No. 60. Zaterdag 12 Maart 1921. l*ft& BINNENLAND. Pit Stad en Provincie» ioo,- TIMMERMAN, Beüamypark 54, 3 J OStt U(i'M.r -jüiM ji IliL 164" Jaargang VÜ d&zttfer bestaat uit TWEE bladen EERSTE BLAD. IAIÏ IfXE iA- T.N |mg- lind- I en I i en I et.. lüMSÏ |ffet- en K«0!P 53. pen fet cenS ont- Bg|e* meg rtaai1 6 M. re. f 40 8. a- KAMEROVERZICHT. Tweede Kamer,; Zittingl van Vrijdag. We iuebben in ons vorig n limine r dor plaatsgebrek geen gelegenheid gehad de debatten te bespreken die 'Dondendjag rijn gewijd aan de tabak sacoijns. Het was toen trouwens ook niet te «eggen hoe het lot zou zijn. Want wel waren bijna alle sprekers slecht ge stemd, maar men weet nu eenmaal dat do eerste aanloop nog lang niet altijd tot een Onrverloopen leidt. En bovendien was de verdediging aan het slot der zift- ting Idjoor den heer Kol km an een waarschuwing dat er nog zwaar geschut geschut op den achtergrond stond. De bezwaren waren van velerlei aard. Zooals men weet heeft de Minister het bandarollen-stelsel aanvaard, en verschil lende leden betoogden nu dat dit stel sel strenge afkeuring verdient, vanwege de enorme administratieve onkosten en de belemmering van het bedrijf. Vooral de heer Snoeck Henkemans was keer forsch in zijb. bestrijding van dit ,,«oer teleurstellend" ontwerp. Met hem crftiseerden de heeren O u d en v. R ij z e- w ij k het verbod van den huisarbeid. tWaarom mioet die afschaffing alleen het sigarenmaken gelden? Ook de heereD Arts en Winter mans achtten de he rwaren voor de nijverheid zeer ernstig. En de heeren v.. d. Laar en J. ter Laan keurden in deze belasting het be lasten van den kleinen man af. Zij wilden directe belasting heffen. Overwegingen als deze, leidden van eelf tot een algemeen® beschouwing van de beLastingpolitiek, waaraan ook de heer Oud deelnam. Daarentegen was de heer Kolkman minder bezorgd. Hij vond een Delasting op tabak de redelijkheid zelf, en ge loofde er niets van dat deze belasting het rooken zou doen verminderen. De sterke stijging van den «igarenprijls in de faatste jaren, ook zonder belasting, heeft niet belet dat er thans veel meer gerookt wordt dan vroeger. Nadat gister nog eenige sprekers de heeren De Monté Verloren vóór het ontwerp, evenals de heer S me e pk hot woord hadden gevoerd, kwam de beurt aan Minister De Vri!esl DozO ging vrij uitvoerig in op den fi nancieel en toestand.. Zooals aan een goed minister van financiën betaamt was hij pessimistisch. Verschillende belastingen/ hebben in den maandstaat van Januari bedenkelijke inzinkingen vertoont. De Mi nister meent niet verder te kunnen gaan dan de verwachting, dat 1921 niet meer «el opleveren dan 1920. Is dat zoo, dan étaat nu reeds vakt, dat over 1921 een tekort van 40 millioen zal zijln te dekken ongerekend eenige suppletoir® begroo tingen.. En het is niet aan te nemen, dat deze uitblijven. 40 millioen is dus dat „wie de vrijheid neemt tegen het ontwerp te stemmen, de ge vol gen daarvan voor zijn rekening moest nemen, werd door den heer Stuleinejjer af gekeurd als „het rammelen met de por tefeuille", dat hem pijnlijk aandeed in de zwakke rede van den minister.. Op deze manier was het maar beter dat de regeeringspartijèu er het zwijgen toe de den. Ook de heer v. d. Laar Was niet over tuigd. Na de dupliek van den! Minister, waarin deze de portefeuille-kwestie niet nader aanroerde, werden de algeméene beraadslagingen gesloten, Dinsdag voortzetting. NEDERLAND EN BELGIË. Bij de behandeling van de begrooting van buitenlandsche zaken gister in de Eerste Kamer betoogde de heer Polak (in tegenstelling met zijn partijgenoot v. Kol") diat hij thans het oogenblik ge komen acht, om de toegevendheid te genover België te eindigen. De houding welke Nederland thans inneemt, is haar onwaardig en we moeten er voor bedan ken nog Langer een toegevende houding tegenover België in te nemen. (Bravo geroep). Minister v. Kar nebeek ant woordde dat de opvatting van den heer Polak wel bij menigeen in het land zal' le ven. Ook in menig oogenblik is ze zelfs bij de regeering' opgekomen, doch spr. wil opmerken, d|at hier een vraag van beleid en van politiek ligt. Indien mocht blijken .dat men van de zijde der Belgische regeering ge(en prijs meer stelt op hervatting der on derhandelingen. dat zal het oogenbliik zijn gekomen, Waarop geconstateerd mioet worden, djat de herziening van 't tractaat van 1839 geen voortgang meer kan heb ben. De vraag is nu, oi' er een oogenblik komt, waarop de aandacht der Belgi sche regeering er op moet wordten ge vestigd ,dgt de gelegenheid tot onder handelen er nog is. Zooals de kwestie thans is, kan zij niet blijven; aan den toestand van onzerheid moet een eindje komen. In hoever het oogenblik gekomen is, torn België dit 'dui delijk te maken, valt echter nog niet te zeggen ,zoodna die Nederlandsche re geering1 tot het inzicht komt, dat dit oogenblik is gekomen ,zal zij djoen, wat zij behoort te doen. Uit Midiöelbulg. .We vestigen de aandacht op de publicatie in dit nummer betreffende het rijden van de electrische tram al hier van uit en tot in de Langjeviele, 's namiddags van marktdagen. vergadering van Baarland waren .alle leden tegenwoordig. Het gemeentever slag 1920 werd aangeboden. De commis sie van toezicht op het lager onderwijs werd benoemd en bestaat uit de heeren P.. Leijs, J. J. Hoogvliet en P. Vail! Win- gen Jansz. Het kohier H, O. 1921 werd opgemaakt tot een bedrag van f 9500 plus 5 pet. voor oninbare posten. In de Donderdag gehouden verga dering van ingelanden van bet water schap Hoedekenskeirke werd de begrooting 1921/22 vastgesteld in ont vang en uitgaaf tot een bedrag van f 25.491.06 met een post van ppjvooirzien© uitgaven groot f 2208.37. Het dijkgeschot werd vastgesteld op f 16.— per H.A. Be sloten werd de eigendommen van het waterschap dit voorjaar publiek te ver pachten. Uit Noord-Be vet and. Donderdagavond werd fe Kam perland vanwege dê" Chr. Werkmans bond in de consistoriekamer der Ned'. Herv,. Kerk een openbare vergadering gehouden voor werkgevers en werkne mers, waar als spreker optrad Burge meester U. 'J. VerhorsL Spr. had als on derwerp „Schaduwen", en bracht dit in verband met het plan. 'tot bestrijding van werkloosheid in deze gemeente. Er is n.l. een plan opgevat om1 bij' een volgen den winter in deze gemeente de ar beiders te laten werken in het klom pen- en mandfebmakersbedrijf om zoo doende de werkloosheid te voorkomen en de nood der gezinnen te bestrijden. Op IdLuidelijke wijze besprak hij het sociale vraagstuk, de onderwijs-, invali- diteits- en arbeidswet. De consistorie was goed bezet met luisterend publiek. -fl- U.it Schouwe n-B uiveland. - In een Ponderdagiavopdl gehouden le denvergadering is! besloten de Sociëteit, jTiot nut en Genoegen" te Zierikzee óp te heffen. Deze vereeniging, die 76 jaren lang bestaan heeft en die tot doel had jaarlijkjsch den leden een feest aan te bieden in ,,Parklusl", bestaande uit een VOET-SPECIALIST van Dr. SCHOLT's Int. School of Practïpedics to London houdt zitting DINSDAG, WOENSDAG en DONDERDAG 15, 16 en 17 MAART van 1012 en 2 6 uur met de nieuwste vindingen op dit gebied in het Sckoenmagazyn der firma VLISBNOBS. bekend door zjjne Orthopaedische in-] richting tot beschoeien der voeten. Gratis consult voor alle VOST6EBKEKEN (Ingjez. Med.) KUNST EN WETENSCHAPPEN. De toioneel voprsltelliligen, die in den Schouwburg alhier door de combinatie Rotterdamsch Toneel en Hofstad tooneel tegen Woensdag 16 en Donderdag 17 dezer waren aangekondigd, zijd verzet op Donderdag 17 en Vrijdag 18 dezer. Dat treft dan beter want die van Woenisdag 16 zou anders zijn samen ge vallen met het abonnementsconcert van het Rheinische Trio1 in de Concertzaal. Donderdag wordt in den Schouwburg gegeven „Dolle Hans", en Vrijdag „Een spaak in 't wiel". Onze vroegere stadgenoot, de heer Jan Kuiler, die hu reeds sedert gteruimen, tijd in Duitschland opi tal van concerten optreedt als 'begeleider van sloilislten, heeft daar een toenemend succes te boeken in den vorm' van een lange reeks z®er vleiende joersbeoordeeiingen. We kre gen er een verzameling van ter inzage, die in het 'bijzonder hierin overeenko men, dat zij' Mjna allen de fijnheid van zijn accompagnement roemen en het be scheiden, maar kleur-gevende karakter van de begeleiding in het licht stellen. o Coiner t van de Ma- drigaalvereeniging. Een concert als dat van gistjeravond leert bescheiden te zijn. Als er in de 16e eeuw sjamenzang werd gecompo neerd, zlooi ingewikkeld en moeilijk al'sj Naar wij vernemen, bestaat het plan het absolute minimum, doch er komt veel districtsarbeidsbeurs alhier ondpr meer bij, o.a. de 10 millioen die de ge meenten ook nog betaalden voor "de on derwijzerssalarissen, en de uitkeering aan de gemeenten. De Minister zei heelemaal geen voor stander te zijn van speciaal indirecte be lastingen. Maar we kunnen ze niet mis te brengen in het gebouw op den hoek van de Rorle Delft en de Ni©uwst(raat, waar thans nog het heandsttOiffenbureau is gevestigd. o Uit Walcheren. In de gemeenteraadsvergadering te sen, en er wordt op t oogenjrlik .meer jonjstkapelle op Vrijdag werd de ge- uit de directe belastingen gehaald dan I ^jjzijgide verordening ep het weren van uit de indirecte.. En al is ook het volks-1 Schadelijk gevogelte op advies van Ged. vermogen van 7 tot 12 milliard gesite-1 ingetrokken, aangezien de burge gen, dan zijn we nog niet rijker maar I meester gemachtigd is tot het uitgeven armer, daar de gulden ged(apndieerd van machtigingen volgens art. 9 der Vo militair doneert, te geven door een 'der I ^je gisteravond hoorden van Palestrina militaire kapellen, gevolgd door. illumi-lMoilteverdl- Gostdey enz., dan moet er natie en vuurwerk zag zich, doordat het I to,e„nee** zan0 k u n s t hebben b staan, terrein Voor dat doel door bebouwing on-1 z°° W'w er v&°r schikt was geworden, en er geen ander faan te kijken. Want wij hebben er de terrein te vinden was', tot dat besluit go- besten van de goedgcschioolden voor noo- noiodzaakt. De bezittingen, als vlaggen. ^g mder de knapste lening, om ze naar vlaggestoikkeu iUumineerglazen enz. behooren uit te voeren W© moetien er overgegeven de aldaar bestaande ver. dankbaar voor zijn, dat dit groepje onder tot bevord. van het Vreemdelingen ver- leiding v*f Sem Dresden ons de geiegen- heer i Iheid geeft took die kunst weer te genie ten. Wont het is' een groot genot zon'n vol- 1 ei7n- Tr I maakten samenzang te hooren in zulke Vrijdag herdacht de heer C. de \®s| werken. We zijn in onzen tijd wellicht te Stavenisse den dag, dat hij vóórIverder gekomen in de verfijlning van de 60 jaar als gemeente-bode in functie I instrumentale muziek'. Maar die kleur en trad. Vele bewijzen van sympathie mocht I de beweging, die wij nu bij zang meestal de waardige grijsaard ondervinden, en bi de instrumentbegeleiding hooren, werd de besturen van gemeente en polders I pjen igevonden in de polyphone onilijfsi- gingen hem gelukwenschen, onder aan-1 jjng van andere stemmen. Dat kAn naar bieding van een gesloten enveloppe1. |onze opvatting te druk worden. Een sen timenteel liedje als „Las je n'yray plus Uit Zee uw &ch~V la and eren Wi, D. I jouër au bois" heeft daardoor een be- Donderdag voerde te Sch oornh Iweeglijkheid, die, heerlijk in die ooren d ij k e een zekere P. een paard. Hij had I klinkt, maar die wij niet uit den tekslt daartoe de leidsels rond de vingers ge-1 zouden lezen; net zoo min .als het druk- slagen. Plotseling schrikte het paard vanlke stemgewarrel bij het dood-eenvoudig© een auto en sprong ter zijde, den be-1 Duitsche gedichtje Kuckuck. dat ons ook stuurder meetrekkende. Deze had heft I in klank niet geheel kon bevredigen, ongeluk, dat zijn duim werd afgerukt en I Maar als ge dan weer let lop de rijke nog een ander deel der hand werd be-1 klankpracht van Palestrina's „In monte schadigd. Hij is naar Vlissingen fer ver-1 Oliveti", het eersltte nummer van het pro- is tot de helft der waarde. I gel wet. Ten opzichte van de tabaksaccijns Stel-1jje[ salaris van den ambtenaar van den de de Minister in het licht dat de ge-lBurgerl stand bIijft onveranderd, daar -vraagde belasting zeer gering is, ge" I van°Ged. St. bericht was ingekomen, dat' Jnidileld niet meer dan 1 cent per sigaar. I zy vooralsnog den raad de bevoegdheid Een ideale belasting vindt hij deze la-1 „even dit zeir te bepalen. baksaccijns ook niet, en hij betreurt het I q_ v,o(Qrstel van B. en Wi wordt be- dat zij niet te heffen is met minder last I s[0{en de londerwij'zerswoning aan het mimstratieven omslag en minder laSt h0l(>fd der &ch(M)1 te Verhui*en voor f 350 voor de industrie.. Maar een andere wijze van heffing heeft ook bezwaren. De wijze waarop de tabak hier komt, maakt dat een invoerrecht voor ons land onuit voerbaar is. Bovendien meent de Minister dat het aan de klein-industrie zelf ten s jaars. Tot leden der Commissi© van toezicht op het Lager onderwijs werden benoemd de heeren J. Koeman, W. Vrek©, P. Da- vidse, P. Cornelisse en S. de Kam. Als vergaderlokaal voor de ouidercoan' missie wordt een Lokaal der openbar© pleging gezonden. DISTRICTS-ARBEIDSBEURS TE MIDDELRURG. Als Werkzoekenden, zijn ingeschreven igrannna, dan kunt ge misschien oonsta- teeren, dat in onzen tijd me©r gezocht zou zijn naar een muz iek-stemming die zicb aanpast bij den tekst, maar dan ver dwijnt die gedachte in de wellust om toch maar alles van die mooie klanken in u op te nemen. Boerend mooi was het vooral toen in - -nn „....j i,t ti i rtueieiiu iijjoui was uei voioiiu locui ui Ma"nrn: m teMiddelburg.Vlisnn.het e vrouwenstemmen het gen 86. Goes 30 en in de buitengemeen- inzetten UT samea 372 per!t,neB, «rcteeW <g,j echter JcM in dat vakarbeiders, reizigers, ders, boerenarbeiders enz. Vrouwen: Middelburg 7 naaisters; 1 kantoorbediende te Middelburg3 Vlis- singen ,1 Goes; verder 1 buffetjuffrouw 1 schoenstikster en 1 winkeljuffrouw Nadere inlichtingen worden aaarne ver strekt door de directie le Middelburg of de H.H. correspondenten. (In iedere ge opzicht van stemming-uitdrukking, het daarop volgende Crucifixus van Lotti, dat) trouwens van anderhalve ©euw later da teert, uit de eerst© helft der 18e eeuw. Reeds dadelijk de snijdende accoorden van den inzet spraken een stemming van I leed over het krui.sigingsdrama uit, en de heele compositie, stoer door 't tot een indrukwekkend crescendo, aanzwellend' komt als zij dooi de belasting gedwongen I aangewezen, worden beter administra|iie te houden. jn de begrootingen voor 1920 em 1921 En de afschaffing der huis-induslrie isI Wi0rden eenige wijzigingen aangebracht, zoowel in het belang van de hygiëne voor I Qp voorstel van B. en W. wordt be de r'ookers, als voor 9e sigarenmakers. I^oten jiet villapark gedeeltelijk te beplan- Aan de uitnoodiging om het ontwerp I ten mej. heesters, terug te nemen, was de regeering niet wordt besloten de inning der ge- bereid te voldoen. Ze wil echter wel I meentebeLaistingen tot Mei 1922 te doen meewerken om zooveel mogelijk de ad-l g6Schieden door den geineente-ontvaur nunistiatieve bezwaren te verminderen, L-er tt, Aan K. Louwerse wordt ontheffing ver- n volgden de replieken, die 0n-jieend van zijn aanslag op het suppletoir gunstig waren. I kohier H. O., aangezien hij abusievelijk De heer Snoeck Henkemans vras|hierop voorkomt met zóó onverbiddelijk als in «iersten I Hierna [?aat de vergadering over in «aanleg ij stelt zijin stem afhankelijk van I eene met gesloten deuren tot het opana- aterke Uitbreiding der overgangsbepalm- ken van het kohier H. O. over 1921. gen. De heer Oud bleef tegenstander speciaal om redenen Van financieele por Ktiek; en de heer J. ter Laan idem. I Uit Zuid-Be «01 and. De door den Minister gebruikte termj In de Donderdag gebonden road»- niet met de loonen, houdt wel rekening met bestaande collectieve arbeidsover eenkomsten. KERKNIEUWS. meerite is een Co,;resp(3nclen«schap qeves. middeiidee ecu grwtsche uitbeel- trgd). De Arbeidsbeurs bemoeit zich|djng y£m smart-,0°ver het geweldig tragische van dat drama. Maar om tot die vroegere vocaal-beg©- leiding terug te keeren: hoe mooi wa$ in „la vache égarée" de dotor de diepe re stemmen .gevormde ondergrond, waar tegen de melodie helder uitkwaml .Waf een sterke opwekking sprak er uit het' Door de Gereformeerd© gemeenteIzeer levendige: la sorti© des gendarmes. (Segteerstraat) te Middelburg is t©n I gn Wat een verukkelijke naïviteit lag er behoeve van haar beroepen leeraar «Is. I jn den eenvoudigien vrouwenzaing van dat Verhagen een pastorie aangekocht, heUjkinderiijke Chanson joyeusede Noël. t®l- perceel op de Loskade, thans bewoond I kens afgebroken door den samenzang ïn door dr. Heeringa. I les choeurs angóliques. V.oorts heeft ze haar plannen tot ver-l We zouden echter niet zoo warm' over bouw der kerk dusdanig gewijzigd/, diat I dn alles kunnen schrijven, wanneer niet door afbreken der oonsistoriekamer het 131 d[e werken waren uitgevoerd met zoo'n kerkgebouw circa 6 M. kan worden ver-1 volmaakte zuiverheid, zoo'n welbewust t©- lengd, waardoor pl.m. 20Q zitplaatsen I gen elkaar afwegen der kracht van d© meer worden verkregen. verschillende stemmen. Men moet er maar niet aan denken wat dat een voorberei ding heeft gekost. Het; is bet©r het te accepteeren als zangmuziek van d© hoog ste soort, en dan te luisteren naar di© mopie harmonieën en accoorden^ di© die melodie omvatten als een steeds veran derend decor. Dat daarvoor niet altijd woorden noodig zijn, toonde het koortje in den door P. A. Grainger bewe/rkteni Ierschen zang', zonder woorden, een werk dat ook nog deze bijzondere eig©nis|chapj heeft, dat het aan versjcliillend© partijen gelegenheid geeft, zich met volle warms te laten gaan. Na de pauze kregen we e©n viertal werken uit de negen/leende eeuw. Is het door het bovengenojemd verschil in/ het gebruik vïan de zangstemmen, dat die niet alle bevredigden? Verdi's, bewerking van een gedicht van Dante voor vrouwen- men had voor ons niet de stemming die we van den lof van Maria verwachtten. En in de bewerking van Diepenbrock van Goethe's Wandrers Nachtlied joeg de vele figuratie de stemming van rust weg, die uit dat merkwaardige stukje woor- muziek zoo. h ypnotisch spreekt, waarneer men het stil voor zich zelf leest, zonder iets er bij. Daarentegen was in Cloches s'envor lent" fvan Bo.hheur de stemjbieigeleiding weer op zeer gelukkige wijze gebruikt om aldoor het klokgelui en het getingel van hel carillon te doen hooren. En in Nicólette" van Ravel hadden wö een prachtig voorbeeld hoe karakteristiek juist de vermenging Van de stemmen kan worden gebruikt om de beteekenïsj van (den tekst' te versterken. Het werkt daar als de kleuren van een teekening. Tot slot drie oud-Hollandsche liedje^, waarvan twee door Sem Dresden gezet. Vooral het - Kerstüedtt was zeer bekoor lijk van klank. Het publiek, dat de zaal geheel vulde, wast dankbaar na ieder nummer. We kunnen niet zeggen dat het telkens na ieder lied invallend applaus prettig aan deed'. Maar dat hoort blijkbaar na lie deren.. En in ieder geval heeft het zeer warm en lang aangehouden applaus aan het slot aan de uitvoerders doen! blijken d(at de stemming warm was. Het over-bekende wiegeltedje „Slaap kindje slaap", maar dan tot een kunststuk ge worden |door de mooie uitvoering, was het antwoord op die hulde. We willen dit verslag niet bestuiten zonder de namen genoemd te hebben van' hen die, zelf hoog begaafd, juist door de onderwerping aan de eischen van den samenklank, zulk een mooi ge heel wisten te scheppen. Het zijn: dQ dames Aaltje Ktibbingia-Burg, Janna Brandsma, Joh. van de Linde, Nettie Eve- kink Busgers, Jacoba Dresden-Dhont; en de heeren Jaques van Kempen, Louisl van Tulder, Hendr. Kubbiniga en Jan Dekker. P i n k s t e r-k erntis. We hebben een klein boekje voor ons liggen, alles bijeen geteld niet meer be vattend dan vier plaatjes, een begjin- vignet en een slot-vignet. Maar het is een juweeltje! En bo vendien is 't iets zooi typisch ZeeuWsch' dat bet slechts gemaakt kon worden door een Zeeuw, én in al zijn geestig heid slechts ten volle gewaardeerd kan worden «loor iemand die het Zeeuwsche boerengedoe op een pinkster-kermis goed heeft waargenomen. 1 Het is een boekje met houtsneden van Jan Heyse t© Veere. We wisten dat die zich in de laatste jaren bijzonder toe legde op d© moeilijke kunst van liout- snee-teekeningen. We hadden ook r©eds; een zeer precieus boekje met houtsneden' van hem gezien, gewijd aan d© stadi Veere.. Maar wat hij nu produceerde overtreft) al dat vorige. Als ge het opent, pakt het u dadelijk ld» oor den zeer fijnen humor. En hoe langer ge kijkt, hoe meer bijzonr derheden u treffen in de prachtig we©r-< gegeven, typische houdingen van de ringt- stekende boeren op hun kolossale paar den, v an de zwaar-dansende boertjes en' boerinnetjes, en van de lallend-sjokkend$ boeren. In die enkele prentjes heeft Heyse de essence gegeven van het meest merk waardige, dat zoo'n boerenfeest te ziep geeft. D© manier waarop die jongens op hun paard zitten; de bijzonder raak weer gegeven gebaren en lichaamshoudingen; van de dansende paartjes, (let ©ens dp die beenen, en op de zwaai der rokken) het moet de resultante zijn van een lange reeks studies. I Maar behalve typiséh, is ihet modi ook.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1921 | | pagina 1