No. Si. BINNENLAND. Uit Stad en Provincie. Woensdag 2 Maart 1921. I64e Jaargang KAMEROVERZICHT. - Twfeede K a m r^ Zitting van Dinsdag. Heeds te Jiaif vijf ging de Kamer uit een daar e.en deel van de leden de ver gadering van een vereeniging wilde bij-wonen. En bij gevolg is zij niet veel render opgeschoten hiet de electriciteitjs- Icwestie. Veel teekening in de stemming is er ook nog niet gekomen. Voor- en te genstanders blijken overal te zitten. De heer Bonga©rs toonde zich een Wanne voorstander. Ook hij achtte het juist begrepen van den Minister, dat hel ontwerp niet scherp omlijnd moet Het ontwerp dient soepel te zijn, «pdat liet zich aanpast bij de noodzakelijk gebleken eischen. In dit verband betoogt H»--, dat qoncentratie tot, bezuiniging! ■loet leiden: de reserve van één groote •entrale is altijd geringer dan het totaal der reserves van kleine centrales. De technische concentratie leidt tot admini stratieve concentratie, hetgeen tot groote bezuiniging moet leiden. De -besparing aan brandstoffen zal niet gering zijn. Spr. becijferl die op 1.300.000 ton per jaar. De besparing zal leiden tot vermindering ran den stroomprijs en dit leidt weer tot grooter gebruik. Daarentegen was de heer v. Bere- steïjn niet geestdriftig. Hij was door de éjjïers van den heer Bongaers niet •vertuigd, wal tot een woordenwisseling met dezen leidde, en kwam ten slofte met de volgende motie, mede namens den heer Marchant ingediend „De Kamer, van oordeel, dat een algemeene rege ling dringend noodig is, om de electrici- teitsvoorziening met de geringste kosten naai' alle deelen van het land te verze keren dal de Kamer nog niet beschikt over de noodige gegevens om thans reeds vast te stellen, dat het gestelde doel door monopoliseering der electricitei tspro-* ductie in handen van "één gecentrali seerd bedrijf het best is te bereiken, aoodigt de regeering uit: lo. het aanhangig wetsontwerp in na dere overweging te nemen: 2o. een wettelijke regeling te ont werpen, welke: a. oneconomische productie legen- gaat; b. de bestaande productiebedrijven tot medewerking verplicht 'om het gestelde doel te bereiken; d. de voorziening van alle dee]en van het land, die daaraan behoefte hebben, Verzekert, en gaat over tot de orde van den dag." De derde spreker, de heer v. R ij c k e- rorsel kwam nog niet aan het eind van rijn rede. Maar het bleek dat hij de Voor gestelde regeling de beste achtte. HET TERUGKEEREN VAN ONS ZILVERGELD. In een beschouwing' over den jongsten Weekstaat van de Ned. Bank schrijft de If. R. Crt. o.a. naar aanleiding van de „vermindering in de laatste weken van den zilvervoorraad bij de Bank: De zilvervoorraad dei- bank, bedraagt au nog f 20.3 millioen, tegen slechts! If 9,4 millioen een jaar geleden. Het in het verkeer- brengen van meer zilver 'gedurende de laatste weken is gepaard gegaan met een vermindering van den omloop Van zilverbons. Blijkens de ge- lwone wekelijksch© opgaven in de Stct. bedroeg .ufc. circulatie van dat papier inet inbegrip- van hetgeen er bij de betaalmeester in kas was, op den laatsten Februari f 48.55 millioen, tegen f 52.1 millioen drie weken geleden. Wel is het tegenwoordige 'bedrag nog ruim f 5 mil lioen hooger dan verleden jaar om dezen lijd, maar, twee jaar geleden bedroeg de omloop van dit «eldsurqogaat nog ■f 59.2 millioen en einde December 1918 zelfs bijna f 70 millioen. Nu onze gelds omloop geleidelijk weer ruimer voor zien wordt van zilveren munt, niet enkel idooi' het in circulatie brengen van het de Ned. Bank geleidelijk opgehoopte ïnetaalgeld, maar 'blijkbaar ook door het weer vrij komen van door particulieren opgepotte bedragen, is het om verschil lende redenen te hopen, 'dat het slechte staatspapiergeld zoo spoedig mogelijk gaat verdwijnen. AANGESLOTEN A. N. V. In de te Utrecht vraarigiezefjte Alge meene vergaderingvan de Centrale van Vereemgingen van Personeel in 's Rijks dienst is het dagelijks ch bestuur met 100 tegen 16 (S temmen machtiging verleend tot aansluiting bij het Algemeen Neder- landsCh Vakverbond. Hierdjoor zal een dtmeentratie verkregen wooden van 8$.000 ambtenaren in Overheidsdienst. DE SCHULD AAN DE N. U. M. VAN OOSTEN RIJK-I ION GAR I JE. Gisteren is te Weenen met toestem ming van de liquidateuren overeenkom stig den vastgesltelden termijn een be drag van 7 millioen Nederlandsche gul dens, ter vereffening van de schuld, naar Parijs gfezonden, 4.9 millioen komen ten laste van Oostenrijk, 2.1 millioen ten laste van Hongarije. LLOYD GEORGE EN IIET NEDERL. VERBOND VAN VAK- VEREENIGIN GEN. Reuter seint uit Londen: In antwoord op een telegram' van het Nederlandsch Verbond van vakver- eenigingen aan Lloyd George, waarin geprotesteerd wordt tegen de aan Duitschland ie stellen eischen tot scha devergoeding, zegt Lloyd George verbaasd te zijn, dit telegram van pro Lesjt van het Nederlandsch verbond ontvangen! te hébben. Hij herinnert zich niet, dat dit gedurende "den oorlog, toen de keizerlijke Duitsche regeering trachtte de arbeidersklasse in Frank rijk en België van haar vrijheid te berooven, ooit geprotesteerd heeft te gen de deportatie van Belgische èn Frón- sche arbeiders tot slavenarbeid in Duitschland. Zoover als Llovd George hel begrijpt, heeft het protest van bót Nederlandische verbond van vakvereeni- gingen slechts de beslissing, aan de arbeidersklasse, in het bijzonder van Frankrijk en België, niet alleen de kos ten van den oorlog, maar ook dem-onme- telijken last te laten van 't herstellen van de schade, aangericht door den oorlog, die de vorige Duitsche regeering tover haar gebracht heeft. Hef is daarom rechtvaardig, dat de aanstichters van den oorlog, wier land niet -verwoest is, een groot aandeel dragen van de kosten van het herstel van !de landen, die zij verwoest hebben. Uit Middelburg. - Gisteren was het 35 jaar gieleden, dat de heer A. ten Harmsen van d|er Beek, Commissaris van politie alhier zijn loopbaan bij de politie aanving. Of schoon die jubilaris buiten de gemeente vertoefde, hadd/en de inspecteurs en hoofdagenten, en ook de afdteeling van den Bond van politiepersjoneel in Ne derland voor een bloemenhulde zorg! gte- drajgen en bereikten den qotmmissaris pok van andere zijden bewijzen van belang- tstelling op dit kroonjaar in zijn ambtelijk leven. In het verslag' van de vergadering van de vereeniging van slechth'oiorenden! is een drukfout blijven staan. De voor. zitter sprak van den lipleeïcursus en niet van den kniples cursus, zooals in het verslag- staat. Uit Wi»IcE©reiL Onlangs heeft zich te D jam burg1 een comité gevormd, met het doel gel den bijeen te zamelen van „Het Ween- sche Arbeiderskind". Een paar arbeiders vrouwen hadden dear voor een bedrag van f 153.251/2 gecollecteerd, terwijl door dp afd. van de vakbonden f 98.41 werd gege ven, totaal f 251.66i/2. Aan 9 Ween&che kinderen zal men lo gies verschaffen. Dinsdagavond trad de lieer mr. Van Dusseklorp, burgemeester, in de openb. school te W e s t kap e 11 e voor eenige jongelieden op om te spreken over het aangaan van een verbintenis bij den Vrijwilliger Landstorm als gewoon vrij williger. Spreker zeLte in het kort uitpeil, het dioel en de voordfeelcn, getogen in een militaire vïoiaropleidïng van jongelieden van 16 jaar en ouder. Er meldde zich nlolg geen dpr jonge lui dadelijk aan. Hen werd daartoe de gelegenheid gegeven tot Dinsdag a.s. - Te R i 11h e 111 is' toip 't graf van mr. N. C. Lambrechtsen, een der vroegere ambachtsheeren van Ritthem, die lop 't kerkhof bij den ingang der kerk begraven ligt, een grafsteen gelegd. Op den steen staat gebeiteld: Mr. Ni- qolaas Cornelis Lambrechtsen, ambachts heer der heerlijkheid Ritthem, geb. te Vlissingen 29 Febr. 1752, overl. te Mid delburg 21 Mei 1823. Hij is de eenige ambachtsheer dei- heerlijkheid. die te Ritthem begraven is. Genoemde mr. N. C. Lambrechtsen was gehuwd met Maria Petronella Schorer. Hij is langen tijdvoorzitter geweest van het Zeeuwsch Genootschap (18011823). Vele leden uit het geslacht Lambrechtsen hebben in de 17e en 18e eeuw- voor name betrekkingen in de regeering der stad Vlissingen bekleed. Zij hebben dp (nu gesloopte) buitenplaats WeijVliet be woond. Later bewoonden zij dp prach tige buitenplaats „De Dolfijn" onder Mid delburg. Uit Z u i d-B e v e 1 a n d. De gemeenteraad van Kruinin- gen besloot Maandag B. en \V. te mach tigen t)ot het verteenen van een crediet' voor globaal geraamde kasten voor de restauratie van den Kruiningsclien toren diopr den heer Reus, architect te Dor drecht daartoe aangewezen door den Min. van O., K. en W. Een adres Van liet bestuur der ver eeniging tpl strekking en inslandhoudïn.5 van bijz. scholen te Kruiningen, waarin Wordt verzocht een bedrag van f 70.000 toe te staan tot vergroeiing en verbou wing der bestaande bijzondere school, zal behandeld wprdjen in de volgeiyito vergadering. Een verzioek is ingékomen van een bouwondernemer 0111 met rijks- en ge meentepremie arbeiderswoningen te mia- gton bouwen. De Raad wijist met 7 tegen 4 stemmen het bouwen met gemeente premie af, zoiodat langs dezen weg1 geen arbeiders- of middfenstandswoningen zul len worden gebouwd. De Raad stelt vervolgens vast volgens voorstel van B. en Wi, het kohier op de hondenbelasting 1921 en 'het suppletoir kohier over 1920. Besloten-wordt, op worstel van B. en W., tot aankoop van pl.m. 100 M.2 tuin grond van de Wed, J. Wave rijn en het verplaatsen van de schutting aldaar ter verkrijging van een beteren verkeersweg naar de Breedte met het oog op het 'ge vaar van druk verkeer op den hoek van de Slabbestraat van passeerende voer tuigen. Beslaten Wordt eveneens tot aankoop van eenigen grond aan de straat te Hans- weert voor de woningen te verknopen door den heer van Riet, waardoor deze grond gemeente-eigendom en dius onbe- laistbaar wordt. Besprjoken wordt de mogtelijke uitbrei ding van het persfoneel der oipehb. schopl te Kruiningen. Afgewacht zal wor den met het oog op de toelating: en dien toestand ölp 1 April. Omtrent het géven van Onderwijs in het Fransch, sinds tientallen van jaren in de avion duren gegeven aan de scholen te Hansweert en te Kruiningen, zal over leg Worden gepleegd met het Rijks school toezicht. Wijziging Wordt gebracht in de be- jTioiotingen voor 1920 en 1921. Uit Zpe ix w s cfa-VTa a nder e n O, D Dloior de vereeniging! „Het Groene Kruis" te Neuzen is in de gehlouden ledenvergadering be|sl|oten tot wijiziging' der statuten, opdat de vereeniging lojojk de bestrijding dier tuberculose zal kun nen ter hand nemen, terwijl tevens werd besloten tot overneming der wijkzuster van (d!e vereeniging „Het Roiode 'Kruip", onder voorwaarde evenwel, d/at daarvoor van gemeentewege eventueel e|en sub sidie zal worden verleendv aangézien de kas der afdeeling niet toelaat het salaris der verpleegster te bestrijden. De be schikbare geldmiddelen kunnen niet g!e- mist worden Voior aanschaffing van het nOiodige verplegingsxnaterieel. Sedert d(e maand September van het vjorige jaar tot nu toe is daarvoor uitgegeven een bedrag van iongeveer f 600, terwijl uit de contributie ook moet worden betaald ren te en onderhoudskosten van het gebouw, waarin h et magazijn is gevestigd. Het le dental is gestegen tot 915. IIET KEimiSVRAAGSTUK TE MIDDELBURG. In de heden gehouden raadsvergade ring werd overgelegd het rapport der commissie inzake de kermis. De raad benoemde in zijn vergadering van 24 November eene commissie ad hoc, die tot taak kreeg' te onderzoeken de mogelijkheid van de vervanging van de kermis door volksfeesten en benoem de in die qommissie dje heeren mr. SJ. Adriaanse, G. W. van der Kuip cn P. Pb. Paul. Deze heeren werden later resp. voorzitter, penningmeester en secreta ris der commissie, terwijl zij: van liun recht gebruik maakten om zich andere personen te asumeeren en daartoe uit noodig'den mevrouw Huizinga en de hee ren G. W. Dhuij, L. Leijdersdorff en T. H. J. Binnendijk. Beide eerste genoemden bedankten, de anderen namen lum benoe ming aan, evenals de later benoemde heeren D. Stenhuis en F. A. Hiller. Aan den voorzitter der commissie werd vanwege de vereeniging van Kérmisvak genooten „Ons Belang" toegezegd, dat men iemand zou aanwijzen waarmede de oommissie zich in verbinding zou kunnen stellen, om zoodoende ook de belangen van die igpoep. perslanen niet uit het oog te verliezen. Deze vereeniging is echter daarvan in verzuim gebleven en heeft, behalve door toezending van en kele feestprogramma's en „officieele be oordeelingen" over de Zaandamsehe feestweek, verder niets van zich laten hooren. De eerste twee Vergaderingen dér commissie zijn alleen bijgewoond door de leden uit den raad; benoemd en wel in de eerste plaats om te bespreken of men tweede plaats door onderlinge gedachten wisseling over het kermisvraaagsl.uk eens poolshoogte van de verschillende gevoe lens te nemen, om zoodiopnjde in de uitgebreide commissie met eenige vasts lijnen de discussies te kunnen openen. Bij deze eerste vergaderingen bleek reeds dal hoewel men verschil van opvatting had over het vraagstuk zelf het niet onmogelijk was tot overeen stemming te geraken inzake de beaat woordingder vraag, „al of niet afschaf fing der kermis, met in het laajtste geval vervanging d|oor volksfeesten." In de vergadering der commissie waarin voor Ide eerste maal de leden' welke geen deel uitmaken van 3en ge meenteraad, tegenwoordig waren, werd uitvoerig over het te 'behandelen vraag stuk gediscusseerd. i Daarbij bleek dat hierover zeer ver schillend werd g!ed(acht. Waren er enkele leden die uit principe afschaf fing der kermis wilden 1 (ook als eventueel er niets voor in de plaats werd gesteld) anderen daarenjtegen verklaar den geen kwaad in de kermis te zien en waren feitelijk, mede in verband met de financieele haten, die deze voor de gemeente oplevert voorstanders van behoud der jaarmarkt. Ver volgens waren er leden, die méénden, dal, hoewel de kermis h.i. niet zoo veel kwaad oplevert als wel wordt beweerd, er tóch betere vermaken zijn en men moet trachten de bevolking1 edeler genot te verschaffen. De leden, die afschaffing der kermis wilden, ongeacht of daarvoor iets in de plaats wordt gesteld, (groep I), hadden hunne meeninfg behalve de principi eele bezwaren gegrond o.m. op het feit, dal verschillende inrichtingen die op de kermis voorkomen, aanstoot geven, voornamelijk op het gebied der zede lijkheid, en dat er met d(e kermisreizi gers zeer veel geld uit de stad gaat, dat voornamelijk afkomstig is van de kleine burgerij; voorbeelden uit andere plaat sen wei-den daarbij' aangehaald pm te bewijzen, 'dat voor het kermishoudén igroote sommen van de spaarbank waren opgevraagd. Zij meenden echtér wél te moeten verklaren dat, zooals. de kermis de laat ste jaren en vooral het laatste jaar met het „tapverbod" is gevierd, het verschil tusschen kermis' en volksfeest niet zoo heel 'groot meer is. Van de zijde der voorstanders vaïi de jaaarmarkt (groep: II) en hen die geen principieele bezwaren tegen de 'kermis hebben (groep II) werd tegen voren staande beweringen o.m1. aangevoerd, dat men dan zou kunnen beginnen om die inrichtingen welke op èénige Wijze aan stoot geven, niet toe té laten, dat der gelijke inrichtingen als „uitwassen" zijn te beschouwen en daardoor de kermis zelve niet is veroordeeld en voor wat het uit deze plaats medenemen van .geld der ingezetenen aangaat, men 'dat "ook in andere gevallen beeft, bijv. bij liet bezoek van een circus enz. Bovendien wezen zij er op, dat bij- kermis ook veel geld van buitenmenschen in de stad komt. De leden der dommissie, beboiorendfe bij groep II, waren van oordeel, dat het niet gewenscht is de zooi traditioneel geworden jaarmarkt, plotseling af te schaffen en dat deze zijn eigen dood wel zou sterven. Tevens wezen deze op dé groote op brengst der staaanplaatsen en de kosten, die een van gemeentewege in te stel len volksfeest met zich zou brengen, ter wijl dat voor velen de oude kermisver maken toch niet zou kunnen vervangen. Zij 'die meenden dat men moet trachten, de ingezetenen betere genoegens té geven dan 'de kermis bieden kan, doch geen principieele bezwaren tegen de ker mis hebben, gevoelden veel voor het organiseeren van een feestweek, waarbij dan ook zouden kunnen worden toegela ten die inrichtingen, welke anders op de kermis staan en waarvan vast staat dat niemand daaraan aanstoot kan ne men. Zooals hieruit blijkt, waren 'de ver schillende stroomingen, die er inzake de kermis bestaan, in de commissie ver te.genwoordigd Over de mogelijkheid van vervanging en dé manier, waarop deze vervanging zal móeten plaats hebben, bestond bii het begin der werkzaamheden van de commissie nog al verschil van meening. Zoo meende een der leden van de eerste groep, dat niet al te veel moei worden afgestuurd in de richting van wat men van groep II meende, dat zou moeten geschieden, Omdat hij vreesde men door toelating van inrichtingen van vermaak toch weer eén verkapte kermis zal krijgen. Daartegen werd d© opmer king gemaakt, dat het niet de bedoeling is om naast de kermis nag feesten te geven, maai- dat men naast het te geven volksfeest de noodige attracties moet toe laten, omdat velen daarop prijs stellen en geen voldoening kunnen vinden in edi volksfeest, siportfeest of iets dergelijks. Het kan, meende het hier aan het woord de commissie zou uitbreiden en in:"de- zijnde commissielid, toch ook niet de bedoeling zijn van de principieele tegen standers d"er kermis dat (stel dat een feestweek wordt georganiseerd zonder eenige attractie) de ingezetenen weer )lerug gaan verlangen naar hun vroegere )kermis. Hij meende dat men moet trach ten de ontspanningen „in goede ba nen te leiden", waardoor hoe lan ger hoe meer zal worden ingezien, dat hel mogelijk is waardiger feest te vieren en edeler .genoegens te smaken dan de kermis bieden kan. G©en ider leden/ van de commissie heeft bij de besprekingen Uil het oog verloren de financieele voor- en nadeel en van „kermis of volksfeest". Integendeel, meermalen was dat een punt van bespreking', maar toch meenl de commissie in haar geheel, dat de financieele kant der zaak niet over- heers.chend mag zijn. Bij de verdere besprekingen heeft de commissie in oogenschouw genomen, dat wanneer allen star op hun standpunt bleven staan, het onmogelijk was om met een gemeenschappelijk rapport bij den raad te komen. Verschillende leden zou den dal hebben betreurd, daar ze de wensclielijkheid inzagen deze zaak tot een goed einde te brengen. Nadat dus over en weer de meeningen waren naar voren gebracht, en men ieders standpunt kende, kwam men tot de conclusie, dat het onder zekere voorwaarden en mits er iéts anders voor in de plaats w o r dt gesteld, niet onm'ogelijk moet worden geacht de kermis te vervangen. Alle leden behielden ech ter zich hun stem v)otor, totdat' zou zijd vastgesteld wat er voor in de plaats zou komen. Thans kon tot samenstellen van een programtna worden overgegaan, waarbij o.a. de commissie de beschikking had over dat van Zaandam, waar de feestweek algemeen go©d geslaagd wordt genoemd. Bij het opstellen van een programma werd in eersten aanleg aangenomen, dat de feestweek zal worden gehouden in denzelfden tijd als anders de Mid delburgs che kermis wordt gevierd en dat om een goed begin te maken men op Zaterdagmiddag de feesten zou ope nen (In dit laatste is evenwel later wijziging gebracht, waarop nader wordt teruggekomen). Besproken werd vervolgens welke fees ten men zou moeten geven, een lijst van die, welke in aanmerking konden komen werd opgemaakt Daarna is de commissie begjonn©n om de feestelijkheden over de verschillende dagen te verdeelen èh een berekening der kosten op te maken. Zij hield daarbij rekening met de opmerking van een ba rer leden, dat het in de bedoeling van Christelijke zangvei-eenigingen in Zeeland ligt, hier in den zomer van 1921 een zangconcours te geven en men moest trachten dit in de feestweek te betrek ken. Bij de verdeeling' der teesten over de verschillende dag©n is er rekening mede gehouden, dat vooral op Donderdag er voor de bewoners van andere plaatsen! reden moet zijn om naar Middelburg te kernen en tot laat in den avond te blijven. Na opstelling van het programma, dat was berekend op een feestweek van Za terdag tot Zaterdag met uitzondering van den tusschengeiegen Zondag is op voorstel van een der leden met 4 tegen 3 stemmen besloten den duur der feest week te bekorten en het programma in te deelen van Maandag tot Zaterdag. Over het houden van een histor.isehen optocht werd, mede in verband met de kosten gestemd; met de kleinst mogelijke meerderheid is besloten deze qp het ontwerpprogramma te laten staan. (De heer Hiller was op de vergadering, waar het programma definitief werd vastge steld. wegens ziekte afwezig),. Na opstelling van het feestprogramma stelde de commissjie vast. dat behalve de te geven sport- en andere feesten, at tracties dlienen te worden toegelaten', waaronder zij verstaat, die inrichtngen, welke anders' gewoon zijn de kermis te lezceken; daarbij dient echter streng te worden gelet op de soort van inrichting, opdat niemand zich daaraan om een of andere reden kan stooten. Besprekingen hadden nog plaats over de wenschelijkheid om door de commissie Hjname te noemen die inrichtngen. die wèl en die welke niet zouden mo gen worden toegelaten. Men kwam even wel eenparig tot de conclusie, dat het heter was d,at niet te doen. Om thans die inrichtingen te bepa len. die wel kunnen worden toegelaten, lijkt minder geschikt, waar zich mogelijk een inrichting zou kunnen aanmelden, die hoewel, niet hij name in dit rapport als toelaatbaar genoemd, toch niet zou behoeven te worden geweerd terwijl om gekeerd die attracties te noemen wel ke niet toelaatbaar zijn dit eveneens gevaarlijk leek ,daar men ook op dit ge bied voor allerlei verrassingen kan ko men te staan. De commissie is van meening. dat per gewone oproeping gelegenheid moet wor den gegeven tot inschrijving voor staan plaatsen aan houders1 van de bedoelde ie-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1921 | | pagina 1