1 I Fa. BELOERDE VAN B00 No. 72. Zaterdag 28 Maart 1921* 164* Jaargang CU BINNENLAND. Uit Stad en Provincie. Buitenland, F21 aat DU nfatoïner bestaat uit TWEE bladen EERSTE BLAD. Uit Middelburg. voor xcLchte. erv bLcmJcue, V\xjuuc£v a 50 cent per stuk. CF\>epaX> p'v^ghrtn p MIDDELBURG. NIEUWE ONTWERPEN EN BE GROOTINGEN VOOR GEHEELE OF. GEDEELTELIJKE MEUBI LEERINGEN WORDEN GAAR NE VERSTREKT. SPORT. i: ►P: ettien. Joni. lam F 21. rapier lechts TER. itelier- :in ru s. ag 30 IER, mdag- 16 0.60 arduJB area April Roti 8. - 8.— ag ea a &3 n G| O IT br. MAANDAG (TWEEDEN FAASCHDAG) VERSCHIJNT DE MIDDELBURGSCHE COURANT NIET. Abonnementsprijs per kwartaal Op de buitenwegen om "Middelburg!, en WOKjr de andere gemeenten per pest f 2.50 vetor Middelburg en agentschap Vlisafin gen f 2."30; Weekabonnementen in Middelburg 18 0Bnt pee week. DE WIJZIGING DER KIESWET. Yerschenen is het voorloiopig verslag over het wetsontwerp tot wijziging v|an de Kieswet, de Provinciale wet en de Gemeentewet. De door de regeering voorgestelde wij- «gingen van de Kieswet werden over het algemeen in beginsel toegejuicht. Zeer vele led|en stemden in met de ver- hooging van het vereischte aantal stem men tot 75 pet. van den kiesdeeler, ter wijl verscheidene nog verder wilden gaan dan de regeering en een verhooging tot 90 of 100 pet. wenschelijk achtten. Voor de gemeenteraadsverkiezingen zou echter naar veler meening de eisch van 50 pet. moeten blijven bestaan, om dat in verband met een werkkring als van den gemeenteraad er meer aanleiding bestaat ,djat de kleine belangen partijen daarin vertegenwoordigd zijn. Eenige leden wilden den stemplicht weer zien afgeschaft, omdat naar hun oordeel het daarmede beoogde doel niet Ie bereikt. SUIKER, De Minister van Landbouw heeft met ingang van 24 Maart, tot nadere aankon diging dispensatie verleend van het ver bod tot uitvoer van suiker en alle met •uiker bereide goederen. Maandag 4 April a.s. bezoekt de Com missaris der Koningin de gemeente Oostburg en wordt den burgemees- Iers in het voormalig vierde district van Zeeland door Z. H. E. G. de gelegenheid aangeboden, om, in verband met het neerleggen zijner betrekking en het ver- vertrek uil deze provincie, hem aldaar Ie ontmoeten en wordt den burgemees ters op het eiland Tholen dpu 5 April d. a. v. dezelfde gelegenheid aangeboden bq zijn bezoek aan de gemeénte T b o- ien. o Bij de Koningsbrug is thans! een bord {geplaabs, waarop de reclame voor die N. IJ. T. E. M. is geschilderd» een Walcher- sche boerin die wijst op het silhouet van de Lange Jan en dp torens der Abdijge bouwen, «Is verzoek om van 4—14 Juli Middelburg en de tentoonstelling tp be zoeken. Ter eere van het tienjarig! bestaan der Padvindersorganisatie alhier zal Zaterdag 2 April een feestavond in den' Schouwburg plaats hebben, waarvan het programma zcér afwisselend belooft te zijn. De jongelui zullen als indianen en cowboy's optreden; muzikale clowns imi teeren, enz., terwijl de padlvinders-zangër! Ch. Heijnen zich zal doen hooren. Het belooft een aangename avond te worden. Niet in 1906, zooals gisteren in het verslag over het jubileum-Morks stond is het Muziekkorps op Oud-Dort opgetre den doch in 1897. O Uit Vli.ssingeb. Burg. en Weth. van V lissingen stellen den Raad voor dat de gemeente zich btotrg stelt voor 25 pCt. van een 7 pQb leening, groot f 28.000, welke de Zee vaartschool wenscht te sluiten met hpt weduwen- en weezenfonds voor burger lijke ambtenaren, opdat dit als voorwaar de wordt gesteld voor die leening, terwijl bet Rijk de overige 75 pCt. waarborgt Naar aanleiding van het verzoek van bet bestuur der vereeniging voor Chr. U. L. onderwijs, om de .gelden ten be hoeve van de stichting van een nieuw schoolgebouw, hebben Burg. en Weth. met het bestuur dier vereeniging overleg gepleegd en stellen zij voor niet het geld te geven, doch de lokalen waar nu de R. H. B. S. is gevestigd, aan die vereeni- niging af te staan en het mede gebruik te geven van de teeken- en gymnastiek lokalen van de openbare U. L. O. school en tol den tijd, dat de bedoelde lokaleq ontruimd zijn, de lokalen van de voor malige school C aan het Gropnewoud. Ten slotte steilten Burg. en Wteth. voor den heer A. C. Elants met ingang vüh 1 April 1920 te benoemen "tot leeraar in scheepsbouwkundig teekenen aa|n dp Avondschool v oior Handwerkslieden. O Uit Walcheren. Maandagavond vergaderde de Raad van Arnemuiden. Afwezig de heer A. van de Gruiter. De voorzitter deelde o.a. miede: dat aan den heer A. C. de Graaf, onderwijzer te Kleverskerke, wederom 2 maanden ver lof was verleend wegens ongesteldheid. De commissies van liet Lager Onder wijs zijn gevormd, daar allen hun benoe-i ming hebben aangenomen. De monsters der melkleveranciers zijd alle goed bevonden. Voorts wees de voorzitter er lOfp dat blijkens het verslag der woningvereeni- ging de eerste 10 gebouwde woningen de gemeente jaarlijks f 34.70 kosten. Gekozen werd met alle stemmen tot on derwijzer de heer A. Bosdijk. Besloten werd met 5 tegen 1 stem (van Eenennaam) aan den heer I. Baaijens grond in erfpacht te geven a G cent per vierk. Meter. Wegens staking mèt 3 tegen 3 stemmen werd aangehouden een voorstel van B. en W. om aan de bestaande muziekveree- niging Arne's Genoegen een renteloos, voorschot te geven van f 400 voor het aankoopen van nieuwe instrumenten. Vóór waren de heeren B(. Fransse, I. Boone en W. F. Th. van der Bijl, tegen de heeren H. van Eenennaam, J. Pouwer en A. Schuit. Besloten werd voorts de subsidie voioir de Chr. Bewaar-, Naai- en Breischool te verhoogen tot f 400; aan de heeren J. Tramper en P. Baljeu een stukje grond te geven ingevolge de Landarbeiderswet; aan B. en W. een crediet te verleunen, van f 200 tot het plaatsen van cefonput- ten in de gemeente, terwijl werd goed gekeurd een. wijziging in de verordening! op de heffing van de plaatselijke "inkom stenbelasting'. Vastgesteld Werd Idie belastingheffing van 1 Jan. tot 1 Mei. Op voorstel van den heer van der Bijl werd aan den secretaris eetn gift van f 100 geschonken voor distributiewerk. Ten slotte deelde de voorzitter nog mede dat het grind aanbesteed is voor f 4.29 vrij op den wal. Bij de rondvraag brengt de heer vainl Eenennaam de omheining van de hoornt jes op de Markt ter sprake. De heer van der Bijl zou gaarne een bank op het hoofd geplaatst zien vtoor de oude menschen die daar steeds staan; de heer Schuil wou er ook een degelijke schuil plaats zien. Dit wordt echter verwor pen. Op verzoek van den heer Schuit zal de voorzitter er voor zo'rgen dat de nieuwe wet, waarbij de kinderen 1 jaar vroeger naar school kunnen aan de in gezetenen bekend wordt gemaakt i Ook bepleit de heer Schuit beter po litietoezicht in en buiten de gemeen!©* Na 'behandeling van eenige reclames H. O. werd de vergadering gesloten. De Coöperatieve Boerenleenbank te R i 11 h e m hield Donderdagavond b^ar al gemeene jaarvergadering, welke door een 55tal leden werd bezocht. In het afge- loopen jaar waren er 8 nieuwe leden toe getreden. Uit de rekening en verantwoor ding tover het boekjaar 1920 bleek, dpt de leenbank steedte in bloei toeneemt. Daarom werd het salaris van dipn kassier met f 50 verhoogd en gebracht op f 250. De rente van spaargelden werd vast gesteld op 4,8 pCt. en van voorschotten op 6 pCt. Het aftredend bestuurslid P. J. de Pag- ter, het aftredend lid van den raad van toezicht Jn. Meliefste en de 2 plaatsver vangende bestuursleden Jst. Breel en Ps. Sellout werden als zoodjanig herkozen. Besloten werd om de spaarboekjes, die binnen 14 dagen nog niet bij dpn kassier zijn afgehaald, ongefrankeerdi. per post aan de eigenaars te zenden. optreden als voorzitter van het nieuwe bestuur, als penningmeesteres se mevr. v. Dissel, terwijl dte zorgen voor de lin nenkast zullen worden toevertrouwd aan mevr. Wagtho. Tot afgevaardigden naai- de algemeene vergadering en de kringvergadering wer. den benoemd notaris Neervopirt en mevr. v. d. Have. De heer Neervioort dankt djen scheiden den voorzitter vofor wat deze sinds de oprichting der afdèeling voor het Rhode Kruis heeft gediaan. Daarna sluiting. Donderdagavond sprak in de open bare school te Nisse de heer P. G. Laernoes over de vrijwillige vooroefe ningen bij den militairen dienst. Er gaven zich 18 deelnemers op. In de vergadering van den raad <ler gemeente W o 1 f a a r t s d ij! k op Woems dag 23 dezer, werd de (begrooting 1920 verhoogd met f 64.47; de begrooting 1921 werd verhoogd met f 4800. Het primitief kohier hondenbelasting over 1921 werd vastgesteld op f 320, vervaldag 1 Octo ber. Vastgesteld werd een vérordening op de commissie van toezicht op het lager onderwijs. Tot leden van genoemde com missie werden benoemd G. van de Kree- ke, hoofd der school te Oud-Sabhinge, W. A. van Wijqk, hoofd der bijzondere school "te Oostkerke, mevr. Mantz, mevr. Lanting en mevr. I. Koert—Tak. Op een aanvrage voor subsidie aan de De Ruijterschool te Vlisaingen werd af grijzend beschikt. Wat betreft de jaarwedde ambtenaar Burg. Stand werd besloten Ged. Staten te verzoeken te willen handhaven het besluit hierin genomen in een der vo rige vergaderingen van den gemeente raad. Bij de rondvraag werd langdurig ge discussieerd! (over 't ■woningvraagstuk in de gemeente en de eventueele plannen van de woningbouwvereeniging om tot bou wen van woningen over te gaan. Alge meen was men van oordeel dat een huur prijs van f 3.50 per week voor, een ar beidersgezin te hoog is. Uit Zuid-Beveland. In de Vrijdagmiddag onder leiding van den voorzitter, den heer I. D. Fran sen v. dl Putte in hotel Centraal gehou den vergadering van de afd. West-Zuid- Beveland van het Ned. Roote Kruis, bleek uil de rekening van den penningmeester notaris H. W. Neervoort, dat de ontvang sten over het afgeloopen jaar bedroe gen f 311.13, de uitgaven f 288.02i/2, het nadeelig slot alzoo f 23,10y». Blijkens het jaarverslag van de pen- nin|gmeesteresse mevr. die wed. A. v. d. Have, liep het leden aantal terug van 121 tot 106. In het bestuur zijn heel wat vacatures nl. dr. v. d. Haest, dr. Hoorweg de heer) en mevr. I. D. Fransen v. d. Putte en djs. Schmidt. In verhandl met de minder druknen werkzaamheden der afdeeling werd be sloten de vacatures niet volledig nan te vullen. Tot bestuursleden werden herkozen de aflrediende leden de heeren C. Koerd en H W. Neervoort, terwijl werd gekozen dr. H. Snoek te Goes. Waarschijnlijk zal notaris Neerroort Uit Noord-Beveland. In de Woensdag gehouden vergade ring van den gemeenteraad' van Co- 1 ij1 n s p 1 a a t, waar met den burgemees ter alle leden aanwezig waren, werdl de verordening, regelende de haven-, laad-, los- en liggelden, vastgesteld;. Het liggeld voor suikerbieten en andere prod|ucten werd (gebracht van 25 op 35 cent per vierk. M. en per week. Besloten wordt tot de instelling van een louderaommissie, als bedoeld in de La ger Onderwijswet i Vervolgens wordt vastgesteld de veror dening voor de commissie van toezicht op het lager onderwijs. Ze zal bestaan uit 7 leden. Het presentiegeld» wordt vast gesteld ip totaal op f 84. Tot ledpn dier commissie worden gekozen dp heeren A. J. Ridder, W. de Regt, M. J. Contant, J. Felius, J. SLotema, D. de Pree Mz. en Wl Flipse. Tot lid der commissie tot wering vaii schoolverzuim werd dp heer A. dP Pree Az. herbenoemd. t In behandeling wordt genomen een ver zoek van den heer J. D. dp Koster te Goiijüsplaat om subsidie Voor een auto- dienst Colijnsplaat—Kortgeensche veer. Uit een ingezonden onkosfljenhPrekening en plan van exploitatie Week, dat dp dienst zal onderhouden worden met een autobus voor 8 personen en een reserve auto voor 6 personen. De uren van ver trek zullen zijn: op werkdagen om 5.50. 10 uur v.m. en 2.20 uur n.m. van Colijns plaat, en van Kortgene: 7 en 11 uur v.m. en 3.30 n.m., terwijl op Zondag enkel dp eerste rit zal gereden worden. Het tarief zal bepaald worden op 85 cent per per soon van Colijnsplaat naar Kortgene, met een verhooging van 15 cent tot den sjtei- ger. Besloten wordt de gevraagde subsidie k f 500 te verleenen met inachtneming van de voorwaarden, die door Ged. Star ten zullen worden gesteld. Verder besloot men op voorstel van B. en Wi. tot het aangaan van twee geld leeningen, groot f 2000 en f 1250, beid© tegen 1 Juli 1921, tegen een rent©voel van ten hoogste 7 pCt., af te lossen in vijf jaarlijksche termijnen van f 400 en f 250, de eerste aflossingen op 1 Juli 1922. Bedoelde leeningen worden aange gaan ten behoeve der rioleering <Ai der havenwerken. De rekening over 1920 van het Burg. Armbestuur wordt .goedgekeurd met een batig saldo van f 358.77. Het kohier van de hondenbelasting bevat 81 aanslagen óf 4 en 4 a f 1 én wor3l vastgesteld met een totaal bedrag van T 328. Op voorsref van B. en Wl. wordt het levensmiddelenbedrijf opgeheven onder dankbetuiging aan den administrateur voor de vele diens ten. in die functie bewezen. Hem wordt een gratificatie k t 50 toege kend. Het gemeenteverslag 1920 wordt aan geboden. Ten slotte wordt dp instructie voor hel onderwijzend personeel der opeabeu# (Ingéz. MedJ gere school vastgesteld volgens het dppr B. en W. gemaakte Ontwerp. In de buurt van de hofstede „Steen hove" te Ge er sd ij k was Vrijdagvoor- middag de arbeider D. de Haze werk zaam' in gezelschap van zijd 16-jarigen neef P. de Haze Adrz. Bij1 hen voegde zich P. de Haze Pz'., die een geladen g weer droeg'. Het neefje vroeg het g weer eens te zien, wat de oom liever niét had en wat tot zulke onvoorzichtige ma nipulaties aanleiding gaf, dat het geweer afging en de neef in den buik getroffen werd. De medicus van Kortgene, die zich in de buurt bevond, verleende de eerste hulp en liet den gekwetst© naar het zie kenhuis te Middelburg vervoeren. In af wachting v an een nader onderzoek werd P. de Haze Pz. voorloopig in arrest ge steld. i Door de smeden en wagenmakers te Wisse nkerke is aai den Minister van Arbeid aangevraagd de werktijd te verlengen, aangezien er niet genoeg kan afgedaan worden. o Uit Tholen. Te Oud-V o s se me er wordt thans voorde eerste maal een telefo-ougleflfeiding gelegd, welke een boerenhoeve onge veer een half uur buiten lie gemeente met het kantoor te Oud-Vpssemeer zal verbinden. In de vergadering dér gemeente raad te St. Annaland op jl. Dinsdag werd medegedeeld, dat de gevraagd© vrijstelling voor het geven' van onder wijs in lichamelijke oefening was ver leend tol den 31 December 1921. Medegledeeld werd het verslag van de Commissie tot wering Van "School verzuim over 1920, dat voor kennisge ving werd aangenomen. Ingetrokken werd het in' de vorig® ver gadering genomen raadsbesluit inzake het verleenen van e©n vrije woning aan het hoofd d er O. L. s éhool. Op een vernieuwd verzoek van de Chr. l&ndarbeidersbond om toetreding tot het werkloosheidsfónds, werd weder, en nu met algemeen© stemmen, afwijzend! be schikt. Tot schatter der localiteiten voor den verkoop van sterken drank in het klein, werd benoemd de heer Abr. Goedage- bnur Az. Jr. Omdat op de gedane oproeping van sollicitanten naar de vacante betrekking van vroedvrouw zich niemand heeft aan geboden, werd besloten het salaris voor die titularesse met f300 te verhoogen en te brengen op f 1000 en nu een nieu we oproeping te doen. Bij de rondvraag vroeg de heer Elep- baas of het juist was, dat onlangs een deputatie vanwege Gedeputeerd© Staten hier is geweest om' met het gemeentebe stuur te raadplegen teneinde té geraken tot eene goede communicatie met de andere gemeenten in het eiland, waarop de voorzitter bevestigend antwoordde, onder mededeeling dat men pogingen in het werk wil stellen om1 hiertoe te ge raken. ,t; i (Ingezonden Mededjeelingft, door de wijze waarop zij' ten gehöore weir- den gebracht. Jan van Riemsdijk beschikt over een müoi stemgeluid, acteert uit stekend en zoowel in proza als in poëzie weet hij te imponeeren. En dat hij het publiek weet te pakken.1, blijkt ,uit het uit violle borst mee« zingen van verschillende refreinen, door de aanwezigen. Het applaus voor Riemsdijk en Stuurop was dan ook zeker wel gemeend, want laatstgenoemde accompagneert uitstekend! en vulde de pauzes tusschen de zang nummers op verdienstelijke wij'z© aan. Aan het slot dwong het publiek de tijee ren tot een extratje. - TANDBOUWl Vanwege de Z. L. M. is een adirteS gericht tot de Ministers van Landbouw! en van Financiën, waarin wlordt verzocht om, ten einde een bestaandle oobillijkheid^ waardoor de Nederlandsche landbouw] schade lijdlt, op te heffen, hpt daarheen! te willen leiden, dat een vast percentage worde vastgesteldl voor in te voeren Ar~ gentijnsch vleesch en dit percentage zoo danig te nemen, dgt het invoerrecht mirt- stens gelijk zal 'zijn ami "de accijns^ djLe voor geslacht inlandsch vleeScti* moet wor den betaald. l HANDEL, NIJVERHEID EN VISSCHER1JL In de gisteren gehouöjpn jaariijkschO algemeene vergadering van dp N. V. Mid- delburgjsche Courant werd' de balans eai verlies- en winstrekening lover 192Q goedgekeurd! en als hoofdcommissaris' herkozen de heer mr. M. Jacq de Witt Hamer en als advfceexendi commisisaris dié heer dr. H. van dpr Kamp!. De Minister van Waterstaat heeft be noemd tot buitengewoon opzichter bij dj© werken van het kanaal van Terne uzen! J. Bruinzeel te Oud-Vossefcneer, F. R. Nieuwdorp te Hoek en R. Kuipers t©j Tsjur marum (gem. Baderadieel). KERKNIEUWS. Geref. Kerk. Beroepen te •Leksmond': üs. J. Runia te Arnemuiden. Mi KUNST EN WETENSCHAPPEN. Gistermiddag hébben wij' met eenige andere genoodigden de eerste voorstel ling van „Shackleton's" Zuidpoolreis in de Flora-bioscoop bijgewfoond. De combinatie van kleine stukjes be wegende platen met stilstaande lichtbeel den kon ons al zeer weinig voldoen. Wat van het dierenrijk te zien worx|t ge geven is mooi en leerrijk en hetzij dan werkelijk tijdens de reis opgenomen of aangevuld met door handige en vinding rijke filmfabricage nagebootste episoden uil de tocht ook goede momenten heeft. Slechts een enkele maal wordt muziek gemaakt en de films en lichtbeelden wor den door een explicateur op verdienste lijke wij!ze toegelicht. Jammer, meer dan jammer was het dat de Schouwburg gisterenavond zoo slecht 'bezet was, toen Jan van Riemsdijk en zijd pianist Stuurop optraden. Maar de weinigen, die er waren, hebben met ons weer genoten van vroolijke liedjes zoo wel in gewoon Nederlandsch als in Ve- luwsch dialect. Alle sloegen in, niet alleen om )hun inhoud maar zeker niet 't minst !Wie uit ons raadsverslag las, djat de heer Adriaanse zieh verzet zou hebben! tegen de opname van pen voetballer in de oommissie voor het sportterrein, heeft dit verslag verkeerd, begrepen, al gaf hef om' zijn betrekkelijke beknoptheid mis!- schien aanleiding dpartoe. Waar de heer Adriaanse in den raad zijln bevretemdinjal erover te kennen gaf dat alleen turners] werden aanbevolen dis nummer "één, be wijs t dit wel de onjuistheid der bovenbe doelde opvatting. Het ging erom te zeg gen, dat de commissie niet zoo behoef de te zijn ingericht, dgt speciaal van iedp. re tak van sport een vertegjenwotordigeil daarin zitting liad^ en het vermelde ver zoek der voetbalve(reeniging gaf aanleiding daartoe. Wij achten deze nadere verklaring nOO- dig om een bestaand misverstand uit tdefi weg te ruimen. 1 f I DE OORLOG TEGEN DUITSCIILAND. Inzake de betaling van hetgeen nog aah de 120 milliard; die vóór 1 Mei gestort mOeten worden, heet t© ontbreken,- hééft de Commissie voor Herstel in antwoord op de nota der Duitsche regeering van! 22 Maart, aan Duitschland laten wetemjj wij vermelddpn het gisteren reeds in het kort, dat de eisch volkomen gei- handhaafd blijft. De Commissie merkt op, dat zij alleen het recht heeft de waard# te bepalen der stortingen en praesfcatt6#, die reedp zijn geschied en in aanmerking kunnen komen als afbetaling pp de vóór

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1921 | | pagina 1