met ouders en voogden, en daar om worden ouder vergaderingen belegd, waarop die zaken besproken worden. Er zijn thans 50 padvinders en 20 wel pen; totaal in Nederland, 4200 verdeeld! over 180 vereen i gingen. Dit mogie niet veel zijn, het wettigt toch hipt bestaan der padvinderij. De beschermheer der vereeniging „Dtel Nederlandgiche Padvinders", Z. K. H. Prins Hendrik, en de aligemeene voorzit ter waren niet in de gelegenheid^ tegjten- woordig- te zijn, maar zond|en schriftelij ke bewijzen van belangstelling in het feèst. Het plan heeft bestaan in de koffie kamer een tentoonstelling te houden van de voorwerpen van huisvlijt dpor de pad vinders gemaakt, maar djt stuitte cp be Ult Zuid-B fe v ei and. In de Maandagmiddag te Bors- s e 1 e giehiotuden gemetejuteraadtszitting] werd besloten don Monsterweg ten den Noordsingiel te dpen teren. Aan B. en W-. werd opgedragen naar de kosten daarvan te in forme eren. In verband, mtet het bericht in ons nummer .van Vrijdag over de eerste uit voering ran de zangvereeniging „Ons Ge noegen" te Heinkenszand maakt) men ons er op opmerkzaamdat deze uitvoering niet stond onder leiding van den heer Visser maar onder die van d©n heer H. Vissers, organist en klokkenist te Goes. Maandag reed een wagen van den landbouwer C. G. te S chore beladen met kunstmest van den opril 'bij de Schorebrug'. Een der paarden werd schichtig met het gevolg, dat de wagen met igroote snelheid naar beneicten reed en in de sloot terecht kwam. Het ejefciei paard viel in de sloot, de wagen met kunstmest er boven op. Het paard was onmiddellijk dood. De voerman en liet andere dier kregen géén letsel. Het paard was verzekerd. Vrijdagavond 1.1. vergaderde de ge meenteraad van I e r s e k e. Verscheidene ingekomen stukken wer den vermeld, o.a. dat de gemeente voor één jaar ontslagen werd van de verplich ting tot lichamelijk onderwijs. Op verzoek van hooger hand werd het reglement voor 't Burg. Armbestuur uit gebreid met beschermende bepalingen betreffende de verpleging van uitbestede kinderen. Medegedeeld werd dat de gasprijS met ingang van 1 April met 5 cent verlaagd wordt. Die prijzen worden nu 19 c. voor den gewonen en 20 cent voor den munt meter. In de vorige vergadering werd met 5 tegen 4 stemmen een motie-Scheete aangenomen, waarbij verzocht werd daf met ingang van 1 April school I een school met uitgebreid lager onderwijs zou worden. Thans zou daar" nader over beslist worden. De voorzitter begon mtet mee te deelen; dat. B. en .W over deze zaak niet homo geen waren en geten bepaald advies of voorstel zouden uitbrengen. Spreker vond de beslissing heel moeilijk: de nieuwe wet bevat er vete artikelen over en dip! zijn voor h em niet gemakkelijk met elkaar overeen te brenjgeu. Hij was vóór een "U. L. O.-sehool', maar er was geen haast bij, want er wordt immers toch al onderwijs in de 3 talen gegeven. Hij wilde idus de zaak aanhouden.. De heer Schjeelte sprak zijn groote bevreemding over die houding uit, waai" in de vorige vergadering besloten was tot het inrichten van een U. L. O.- school. De heeren Bonn en Huihregtse, wet" houders, verklaarden, er hjeel anders over te- denken dan de voorz.- Voor hen was er geen enkel 'bezwaar of duis ter punt. Vooral de eerste zette Klit breedvoerig uiteen, en beiden wilden terstond uitvoering aan de motie geven. Er werd lang' en 'breed over de kwestie gesproken zonder te 'Vordteren., Om een eind aan de zaak te maken stelde de voorz. voor de uitbreiding van school I uit te stellen. Dit werd niet noodig geacht, er was immers in de vorige vergadering toe besloten. j „Neen," zei de voorz., ,dat was maar een motie, en die kan de uitvoerende macht, in dit gteval B. en NV., ongedaan naast zich neerleggen." Het duurde eenigten tijd eer dit be grip tot allen was doorgedrongen. Toen dat eindelijk geschied was, werd hjet; voorstel tot uitstel met 5'tegen 3 stem men verworpen en daarna een voorstel van den voorz. om school I tot een U. L. O.-school te vervormen met alg. stemmen aangenomen. Nu volgde de rondvraag, waarvan een ruim gebruik gemaakt werd. De heer Hartoog' wilde den zomer tijd uitschakelen. Dit rnoqht niet, zei de vloorz. De heer Van Es klaagde 'bitter over den schoorsteen van zijn naasten buurman links. De heer De Kioteijer sprpk over de onvoldjoeofde afwatering in den Buren- polder en vroeg of er Ino'g iets kwam van de snelheidsbeperking voor auto's. De heer Huihregtse wilde éindelijk eens formeel het rijden ovier de trottoirs verbieden. De heer Sdhjeete verzocht om licht 'hïj j't vergaderingsgebouw der werkmansvereemiging. De heer Kooman vroeg of er nog iets 'kwam' van de verhooging van den aftrek voor eerste levensbehoeften. 'De hjeer Poteïj1 eindelijk achtte verplaatsing van een zinkput in de Oude torenstraat zeer noodig. Daarna werd de openb. vergadering gesloten. De voorz. had nog iets voor een korte zitting' met gtesloten deuren.. Uit Thtolen. De heer A. Avé te T h o 1 e n is dom" de 'betrokken gedeltegjfeièrdenl der ver schillende gtemeenten in het eiland Tho- len benoemd tot secretaris der water leiding, die in het eiland zal komen. Dez© benoeming moet nog door hoogere autori teiten worden bekrachtigd voor zij defi nitie! is. Ten Oosten en Noorden van den Hollarepolder onder O ud-Vossemeer en ten Oosten van den Joanna Marispol- der onder St. Anna land bevinden zich uitgestrekte schorren, die thans een sma kelijke voorjaarsgroente geven, nl. de lamsoor, om straks gevolgd te worden door de als zoodanig nog meer gewaar deerde zeekraal. Dat de liefhebberij voor die groenten groot is, blijkt wel uit het feit, dat niet alleen bewoners van de hierboven vermtelde dorpen, in de dagen van werkloosheid op den' akker vooral er ruim gébruik van maken, maar ook van elders komen zij er op af, o.m. van uit West-Noord-Bra'bant. In de oorlogs jaren ging de lamsoor van dpze schor ren, in vaten verpakt, naar het bui ten- Land, zelfs nog op een tijd; dat men zte hier zelf als groente niet meer gebruikte. Maandagmorgen had te Sta venis- se de wed. J. M. geb. L., in dienst zijnde als baker bij de familie van I., het ongeluk met een emmer kokend water te vallen. Zij kreeg daarbij beduidend^ brandwonden en brak een arm. In de vergadering van den raad der gemeente SL Maar tens dij k op Don derdag jl. was afwezig de heer A. L. Hage. Ingetrokken werd het raadsbesluit be palende huurwaarde vrije woning hoofd der school ingevolge bezoldigingslvesluit. De overeenkomst met het polderbe stuur over de ingtebruikgeving van dc raadzaal wordt aangevuld met een 'bepa ling, dat rij thans niet langer wordt aan gegaan dan voor een tijd van vijf jaren. Een verzoek van den gemeente-ont vanger om salarisvertiooging moest wor den aangehouden, aangezien 3 leden voor stemden en 3 tegen. Aan J. Seijs en, J. M. "Bazen zal gemeen tegrond worden verkocht tegen f ÏL de vierkante meter of f 0.28 erfpacht per vierk. meter ter keuze van belang hebbenden. In een volgende vergadering zal een definitieve beslissing genomen, kunnen worden. Aangeboden werd het verslag ingevol ge artikel 52 der Woningwet. 1 i Aan elk der wegers van de faidbanken zal een 'belooning' gegeven worden, van f 25 per jaar, wegens door hen aan de gemeente bewezen diensten. Afwijzend werd beschikt op een ver zoek v an M. J. Steketee, aanvragend een premie voor wteningbouw"en hypothecate crediet. In verband met een ontvangen schrij ven van Ged. Staten wordt ingetrokken een raadsbesluit tot aapvraag van een Rijksvoorschot vcnor 2 Woningen. Er zal alleen een woning in de Boschstraat ge bouwd worden. Indien ook de andere woning gebouwd werd van wat grootere afmeting zou "de huur daarvoor f 240 ten 'bedragen, wat men over het geheel te boog acht. Voor de nieuw te bouwen 10 wonin gen werdem de huurders aangewezen. Benoemd werd tot klokluider, met in gang van 1 April 'Mar. Hengstmengel. De nog aanwezige distributierijst zal* Zaterdag 9 April aan de inwoners wor den verkocht bij inschrijving!. O» Uit Zee uw sch-V laanderen OTs, ES* In de schuur van den landbouwer H. .Wijffels te Waterlandkerkj'e wa ren enkele jongens aan 't speten op eeh hooitas. Zekere E. Wille h(ad het ongeluk daarvan af te glijden en kwam met ge broken arm op den grond terecht. Ge neeskundige hulp moest worden inge roepen. t DE FEESTEN TE MIDDELBURG TIJDENS DE LANDBOUWWEEK VAN 13 TOT 17 SEPTEMBER. 1 Gisterenavond werd in de trouwzaal ten stadhuize een vergadering gehouden van de leden der besturen van na tei noemen vere©nigingen ter bespreking van alhier tijdens d,e landbouwweek in Sep tember te houden feestelijkheden. De vloorzitter der vergadering, de hripjr H. J. G. Hartman, voorzitter van de Vereeniging tot bevordering1 van het Vreemdelingtejnvterketer in Walcheren, her innerde er aan, dpt toen het vast stond!, dat dp Landhoiuwtentolonsibelling op Wal cheren zoiu worden gtehoudl^n, de burge meester meende, dlgt ovtetrwogeln moe[st worden ook hier feestien te houden en bjjj' de (voorzitters van 6 verschillende ver- eenigingen, die daarvoor in aanmerking! kwamen, namelijk Vreemdei ingenvéjrkeer Uil het Volk—'Voor het Volk, Middelburg Vooruit. Handelsbelang Hanze en dp Nij- verheidsvelüpepiging (vppr den Bufteh- tuin), uitnoodigdp uoprtoppige plannen op te maken. Voor deze vergadering zijn ook de bur gemeester en de beide wethouders uitge- noodigd; eerstgenoemde zond bericht ver hinderd; te zijn, de beid® wethoudejrs hjeet spr. welkom. i Het zal niet noodig zijn dp menschfem naar hier te trekken, daar zal 'dp tentoon- toonstelling zélve wel voor zorgen, maar men jnpet ze hier houden en d(aaroni moeten des avonds feesten word©in geor ganiseerd, een straatversiering acht 6pr. bijv. overbodig. Er zal echter iets goiedts in den Schouwburg moeten zijn, en even eens jn het Schuttershof, dat behoeft) geen geld te kostten aan het comité. Voor al mloet iets worden gehodpn aan de Ier den der Z. L. M. ten aan die van hétj Landhuishpudfcundig! congres, 'die beide hier hun vergaderingen hloudjen. Het voorloopig comité, bestaande uijt de voorzitters d(er ge doemde vejreenigin- gen heeft een ontwerp-programma vast gesteld. dpt geheel als voprloppigi moet worden beschouwd!. Voor den Maandagavond heeft het ont worpen een concert in ltet Schuttershof, maar wellicht is (dit toeter pp Dinsdag, oïnL dat dpn ook eerst de vergaderingen woi-- den gehoudpn dit concert moet worden aangeboden aan dte leden der Z. L. M., ein die van het Landh. Congres. Tevens zou dien avondt een concert op de Markt moeten plaats hebben. Wioensdags zal dp Theetuin een con cert aanbieden, maar zou boveiidüen ePtn concert op de Markt moeten plaats heb ben, en zo,u voor dien dag een vuurwerk overweging verdiepen. Voor den Donderdag noemt het voor- toopig programma muziek op de Markt en zoo mogelijk illuminatie bijv. van het Stadhuis en van dp Abdijgebouwen, waar bij zich dan particulieren zoudpn kunnen aansluiten, en bovendien een liclihstopt. Des Vrijdags wordt in .overweging ge geven een illuminatie van liet Bolwetrk met een muziekuitvoering in de Vtest De groote vraag is natuurlijk zal het geld bijeen te krijgen zijü en zul lep alle onderdpelén uitvoerbaar blijken. Dit mo{3|t overwogen worden vooral voor wat be treft den lichtstoet en dp muziek in dPI vest. Er zouden verschillendp commissies moeten worden benoemd die de onder deden uitwerken en begrootingen opma»- ...JM

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1921 | | pagina 1