m So. 08 Donderdag 10 Maart 1921. I64e Jaargang BT1VJVE1VLA1VD. De bron van alle kracht. KAMEROVERZICHT. Eerste Earner. Zitting van Wioensidag. Minister Ruys was 'ongesteld, en daar- jom werd het regteoringlsianlwo©rd over die de algemeene begroot i ngisbesch ou wingpn gegeven dipior Minister d c V r i e s. Plaatsvervangten is altijd moeilijk, yvant je neemt plotseling! (ten verantwoordelijk heid over. En Minister de Vries' heeft gis ter dan look er zich met eenigte alge meenheden afgemaakt. 't Meest vertrouwd was hij natuurlijk met de bezuinigingskwestie, dioor de ver- schillende sprekers ter sprake gebracht. Maar tegenover de meening van den heer Van Nienop, dat de Minister van Finan ciën zijn ambtgenlooten te weinig: halt! toeriep, vroeg Minister de Vries: Hoe weet de hear Van Nierjoip dat? Wiat ispr doet, komt niet Ier kennis van de bui tenwereld. Maar dit wil de "Minister wel zeggen, dat het ioordeel van zijn anibtjge- niooten over hem geheel anders is dan dat van den heer Van Nienop. Spr. herin nert er aan, dat bij de lOpri chtjing der nieuwe departementen in deze Kamer niemand, look niet de heer Van Nienop, lover de uitgaven, daarvoor te maken, heeft gesproken 1 Wel is het meermalen gebeurd, p. a. Mj de regeling der on- derwijzersjaarwediden, dpt aan de regee ring tal van millLoenen zljtn opgedrongen. De regeering h'ooipt, dat de heer Van Nierpp straks zijn grooten invloed in den Vrijheidsbond zal' aanwenden orn zulke dingen te voorkomen(Gelach). De Minis ter zal overigens .gaarne aanwijzingen ont vangen, die tot bezuiniging kunnen lei den. In de Tweede Kamer heeft de heer Van Wijnbergen over de duurte van onjsj (onderwijs gesproken, naar aanleiding waarvan spr. in gedachten wisseling'is ge treden met zijn ambtgenoot van onder wijs, die meent, dat de Reigeering zei verin de eerste plaats een Onderzoek kan in- Istellen. De Minister van Onderwijs zal tang's ambtelijken weg een lofiderziotek in stellen naar de mogelijke bezuinigingen. Aan de inspecteurs van het onderwijs a'ond hij een Schrijven, olm zoowel bif Ide aanschaffing van kantoorbehoeften als Mj; reis- en verblijfkosten de grootst mo gelijke zuinigheid te betrachtten, hun voorts opdragende om na te gaan .gin hoe'- verre de inrichting van scholen zuiniger kan geschieden. Een verder b&wijfe van. de gevoeligheid van het Departement van 'Onderwijs voior zuinigheidsldrang is het terugnemen van het plan tlot stichting !vlan het instituut voior lichamelijke opvoe ding', waarjover de heer Van Nierop sprak, torn het te vervangen dolor e©n minder kiolstbaar plan. Dat waren de meest belangrijke mede- 'deelinpteh. Vermeld zij alleen nog' de politieke opmerking1 die echter van een verte genwoordiger van dit kabinet niet anders te verwachten was dat partijgroepee ring naar principieelen grondslag in elk land de meest 'geschikte grondslag voor de Regeering vormt. Met de sprekers, die over dit punt spraken, is de Regee ring van oordeel, dat het behoud der coalitie gewenscht is, overtuigd, dat het; geloof, 'dat het ge'zag, haar van God ge geven, grondslag mioet zijn ook van haar staatkundige en maatschappelijke over tuiging. Nog valt aan te stippen uit deze ver gadering. dat ook het 'geschil in de katho lieke wereld over het bedrijfsraden-stei- sel ter sprake kwam, en dat nog wel in verband met de verhouding tof de rechl- s-che partijen De vorige week had het katholieke lid Jde heer Smits zich eenigszins schamper uitgelaten over 'de stuwende motie van de Raagsche «kiesveréeniging. Dal noopte nu den heer Witte rt van Hoogland, een der voormannen dier vei-eeniging, tot spreken. Maar eigen-' lijk ging zijn woo-rd meer naar andere 'partijen. De itedrijfsradcnregcling behoeft !z*. i. niet een specifiek Roomsche wensch te zijn. De spreker zei zich best le kunnen voorstellen, dat ook de sociaal-dembcra- ten er aan zouden medewerken. Zij wij- "zen toch ook niet de collectieve arbeids contracten af? Samenwerking met 'de ,s o c.-de m o cr a te n wijst' spr. dan ook niet a priori af. Dit behoeft niet te leiden tol vermindering van samenwer king 'der rechtscho partijen. Integendeel, die samenwerking kan volkomen nehou- 'den 'blijven. yöor de katholieken is z. i. de weg duidelijk aangewezen: tegen de revolutie en tegen de reactie in democratische richting te gaan, daarbij aanraking ■zoekende met andere democratische par tijen. De samenwerking met de andere reehtsehe partijen behoeft daarbij nief teloor te gaan, zooals de „Standaard" vreest. Dnoim'meis, dat zou tot verngaande poli tieke geVoïgen kunnen leiden. De vrijz. demloicraten, die altijd naar een verzame ling der democraten van verschillende lichting verlangen, zullen die woorden met veel belangstelling lezen. En loiok de sjoc.-democraten. Maar in anti-revtolutknmalre en Chr. historische leringen zal- men daar heel anders (over denken. En zelfs oiok in som mige Katholieke kringen. Want een (samenwerking van alle de mocraten op zoo'n belangrijk punt zou de doioid zijn van de coalitie van rechtsl. Minister De Vries hield zich wijselijk er buiten. Wat het gieslpriokene over de bédrïjfflsjraden regel ing betreft, meent (pe Regeering, zei hij, sléchts te rploetfen luis teren, en niet te sjprefcen. Er zijn twee cOtnimisisies, de centrale craimlmissie van den Hioojgen Raad van Arbeid, en de be kende Staats'dommissie, dite haar Voor lichting1 geven zullen. Vervolgens werd de ma.ri ne! afgehandeld zjonder veel discussie, en werden "dp al- gemeene beschouwingen gehlouden over Oorlog. Tweede Kam.er. Zitting van Wpen's|dag. De Kamer heeft de wijziging van de Ongevallenwet afgewerkt. Heden eind stemming'. Vervolgens werd het wetsontwerp tot heffing van een recht voior het afgeven van zeebrieven aamgenlolmten niet 38 tegen 25 stemmen, nadat met,"hetzelfde siem- menc'ijfer was verworpen een Voiorstei- Drejsiselhuys om de in werkinig treding niet 'bij Kion. besl. maar bij de Wet vastj te stellen. En daarna begjon het deblat iolVelr 'didje tja- bak'sjac cijns. DE VERKLARING VAN LLOYD GEORGE. De in ons Vorig nummer besproken verklaringen van Lloyd Georgje in het En gel sche Lagerhuis, inzake den uitvoer van Duitsche goederen over neutrale lan den heeft blijkens het Times-verslag als vloljgt geluid De heer Boltomley vroeg bij interruptie wat er zou gebeuren met Duitsche goede- ren als zij uit Nederland of eenig ander land 'kwamen. Wij zouden, zoo verklaarde Lloyd Geor ge. mededeelen, dat de maatregel voor al le Duitsche goederen gold. Wij zouden eenig frauduleus optreden van dien aard niet kunnen toestaan. Wij zoudien het vol komen duidelijk moeten maken, dat de oorsprong 'beslissend is vfoor de transac tie en dpt zlal niet moeilijk zijn dien na te gaan. Kolonel .Wedgwood: En als Nederland en Zweden een „preference" hebblen? (Volgens de „Daily Telegraph" zeide spr. „Holland and Sweden have a preferen ce"). - Het kan mij niet schelen of zij een „preference" hebben of niet, antwoord de hierop de Brits'che premier. .Als er een wet wordt aangenomen, dat ten aan zien van goederen van Duitschen oor sprong. de helft van den prijs aan de schatkist moet worden beta,aid. dan weet de Zweed of de Nederlander wat hem le wachten staat en djaarom is er niets „un fair" tegenover hem in. Anders ware het mjogelijk, om de regeling te omzeilen door eenvoudig aan Nederland of Zwe den of Denemarken of Amerika t§ ver- koopen; maar of het Amerika of een an der land is, zoolang békend is gemaakt, dat wij aldus zullen handeten met goede ren van Duitschen oorsprong, zullen de agenten afdoende gewaarschuwd zijn d&t de verantwoordelijkheid voor hun reke ning 'komt. CRITHvK DP IIET BELEID AAN IIET DEPARTEMENT VAN OORLOG. Verschenen is hetVoorloopig Verslag (Tweede Kamer; inzake het wetsontwerp tót verhooging van de begrooting ven Oorlog. Velen leden had het buitengewoon on aangenaam, getroffen dat dit wetsontwerp eerst den 14en Februari jl„ dus ruim' twee jaren na het verstrijken Van het tijdvak, waarvoor 1de in het ontwerp vervatte uitgaven moesten dienen, bij de Kamer werd ingediend. Het betoog ter verdediging van deze late indiening, in de Memorie van Toelichting vervat, had op deze leden zeer weinig indruk ver mogen te maken. Sommige leden kenden niet ontkomen aan den indruk, dat het niet geheel zon der opzet is, dat de Kamer eerst thans met deze zoo 'belangrijke overschrijding der 'begroeting voor '1918 in kennis wordt gesteld. De critiek wordt haar daardoor bemoeilijkt; in hare beslissing is zij niet meer vrij. Anderen m'eendo" -i indie ning van het c root deel op rekening mute Md van een trage en weinig «vgezette admini stratie. De hier aan het woord Zijnde le den waren eenstemmig van oordeel, dat de wijze, waarop in dezen door het Dep. van Oorlog is opgetreden, van weinig deferentie jegens de Kamer getuigt. Het budgetrecht der Kamer is hier op een ernstige wijze aangetast. Som'mige leden meenden te weten, dat met hel oog op 'de afsluiting der begroo ting het onderhavige wetsontwerp den 31en Maart tot wet zal moeten zijn ver heven. Mocht dit juist zijn, dan zouden zij te krachtiger tegen 'de late indiening van het ontwerp wenschen op te komen. Ook het hooge eindcijfer dezer aam vullingsbegrooting, bijna 22 millioen gul den, had bij veie leden ernstige ontsjtem'- ming gewekt. Verscheidene van de hier bedoelde] leden verklaarden hun slem niet aan het ontwerp te kunnen geven. Zij wa ren van oordeel dat het leger geruimep tijd onnoodig en zeer tot schade van het land op een veel te groote sterkte is gehouden, dat dien te,nge vol ge over 1918 reeds te veel uit 'buitengewone credietën' is geput en dat derhalve voor een ver hooging der begrooting vo'or dat dienst jaar als de gevraagde lallerminst reden be sla,al.. Sommige leden vestigden de aam dacht op <le verbijsterend slechte ra ming, waarvan vele der aangevraagde ver hoogingen het bewijs leveren. Eenige leden zagen èn in het wetsont werp zelf èn in de late indiening daarvan opnieuw een bewijs van de onmög|el5jk- heid der vereeniging van de ambten van minister van Oorlo'g' en minister van Marine. HET ONTSLAG VAN MR. ZIMMERMAN. In een beschouwing' over de ontslag aanvraag v,an tor. Zimmerman als burge meester van Rotterdam, schrijft het Han delsblad 10 a. Voior zijn heengaan kan zeker niet alls! reden worden gezocht, dat, hij niet meer teg'en zijn functie zbiu zijn rapgewajssien. Wij behioeven ons echter in het geheel niet te Ontveinzen dat door den loop d|er lotolstandigheden op den djpur d|e „aar digheid" er pf moest giaan. Het is een publiek geheim en daarioim1 mlo'gten wij' het ook hier,, wel aanstippen dat de verhoudingen in het dollege, doior ve gseliil van opvatting in den laatst en lijd niet meer behoorden tot de m©e!st aangename, en men zal loiok wel toejgfeven, dat de samenstelling' van den raad oiok niet een zloiodanigë meer was', dat het erg (aange naam moest zijn met de leiding van zulk een heteriogtene massa t© zijin. belast. Wij gteliooven intusschen niet dat hierin de reden vlolorhet vertrek Van mr. Zimmer man mioet woirden gezocht, want zoo- als gezegd hiertegen wals bijl wel lopgë- waisisen. Even hardhandig als de andleren, lclon loiok hij' zijn, alls' het tooest. Maar hetl ispreekt van zelf, dat de aantrekkelijkheid van het ambt vertieren gaat op den duur, wanneer men besluiten ziet doordrijven en nemen, die met iemiands innerlijke overtuiging in flagranten strijd zijn. Men denke tmlaar eens aan tal van beslissingen^ waarmede een voorzichtig 'financier als' mr. Zimmerman en allerminst in dit tijdsgewricht zich nauwelijks kan ver- eenig'en, terwijl riu eenmaal vaststaat, dat een vast aanééngesloten phalanx, lomge- acht argumenten en beweringen be reid is deze dioior te drijven! DUITSCHE KOLEN VOOR NEDERLAND. Naar van jofficieele Duitslche zijde Wordt medegedeeld is dëfinitief besLoï|en dat Frankrijk en België 450.000 ton van de dioior Duits'chlandi aan de Entente geleverde kolen aan Nederland hebben verkocht. (Msb.) Npt wurde Uns' Hilfe! Zur Erinnering dessen dies Blatt Dank den Edflen di© uns helfend die Hand gfereicht." Wien 1920 Der Wirtschaftsverband der Berufmili- targ|èEg'i,sten Oestjerreichs." O|ok ontyingi het comité een kleine tee- ken ing uit Neu Lenghach, bet Ferienheim der Weenslche kinderen, waarbij efen is'lchrijven -was" gevoegd, dat het was ge- teekend als hulde aan de |onbek©nde wel doeners. De heer C. W. D'huij, Lange Burg alhier zal van af morgen aan' beide stukken een plaatsje vCrleencn in zijn uitstalraam, waar ze eenigeu tijd ter bezichtiging zullen wlorden ten tojop gesteld. In de afgeloopen nacht is' op 51-ja- rigen leeftijd' overleden de heer L. J. Yreke, de bij 't gemeentelijk politiekorps en bij velen daarbuiten hoog gëwaardee- den hoofdagent vlan politie alhier. Se dert 1894 was hij bij de politie en «edert 1911 hoofdagent. In 'de laatste jaren was hij belast met speciale diensten. Wie met hem in aanraking kwam, weet dat hij iemland- w,as met een helder in zicht ,die voor velen een vraagbaak was, en die zijn streng plichtsgevoel toch ook vereenigde met een humaan optreden. Als leider der -theorie-lessén aan het politie-korps heeft hij veel jongere agen ten doen deelen in zijn kiennis van wetten; en verordeningen en hun toepassing'. Verscheidene hunner hebben hun diplo ma pan hem te danken. Hit ^t.aH IVovinHp DOOr den Commissaris der Koningin Wordt Maandag 14 dezer 'bezocht d|e ge meente Zierikze© ©n biedt hij' alsdan den burgemeesters rap Schouwen ©n Duiveland de gelegenheid aan, lom, in verband met het neerleggen zijher be trekking. hem aldaar te ranttaioeten. Woensdag d. a. v. bezoekt de Commis- isariis de gemeente Go'©s, alwaar dezelfde gelegenheid den burgemeesters van N.- en Z.-BeveTand gegeven Wordt. Uit Middelburg. Het Zeeuwsche Qotoité tjot leniging! van den uoioid te Weenen ontving 'door bemiddeling van her NiedterlÉindi,sChë» Hilf.s'clomitee für die Wiener Kinder jn Wien namens de „Militargagistenverband" aldaar, waiarvan bijna alle loiud-ioffi eieren van het Ootstenrijksche leger lid zijn ©en ets, vervaardigd diaor dén Lt. IvolLudKviig Heisishaimer als 'een uiting van dankbaar heid voor - hetgeen ook door 'Zeeland isj gedaan lom den nood in ld© officierstTaimJi'- liën te lenigen, en als een blijvende her innering aan de door het NedërlandSChe volk bewezen menistohenliefd©. De ets stelt vou-r een ©ngel, die een mi litair in hare armen omboog draagt in. de richting vah de zon, waarin de woor den, ."Liebe deinen Na'chsten". lets la ger staat als opschrift: „In Stonden der Uit RV.»ïcEBrem., In de Maandag gehouden raadsver gadering van SeriOiOtekerke bedankte de voorzitter, jhr. W. Z. van Teijlingen', den raad en ambtenaren voor het stof felijk blijk van vriendschap ontvangen op zijn vijftigsten verjaardag. Meegedeeld werd dat W. C. Allaart benoemd was tot zettér dér Rijksinkom stenbelas tirig. Op verzoek van P. van Hekken werd zijn ziekenverlof met twee maankien ver lengd; de tijdelijke onderwijzeres, mej. Hardon, blijft in dienst. Het door Ged. Staten aan den Raad overgelaten, salaris van den ambtenaar van den Burg', stand werd van f 130 ge bracht rap f 200. Een Voorstel van B. en Wl ,om de gle- meentewoning aan het hoofd der open- hare school, tengevolge der nieuwe on derwijswet, t© verhuren voor f 250 per jaar werd z. h. s. goedgekeurd. Het raadslid P. de Buck vroeg of die f 250 huur geheel ten bate van tie gemeente- fcaisk pmen. waarop de voorzitter antj- woiordde dat dit zoo is, want met d© nieuwe salarisregeling mpeten 'd© onder wijzers zelf voor een woning' zorgende gemeente is van deze verplichting ont heven. Op een schrijven van Cornelia Ide Vtoragd, vrouw van E. Louwerse, om van gemeentewege een toestel te krijgen dat]' f 40 moet kosten, sïeilen B. en W. voor, dit verzoek in te willigen. De Raad ging hiermee accoord, aangezien de diaconie voor de verdere kosten zorgt. De aan J. Simpelaar te 'Middelburg door de gemeente betaalde som van f 80 voor zijn pleegkind L. Francois werd ver hoogd tot op f 100. Een schrijven van den gemeenteveldwachter inzake het ge bruik tvian zijn rijwiel, leidde tot breed voerige bespreking, waarbij' de heer De Buck opmerkt, dat in een Vorige ver gadering besloten is hem f25 vergoe ding voor zijn rijwiel te geven per jaar Spr. geeft zijn verwondierin'g te kennen; dat een ambtenaar den Raacl daar voort durend mee lastig' blijft vallen. De heer Crarnelis'se s telt voor hem uit de gemeen tekas een rijwiel aan te schaffen en te onderhouden, wat werd aangenomen met vier stemmen voor en drie tegen. Het schrijven van den Kring Walcheren van de Z.. L. M. om van gemeentewege de nesten van kraaien, ekslers en kouwen te doen weren, werd voor kennisgeving aangenomen, aangezien er in deze ge- igemecnte weinig bosch is'. Op F et verzoek om subsidie voor de tentoonstelling van de Zeeuwsche Landb. Mij. werd afwijzend beschikt, daar dit meer op den weg der Landblouwvereeni- gingen ligt. Eveneens wlordt afgewezen een verztoek van de commissie voor de herdenking' van het 350-jarig tijdperk van Nederland'sfch onafhankelijkheid op 1 April a.s. Een verzoek van M. Louwerse om een gedeelte van de Lepelstraat ter lengte v,nn 220 M. te mioigen beklinkeren, alisl de gemeente het leglraion voior har© reke ning neemt en het zand koisjHelöiois ver- isitrekt, wiordt ingewilligd, laangezien er zoodoende weer een gedeelte weg, en wel het slechtste gedeelte van d© Lepelstraat, verhard Wordt. Bij de besprek!nlg merkte de voorzit ter |op, dat de weg naar hel] oordeel van B. en W. in orde mioet zijh. De heer De Buck vroeg of het onderhoud voor reke ning der gemeente kk>mt, waarop de voor zitter bevestigend antwloorddde. De kos ten van leasten bedragen 30 cent per vierkante meter. Zonder stemming werd besloten rato Voedsel is de bron van alle kracht. Wanneer een zwakke zijn krachten wil herwinnen is er slechts één middel eten. De bittere ironie van het nood lot wil echter, dat juist degenen, die het me-est vo°dsel coodig hebbeD, het minst voedsel kunnen verdragen men moet eten, men wil eten -maar men kan niet eten. Voor deze zwakken bestaat een mid del Sanatogen Sanatog-n wordt altijd verdragen, geelt krachtige versterking èn wekt den eetlust op, terwijl het bijdraagt tot betere verterjpg van het andere gewone voedsel. Deze eigèn-- schappen van Sanatogen zijn door meer dan 21000 medici schriftelijk erkend. De beroemde kliniker, prof. dr. Von Leydén schrijft^Tk heb Sanatogen in mijn kliniek en in mijn particuliere praktijk vaak en gaarne voorgeschreven, en ben met de resultaten buitengewoon tevreden". Sanatogen is in verpakkingen vanaf één gulden bij alle apothekers en dro gisten verkrijgbaar, (Ingez. Med.) de vijf jaren aan te vrajgjen ontheffing] van art. 4 der Woningwet. Twee adressen zijin ingekomen vlorar Wo ningbouw, het eene vain A. Wijekhuis en anderen en het andere van B. Jacobste en anderen. B. en W\ stellen voior nog niet tot bouwen over te gaan, aangezien het rijk gan particuliere bouwers premie gteeft en twee reeds hiermede bezig zijn, namelijk Joh. Jonjgtepier en P. Kesteloo. De heer Iz. de Buck stelt vpior de particu liere bouwers aan tgloedkoope bouwglrond te helpen. Na bespreking wordt dioior den raad vastgesteld, uit de gemeentelaas een premie van 15 pCt., berekend naar de rijkspremie tot een maximum van f 200, te geven aan particulieren bouw van ar- beider!s!w)oninigten. B. en W. stellen vfolor een Schoolcom missie te benoemen, bestaand© uit 5 le den, de raad keurt dit goed. Bij meer derheid van stemmen worden gtekozen L. Cornelis'se, S. Meijers Bz„ J. de Graaf, J. Wisse en A. Melis Pz. B. en W. stellen den raad vloior eten oproeping te doen vlorar een raudercom- missie, de raad keurt dit .g'oedi deze ouer- clommïssie zal tweemaal rap een jaar toiote- ten vergaderen. B. en W. stellen vfolor de Openbare school hiervoor beschikbaar te Istellen. Op Voorstel van B. en W. wordt bestraf ten een geldlelening aan te gaan voior kasgeld root f 2000, rente '5i/2 pet., af te tos'sen uiterlijk' 31 December 1921. De (opgaaf van P. Kesteloio voor het te verrichten timmerwerk enz. aan den to ren van ibnkosten bedraagt f 435. B. en W. werden gemachtigd "dat werk te laten üitMpienen. Daarna ging de raad lover in gedhten Vergadering ter behandeling van Wet ko hier van den höiofdelijken omlslaig en eenige reclames. In de Maandag j.l. gebonden verga dering vlan den gemeenteraad van Vee- re had de installatie plants van den nieuwen gemeente-secretaris, den heer H. G. Hlorninge; na de gebruikelijke eeden té hebben afgelegd, ©n een gepaste toe spraak van den voiorzitter, aanvaardde hij1 zijn functie. Onder de i nigeklomen stukken Wals' e©ri aanvraag lom subsidie voor de lan'dbouW- tentioionla/tellinig; het Voorstel van B. en W. |om f 20 toe te 'sifiaan, word met "alge- meene istemtaen aanigeni-o'men. V,an Ged. Staten was de beidende m©- dedeelin'g ingekomen, dat zij wegens dg tegenkanting in vele gemecntjein, advisee- ren het traktement van den ambtenaar van den buiigerlijken istand. niet te ver- hraio'ge.n; daar een raproep'ing had plaats1 jgehad Voior die verhoogde som1, werd' met alg'emeene (stemmen besloten die- siom te handhaven. De instructie vlolor den Igtetatetehffistedre- taris werd artikel'slgleWijfee behandeld en vasltglesteld Ter benoeming van een grafdelver had den zich drie sollicitanten aangemeld; bij' de beide stemmingten kreeg Giffard 3 en ROeting 3 istemtoen: bij loting wérd Rloetinig benoemd. Bij de föndvraag sjprak mevr. v. d'. Tlamme lover den mtestput, over |gras in de straat 0!p de Markt], en over èrt. 201 der OnderWij'sWet. Dolor den heer Bal! werd gevraagd, waarom geen verboioiginlg Voor den age.nt van politie pp de agenda Voorkwam, terwijl verder nog verplaat- ising van een paar lantaarns werd ge vraagd. De voorzitter gaf de gewenlschtie Midh- tirug en toezegging tjot vo.orziening. Uiï Tbotfen. Te O ud-Vraasemcer is a'chter de erven aan de Oostzijde van dj© Molen straat het laatste deel ton dra stoot ge-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1921 | | pagina 1