LUX Uit Stad en Provincie. ISo. 43. Maandag 21 Februari 1921» 164e Jaargang (I.1BRCIK STEEDS LUX VOOR HET VVASSCHEN VAN - ALLE FIJNE STOFFEN (1 hgez. Med.) BEN NIEUWE VERBINDING TUSSCHEN TWEE LANDSDEELEN. lu een advertentie! te dit nummer ma- Hein, Gedeputeerde Staten van Zeeland bekend dat de verbindingsweg tusischen de beide doelen van Zeeuwsoh Vlaande ren Zaterdag 5 Maart voor het verkeer éa! worden opengesteld (met uiboudorting Van de rijwielpaden). Natuurlijk wordt zoo'n weg niet in een nacht getejgd'. en wisten d© omwonenden en de passeerende reizfigers ree as ecni- gejn lijd t© vertellen, dat de weg er was. Maar die offti'ciéelé openstelling is toch bel ©erste bewijs, dat de weg' Klaar is, en dlat dus nu dan toch eindelijk het 'sin'alie verbindfingsstrookje tusschen di© tweet dleeieh van Nederlandsch gebied' cok begaanbaar is voor het verkeer per Die op©nstellfng! zal met ©enige plepli tighefid. gepaard gaan. Naar we vterna- men zal h©t college van Gedeputeerde Sleten z©lf den weg officlieel ooene'n. Het eai daarbij vergezeld zijn djoor Öjéjh hoofd- ingenféur van den Provincialen. Wat©iY staat ©n dio|ojr dien van den Rijkswater staat. en door d©n directeur van Regi stratie ©11 Domeinen m©t dien ingenieur, vlan dien drieast. De onderlinge vérbfiindiiig van de dee len Van ZOeuwsch Vlaanderen is ©ten oude ge,scünejd!enl>s. Maar we zullen ons tot de 19de eeuw en later bepalen. •Toen B©l|gië en Nederland w©er u;iteen waren gegaan, en 5 Nov. 1842 liet ver drag werd 'gesloten tot regie ling der grens wérd deze ten Zuiden van den Brakman zoo getrokken dlat zij liep door het m|id- «fen van den watergang aan de Noordkant vajn den zg. Vrijen Dijk, beginnende bij het pimt waar de weg van Philippine naar Bouchaute de grens ,snijdt, en vandaaP naar liet Westen. Die dijk, de eenlige verbinding van iWesl en Oost, was dus Belgisch. Al heette hij vrij, en al behield Nederland daarover „den vrijen overgang", de d(ou- anenformalitejiiten waren voor de Neder landers niet te vermeden, o,ok al omdat '~t [grootste deel niet verhard was, zoo dat 'n gédwonjgen omweg' over Bouchaute h©t genot van d© vrije bepalingen voor d©j meésten tot een illusiio maakte. Er wis d,aar ook weinVig verkeer o« de schamele verbinding te water over den Brakman werd steeds moeilijker do,or [de aanslibbing Het"is gegn wonder dat al heel spoedig plannen w©rdjen ontworpen om aan daS zeer ernstige onjgeriief een eind1 te maken. Maar men heeft daarbij meermalen onder vendfen ,dat het betere de; vijand is var het goede. i Aan een in 1862 door Ged. Stalen ingedjiend plan werd geen uitvoering ge- géven met 't oog op den toen in uit(zio'li| zrijnden aanleg van spoorwegen. En hete in 1908 door de Vereen, van Burgemees. tors en secretarissen iin het vtoorm'. 4e district ingediend verzoek werd afgewe weg naar Bouchaute men werd dit voorstel verworpen. I vjo|qj te zéglgén, gelei pp het n'atjionale Maai' de oorlog hielp. De g&breken I belang bij deze verbinding hetrpkken, en Werden toen zoo duidelijk dat de zaak I op het feit, dat de belanghebbenden in nog eens krachtig werd aangepakt. Men I ve©l gevallen anderen zijd dan de |ottnL zal zich herinnérdn hoe er toen in de I w|on|e|ndeii. pers, o.a. in ons 'blad, herhaaldelijk werd] Den 28sten Mei J,19 wérd het wérk géwezen |op den uit nationaal oogpunt I aanbesteed, d. W. z. het deel ten "Wesllen beschainenden toestand, door h,'et lont-1 van: de Isabe-lla-sluis, wiaarvOpr de laagsjje bi-eken van dezen verbindingsweg ge scha-1 mschrijver pp f 66.220 kwam. Het deel pen, o.a. voor t roepen véryto,e.r maar opklim Opsten van de Isahella-sluis werd voor het verkeer, dat toen li/eeiemaaJ I d|opr de Domeinen aangelegd. CE LEVER'S ZEEP-MAATSCHAPPIJ, VLAARD1NGEN. Fabrikante van Sunlight Zeep. met meer over België kon gaan. Wel was er de tram, maar die bleek niet voldoende voor het verkeer 'dat tus schen de beide landsdeelen gewenschj; was. En zoo ontstoind er een comité Ziolo is in 't kort de geschiedenis. van En nu de wégi zelf. We hebben in bijgaand kaartje door ru we lijnen getracht een denkbeeld daaP- .van te geven. Dit kaartje heeft geen an- iVerteigeiiwaordigiende personen, dat zich I pretensie dan een vluchtige situa- ..u»™ u...,., ,,.y|W iV,iU ali! a V3fft m wegten doel I üegtéekenfjig, zo.o,als men die in den loop 1 toelichting waard was', stelde en dal d.d. 16 November 19151 van een gesprek feY yerdiiidelijking' zjou bij. de Staten een adres indiende, vragend Leer krah,belen. De lijhen Ipopen in wer- de erkenning van de dringende noodzake- kelijkhcid natuurlijk nièt Z0(0l rech:t als hjkheid van h|et tot stand komen van dén hier is a?.ngegeven, en de verhouding is weg. en verzoekend ten spoedigste de ook lliet pre(§eS. noodige slappen tot die totstandkoming Men ziet OT> dlt kaartip rfpn te doen bij de regeering en bij; de bè-'- lvien_ziet °P ait hartje onderaan den tnoikken autoriteiten van het Rijk. Ditmaal lukte het. Een door de drié Stja- sterfc ontwikkelen als juist daar, in de I vraagd een afgfe vaardigde aan te wijzen, vel© vruchtbare nieuwe polders, is eeU| De rekening van d© penningjmeeste- we|g njoodziakelijk vopr het landbouwbe-1 res, mejuffrouw A. Beugel, werd doop drijf, vfojor het loiv'érbrenjgeii van vee, het I 2 leden nagezien en op hun advies gloed- vervOier der producten naar haven en I gekeurdzij Wijst aan in oiitvangéfjeh tr,ami. En bovendien is het onderlinge I f 1520.30, waaronder f 31.78 goed slot verkeer tusschen die twee andsdaeleiD 1919, en in uitgaven f 1350.106, al zooi eerst nu jgaed mogelijlk'. I een goed sjot van f 170.30. De Openstelling vjan den Weg scheen I Door den lieer W. C. de Graaff werd' Ohs dus wel e©n feit. dat èen speciale I als secretaris het jaarverslag uitgebracht waaraan het volgende is ontleend: Er zijn voor rekening van de afdeelingj 16 kinderen uitg|ezo;n(&en, no. 1 een uiterst zWak meisje van 13 jaar, is om- I streeks Paschen haar Zoxmeveld gebracht j en daar 4 maanden verpleegd, waarvan In de eerste! dajgen na vOtle maan I 2 maanden voor rekening der afdeeling. Vrijen Dijk. De stippellijn daarboven (van I van Februari, d. i. 11a Dinsdag 22 Fe-1 Het geld voor het langer verblijf is de den hoek van den v. Dunné-polder af)|bru,ari 9.52 v.m„ zal een der [gpoptstei I penninignileesteres door Verschillende was tot voor korten, tijd de watergtren s| I hoogwater tijen van het jaai' voorkomen, I personen speciaal voor het onderhavige zen, omdat men zoo'n verbinding, zekert 5^"^„ÏSSt^1^^ ,^pchlvan de Brakman, welke" oever verder in die "npg slechts overtroffen worden zali;evaI ter hand gesteld, o.a. hébben dé - - 1 - u b uuie xu voursiei i" uien g esEi te - voorf,0„7ef. iaiTtJR He.nldioior het smriniaitii' na' de nieuwe, TtuifttinuAaelitnAl waarran hiel onmfisbaar achtte, wanneer de toen, ontworpen tram verbinding, er kwam. ,Toch was kort te voren zeer duidelijk [gevloeid, welk een bezwaar de toestand had. We hebben het zelf bijgewoond toen in 1906 de Koningin de door den water snood geteisterde gedeelten bezocht. De auto's die van Breskens over IJzendijke werd zonder veel discussie in van 10 December 1915 m©t 30 stemmen aangenomen. Toch was men er toen nog niet. Wel verklaarde in Fébr. '16 de Mi nister van Waterstaat zich bereid de I toekenning te bevorderen van een rijks subsidie van de .helft der kosten van Maar vooral de omwonenden Voelden het bezwaar sterk, en er zal bovendien wet invloed' hebben meegewerkt, door de overal merkbare uitbrèfeling van liet verkeer over de wegen, niet het miinst de-/ifno<l 'gekeepte lijnen is voortgezet langs den J door het springtij na' de nieuwe maan I ieeraressen der Huishoudschool, waarvan O f I Mossel- en KI. Stellapolder. In het strook-1 vjan September, d. i. 11a den 2den van I het meisje in kwestie leerlinge was, ëën tegen /|je jand tusschen Vrijen Dijk en stippellijn I fiie maand. I flink bedrag daarvoor bijeengebracht. De was tot vjoor eenige jaren in het gehéell In verband hiierintede jgeven wijf hier-J verpleging had een 'buitengewoon succes, geen weg. Sedert enkele jaren lo.opt ër I onder ©en opgave van hoog- en laasgwa-1 jjet aneisje kan thans dien citosus weer, de tramweg, op den .dijk. Deze tramweg Iter vjoior ©enige plaatsen 'in Zeeland, nnlt-1 geregeld bijwonen. is te volgen langs de stippellijn. Maar I leelnd:, aan de gietijtafels vloior Nederland', I 0 Een g.lal p;nderen hébben van 26 Juni die tram voldioet s lechts voor een klein I bewerkt bijl den Allgémeenen Dienst van I 29 Juli vertoefd in het nieuwe ko- H. M. naar den Ctorapold©r braditen, vanI 'ir| dee^ der 'Behoefte van 't verkeer. Al-1den Waterstaat en uitjgégeven djoior he®I ioniehuis Ons Genoegen" te Oostvojorne. waar zij naar de Isabeilasluis Jimp, wa-1 r i o| f J. Iles wat Per wagen, rijtuig of auto vanI Departement van Waterstaat. Hum-bij I G boschpatiëntjes zijn opgenomen in ren gedwongen over Belgisch .gebied te 'L eenC dCel naar tedere wilde gaan mpet worden lopgtemerkt, dat ©ogenblik- hel koloniehuis I daar ei no„ geen antwoord was mg©-1 ..nl„es; over Belgisch gebied. Aan delkelijke invloeden als richting 'en kracht L t Augustus. komen ,op de verweken om bijdraggen I Westzijde kan men daai' komen langs den I van den wind 'de hoioigjte- en laagtestand I jg jg 24 November vertrokken naar van de gemeenten en polders. I weg van Biervliet naar het Zuiden; aan I aanmerkelijk kunnen wïj'ziglen. I het BosclMiuis" te Nunspeet, het kolö- Maar toen kwam er inmiddels .ook |de Oostzijde langs den weg van Philippine I De hotogsté waterstand komt vloör opl 11;ehuis voor de B-verpie»in" (zwaardere iets anders, dat het plan wijzigde. Laar Biouchaute. I 23'" Februari te VI iss in gen om 2.041^^^^ waar het nu nog vCrblijf houdt, Op de Staatsbegrooting voor 1917 wer-j Zooals uit het bovenstaande overzichtL.m. tot 243 cjM. N. A. P, (voJgehdI "Er komgn omtrent dit fdn'd goede be- door de auto's Fr kwam dan ook %veidra den gelden aangevraagd voor bedijking der geschietdCnis blijkt, heeft hier laagwater te 8. 28 n.m. tot 208 c.M. Tichten m. een nieuw adres. van schorren in den Brakman ten Westen evenals bij den wegaanleg, over den dam N. A. P., gemiddeld tijverschil in d(el Hel resuitaat der uitzending der nos, Den 11 Juni 1914 nam id® [gemeenteraad! vah de polders Klein Stelle en Mossel. Jvan Z.-Beveiand naar den vasten wal de I maand Februari 374 c.M.); té Hans-I 2 tot en met 15 mag tover 't algemeen ihn Neuzen een besluit om aan de Pro v. I Kwam die bedijking tot stand dan I voortgezette inpoldering van de schor-1 w e e r t lom 3.42 n.m. tot 262 c.M. 1 goed genoemd worden. De gewichtslijste.nj Staten té verzoeken ©en verharden ver- I z©u een groot deel van den weg in denl ren, bet aanleggen van een weg vergmak-1 N.A. P. (Itaaigl water 9.44 n m. 230 ©M, I wijzen aan dat 12 dezer kinderen van Irindfingswerr aan te leggen geschikt voor nieuwen polder voor rekening van de I kelijkt, speciaal wat de kostén betreft. N. P. A., géml verschil 424 c.MJ); 01 tot 2 7 K.G. in .gewicht toenamen.; wagen" rijtuig- en auto-verkeer. Als mo-1 bedijkers worden aangelegd, en zou ej-l In een nieuwen polder is het gémaikke-1 té Néuzen 2.39 n.m. 258 c.M. N. I een „mg achteruit met 0.3 en een met tiaef géiden weer de moeilijkheden die del alleen nog een beslissing moeien geno-|iïjker ©en wég1 te leggen, dan dioior reedsI A. P. (laaigi water 9.09 nm'. 221 c.M —I 13 Over het 'eerstbedoelde kind luidt formalitef-ten opleverden, verbonden aan I men worden omtrent den aanleg en hetjIbestaande polders. En zoo werd de nieu-|N; A. P., |gem. verschil .399 c.M.); tel Ee(. rapp0rt eelijter toclh goed, maai- piel het goederenvervoer per as en het auto-1 onderhoud van den verbindingsweg ten Lye weg pp ons kaartje door een lijnI Wiéméldlnigle lom 4.05 n.m. 204 c.M. I bijvoeging'; langer verblijf géwenscht. en rijtuigverkeer over den Vrijen Dijk. I Westen van de Isabellasluis. Ged. StatenI van nulletjes aanigegévenvloior een deelI-F N. A. P. (laalgl water 9.33 nm!.. 1671 andere kind was reedis te Heelsuid! Dal adres w©rd door tal van andere ge-1 adviseerden in deze nog geen beslissingIdioior het'rijk gelegd ten koste van da N- A. P., Jgémi verschil 330 c.M te I^giesteld gewlorden en moest een paar jmeentebesturen ondersteund. Hoewel de I te nemen. I nieuwe, aan het water jontwoelqerde IZierihjzee |om 3.47 n.m. 17o^ cM. Lagen na haar thuiskoimst Wegens érnstige oorlog reeds een halfjaar gaande was j Maar het volgende jaar kwam hét er I grondgebied, en had d(e provincie te zior-1N A. P. (laa|g Water 8.37 aö(. 55. ziekte in het igas.thfiis worden opgeno- toch van. Jgeai vioioa- het gedeelte van de Isabella-1-- N- A. P., igem'. verschil 283 c.M.); telmen Het is nu weer beter, maar een' Den 12en October 1917 stelden Ged.lsluis, naar de Noordpunt van den VanBruwe rshaven om 3.04 n.m. lo6| zwakke bloed'. Staten voor den weg ten Westen van de I Dunné-polder, waar de weg aansluit bij Isabellasluis aan te leggen, onder voor-1 den weg naar Biervliet. waarde dat het Rijk 'de hjelft zou dragen] Voor een nauwkeurige beschrijving van|cM.). en de belangliebbenfden, igémeentén en I den weg is het hier de plaats niet, en polders enz., een bijdrage van f 36-000.1daar deugt ons kaartje ook niet votor. En dat besluit ging er z. h. s. door. I We hebben slechts bedoeld een denk- Het zou echter nog heter worden. I beeld te geven van de verbinding d(ie nu Den 21sten JAnuari 1919 werd in de l lot stand is igefcomen, en van de bijzon I Tweede Kamer bij1 de behandeling vanldere beteekenis', die deze verbindling! het Voorstel, door den Minister van Wa-| heeft. toen in December van dal jaar dfit voor stel door de Staten in 'behandeling werd! gtenomen, werd toch door Ged. Staten afwijzend geadviseerd op grond, dat de tramverbindfing1 in aanleg was, en de ko.s ten van den weg zeer hoog zouden zijd. En er kwam1 nog deze overwejging bij, Öal de kosten aanmerkel ijk Lager zoud©n zgn indliien géwacht werd, tot dat een der Öa liet Zuidelijk deel van den Brakman ontworpen bedijkingen uitgevoerd zou zijn. waar uitzJicht op was. c.M. N. 112 c.M. - A. N, P. (liaaigl "water 8.29 n,m, I A. P., gém1- verschil 2421 o De verlenigSingl van dén gëwfohen' veh- pleegtijd van 4 lot 5 Weken en de aan zienlijke verhooging der verpleeggeldënl hebben de kosten sterk omhjoog gedreven- Na aftrek van kosten van drukwerk enz. blijft er een bedrag van f 1238.29s, Een poging.van den heer v. Maarleveld terstaat een amendemenf|-De Muralt over- in de Stalenzittin'g van bet najaar '14, om Linemen, strekkend om de bijdragen van er nog iets van,te redden, door Ged. Sta-1de belanghebbenden gehéél te dloen over- ten uit te noodigen, op het door bén I nemen dioior het Rijk, zöodat dit dirie vier- wenschelijk geachjt tijdstip de regeering I de van de klosten van aanleg zou hefia- le vragen naar de voorwaarden, waarop llen en de Provincie één vierde, rij bereid zou zijn den weg te helpen] M. .Bi. w.: de belanghebbenden zouden tot stand brengen, slaagde niet. Juist 1 den "weg geheel cadeau krijgen, zonder op het nippertje, met 17 tegen 16 stem-1 eenige bijdrage. En daar was ook veel Uit Mi'didelbuFg. Vrijdagavond werd onder voorzitter- schap van den heer Herman Snijders de ld. i. gemiddeld per kind ruim f 7/.39 of jaarvergadering' gehouden van de afdee-lper dag ruim f 2.16. Alleen de toe vloei- ling Middelburg van het Centraal ling van een buitengewoon bedrag aan Genootschap voor Kinder-hjorst^Biiig- en I toevallige haten hebben de af dueling in De wég is een nationaal bélanlgl gé-1 Vacantiekolonies. I staat gesteld zulk een groote som ten' □oeind. En dat was hij' ook, want ieder I Onder de ingekomen stukken bevond I bate van eenige Middelburgsche zwak- die daar in de buurt geweest is, zal heit I zich een mededeeling, dat de heër G. I kelingetjes te 'besteden, beschamende ervan gevoeld hebben, over 1 p. Maris wegens vertrek ontslag' heeft ge-l Doior medewerking van spoor- en (ram. Belgisch grondgebied te moeten gaan, ter-1 nomen als lid van het bestuur. Besloten I wegmaatschappijen waren de reiskosten wijl er toch éen strook Nefderlaindsoh ge-1 werd deze plaats te doen bezetten door I betrekkelijk gering. bied lag!. I een afgevaardigde van een der aangeslo-1 Door een damescomité werd de voor- Maar het was pok een Provinciaal be-1 jen corporaties en aan den Middelburg-1 stelling op 24 April in den Schouwburg liang'. .Waar landbpnw en veeteelt zich zoo I sclien Bestuurdersbond zal worden ge-1 voorbereid en deze bracht ruim f 500

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1921 | | pagina 1