Donderdag 24 Maart 1921. BINNENLAND. Ut Stad en Provincie. Buitenland Ho. 70. 164" Jaargang MIDDELBURG dit nummer behoort een Bijvoegsel. Ch en kW. 80' ct. R- en Abonnementsprijs pér kwartaal op de buitenwegen om lflkMeibttrg, e® voor de ander© gemeenten per post I 2.50 voor Middelburg en «gents**»! Vl**3n g|en f 2.30; iWéékabonnemenfen m Middetbnrg 18 «üt pee week. GRONDWETSHERZIENING. m de Tweede Kamer zijn inig|ekomen jde regeeringsvoorstellen tot; herziening der Grondwet, grootenldeela op diep grimd1- slag van het rapport der Staatscommissie. Ze betreffen, kort aangeduid: Troonopvolgjin g. Schrapping van anderen dan nakomelingen der tlians regecrende vorstin. Bij onfbreking daarvan niét een volksstemming over den staatsvorm), zooals de commissie wensch- te, maar handhaving der monarchie, en dus een nieuwe koningskeuze. Grondwetswijziging. Volks stemming indien een voorstel in een der Kamers met minder dan twee derdé© IS aangenomen.. I I 1 1 Baitenlandsche Zaken. Voor afgaande toestemming der Staten-Geme- raal voor oorlogsverklaring. Verdragen in overleg miet S laten- GeneraalBe houd van opperbestuur hij' den Koning!. Staten-Generajal. Evenredig© vertegenwoordiging bij' de verkiezing der leden der Eerste Kamer door idè Provinciale Staten. Ontbinding der Rrov. Staten 'bij' ontbinding der Eerste Kamer. Vastlegging Alg. vrouwenkies recht in dé Grondwet. Gemeentebesturen. Benoe ming van burgemeester te nagelen door de wet, zoodat dé 'benoeming pok door ©en ander dan dé Kroon kan geschieden. Vrijere regeling van de schorsing»- en veraietigingsroacht des koning». Moge lijkheid van dwang tot gemeenschappe lijke regelingen voor meer dan één ge meente. 1 i Godsdienst. Mogelijkheid van het houden van godsdienstoefeningen bui ten gebouwen in openbare plaatsen. Publiek-rechtelijke lichamen Mogelijkheid oml b&j de wet verorde nende bevoegdheid te gevepi aan an dere 1 ichamen dan id dé Grondlwet genoemd. 1 1 i i een stadgenoote kwam te vallen. Ieder werke mede om dergelijke gevaarlijke spelletjes te voorkomen. De broodprijs alhier is met 1 cent per 8 ons verlaagd en gebracht op 25 cent. Uit Vlisslngen. De werkzaamheden om te trachten het op lsten Kerstdag op de reed© van Vlissingen gezonken Belgische stoom schip „Ouigree" te lichten zijn Tijervat, Men hoopt het scbjip in Jde eerste plaats recht te kunnen zetten. Het aantal kiezers te Vlissin gen bedraagt 10.642. o Uit Zuid-Be vél and. Te Nisse is een anti-revolution- naire kiesvereteniging opgericht, aan vankelijk met 14 leden. Het voorloopig bestuur bestaat uit de heeren P. Elen- baas, P. Kloosterman, Jobs. Slabbekoom Az. Uit Noord-Bevelgn d. Aangezien er over gedacht wordt om de electrische centrale te Kam perland sfop te zetten, kregen dé machinist en de reserve machinist eer vol ontslag1. i ei— Uit Tho 1 en. Woensdagmiddag had de timmer* tifen L. R., werkzaam aan Met nieuwe postkantoor te Staven'is se, het on geluk met de rechterhand1 in aanraking te komen met een maehinezaag, waar door de pees van de pink afgeslnédlenl werd en eenige andere pez©n geschon den werden. Na een noodverband' oor deelde de 'deskundige het noodzakelijk, dat de patiënt vervoerd zou worden] naar het ziekenhuis te Bergen op' Zoom. KUNST EN WETENSCHAPPEN. Uit Mfddelboeg. Big* Kon. besluit is met iMgang van 1 Mei 1921, benoemd tot Rijksarchivaris in Zeeland, te Middelb urg, mr. A. Meerkamp van Embden, thans hóofdjponï- mies aan het Rijksarchief in Zeeland. De muzikale wandeling welke het Middelburgsch muziekkorps hedenavond alhier houdt ter gelegenheid' van de serenade aan zijn jubileerden directeur, den heer Jan Morks, zal ook worden medegemaakt door de Padvinders en de leden van de gymnastiek- en vcherm- vereeniging „Medioburgum". De rout© is gewijzigd en uitgebreid en luidt Ihans als volgt: van de Heerenstraat door de Lange Delft en over de Burg naar de Ba lans. Na afloop der serenade gaat de mu ziek rond de Balans en verderSt. Pieter straat Gistslraat, Molstraat, Singel straat Brakstraat, Bateauport, Dwarska- de, Korte en Lange Delft, Segeerstraat, Houtkade, Turfkade, Nieuwe Haven, Var- kensmarkt, Gortstraat, Markt, Lange Delft Heerenstraat. De firmia Helder etaleert ter eere van het jubileum een groot portret van den heer Morks. In het te Brussel verschijnend ..Laat ste Nieuws" komt een goed gelijkend por tret van den jubilaris voor met een begé léidend artikel van den heer Joh. de Maegl die den heer Morks een Belgen vriend noemt. De schrijver is overtuigd dat de heer Morks wel eens betreurd zal hebben alles wat na het vertrek der Belgen üit Middelburg is gebeurd, maar hij is overtuigd dat de heer M. onder Scheid zal weten te maken fusschen zijn Belgische vrienden en het groepje an nesionisten. Heden herdenkt de heer H. G. Ltoulerhak den dag waarop hij voor 50 jaar in dienst trad op de drukkerij! der firma J. C. en W. Altorffer alhier. De politie alhier heeft op verzoek v(an die te 's-Gravenhage in een logement alhier een minderjarigen jongen aange houden en ter beschikking van den com Misseris van politie aldaar gesteld. De baldadige jeugd doet weer van Hich hooren. Waar het geldt het aftrek ten van een huisbel blijft het baldadig heid maar ergerlijk is het dat dezer da gen in de Pijpstraat een koperen draad •ter den weg was gespannen, waarover Onze lezers weten dat wij' als regel geen melding maken van de bioscoopver- tooningèn. We kunnen onmogelijk iedere film bespreken, terwijl wij1 dan boven- diendien onze volle vrijheid van kritiek zouden mloeten voorbehouden:, die vaak scherp zlou moeten zijn, ten opzichte Van ja, van heel veel eigenschappen die de meeste FUm-drama's bezitten, al zijin er nog zoo veel kosten en moeiten aan de samenstelling besteed. Maar bij uitzondering, en' juist omdat deze film het leerzame brengt dat an dere films missen, vestigen we de aan dacht op de vertooning vian de film' der Shackleton-expeditie, in de Flora-bios coop alhier. Wat we hoorden en lazen over deze film rechtvaardigt het ten voilé haar als iets 'bijzonders aan te kondigen. Met een enkel woord' zij er aian herinnerd dat morgen, Vrijdag, Jan van Riemsdijk in de Schouwburg alhier optreedt mét zijn veel toegejuichte hoe renliedjes. Tot onderwijzer aan' de Chr. school te Koude kerke (kom*) is benoemd de heer J. C. Ruitenbeek, thans in ge lijke betrekking werkzaam aan de Chr. school (Wijngaardstraat) te GoeS. Geslaagd te Leiden voor het examen apottheker-adsistent dp heer J. D. vian de Graaff, geb. te St. Annaland. Bedankt voor de benoeming tot Chr. onderwijzer te Alphen a. d. Rijtn, door D. Sanderse, hoofd te Othene (Zaamslag) ONDERWIJS. Ambachtsschool' te Middel burg!. Aan de Ambachtsschool' te Middjelburg zijin bevlarderd Van de eemsjtl© naar dé tweerte klasse, afdeeling) timmeren: S. Adri- aamsé, Koudekerk©, J. Dekker, Westka- pelle. A. B. van Dijk, D. Groenen berg, St. Lauren®; J. den Herder, F. dje KeijZer, J. de Munok, C. de Lange, Ch. Luitjwi©ler. VliisjsingenA. C. Polderdijk, N. en S4 Jiooistend; J. J. Puntjke, S. Wl Roelse, WestjkiapelleC. M. Rpos©, M. van Hee, Wiissenkerke. Afdeeling séhilderéa: L. I. vian Dalen en C. B. SchunseLaar. Afdeeling meubel maken: A. v. d. Broecke, J. Cajstél, Veere H. Leijdekker, O. en Wl Souburg; A. Schipper, J. Sparrentak en G. V. Voorde. Afdeeling 'behangen en' stiofféeren: W', A. Acda, Chr. Bravenhoer, A. Gernletr, L. Groenenberg, J. v. Hémert, Chr. J. van' Heulen, C. J. Wl de Keiijizer, A. Kieboom, H. Leijdekker, Souburg; Wl P. Rouffaer, J. P. v. d. Staal, Vlissingen; Cl Vader en P. Wittte. Afdeeling el©ctgo|techniek: L. J. BoiS- dijk, A. de Koning, K. M. van Puffelen Vlissingen; J. C. Rotose, Stj Laurens, H, v. d. Schaaf. Vlislsingen; H. F. M. de Schepper, Vlissingen, L. Séhiér, Vlis^n- gen; H. de Wit; Vlissingen, Afdeeling haakwerken: A. R. den Bioer, Vlissingen; J. J. de Buikviel, C, L. van Dijk, Vlissingen; A. J. Lahr, L. Meijers, Souburg; C. J. Merigjon, J. Minderhoudl, Donjburg, J. C. Nieuwenhiiijlsle', P. P,alm- kioek, Souburg, G. Passenier, H. A. Pon- lsén, Koiudekerke, A. Rioth, A. Schuit, Ar- nemuiden, J. Tazelaar, A. de Tpoijé,, A. de Valk, en A. Wl Vorstje-lle. Afdeeling stredenM. P. Meijers, Ritl- tjhefli'. Totaal 61 leerlingen; niet bevorderd 10 leerlingen. Prijzen voor praktijk en theori© werdenj behaald dtopr Van Hee, Van <ü©r Sthal, Bosdijk, Merison, Nieuwenhuijs© ©n Pon sen. Alleen Voior prakfjijk door den Her der, Puntjke, Rioelse, Roose, v. d. Broe cke, Acda, Gernler, Gro©nenberg v. He- mert, v. Heulen, d© KeijZer, Kieboomj, Witlte, De Koning, Sohier, De. Wit, Palin1- koek, Tazelaar, Verstjèlle. Alleen voor theorie door Dekker, Groe nenberg, Sparrentak, v. d. Schaaf, ©n voor gedrag door Polderdijk en De Valk. Van de tweedé naar dé der 'klasse, afdeeling timmeren: J. A. Dek ker, Veere, J. GeiÜ, Veere; W|. H. Geuze; Ritlthem, A. de Hamer, Arnémluiden, Wl Harpe, Melisikerke, St. de Jonge, H. F. Meijer, Vlissingen, A. Minderhout, W©st- kapelle, L. Provoost,] Vlissingten; J. d© Voogd, Koudekerke, C. A. v. dl Weel', M. de Weerd. Afdeeling pchilderénJ. L. Buijfe, Ar- nemniden, J. A. van der Valk, J. Vli©ger, Grijpskerke, M. R. A. Wiessnér. Afdeeling meubelmaken: Wi Dauiëllsé, Souburg, J. P. Janse, A. Kieboom', C. J. Wl de Keïj'zer. L. Léijdekker, C. Vadjer Afdeeling el©ctrotechniekL. F. Bal- jeu, Souburg, J. Bukken®, Vlissingen, L I. van Daalen, R. P. A. Goes, Vlissingenj A. Harteveld, Vlissingen, I- Schout, Sou burg en Wl SWart, Vlissingen. Afdeeling hankwérkén: P. J. Wl C. Bril, Souburg, J. C. Drijfdijk, A. Heijliger, St. de Jong, J. Moorman, A. P. Paling, Vlissingen. W>. C. Petit, G. Reméijln, J. C Seijbel, E. de Smit, J. Smit, C. dé Valk., Wl Verniojois, P. Vogel, en L. Ch. P. Willemse, Vlissingen. Totaal 44, afgewezen werden 2 leeriin- gén. Prijzen vjopr theori© en praktijk be haalden: v. d. Weel, Daniëlsé, Bukkens Heijliger en Moorman; all©en Voor prak- ijk Harpe, St. de Jong, Buijs, Wiessner Janse, Kieboom', Baijeu, Goés en Remeijn Voor theorie alléén Dekker en voor ge drag De Valk. Aan de volgende 41 leerlingen' van d|e erdeklasse wend; het diploma uitgereikt Afdeeling timmeren: B. Van! Be veren, Veere, J. Corbdjtn, Biggekerke F. Dieleman, We-stkapellé, H. J. van Dijk, Jan Francke, Souburg, Wl P. dé. Groene, C. Kassei, St, Lauiéns, P. Lémls, Vlissingen, C. J. Pellfe, J. A. Pppp©, Veer©, Verton, Veer©, Wl Watraven. Afdeeling schilderenJ. J. dé Kok, C. Lasoe, Arnemniden, P. M. Watraven. Afdeeling meubelmakenC. J. van Heu len, C. Janse, Souburg, WL F. L. Kjoirff, Souburg. Afdeeling el©ctjrOtechniek: J. Hakker, Vlissingen, A. A. Noest; Vlissdngepa, C. Pop- pe, Koudekerké, Wl Snoep, B. Al A. Vergouwe, Ch. F. Wiessner, M. C. Wirfe Afdeeling batikwerken: F. J. Baarti, H. v. d. Broecke. Souburg, M. v. d). Heijjdleta, Koudekerke, P. Izeboud, Souburg, P. J. Joosse, J. van Maris, Vlislsingen, J. C. Meijer», Souburg, Jac. de Muuck!, M. Mun- nik, H. Raatsi, Chr. Rubben, Vlissingen, G. Sanderse, Vlissingen, A. Schoolmeester Koudekerke, P. Vader, Vlissingen, Th. Vertswijveren, D. Vos, Vlissingen, Prijzen voor pcaktjijk en theori© werden behaald door van Heulen, Jams©, Snoep, v. d. Broecke, Rubben, Sanderse, en Vos. Alleen voor praktijk door Van Bev©ren, Corbijn. Dieleman, Poppe, Korff. Hakker, v. d. Heijden, d© Muncik, V©rslWijveren. De verklaring, dat het 4de leerjaar bankwerken. practische machinis tencursus met Vrucht is doortojopen, werd aan 37 leerlingen uitgereikt, name lijk aan H. Boekhout; Stadskanaal, Wl Cleustters, Arnhem, A. J. Gorrisséu, Den Haag, J. F. Heemstra^ BolswardP. IIou- wiug; Den Haag, J. C. Jansen, Den Haag, A. A. Kroohberg, Zaandam, A. H. Kuling, Den Haag, F. P. vian der Laan, Den Haag, H. A. Landman, J. P. van RoodjeUy Delft(, L. de Roos, Arnemuiden, F. van Schaik, Den Haag. L. G. J. de Suyck, Rhenen, H. van Veen, Meppef, J. de Vries,, Velsen, J. de Witste, Sluis, H. H. Sciorone, Arn hem, allen van de afd©eling Kon. Pakket vaart' Maatschappij'. En van de afdeeling JavaChinaJa- panlijn aan E. B. Brune, AmsljerdamC. J. R. D. Capbeijn, Gorinchem, J. v. Dalen, Assen, P .W. C. Eekman, Vlissingen, P, de Groot, Vlissingen, F. E. Heinsius, Am- feherdam. P. L. Hubbeling, Den Haag, J. C. F. Hu ijsman. Soerabaija, C. A. Jonkmans, Amsterdam, T. Kolfschoten, A'dam, P. D. Hruysman, A'dam, J. C. LouiUan, Haag, A. A. van Opijnen, Haaften, R. Schoionbe©k, Delfzijl, J. Stolk, Rotterdam, P. C. Verheij, Vlaardingen, J. Visser, Amsterdam, N. éje> Zeeuw, Rotterdam, ©n J. G. Zwartepoor- tp, Goes. Prijzen vioor praktijk werden behaald door Boekhout; Kroonberg, Kuling, De Witte, Heinsius en Schoonbeek eti voor gedrag door Gorrissen, Landknan, De Vries, HuijSmön en Kruijsman. Voor de eerste klasse hadidpn zich aan gemeld voor timmeren 27 candid|aten, toe gelaten werdén 16, afgewezen wegenjs! plaatsgebrek 5 en wegens (onvoldoend! examen 6. V©or taeub©l!miaken waren aan gegeven 7, aangenomen 5, 2 afgewezen wegéns lonvoldoend ©samen. Voor schil deren aangegeven 3, zionder eixamen toe- gelafen 1, na examén 2. Afdeeling bank werken aangegeven 31 ©n 5 slmeden, aan genomen 19 bank'werkers, afgewezen we gén® plaat'®gebrek 12, afgewezen wegens onvoldoend examen 5. Afd©eling electro- techniek aangegeven 14, aangenomen na examen 8, afgewezen wegen® plaatsge brek 3 en wegéns ,onvoldo©nd examen 3. Toegélatjen werden tot afdeeling tim meren J. Abrahamise, B. Bakker, P. G. M. Blomme, Vlisisingen, J. Bpohe, C. A. Flipse, A. v|an der Giezen, J. Huibrechfee, Weist|kiapelle, W. Hoogédeme, Veere, I. P,at(tenier, Koudekerke, J. Polderman, Vee re, J. D. Risaeeuw, A. v. Rooijen, Westka- pelle, Fi M. Storm, Serppskérke, J. de Vpis, Nieuwland, J. J. de -Vrio©, Soubiu-g; J. H. Zuid weg, Afdeeling 'schilderen'; Wl Dprleajn, Dpm- burigi, T. de Swart; J. Lndikhuize. Afdeeling Smeub'elmakenA. Carol, J. P. Jpiblse, A. Minderhpud, A. Passenier, J. Seijbel. Afdeeling elecfrolechniekA. Baijeu, IS|0:uburg, H. J. Eradus, C. Griep; Wl J, le Grapoise, J. de Hamer, H. J. P. Jansen, Vlissingen, L. Polderman, Koudekerke, A. J. Verhullsfö. Afdeeling machinehattkwerkenI. Baart, M. A. Bok, Wl Bpmhieljó, Diotolburg, J. de Bree, K. Brouwer, Vlissingen, Wl Dekker, VlissingenJ. J. Eem'ans, G. Eiff, P. A. Franse, Vlissinigjen, H. Gillisstein, P. M. Goe man, C. Ham;, Vlissingen, P. Landman, A. F. Lprier, J. J. Maasg Dpmbnrg, J. Roose, J. F. Rabbijns. Vlissingén, M. .Verschier©, en F. Th. WesHhpf, Veere. De jiongens1, biji wier naam' géebi wioion- pÜiaats staat, wonen te Middelburg. Na afloop en ook bedenmïdldja!g! wérd gelegenheid gegeven de fraai.© ©n djoelma- tige vtoior de verloting bestemde en d(oor de leerlingen der school vervaardigde ar tikelen té bézichtigen. Het verslag van het gesproken© bijl de bekendmaking van dezen overgang moé ten wij wegéns plaatsgebrek aanhouden tot een volgend nummer. o De Amibachljsschlopil fe Go,es!. Wpensdagmidldiag had de uitreiking dér diploma's aan de leerlingen d©r ambacht school aldaar, plaats, in tegenwoordigheid! van den inspecteur van h©t nijtverheid's- vaklonderwijS. den heer G. A. Groot© Haar, hef dag. bestuur der 'gémeent© Goes, het bestuur van de ver. „Dé Ambachtsschool" onderwijzend perspneel' ©n leerlingen. De uitjslag der examéns isl als! vólgt Aid. timmeren: Van de 1st© naar d© 2de klasse: D. Bliek, KlOétJngé J- Wl Moelker, Goes, G. Windhorst;, Rilland, J. de Jong, Goes, J. A. J. van CalmtlhouStj, Goes, Wl A. Cusee, Krabbéndijke, M. A. den Hollander, Hansweért, C. J. Jansen, Kruininjgen, L. Mlollet, Hans weert, J. Loib- bezoO; Krabbendijke, J. Wl G©elho©c!l) 's-Gravenpolder, D. Korstanje, Wémeldin- ge. Afgewezen 2. Van 'jdle 2de naar d© 3d© klasse: Wl Sinke, Goes, C. Van Koev©ringe, Schore, A. Eversdijk, Kapelle, J. F. Siagér, Goes, M. Man Sttrien, Driewegen, T. Geensen, Goes. Afd. SmedenVan !dp 1st© naar de 2de kllasse: D. Slothouwer, Vlak©, M. A. de Dreu, Goes, Wi M. Tréffers, 's Heed Arendskerke, E. Reinhout, Goes, A. van der St©en. Hansweert, P. C. Gellok:, Nisse, M. Wi Treffers, 's Héér Arendskerke, I. G. Sinke, Gjoes, J. Bal, Kloetjingé, P. de Nooijer, Goes; D. M. Verburg, Wilhelmina- djorp, M. Lavooijl, Kruiningen. Afgewezén 1. Niet mee gedaan 1. Van de 2de naar dé 3© klasse: I. van de Velde, Borssele, Wi. J. Braam', Goes, P. Dronkers, Hansweert, J. A. Bout ens, Goes, M. v. Kogélenbérg, Schore, M. Poti* ter, Schore, H. v. d. Scheld©, Goes, M, Tilrpe, Krabbendijke, A. J. Vérsé, Goes N. Leijte, Goes, J. Willemistéin, Schore. Eindexamen Timmer©n: D .van Maris. Kapelle, C. Beenhakker, Kioetjinge, N. van Sabbeh, Goes, Taillie, Kattendijke (Sas) A. Dronkers, Hansweert, H. Brakman Krabbendijke. Eindexamen Smedén: A. Mioï. Driewe gen. C. v. d. Peijl, Goes, J. van Zweedem, Goes, J. Mieras, Schore, B. de Boer, Goes, J. v. d. Broeke, 's H. Ar©ndSberke J. Adriaanse, Goes, A. Tilroe, Krabben dijke, A. van Liere, Kloétinge, C. Smal- legange, Schore, wegens ziektlé nog 1 exa men doen. Afgewezen 2. RUSLAND; WJvST-El ROPA EjN AMERIKA. In het Britscbe Lagerhuis hébben de conservatieven nogal aanmerkingen ge maakt (pp het Islhiten van eén liaJndelsover-. eenkjomst met ©en land als RnjslaiAd. Lloydi Geporge heeft zelf de verdedigmg van die ©yereeiLKpmst pp zacli gfepomen. en hij kweet zich van zijh taak ©pi e©n wijze, 'die de lachers aan zijn zijde bracht; Ih 2jjin redevoering stélde 'hïjl dp conservatieven gerust; ten minste hij) trachtlt© dit te doen, door er Op te ivijlzén, djat Sovjet Rusland heuscli niet zoo gevaarlijk Is. lala men nog veelal méenf, en hij! txdppgdeij dat bet qommunisnie in Rusland ,al heel' wat water in zijn wijn had gedaan, omdjat het hiertoe door de o insta ndigbeden 'was genjofojdziaaikk Lenin. zoo 'betoogde d© eerste minister, heeft veiklaard all© mjogélijke faciliteiten aan het kapitaal' te zullen v©rle©uen, ja, zelfs ervopr te zullen zorgen, dat het ka pitaal passenden winst maken kon. „Ik zou wel eens willén, zoo Voegde Lloyd Getorge eraan to©, dat Lenin een redevoe ring (kwam houden voor bet lïngelscüi© VaiBLverhond. en het zou ©en goed! afweer middel zijn tegén dé 'piioipagande van "de Arbeiderspartij', wanneer Lenin's redevoe ringen hier werden verspreid." De theorie gan Marx hébben tot niets gereid, meende |dé minister, en tn©u k|on met Mai'xistische ide©ën nu ook eenthaal géén locomotieven kjoopén. Het verwijt, l(j!at de Engelsch© regeéring aan moordenaars de hand 'Jiad géréiktj, wees LlOyd George tprng m©t de opmérning, dat de Engelsche ïégeerihg het juist had Malar (gespeerd di© m)OiOropnaai"s te Be- keeren en nette, mensehen van 'hen té maken. En het beste bewijs voor bun bekeering zag Llo.yd George in d© omstan digheid, (djati de Russisdhe bolsjewisten van him wilde leerstéUingén baddjen af stand gedaan, en hij! steldé &c daarom; 'met een gebaar naar d© afgevaardigd©n der. Britscbe Arbeiderspartij, aan déze partij' tien Voprbeeld. Maar Lltoyd George's redevoering was toch niet enkel min of meer "ernstig be doelde scherts. Hij gaf toe, dat het sluiten van een handelsovereenkomist met Rus land de erkening was vah dé Snvjett- regeering als de feitelijke regee ring van Rusland, en hij' wees erop, dat deze regeering, hetgeen niemand ont kennen k©in, evén vast; de leiding dipr zaken in handen had. als welk© regeering in welk tand ook. HetL handelsverdrag was ecfatér geen vredesverdrag. De Brit- sohe regeering hoopt echter alle nog open gebleven vragen tiot oplossing te kunnen! brengen in eén al'geméene overeenkomst; die alle m,Oeilijkhedpn betreffende Euro- en dat d©^ van Azië hetwelk onder dé Sovjetregeering staat, zal kunnen regelen, en Ltoyd Georgé voegdp eraan toé. dat de Britscbe regeering aan dé Fransch© regéeiring reeds dé verzekering hééft gé- geven de Fransobe eisclién te zullen steu nen, wanbeer het tot besprekingen; tujs- schen de Westersche ïnpgéndjhteden en Rusland kémt. Hoover, de Amerikaansche minister van handel, gevoelt blijkbaar mindér voor re laties met Rusland. Hij1' heeft e©n verkla ring afgelegd, waarin hij zich hpftig tegen een handelsovereenkomst met Sovjet-Rujs- land verzette. Zijn verklaring woiidtt be schouwd als een inedpd!e©ling van een der begfinselén der regeering van den nieuwen president. Handgl met Rusland acht Hoover onmogelijk, omdat Rusland niets te leveren h©eft, dan enkel walt juweelen, en ©en crediethanldpl afstuiten mloet op idle loochening van het recht op privaatbezit. Daarom ziet hij in een han delsovereenkomst eigenlijk uitsluitendeen politiek karakter, en politieke relajties mét Sovjet-Rusland acht Hoover ongéwenscht en gevaarlijk. SPORT. Te Tholen is een wedstrijd ge houden tusschen de voetbalclub ,,Th)o- len" en „Devo I" te Steenbergen; resul taat dal Devo I mét 4—1 de overwinning behaalde. BEKNOPTE flCEDEDEELINGEN, De wet op de 50 pCt. heffing van den Duitse hen uitvOer is d©or de Belgische Kamer en Senaat aangef niouien. Toen de socialist Huysmans ver klaarde zich bij de stemming te zulten onthouden omUpt naar zïjh tneöning België evenzeer onder dg sancties leed als Duitschland. en België zich reeds genoég opofferingen voor de anderegeallieerden] getroost had, kwam het tot groot lawaai De socialisten waren bij de stemming verdeelde DuitsChland heeft niet alleen d© betaling 'van 1 milliard vóór 23 Maart geweigerd, djoch wijst ook den eisch dér, Commissie van Herfstel' van de hand om vóór 1 Mei dfe 12 milliard te 'be talen, die naar het oordfeel d©r Commissie nfog verschuldigd' zijin van de 20 mil liard, welke voor 1 Mei moesfen afgedaan zfijh. De Duitséhe regéjering stélt voor hef geschilpunt door arbitrage 'te d/oen b©- slechten. De cninfmunistische kgfitatie in Duitsohland btjjkt zeer verbheid!

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1921 | | pagina 1