MICHELIN RIJWIELBANDEN 164e Jaargang Uit Stad en Provincie. BUITENBAND f 6 - BINNENBAND f 325 12 maanden garantie. Bij den Bijwielhandel. KAMEROVERZICHT. Tweede Snm®ra Zitting' van Donderdag. De algemeene beraadslagingen over het electriciteitson'twerp zijn .gister afgeloo- pen, en dus zal vandaag gestemd worden over de miotie-van Beresteijn om de re giering uit te noodigen het wetsont werp „in nadere overweging te nemen" (de verdere staart is er afgeknipt). Dan valt er dus reeds een principieele be slissing over de heele wet. hoewel er eijn die tegen de motie zullen stemmen, maar daarom nog niet vóór de wet. Tevens zal dan gestemd worden over motie—v. id. Waerden om ook de arbei ders te doen vertegenwoordigen in de Raad der Commissarissen, een kwestie die de Minister niet incidenteel wens eli te uit te maken. Hel spreekt van zelf dat de Minis ter ook de motiev. "Beresteijn sterk ontraadde. De regeering acht een an dere regeling niet mogelijk, en uitstel fceteekent groote kapitaal verspilling. De Minister heeft in zijin rede uitvoe rig betoogd dat het gebruik van groo- tere eenheden voordeeliger 'is dan van kleine. Wacht men, dan wordt de zaak hopeloos verward. En voor de electrifica- lie van de spoorwegen, al zal die ook slechts geleidelijk geschieden, is het non- dig eenzelfde slroojneenheid te hebben aan de uiteinden, wat de bestaande cen- tralen niet kunnen geven zonder dat één directie daartoe maatregelen neemt.. Aan het bezwaar dat de Kamer zich niet mag 'binden aan het besteden van sommen waarover zij verder niets te zeg gen heeft, was de Minister tegemoet ge komen, door een nieuw artikel volgens hetwelk de N. V. machtiging bij de weL no.odig heeft voor den aanleg van nieuwe de overneming of de aankoop van 'be-c staande inrichtingen en werken. Vioior belangrijke uitbreidingen zal d|e vergunning van den Minister npiodjig zijn. iWprdt de stroom do.or het Rij'k goed- kiojoper geleverd, tjlan zal de energie ook naar het platteland gevjoerd, moeten wor den idjoior een conceslsion.aris. Doet deze dit niet, dan zal de regeering niet schrioi- inen, dwang pp d|en Concessionaris uit te Oefenen. Is een streek te ver verwij de rd( dan is van den concessionaris niet te verwachten, dat hij. daarheen Stroom levert, zonder diaarv.oor steun te ontvan gen. In die gevallen zal zijn te lo.verWeigen, |o,f er aanleiding tot Rijkissteun voor d(ie [streek is. De heer Visser van IJzendoorn jstlond daar blijkbaar sympathiek tegen- lover. Spreker kan den heer Braat d,aa)r- |omtrenl geen toezegging doen, maar do zaak .heeft zijn volledige belangjstelling. We hebben hier slechts enkele punten aangestipt uit de van technische details (Overvloeiende rede, die zich niet voor Samenvatting leenen. O|ok .over de replieken zullen we kort rijn. De twijfel van den heer v. V u u r e n Week niet door 's Ministers meedeelin- gen weggenomen. Hij zal tegenstemmen, jal' is hij het nog niet eens met de motie- •V. Beresteijn. Daarentegen bleek de heer v. Rijc'ke- v1 [o,riss e 1 na de aangebrachte wijzigingen een voorstander te zijn gewiordpn. D.al de heeren De Muralt en v. d. Waerden voorstanders hieven, spreekt vlaai zelf: evenzeer als dat dp heieren Visser v. IJzendoorn, v. Berie- |s|teijn en Zijlstra hun verzet vol hielden. En d.e heer Mar chant kwam n)og zeggen, dat hij1 niet zou stemmen voor een ontwerp dat het opwekken van elec- triciteit Opdraagt aan een N. V., een kpop- taan, die kan d|oen wat hij wil buiten ■cpntrnle der Tweedp Kamer. Over liet liot der wel is echter nog niets te voorspellen, daar men] niets weet van de neiging d,ier afwezigen, welke van daag wel komen stemmen. Eerste Kamer. Zitting van Donderdag. Het belangrijkste dat de voiorisgezetite alg. begrpotingsbeschouwingen in deze zitting brachten was een rede in girfopten jstijl van den lieer Die penliO r s t, Jdjie O. ia. de sociaal-democraten onder het me® nam, wegens hun „Onhebbelijkheid" lorna zich te onttrekken aan de verant woordelijkheid over den loop der zaken; en die in 't ispciale vraagstuk die grootste behoefte jachtte; een gevoel van solida riteit.- Voorts wees hij' op de vele aanslagen 'in het buitenland «p d|en vrijhandel g|e- •pleegd. Dat kan men betreuren maar niet negeeren. <yr het leiddie den gpr. tot een waarschuwing legen een "fanatiek vrijbau üelis[beginsel "d(at op 't oogenblik z. i even gevaarlijk is als een fanatiek pro tectionisme. Ten (opzichte van ide partijpolitiek (sprak de h eer Diepenhorst dp méening uit, diat de óoalitieband) nog hechter moet wor den d|an liij al is. Hij werd voorafgegaan dpor den lieer Vliegen, die d)e 'regeermg waarschuw de niet aan die verkregen sociale her- vformingen te laten tornen, en .gevolgd iSomr dien heer v. Embden, die den heer Diepenhorst ten (opzichte van het protectionisme waarschuwde: bezint eer gij begint. Op politiek [gebied begroette d|eze spr. de fusie met vreugdfe, omdat zij de lang gewenschte splitsing brengt in conserva tieve en meer vooruitstrevende vrijzinni gen. Vandaag gaat hij verder. Uit Mididelbugg. Gisteren zijn weder een öOlal kin deren uit Weienen voor het A.N.C.O. in vérjslchillende plaatsen van Zeeland^ ter verpleging opgenomen. Bij de politie werd, dopr oen be woner v,an de Loskade aanjgifte gtedaan, dat een onbekend gebleven persoon door lopensluiting van de vraordteur uit den |g|ang 3 tegeltjes had weggenomen en blijkbaar Ook een rijwiel wilde medenemen; doch doordpt een der huisjgtenooten hem ,ge- hoiord had,, ging hij' op de vlucht. Gisterenmorgen .om kwapt voor zes Ontstond bij het opslaan dpr Marktuit!- stallinigeu ruzie tusschen twee kooplie den, waarvan één diopr zijn echtgenoot© werd bijgestaan. Een vechtpartij ontstond en het gevolg is nu, dat pno c|e.s-verbaal van een en ander is opgemaakt. o U i t Z u i d-B |fe v e 1 a n d. Door den heer C. L. Haclk, ondier- wijzer te W io 1 a a r t js d ij (k is iontslalg ge nomen als directeur van die zang'veréeni- Iging Crescendo. Donderdagavond gaf de concert- en en toioneelvereeniging de Kunstvriendfen uit Goes een 'uitvoering in het |gfe|b|o|uw"Ta- ven u te W O' 1 fa ar t .sd ij1 Ik. Een vijftal muzieknummers en een 2tal Loioncelstuk- ken werden opgevoerd^ die ieder luid applaus uitlokten. De heer J. A. Koert bracht namens de aanwezigen een woord van dank. Deze week had te Ier |s( e k e ppm gehuwde boerenzoon M. H.. terwijl hij bezig was bij zijn vader pp dten dorsch- vloer een v.oer ho.oi te poelderen, djoor 't breken van een- touw het ongeluk, naar beneden te storten. Hij brak diaarbij een sleutelbeen en kreeg een ernstig® ver wonding aan een oog. Gister kon hij' nog niet naar zijn eigen woning vervoerd wor den. o Uit Tholen. Te O ud-Vp. s s e m e e r werd een vergadering gehouden van belanghebben den bij de oprichting van een Vrijwillige Landstorm te d.ezer plaatse; de heer van Laernoes uit Vlissingen hield een redje. Er was groote belangstelling, zoio wordt gemeld. HULP AAN WEENEN. In dank 'Ontvangen dtoior den penning meester f 2.70, zijnde het kassaldjoi der Groente en Fruitvereeniging te Ritthem. HET MIDDELRURGSCII MUZIEK KORPS. Gisterenavond vergaderde de vereeni- ging het Middelburgsch Muziekkorps in de Bakkerskamer van het Schuttershof alhier onder voorzitterschap van d©n heer K. van Schouwen, die er op wees dat het nu ruim een jaar geleden is., dat het vroegere bestuur aftrad; het nieuwe bestuur Iieeft in liet afgeloopen jaar kunnen bemerken, dat het een moei lijke cn zware taak is het korps staande te houden en op hooger peil te brengen;, maar heeft daardoor juist te meer waar- leering gekregen voor hetgeen het oude bestuur gedurende zoovele jaren heeft verricht voor het korps. Het tegenwoor dige bestuur moet kunnen rekenen op de medewerking van de leden, van den directeur, van de muzikanten en ook van de propaganda commissie, die op zich heeft genomen te zorgen dat de contri buties in ieder geval niet dalen. Daar de heer IJ, de Blouw wegens ver trek naar elders als secretaris ontslag heeft genomen, werd het secretariaat thans waargenomen door den heer dr. J. C. Kindermann. De rekening van den penningmeester wijst ip ontvang en uitgaaf een bedrag aan van f 9341.341/2. Zij begon met een- goed slot 1919 van f 241.871/2 en eindigde mei een -goed' slot 1920 van f 412.96. Dc voorzitter zeide dat dit goed slot niet te optimistisch moet worden be schouwd. Het bestuur heeft zo.o zuinig mogelijk gehandeld vooral ook ten op zichte van de kleeding, waarvan zoo wei nig mogelijk nieuw werd gegeven .Andere jaren was er een belangrijk bedrag no.odig voor solisten en nu had men naast den fluitist ook een hoornist willen aanstel len. maar deze kwam op het laatst niet, en de directeur heeft het toen zonder dezen gedaan, maar nu is een lid van hel, korps voor deze zware partij opge leid, zooidat men hoopt ook dit jaar met één solist toe te kunnen komen. Maar toch kan plotseling een tweede solis|t noodig zijn en dan zou dit een f 500 extra kosten. De rekening werd goedgekeurd en de voorzitter bracht evenais de commissie tot nazien der rekening den heer Do- menie dank voor zijn betoonden ijver. De begrooting aanwijzend in ontvang en uitgaaf f 9351, vermeldt o.a. een post voor 4 Abdij uitvoeringen. Wil de reke ning evenals de begroeting kloppend slui ten dan zal de propagandacommissie voor versterking van het ledental moeten zorg dragen De heer Mach geels is van méening -dat de vergoeding aan den penning meester voor zijn arbeid te gering is. De voorzitter zegt 'dat dit vol komen juist is, maar de penninglméester zélf wil, igezien de financieele omstan digheden van de vereen iging, gaarne voor het bedrag' blijven werken; mocht er een betere toestand intreden, dan zal het bestuur zeker met een voorstel lot ver hooging komen. De uitgaven voor conecrten zijn veel honger geworden en het 'bestuur heeft dan ook in overweging pf hetgeen voor concerten wordt gevraagd ook niet wat verhoogd moeten worden, en dan voor builen de stad meer dan vop-r binnen de stad. De begroeting werd goedgekeurd. Door dén heer Kinder m a n n werd het jaarverslag voorgelezen, olpgemaakt dio|or den afgetreden secretaris. Daarin wjordt herinnerd, aan de algemeene be langstelling, do|or het aftreden van het Oude bestuur, en het luiden van de alarmklok dopr het nieuwe 'bestuur en bet optreden van een commissie tot werven van leden en tot het verkrijgen van ver hoogde contributies. Het geheel lrad, toL, resultaat dat in de financiën een verbete ring intrad. Met deze strubbelingen strandt in ver band, dpt het klorpis zijn directeur zio-u gaan verliezen. Het bestuur prijst zich gelukkig, de billijke wenischen van dien directeur te hebben kunrien bevred;igen, zoodat deze vofor het korps behouden bleef. Er werden gegeven 42 c|onoerten, waar mede gepaard, gingen 65 repetities. Hier onder waren 9 Concerten lolp het Molen water en 3 op. de Markt. Deze dlrie zijn als proef genomen. De kasteleins stonden daarvloior af de sioim van f 100. Kwam dit de financiën ten (goede, het muzikaal ge pot leed er onder. „Niet meer iop de Mjarkt", zloio luidt de conclusie van be stuur en directeur. Deze laatste, d|ie zelf het voorstel gedaan hadi.is teleurgesteld djojor de drukte, die op de Markt zoo zeer in tegenstelling was met de hloiu- ding v^n het publiek op het Molenwater. Het k|0rps telt thans 35 leden, waarion- der d,e directeur. Gedurende het seizoen werd wederom gebruik gemaakt van de medewerking1 van d|en heer Samethini. Instrumenten werden niet aangeschaft, kleeren werden in verband» met den fi- nancieelen toestand zoo, wéinig mogelijk verstrekt. Helaas kionden djjt jaar op het Molen water geen stoelen worden geplaatst tij dens de concerten, Overwogen wordt, hoe daarin vioior het komendtc jaar te voolrzien. In verband met het verslag wijst de heer De Oude er nog eens op. dat zoio velen, die geregeld^ de concerten op het Molenwater iof in de Abritij bijwonen, geen Contribuant zijp, ook 'uit de ar beidersklasse die wel iets gieven kun nen. "i E De vfo'örzitter drukt zijn spijt uit loiver het heengaan van den heer De Blouw, en deelt verder mede, idlgt pe istoe- lenkwestie vioior het Molenwater noig niet is opgelost. Het vervoeren van de stoe len alleen kloist reeds zoo veel g|eld(. Dich ter bij onderbrengen zou zeer giewenjsicht zijn, bijv. |onder d,e tent een ruimte daar voor maken. Ook is er reeds giediacht over het neerzetten van banken voor ben, die het staan te vermoeiend vindpn. Het be stuur zal ig'aarne vernemèn i&ls sOans iemand bereid is stoeien te exploiteeren. Tot lid van het bestuur in ipe vacature' IJ. de Bliouw, d,ie toevallig ook aan de beurt van aftreding' was, werdi gekloizen de heer P. Luteijn. die de functie aanvaardde. De heer van S c h O u w e n wekte nog maals tot propaganda op en na eenige besprekingen werd besloten, d|at bestuur en prppagandaciommissie nog! eens sa men zullen vergaderen. VERBINDINGSWEG TUSSCHEN Z.-VLAANDEREN. DiOndeixlpg' werd te Neuzen een vergadering 'gehouden van het comité- tot het verkrijgen van een verbinldingslweg tusschen de beid® deelen van Zeeuwsch- Vlaanderen. Daar het te groote moeilijk heden opleverde om voortdurend met het in 1915 opgerichte volledige comité te vergaderen, werd daaruit een klein comité benoemd, waarvan voorzitter was de heer Ph. J. van Dixhoorn te Axel en D. J. Dees te Terneuzen, secretaris. Aan dat klein comité werd opgedragen de be vordering van het doel, door het oezoe- ken van verschillende autoriteiten en dajt- gene wat verder het doel bevorderen kon. Nu 'blijkens daglbblaidberichten die verbindingsweg is tot stand .gekomen en a.s. Zaterdag' door Gedeputeerde Staten van Zeeland officieel zal worden geopend, nu het doel v an het comité aldus bereiklt is, meende de voorzitter het noodig te achten het groote comité bijeen te roe pen ten einde verantwoording te doen van hetgeen in deze door haa,r is verricht. Hij memoreerde de geschiedenis van dit tot stand gekomen werk. Hoe krachtige medewerking' was ondervonden van 'het Kamerlid Jhr. de Muralt en het lid van Ged. Staten mr. P. D iele man, welke hee ren ook deel uitmaakten van het kleine comité. Aanvankelijk was als eisch gesteld dat door ide betrokken landstreek, dal was van gemeenten en polders, een som van f 60.000 in het werk moest worden bijgedragen. Om dat bedrag bijeen te krij gen was. wel de zwaarste taak die liet comité te vervullen had, want behoudens de 'd oor den weg' rechtstreeks verbonden gemeenten Philippine en Biervliet had den de andere gemeenten van Zeeuwsch- Vlaanderen er evenveel direct belang' bij als alle andere gemeenten van Nederland. Het was dus geen geringe taak,-om al die 'besturen dopr zedelijke overtuiging over te halen om -steun te verleenen'. En al is dit niet bij .alle gelukt, do,or een groot aantal gemeenten en polders werd toch een bijdrage toegezegd. Ingevolge een later aangenomen voor stel van den heer De Muralt in dé Tweede Kamer werd de 'betrokken streek van de betaling dier bijdragen ontslagen. Spreker meent, dat daarvoor ook een woord van dank toekomt aan den oud minister van Financiën, den heer Van Gijn Hij betuigt ook namens liet comité dank aan al de gemeenten en polders, die 'blijk van hun goeden wil hebben, gegeven, om dien Zeeuwsch-Vlaamschen verbindingsweg, !die eigenlijk een natio naal 'belang is, te verkrijgen. Nadat vele pogingen om idien ver bindingsweg te verkrijgen hadden ge faald, heeft de actie van het comi.té er toe geleid, dat die weg er gekoinen is. Omtrent de officieeie opening' van den weg hébben bij het comité wel eens plan nen bestaan, welke plannen evenwel door de omstandigheden waaronder die opening plaats heeft zpn'der meer ver vallen. Uit den boezem van het algemeene comité wehd een woord van hulde ge bracht aan den voorzitter en de ver dere leden van het kleine comité, die geen moeite en eigen financieele op offering hebben ontzien om het beoogde doel te bereiken. De leden kunnen, met voldoening' op het verrichte werk terugzien, daar eindelijk het doel be reikt is. Toch kon men niet nalaten er een stemmig „verwondering" p.ver uit te spreken, dat het comité dat ook na het besluit der Staten, op haar a'dres, van 10 December 1905, nog zoom belang rijke taak had te verrichten om 'de tot standkoming van het werk te verze keren,. al werd 'die financieele taak door het besluit der Tweede Kamer van 21 Jan. 1921 haar van Ide schouders gewenteld, alleen door een advertentie in de dagbladen heeft kennis gekregen! van de voltooiing van den weg en dat men alleen uit dagblad'bericliten heeft vernomen dat Ged. Staten voornemens zijn dien weg op- 5 Maart officieel te openen. Vermoedelijk', zal, alvorens het comité ontbonden wordt, npg' een eindvergade- ring worden gehouden. (Ingez. Med.) (Ingez. Med.) De B|ond en het N. V. V. Naar „Het Violk" verneemt, zijn bij het gehouden referendum in den Bond van Ned. onderwijzers vóór het voorstel tot aansluiting bij het N. V. V. uitgebracht 1998 istemmen eh legen 2998. LEGER EN VLOOT. De dames-afdieeling' van „Volksweer baarheid" te Zierikzee heeft een ver bintenis bij den vrij willigen landstorm gé- sloten. Zij zal onder leiding van dr. D<S Vrieze een cursus vtolgen in verband leer. "(Z. N.) Bij beschikking van "den Minister Van Marine ,a. i. zijn de navplgendje plaat singen gelast met 1 April a.s. luit. ter zee 1ste ld. J. Lagaay. geplaatst bij de ma rinekazerne te Amsterdam, idem D. de Jpisselin de Jong, igeplaatst a. b. Iir. Ms. „Zeeland". i Commissie Boim m e n we r p e r Post U i t e r w e e r. De Minister van Marine a.i. heeft eene commissie benoemd om uit te maken, hoeveel geld behoort geboden te worden Vcior bet door den gep. luitenant ter zee Poist Uiterweer uitgevonden toestiel lom bomtnen uit een vliegtuig te werpen, die met zekerheid; doel kunnen treffen. De bedoeling is pok een onderzoek te doen instellen lof er octrooi op te krij gen is In deze commissie, die den mi nister o hieromtrent zal voorlichten, zijn benoemd twee hoogleeraren uit Delft en een lid van dpn Octnooiraad. KERKNIEUWS. In de gehiouden vergadering van kerkvoogden en notabelen dpr Ned. IJerv. Kerk te Am emu ide n is besloten het tnactement van den pretij kant te verhan gen met f 500 en alzoiO' te brengen op f 2500. ONDERWIJS, Dlonderitïialg is te Axel op' ruim 70- jariigen leelijd loverledtan de heer P. van Vliet, Oud-hi'oöfd; der Chr. school aldaar. In een Woensdiagavondl le K r u i- n i ng e n gehouden bijeenkomst in d(e openbare school, waarbij' tegenwoordig waren burgemeester en 'wethouders en het hoofd en personeel d|er school werd na eén inleiding, gehouden dioior den bur gemeester, waarin het doel van' Ouder avond en loudérconimissie werden aan gegeven aan de hand! van de in werking getreden wet op het lager iond(erwj|s, werd een piudéroommissie van 7 leden' geko zen. Tot leden van d|e ouderaommiissie werdén benoemd: na een verkiezing, waar- (een zeventigtal) deelnamen: IJ. C. Baa- aan alle aanwezige ouders van kindferen rends. M. Kole Jz„ mej. wed. A. Visser, J|ob Sinke, Jac. Oele, A. Baveoo en I. Ver- meule. VERKEERSWEZEN POST EN TELEGRAFIE. Men meldt ons uit Staven isse'; Het alhier nieuw gebouwde Rijkskan- tOior voor Post en Telegrafie zal niet geheel voor de oorspronkelijke bedjoe- ling gebezigd wtordpn. Het eigenlijke kan toor voor de post en dtp telefoon wordfl ingericht Vpio'r den dienst en tevens als Woning' voor den kantoorhouder, terwijl de geheele vleugel, die bestemd was voor een eventueelen directeur, in zijn geheel als particuliere woning zal verhuurd wor den. tl In d ische stoomvaart lij n e n, Celebes, p. 28 Febr. Gibraltar, Am sterdam n. Batavia. Grotius, 28 Febr. te Suez, Batavia n. Amsterdam. Injsulinde, 28 Febr. v. Suez, Rotter dam nJava. Marken, p. 28 Febr. Perim, Rjotle|i'dain! n. Java. Medan, 1 Maart van Lisslablon, Rot terdam n. Java. Bioepiat, p. 1 Maart Gibraltar, Hamburg n. Java. Rindjani, 2S Febr. te Batavia v. Rot terdam. Saleier, p. 25 Febr. Perim, Amsterdam! n. Java. Billition, 28 Febr. te Batavia v. Am'- S'terdam. .Tiohan de Wit, 28 Febr. v. Sabang, Batavia n. Amsterdam'. Kangean, p. 2 Maart Dungeness, 'Am sterdam n. Batavia. Sumatra, 28 Febr. v. Batavia n. Djeö- dah. i 1

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1921 | | pagina 1