1921, Onderwijzeres) worden? I04e Jaargang vrouw w.eefca bonne men ten in Middelburgs 18 pent per week. K.Sk SE, iburg. as. ing der pee ge- H8 <UR£N, LS: arbeid ISGË, an voor- lo. 345, j-5 rebels sr. ■omen van IdBN en inrichting, Ïpelaar jsingel 2, if eerder oed kun- In. Loon izig jte komen blad. Irftle VER- en Gas 5INGEN. [>opT~"" rstraat O gevraagd tch te ver.- al-werk. HARDE rd. rplein. |IJ. gevraagd hulp in 1SSINGEN. III 10.80, If 0.40, KA- |N KABEL loll, waar, DORT. frVLEESCH SCHAPEN i ons. dik 5 onst igeoaarstr. IGËRIIUÏS lelft. bene- S m. Tuin* te aanv. 11, M'burg. Rotterdsas |.öatsert. öoaderci Ion boot Mi NA". |n en Maart, v. ttoU vn», 8.— I 8.— p 8.— Voeaadag at ,ren. sport en fii' /h Erve» O, JORK STERHOUT ITENHEK. den Bomt Mo. 03 Woensdag 16 Maart 1931. fijij dit nummer behoort een Bijvoegsel. Ah dn nemen tspr ijs per kwartaal pp de buitenwegen om "Middelburg, en vjoiar de andere gemeenten per post f 2.50 Yioof Middelburg en agentschap Vlissftn gen f 2(30; KAMEROVERZICHT. Eerste Kpirielr Zitting van Dinsdag. ■De heer Van Kol, die Vrijdag door Eijin pleidooi voor een toegaven aan de Belgische eischen inzake de Wielingen, «ewl een scherpe kritiek uitlokte van zijn partij-genoot, Polak, en toen de reedis, vermëlde verklaring van Minister v. Kar- netoeek, is gisteren bij de replieken-pp de kwestie teruggekomen. Hij hield vol, dat het Nederlandfïteb© standpunt betreffende de Wielingen wel aanvechtbaar was, waarbij- hij zich beriep Op Gamille H uyisjnans en de Belgische „Peuple". Hij riep ten shotte het medelijden in voor België, welk Land totjaal verwoest was door den oorlogl. Heel terecht, werd door den heer Po llak geantwoord dat wij; de Belgen g©en Seed gedaan hebben. Wij hebben hun land niet verwoest, wij zijn dus ook niet ver plicht, thans aan de verlangens der Bel gen tegemoet te komen, door het brengen vpin gnoote offers. Toch hebben wij dit gedaan, bij de herziening van het traetaat van 1839 heb ben wij belangrijke concessies aan de Bel gen gedaan, en als dank daarvoor werden deze concessies afgewezen en werd een nieuwe kwestie, nl. die der Wielingen, op geworpen. Moeteen wij nu maar ten eeuwige. dage wachten, aldus de spreker, met de con cessies in de lVpnd, totdat de Belgen ze gelieven te aanvaarden? Hij wil ook ver zoening, maar die kan niet komen van één kant en ook niet. zoolang België geen waardeering: toont voor hetgeen wij voor België hebben gedaan. Nu weten wij hier in Nederland wel, dat de heer v. Kol, bij al zijn goede ver diensten vaak zeer oppervlakkig; kan zijn. En dat is hier blijkbaar ook het geval .geweest. De heer Verheyen v©rwèet hem, dat hij in de diplomatie ge grasduind had en daarbij blunder op blunder geslagen had; de bacil van het internationalisme schijnt des heeren Van Kol's Nederlandsch bloed geïnfecteerd te hebben, waar hij de belangen van een andere natie uitspeelt tegftn die van zijn eigen land. Het ge schil tusschen t usschen de par tJygenooten van Kol en Polak bf&cht den voorzitter der S. D. A. P., den heer Vliegen, in het debat. Hij betreurt het dat juist d'e heer Polak de eerste Imoest zijn, om den heer van Kol te wijzen pp zijn verkeerd ingenomen standpunt. Spr. kon mededeelen, dat zijn partij- jgenooten in 1919 hebben gesproken met partijgen ooten in België en met dezen overeenkwamen: dat de Belgische socia listen zich krachtig zouden verzetten te lgen eiken aanval op ons territoire, en dat de Nederlandsche socialisten zeu lden ijveren voor economische tegemoet komingen aan België. De socialisten wil len den vrede door onderlinge afspra ken versterken en bevestigen. In te genstelling met den heer Polak blijft de beer Vliegen zich op het standpunt stellen dat te allen tijde de gelegenheid tot on derhandelen voor België moet open blij ven. Maar hij was het ook niet met van Kol eens, dat onze regeering het initiatief moei nemen tot hervatting der onder handelingen, dit moet uitgaan van den- gene, die ze afgebroken heeft, en dit is België. l Ten slotte brachten deze replieken ook Minis ter v an Kar nebeek nog tot eenige opmerkingen. Hij- zei niet den he©r Van Kol een eigen Opvatting te h ebben misgund. Maar spre ker vond het onjuistl, dat deze dp hou ding der regeering ietwat verkeerd be lichtte. De draad van verzoening, die liep door de rede van den heer Van Kol, loopt dok door het heele beleid onzer regee- rin0, die niet onverzoenlijk is geweest'. Als de heer Van Kol daartegenover beweert, dat de reigleering wel onver zoenlijk was, dan stelt) hij haar beleid to een verkeerd daglicht, waartegen spre ker moet opkomen. Hij' betoogt t©n slot te, dat uit de tractaten van 1866 en 1881 ten d uidelijkste de souv©reiniteitsr©chten ran Nederland over de Wielingen blijken. De h eer Van Kol mocht dus niet zeggen, dat d ie souvereinintipitsrecliten. uit tie lucht gegrepen zijn. De regeering immens vlolgt de richt lijnen, die zij zelve reeds had getrokken, vóór het overlegt, waarop de he£r Vliegen doelde, had plaats gevonden. Ten slotte meent spreker- nog eens. t'egpnover den heer Vliegen, fo moeten herhalen, dat inderdaad, iaan de Belgische kwestie eens ©en eind© moet komen. Men kan niet altjjjd met de aonceisisi©s in die hand blijven staan. Juist) met het oog op een goede verstandhouding moet, e©ins een einde van de kwestie in uitlicht worden gesteld. Tweede Kiam»r. Zitting vian Dinsdag. Na afhandeling van een reeks kleine ontwerpen is een ernstig woord1 gespro ken over de: voorschriften ten aanzien van levensverzekeringmaatschappijen, welke bijzondere voorziening behoeven een wetsontwerp dat zooals men weet speciaal ten doel heeft de scheef geloo- pen zaken van de ,,Algemeene" onder controle van een rechter-commissaris te stellen. De heer Mar cliant vond de grond gedachte van het voorstel goed. Maar hij wilde de maatschappij zelf sterker aan pakken. We staan hier z. i. voor een ernstig vergrijp, waarvoor die maat schappij ernstig in haar zak zal moe ien tasten. En in ieder geval strenger onder controle mjoet komen. Hij had eën .aantal amendementen ingediend, van. welke er enkele door den Minister van J u s t i t ie werden overgenomen. Heden eindstemming. Avondzitting. Interpellaties. Allereerst een vian den heer Her mans over den aankoop van een huis te Tiel ten behoeve van den Raad van Arbeid dat in zijn geheel aan het Rijk f 80.000 kostte. De interpellant vroeg: betere taxatie voor nog aan te kjoopen huizen; meer zuinigheid; terugstorting door den heer Rink van het te veel betaalde. De eerste twee 'vragen beantwoordde Minister Aalberse bevestigend. De Minister ontkende echter dat, dë heer Rink invloed op de taxatie heeft uitgeoefend. Zijn eenige tout is. dat hij zelf dezen taxateur aanwees. De taxa teur heeft 'buiten weten van den heer Rink, ook de verhuiskosten mee gere kend. De Minister heeft deze op f 5000 geschal, en dit bedrag is door den heer Rink teruggegeven. Het verdere 'debat leidde niet tot eenige conclusie. Toen een interpellatie-Ketelaar om de korting voor pensioenen ook le doen vervallen voor gepensioneerden en op wachtgeld gestelden. De Minister vanFinanci ën ant woordde dat hij wel Wilde, maar niet kon, wegens het groote tekort. De heer Ketel aar zëi dat hij1 dan zelf een ontwerp daartoe zou indienen. Ten slotte een interpellatie v. Bere- t e ij n over het ongegrond' verklaren door de Kroon van het beroep van den gemeenteraad van Den Haag, ingesteld tegen de niet-goedkeuring door Ged. Sta len van de subsidie aan de Nat. Opera. Minister v. Heemskerk ant woordde dat het hier loufjer een bestuurs- geschil was, en financieele kwesties be trof, en geen geschil ever de kunstwaarde van een instelling. .AiMIti ENQUÊTE GEVRAAGD. De Commissie van Rapporteurs (Twee de Kamer wetsontw. verhooging hoofd stuk VIII Staatsbegr. 1918) wenschteen enquête over de wijze waarop in 1918 de gelden, ter beschikking van het dep. van Oorlog zijn besteed. EEN KLEINIGIIEIDi Een onzer oor re s ponden ten schrijft ons: De nieuwe onderwijswet spreekt van oudereommissies. Over de zaak willen we hier niets zeggen, maar over den naam. Een zuiver 'taalkundige kwestie. Die naam is bepaald foutief. In de taalboeken wordt geleerd, dat het woord ouders geen enkelvoud heeft. Dal is niet geheel waar, doch in ieder geval is „ouder" zeker nooit meervoudig en dus ook niet in ouderoommissie. Een com missie van één -ouder heeft geen zin. De samenstelling van ouderoommissie is niet analoog met die van wooVden als kinderspel, eiermand, bladerdak, lieder tafel. In al deze woorden is. 't eerste deel wel degelijk, ook naar den vorm, een meervoud; kinder, eier enz. zijn oude meervoudsvormen, die in 't Duitsch nog bestaan, in onze taal alteen nog in sa men stellingen- Ouder behoort uiet tot deze woorden. Het is nooit meervoudig geweest Waarom dan niet ouderscommissie ge zegd? Och wat! een kleinigheid, sëhoolvos- serijl Nu ja, de wereld zal wel draaien, al blijft men die misvorming gebruiken, maar als iemand nu eens ging praten van een kind spel, een liedboek, een hoek kast, een diertuin, een, volkhond, dan zou men toch vragen of hij met molentjes liep, en hij zou toch geen grooter foutj maken, dan die ouderoommissie zegt. Uit Stad en Provincie Het aantal verzekeringsplichtigeb per 1 Januari 1921, bedroeg bij de Ra den van Arbeid te Middelburg en te Goes resp. 41.795 en 27.028. Uit Mïdidel buEg. Naar wij vernemen zijn tot leden der liquidatie-commissie der brandstof- fendistributie benoemd dë heeren: P. Du- mran Tak, voorzitter der Brandstoffen- commissie, burgemeester van Middelburg, J. Polderdijk, lid dër Brandstoffen-oom missie, burgemeester van Nieuw- en Stj. Jioioisland, als vertegenwoordiger der bui- tengemeentpn en H. U. E. van Hei'misburg, directeur der Brandstoffen-commissie. Aan het accountants-bureau W. Kosten zal worden opgedragen de boeken en bescheiden na te zien en de liquidatie balans in duplo op te maken, welke als dan aan de brandstoffen-oornmis sie ter goedkeuring zal worden voorgelegd en waarvan een exemplaar aan de Ltijk'sl- Kolendistributie zal worden toegezonden. Blijkens hel jaarverslag óver 1920 van de naamloioze vennootschap Verpleeig- huis te Middelburg, Wordt erop ge wezen, dat, toen de vennootschap ©r 'toe overging 31 December 1919 hare 'inrich ting in de Langeviele te sluipen, de wijk- verpleging in stand bleef. Zij: werd zelfs uitgebreid. Sinds enkele jarën was reeds gebleken, dat de wijkverpleging te om vangrijk werd, lom door een enkel© zuister te worden waargenomen. Vanaf 1 Jar nuari 1920 werd zuster Vreke aange steld als wijkverpleegster naast zuster Vian Schagën—Langejan. De verpleging geschiedt evenals vroe ger kosteloos voor onvermogenden, voor andere zieken tegCn tarief. Ieder kan zich rangschikken in de klasse, 'die hij kiest, ook in verband met den duur van de verpleging. De zusters legden 5819 bezoeken af in 208 gezinnen. Ook werd door haar tuisf- schenkomst aan vele gezinnen bijl ziekte tijdelijk hulp voor de huishouding ver leend. Zuster Vreke assisteerde enkele maanden dagelijks op het spreekuur van dr. De Jong en hielp ook gedurende meer dan zes maanden wekelijks op het Gon- isiultatiebureau voor Zuigelingen. Het salaris der wijkverpleegsters was dit jaar .aanmerkelijk hotoger dan vroeger. Het bestuur was gelukkig die, verhooginig te kunnen geven. De beide zusters waren met gtpootjen ijVer en toewijding vervuld voor haar werk. Een woord van dank voor hetgeen zij deden iom zieken te helpen en te steunen, mag hier niet ontbreken. Wel verloor de N. V. Verpleeghuis1 en kele contribuanten, toen zij haar arbeidsi- veld moest verkleinen, maar zijl is daarom te meer dankbaar aan hen, die haar bl©- ven steunen. De rekening der wijkverpleging met f 3182.35 als eindcijfer sluit met een te kort van f 1969.80, dat uit het Reser vefonds werd bijgepast. De rekening van dit Reservefonds heeft een totaal-cijfer van f 9266.77®, met een batig sfat van f 4204.96®. •—O Uit Walcheren. Dinsdagmorgen vergaderde de raad der gemeente St. Laurens. Aangeno men werd het voorstpl van B. en Wi. tot handhaving van de vastgestelde jaar wedde van den ambtenaar van dPn Burg. Stand overeenkomstig het bedrag van de ingetrokken ontwerp-regeliag van Ged. Staten. Eveneens werd z. h. st. aange- nomen het voorstel' van B. en W. om het kohier van den Hoofdelijkem Ontslag voor 1921 vast te stellen voor gen vol jaar, in afwachting van nader te nemen beslissingen inzake de wijzigingen in de heffing der belastingen. Bij de rondvraag vraagt de heer Van 't Hoff wijziging van de bouwverorder ning, opdat het bouwen van woningen met rijkspremie' ruogê&ijk wordt. D© voor zitter d eelt voort» mede, dat beslopen is de oprijlaan van de nieuwe begraafplaats! fe doen beplanten nï©t platanen. Onder Voorzitterschap van den heer J. P. Adriaansen hield Dinsdagavond het ziekenfonds „Onderlinge Hulp" t© Do m burg een algemeëne vergadering die door 45 leden werd bijgewoond!, Uit het verslag van den secretaris bleek! dat de vereeniging 114 leden tlelt, 8 leden hadden door vertrek bedankt. Uitkeering geschiedde aan 35 leden tot een totaal bedrag van f 1719.50. Het fonds telt 12 'begunstigers. Uit d e rekening van den penningmees* ter bleek dat de .ontvangsten bedroegen f 1233.36, terwijl aan contributie werd ontvangen f 934.55. De uitgaven bedroe gen f 1751.20. De aftredende bestuursle den, zijnde S. de Pagter Tz., Wi Passe- nier en A. Baard, werden herkozen. U i t Z u i d-B e v e l a n d. In de Dinsdag te Goesl in café Centraal gehouden vergadering van het middendistrict van dë pro.v. afdeeling van „Het Groene Kruis", herinnerde de voor zitter, dr. J. A. Hoorweg, Heinkenisiz.and, aan d e circulaire, die aan alle afdeelingen! zijn verzonden inzake het verleen©n van een bijdrage vopr een ziekenauto, welke te Goes zal worden gestationn©erd!. Van het Goesche „Groen© Kruis" is een mededeeling ingekomen, dat het niet mede zal werken en geen lid' van de pr,o;v. vereen, wens'cht t© worden. De voorzitter hoopt dat deze beslissing een vloorLoopige zal zijn Van de afdeeling lersCke is nog ge©n bericht ingekomen; de afdeelingen Kprt- igene, Wasisenkerk© en 's HeCrenhoek zul len gpen bijdrage .gëven, de afd. Wiol- phaartsdijik en Arendskerke g&ven 10 ct. per lid, de overige afdeelingen 15 cent. In Rapelle is' geen afdeeling van het Groene Kruiis. De voorzitter berekent; dat gerekend kan worden op een jaarlijfcsche bijdrage van f 432.60. Dit is n.oig niet f 450, welke nopdigi zijn om met de bijdrage van dje Pro.v. Vereeniging van f 150 de f 600 di© benopdiigd zijn, vol te maken. De heer Nopteboom, Wolphaartsdijki, zal aan de algemeen© vergadering in zijn gemeente voorstellen .om terug t© komen .op het besluit van 'Be 10 'cenüt De heer Krijiger te Gioes merkt© op; dat de basis van f 600 subsidie per jaar da teert van vier jaar gel©den; het is. d© bedoeling! om een goëde ziekenauto te krijlgen, geen ramlmelkast. Dë heer W. S. Meuienberg, 'ElleWoutjs- dijk, zeide, dat de Mid.del'burgsTne zieken auto absoluut niet Voldoet op onze slechte wegen. Spr. ziou willen, dat de< rappor teurs zich in verbinding zullen stellen met den heer Krijiger, die het eertsit! he|t plian van een ziekenauto. h©eft geopperd en niet met een anderen autohandelaar. Dis. v. Leeuwen stelde vppr, dat' dë vergadering aan de districtsconilmissiè, aangevuld met twee deskundigen, dp. Fol- mer en de heer Wi. S. Meule|nb©rgi, zou machtigen de zaak ter hand te netaiën en rapport uit te brengen aan d© Prp.v. Vereeniging. De heer Krijger adhtt© geen subsidie van f 600 noiodtg voor een wagen zooalisl dr. Fplmer bedoelt (een soort Ford-autp v,an pLm. f 4000). Spr. wil een Wagen Van f 10.000. Met het voorstel van ds. v. Leeuwen vereenig|de zich d© vergadering. Hierna sluitinjg. In de pp 15 Maart j.i. te Goes gehouden vergadering van ingelanden vain den Eersten Batbpolder werden op dpn staat van aanbeveling vppr de benoeming van een dijkgraaf wegens periodieke af treding v|an den heer Wi. Koning Wz., ge plaatst de heeren W. Koning Wz., D. Bu- tijn, beiden te Rilland en P. Nieuwen- huijlse te Krabbendijke. In de dienzelfdea djag gehouden ver gadering van den Tweeden Bathpold|er werden op den Istaat van aanbeveling voor de benoeming van een dijkgraaf. eveniecn(» wegens periodieke aftreding van den heer Wi Koning Wz geplaatst) de heeren ,W Ko.- ning Wz., D. Butijn. en J. A. Boot, allen te Rilland. i De heer E. Hiartog vierd© Maandag zijn 25-jarige ambtsvervulling als lid van het Burgerlijk Armbestuur te Ierseke. Hij, Was 21 jaar onafgebroken tevens voorzittier. Het armbestuur giaf aan dez©n dag een feestelijk aanzien en vereerde den hooiggeachten jubilaris een gouden bril. Een vroegere collega aldaar, thans te Veere woonachtig, was opzettelijk voor dit zeldzame feest overgekomen. Uit Noor li-B e v e i a n a. Maandagnacht is door baldadige hand een ruit ingedrukt van den winkel van den heer J. M. H. te Ciolij'nsplaaf., Uit den winkel werd .alleen vermist e©n klokje, reclame voor den verkoop van schoensmeer. Daar er voor h©t winkel raam zaken van grooter waarde zoo maar voor het grijpen waren, is het vermoeden niet ongegrond, dat hier geen gewone dief aan het werk is geweest. Uit Tho 1 en. .In de Vrijdag te St. Maartens dijk .gehouden raadszitting' was o. a. van Ged. Staten het bekende verzoek ontvangen inzake het intrekken der rege ling inzake verhooging der jaarwedden der ambtenaren van den Burgerlijken stand. Door genoemd College is tot 3.1 Dec. 1921 ontheffing verleend van de verplich ting tot het dtoen geven van onderwijs in vak j. der lager onderwijswet. Den klokluider J. de Graaf wordt op diens verzoek met ingang van 1 April a.s eervol ontslag verleend. Een voorstel' de wedde voor den klokluider te brengen op f 200 per jaar wordt verworpen met 4 tegen 3 stemmen; een voorstel ge noemde wedde te brengen op f 150, per jaar wordt eveneens verworpen met de zelfde stemmenverhouding, zoodat thans een oproeping zal geschieden tegen een Belaniglstellenden wordt ten zeerste aan geraden bovengenoemde brochure, be sproken in het hoofdartikel dezër Cou rant van 15 dezer, aan te vragen. f Gratis te bekomen Gonstamijn Huygen- straat 118, AMSTERDAM. I (Ingez. Med.) wedde van f 100 per jaar. Mei 5 tegen 2 stemmen werd besloten medewerking te verleenen tot liet hou den van een volkszangdag op 7 Juli a.A. Op een desbetreffend ingekomen ver zoek werd aan I. Hage een oud school raam verkocht voor den prijs van f 10. Aan de weduwe van A. van den HoeSk zal het land in pacht worden gelaten op den voet zoioals dat door haar overle den man steeds in gebruik is geweest. Besloten werd overeenkomstig de dooi den Minister van arbeid aangegeven voor waarden een geldleening aan te gaan ten bedrage van f 258750.— ten behoeve der N V. waterleiding Mij. „Tholen". Benoemd werd tot lid der schattings- commissie in dë Vacature ontstaan dopr hel bedanken van den beer N. Polder man de heer J. Polderman, burgemeester. Alvorens over te gaan tot de benoeming' van een opzichter dpr gemeentewoningën, werd besloten voor den te benoemen per soon e'en borgtocht te eischen van f 500. Ingekomen waren 22 sollicitaties voor genoemde betrekking. Benoemd werd bij vijfde stemming de heer A. P. van Dam me. Tot tweede helpster in dje bewaarschool werd benoemd mej. C. Rijnberg, Ihans ■als zoodanig werkzaam. Een voorstel van den heer de Graaf, de aftrek voor noodzakelijk levensonderhoud bij de regeling van den hoofdelijken om slag te brengen op f 600 en de aftrek! voor ieder kind' beneden 13 jaar op f 50 werd verworpen met 4 tegen 2 stemmen met 1 onthouding. Het |in de vorige vergadering aange houden jpunt betreffende weddeverhoo- gingi aan den gemeente-ontvanger werdl verworpen (met 4 tegen 3 stemmen. Bij !de rondvraag informeerde de heer. Koopman naar de lijkwagen, waarop de voorzitter antwoordde dat J. Scherpe- nisse voortaan zich met de bespanning daarvan zal belasten. De heer De Graaf informeerde naar de auto omnibus, en zeide, dat tegen woordig islechts een persoon buiten de post kan meerijden, en dat de subsidie wordt (gegeven voor een gloed personen vervoer, doch niet ten 'behoeve van den ondernemer. Den ondernemer zullen te dezer Zaken vrafgen g|esteld worden. In een 'volgende vergadering kan dan over de (subsidie een beslissing worden ge nomen. Besloten wierd! voor de Woningen in het z.g. Bosch je een welput te doen graven. Met betrekking tot de onlangs gehouden aanbesteding der gemeente-woningen, sprak'de heer Koopman den wensch uit, diat de raad bij elke in den vervolge te houden Aanbesteding de beslissing omJ trent gunning, aan zich zal houden. o Uit Zeeuwisch-Vlaanderen O. D. Tot buitengewoon opzichter bij' de werken van het kanaal van Ter Neu zen is benoemd de h©er R. Kuipers te Tjumlmlarum. Met ingang van 1 Mei a.s. word<( ver plaatst; de technisch ambtenaar bij: 's rijkswaterstaat T. Bernard van 's Graven- hage naar Ter Neuzen. Maandagnacht zijn bij den landbou wer M. de F. te Kijkuit; gemeente Ax1', eenige kippen gestolenook zijn er de voriige week bij' den landbouwer Jads). D. en C. de P. onder die gemeente een aantal kippen ontvreemd. Het is de politie tot heden neg niet gelukt de da ders van deze diefstallen in handen te krijgen. 1 i Uit Zweuwsch-Vlaandertin WW. U3 Bij Rotn. besluit is bepaald dal) de niotariisplaatsen te Gramsberged, Woudri- chem en S c h o o. n d ij' 'k eopengevallen' resp. ten .gevolge van de verplaatsing naar elders van B. H. Kelder, h©t eervol ont1- slflg verleend aan W. A. M. Kalkman en het .overlijden van Wi. G. de Sm idtl niejfc zullen worden vervuld. VEREENIGING HANDELSBELANG. Maandagavond werd in het Schuttershof alhier een algemeene verga dering ge houden van de vereeniging „Handelsbe lang", onder voorzitterschap van den heer D. Alewijnse Sz. Door den secretaris, den lieer L. A. Stofkoper, werd het jaarverslag' over 1920 uitgebracht, waaraan het volgende is ontleend „Helaas moet dit jaarverslag nog staan in het teeken der uit den wereldoorlog geboren algemeene malais», de vrede nu reeds zoo lang geteekend, heeft nog geen normale tijden tot gevolg gehad, terwijï --TT

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1921 | | pagina 1