MIGHELII RIJWIELBANDEN No. 23. 164" Jaargang BINNENLAND. Highest grade Turkish Cigarette. BUITERBAND f 6.- BiNNËMBANB f 3.25 Dit Stad en Provincie^ Vrijdag 28 Januari 1921» 12 maanden garantie. By den Ri,jwlelhandel. IS, IS, trnet een je» te we- lidta feb. Roti, to ss £Xo ba Q, DI3 NEDERLANWSCHE BEVOLKINGS CIJFERS EN' DfE OORLOG. hl ©en te 'Amsterdam' gehouden redé heeft tor. Tre-ub jol a, betoogd, dat dé ge heel1© (oorlog op 3e toeineimtag der bevol- fcïnjj) (en (opjk top den jgezioWfiieifMtia^lfaad^ ■vfafr aopver die ,uit de bev»ik|ig^!tiajös(ti)eik valt af te leiden, zjoo weinjlg invloed heeft jgehad, dat uien bijna zjoui beweren. dat men den geheejen oorlogstijd diet had jSojqrgemaakt. Het geb(0|0,rte cij fer is wei is waar, ia de Oorlogsjaren gedaald, maar dat ver- ftdujösjel is vjofetrelkt geen verschihsfelf rap den oorlogstijd. Alleen "isi de ftalióg ma bet gébóOFtecijfer in de Afaren van den (oorlogstijd ook hier te lande wat sneller gegaan dan vóór dein oorlog 'het geval was. Per 1000 inwoners is het van 1907 tot 1913 hier te lande gedaald yan 30 tot riuim 28,2. Van 1913 tol 1919 is de dal tog sneller gegaan, van1 28,2 lot 24,2, Maar heel eigenaardig ü)s 'het, dat in het au afgeljooipen jaar, waarvan de statistiek Óver elf maanden bekend is, plotseling) oen stijging aan toont tot 28,3. Wat de sterfteioij f er(s| "betreft, is cje toestand in den eersten tijd van dep Wtog hiér vrijwel onveranderd géble- vea. Vóór den óorióg was het ^terft©- cijfer hier te lande nog iets meer ver minderd en namen wi| een der eerste' plaatsen van Europa in. Gedurenide den joédogi is het sterftecijfer; iejts, slechter; ■geworden. 1 In 1915 was het pel' 1000 inwoners) 12.4; in 1916 12.9; in' 1917 13.1j lp 1918 kreeg men plotseling ©en verhooging ten (a.r*). Gekozen werden verklaard dé heeren jhr. W* Z. vjan Telingen te Oost* fcapelle (v.l,) en G. Gunst te Oud-Vosse- mteer (ja. rf). Uit Midttelbiiilg. iW(oensdajg|aviond werd djojor belang hebbenden van de centrale slachtplaats) plhier een jaarvergadering gehouden1 in fle sitódetejft St. Joris. De penningmeester deed daar refkieninjgj en verantwoording van zijn financieel be heer. Besloten werd het stalgeld dit jaar, niet ite verlagen, daar. de) uitgaven de inltomsten overtroffen; ontvangen wfird! (over 1920 f 2178.24, uitgegeven f 1292.85, zóodat er een nadeelig saldo ijs) vjanf 14,61! Gisterenavond werd brand ontdekg in een werkplaats ©n pakhuis op hjfet Sui kerplein alhier. De „politie, die met een minimax ter plaatse kwam, kon daarmede) het vuur niet bedwingen, daar toen da deur werd opengeschopt dé vlammen eri uil sloegen "Er werd toén een begin ge maakt met alarmeeren, doch toen dé brandweer ter plaats© verscheen, was he vuur met emmers Water gebluscht. Dt schade is gering; Jde o,orzaak onbekend o Uit Vlissingen.; De bevolking1 van V1 i s- s i n g e n be stond jop l Jan* 1920 uit 10981 mannen'ei 113" 11362 vrouwen totaal 22343 personen Zij vermeerderde door geboorte met 274 m. en 243 vr. of 517 pers. en dpor vesti igjn'g met 936 m1. en 902 vr, of 1838 pers., zoodat de totale vermeerdering bedroeg 1210 ml en 1145 vr, of 2355 personen. Vermindéring had plaats door overlij den van 122 ml en 98 vb, of 220 pers. en door vertrek vlan 1131 ml en 1136 vr, of van het sterftecijfer tot 17.1 1918 wak 2237 personen. De geheel© vermindering het griepjaar! In 1919 daalde het sterfte-j bedroeg dus' 1253. ml en 1204 vr, of 2457 Cijfer weer tot 13.2 en na den .oorlog personen. weer kregen wij een sterftecijfer van "11.8 het gunstigste sterftecijfer flat nog pidït hl Nederland, zoolang dé otiUctleélö statistiek instaat, te. émsteteéren vtüel',. En ijn 1920 zal hjet record zijn bereikt wat betreft hét lage sterftecijfer, zeifis al1 zou December iets minder gunstig we- e&ï. Hieruit mag geconcludeerd worden tot een algemeen bjoog peE van maatschap pelijk wélzijn, want wanneer men in een betrekÉelijk laag peil van wMvaort ver keert, dan worden er minder ktojdereft geboren of gaan ©r meer dood. Dit iS een wet waaraan géén Ontkomen is, wélke ethische óf' sentimenfceele besch-ouwpngeM •mien er ook op zou wilton nahouden. Het (overaichiot tusschén géboorlé ien sterftecijfer bedroeg in Nederland in' 1900 13.7; het was in 1913 al geklommen1 Dot hét ongekend gunstige cijfer van 15.9 fin 1914 bleef hét Ongeveer gelijk; in 1915 daalde het tot 13.8; in 1916 tot 13.6; in mi? tot 12.9 en in 1918 het grjiiefp- jaar, tot 7.7, Maar in 1919 steeg het weer tot 11 per 1000 en in 1920 is |het gestegen tot een cijfer zoo buitoiL gewoon hoog als men nog 'Pjopit bét leefde, tot 16.4 per 1000, Wat de kinders(terffe betreft, in 1909 stierven nog per 1000 levend ge boren kindleren beneden het jaar 97; Es 1913 djaalde het cjfer tot 90. In 1914. maar niet ten gevoige van d|en oor log. steeg het cijfer tot 94. In 1915 was het alweer gedaald tot 86. in: 1916 tot 83, in 1917 tot 86. In 1918 'het griep-' jaar - kjomt een kleine verhoogSug tol 93, dóch in 1919 daalde het weer tot 84 en in het jaar, dat vlak achter ons ligjt, krijgen wq over d© elf maanden, die be tend zijn, het (gelukkige cSjjfer van 75 per 1000. Wij kunnen dus zeggen, diat gedurende den lóóp van den oorlog de toestand hier, wat de geboortecijfei's en de sterfteéijifers betreft, zoen is gebleven, dat men weineg De bevolking is' in het afgeloopen jaar dus verminderd met 43 m. en 59 vr, of 102 perstenen en bestond; op 31 Dec. 1920 uit 10938 mï en 11303 vr, of 22241 personen. Het aantal geboorten ,zbndter de léven loos aange'gevenen 'bedroeg 99 méér dan in 1919. Onder de geboorten znjn begre pen 12 kindleren buiten echt g|ebor©n. De sterfte bedroeg 5 personen min der dan in 1919. Er werden 252 huwelijken voltrokken of 16 meer djan in 1919, terwijl 6 vonnis', sen van echtscheiding' werden ingeschre ven. Van de relgeateii vaW het Gasthuis! te Vlissingen was in de heden ,geh|o li jden rgada vergadering ingekomen' een schrijven, waarin zij alisi mlotiéven voor hun ontslagaanvrage vermelden: het feit dat buitten hun aanbevel)!tn!J|, van arbeiderscantiildaten óm voor de 12e) plaats als; lid een 'm©t-arbe&ler,, js her njoemd; en voorts het niét-overaérneW door "B, en !Wl Van het salarisVoorslél van het col lege vtoor den binnenvader en moeder j de aanvankelijke weigering iom bet ge wijzigd reglement Vast te stellen, alsmede jhét vtoorstel van B. en iWL jom de uniforme) •salarisjverhoogtag van f 75 slechts, aan stemmige beambten toe te kennen. Het college van regenten meent, het das niet meer het vertrpuwen van B, en IW!. 'geniet. 1 i i- O Uit SVlaleEBreay Hoewel op 't oogenbiik geen naders meedeelingen zijn te doen over den stanc van de plannen voor een auto-verbinding tr dei le doen 'bouwen en deze dan in bruikleen aan de vereénigiug te geven. De voor zitter gaf een toelichting op deze stukkei waarbij hij deed uitkomen dat dé gemeen teraad het verzoek tót hjfet bouwen e©nerj school alleen kon weigeren, wanneer dé stukken niet aan de gestelde eis'chen vol doen. De kwestie echter of de gemeente de eventueel te bouwen school, later ift bruikleen zal géven staat echter gehleeï aan den Raad. Over déze laatste kwestie ontspon zich een uitvoerig© gedachten- wisseling. De heeren Maljers en Bois'se- laar verklaren zich tegen hjet in bruik leen gevén van een school, de h|eer Corró daarvoor. Met .4 tegen 2 stemmen, dief van de heeren J. de Visser en Corréj werd besloten ©en eventueel te bjouwep school niet in. bruikleen t© geven doch! deze aan de Vereenigiug1 over te dragen De heer P. de Visser ontlijoudt zich daar bij van stemmen. De heer Bosselaar stelt thans voor om! formeele reden uitdrukkelijk te beslui ten tot het weigeren van medewerking aan de aanvraag voor den bouw van een! school, op grand dat niet aan de wet telijke vereischten is voldaan. Dit 1oÉ voorkoming van het verstrijken van dé bepaalde termijnen. De Raad kan dan op een nieuwe aanvraag van het bestuur djat wel aan de vereischten voldoet, nader! de hoofdzaak beslissen. Daarto© 'wordf met 5 stemmen vóór besloten. De heeren) P. de Visser en J. Corré houden zich! buiten stemming". Naar aanleiding van een ingekomen verzoek van den kring „Walcheren" van de Zeeuwsche LandbouWmaatschlappij tot het maken eóner verordening op hét ver-, storen van nesïen van Schadelijke vogels wordt besloten daartoe nie, over te gaan! doch óp andere wijze een voorziening té treffen. 1 Jj - U.it Zuid-Bèveland. Woensdagmiddag' vergaderde de raaidl Wolfaartsdijk. Met kennisgeving af wezig den heel* A. G. J. Notebioomi Eeft verzoek óm eWn jjajttrlijksöhe sjtbsidïe vo<*j dé Zeevaartschool té Vlissingen werd aan" gehouden tot een volgende vergadering De genieentebégrooting 1921 werd nader} gewijzigd idoor "aftrek van f 1000 vooi) distributiekosten; de H. O. werd vermin derd met e©n Zelfde 'bedrag Aan den heer J. M. de Nooijfer werdf op zijn verzoek eervol ontslag verleend als (Ingéz. Medij beslaat het alléén, dat h|jrf spreker, zich zou hebben Voorbijgepraat. Maar d© hoei de Muralt is te ver gég|aan en wil zijn padje schoonmaken. Alle ingezonden stuk ken ten spijt in de Middl Crt., zullen nie| beletten, dat ik hem zal bestrijden, ook Waar hij een openbaar debat weigert. Nu de Vrijz-Demi vasten voet hebber gekregen in Zeeuwsch-Vlaanderen, zul len Zij steeds voortgaan in kracht en aan lal, zei spreker, De oude liberale juffrouw van 30 jaar geleden door Dresselhuya) opgeverfd, van nieuw© tanden voorziei en met krulletjes, is en blijft oud. En 't helpt niet of Treub z© op z'n knieën zet Geen fusie, wij kunnen niet, zooi eindigde spreker* Behalve de léden dér VrijZ.-Dem. ver eeniging waren slechts enkele belang, stellenden opgekomen, wat jammer was want al is men het met met spr. eens zijn temperamentvolle rede is genoegé lijk aan te hooren. 1 Woensdag werd te Biervliet eei vergadering gehouden van den Bond voor onderwijzer te Oudsabbin^ zulks me| Staatspensionneering' waarin bijna allé „u leden tesenwnordis waren. ingang van 1 Februari é"k. Na eenige bespreking werd m a s besloten het Fransch als leervak otp dé school te Oostkerke te sohjrappen Door den voorzitter werd medegedeeld dat er 7 sollicitanten waren ingekomen voor de vacante betrekking Van onder wijzer te Oudsabbinge Door d©n wethou" der N. Valkier werd de burgemeester na mens de leldlén van 'den raad en de ambte naren der gernéente en ook namens Ida be volking. hartelijk geluk gewenscht met zijd leden tegenwoordig waren. De heer M. E. Puijss©n vertolkte "ma hl Ier instemlmmg den tegenstand en de af keuring van de verzekeringswetten Aol- berse en uitte zijn sympathie vtaor het 'ko mende petitionnement. De heer F. de Potter wérd uit hoofde van zijn Vertrek naar eldersi als bestuurs- Hooft. .j Een week tè voren "was e©n vérgade|- ring gehouden in de buurt Driewegen - t waar een 50 leden van de 60 aanwezigen herbenoemmg als burgenieester der ge-| teekendón op die lijst tegón de invalidl- meente, wgarop den burgemeester dank teit^fen ^nzer Jr6chtsehe régeeHnö. brachl voor den gelukwenschl De heer p yerhi^a secretaris°d©r bei- r j _j t ij ,^1. ju I de afdeelinlgen, wenschte als bestuurslid In de Donderdag gehouden vérgade- - T ringld Van aandeelhouders in de weegbrug „de Concurrent" t© Hoedékensker- ke werd na eenigé afschrijVinig het divi dend over 1920 vastgesteld op ruim' 40 procent; Tot commissarissen wérden herkozen! dte heeren B. Timmerman en J. Baas, dies periodiek moiesten aftreden. M den ïeer J. der 1W en Cadzand f 50^ zinodat hiervan ©eni y|oie|a| deel aan den arbeid der Zendipg kon Wor den afgedrajgón^ met Noord-Walcheren én Veere, daar resultaten der inschrijving eerst Dins dag kunnen worden vastgesteld, kunneé we toch melden dat inmiddels een schrij ven uit Vrouwepolder aanleiding heef| gegeven tot overweging der mogéïijk- ven dein oorlog heeft bemerkt en dat, i heid om ook vóór Vrouwepolder, al' wat de zuigeltolgenisterfte aangaat, dezethans eens per week, op "Donderdag, eeft bijna gedurende den geheelen oorkg gun- verbinding met Middelburg in helt dienst atiger is geworden, terwijl wij ten aanzieW plan op te nemen. vfan het ©verschot tusschen geboorte en) Het slagen van het b^sele plan hangt sterfte in 1920 plotseling een boestand( echter natuurlijk af van de inschrijving kregen zóó gunstig als men niet had kun- j Zij die nog door het nemen van een aan- nen droomen. I deel des© onderneming van algemeen be- Gedurende deze eeuw tolt aan 1909, lang wElen helpen tot stand brengen, zul Het voorioopiige bevolkingscijfer van' K a 11 e n d ij k e Volgens de volksteltiug be draagt 1276 gesplitst in 654 mannen en 622 vrouwen. Een 7-jarige knaap, ee(n Zoontje vaü L*. K. te Ierseké, viel bij1 't spelen varfj zijne plaats werd tgektozen de heer J. Js de Vogelaar. HULP AAN WEENEN. In dank ontvangen dOoc den pënnifig- meester: 1 'i J i i Burgemeester Heinkenszand als eersté opbrengst, gehouden inzameling f 470. KERKNIEUWS. Donderdag z^a te Biervliet 37 kiesgerech tgden der N. H, gemeente op- wass het huwelijkfsoüirer to Neder land in dalende lijn. In 1909 was het per 1000 inwoners 7.1. Daarna kreeg men een geleidelijke stijging tot aan he|t jaar van den oorlog tot 7.8. In 1914 en 1915 kreeg men plotseling een val; het len dus goed dteen vóór den laatsten in schrijvingsdag hjun beslissing te nemén Distributie te Koude kérke: Brandstoffen. Tegen bijbetaling van f per H.L. kunnen kolen of eierkolen be een dijk en kwam daarbij zoo ongelukkig ^men om te beslissen inzake kerké- tor raad of kiescollege. terecht, dat bjlj e©n arm brak. Benoemd tot agent van poliü© té 's-Gravenhage met ingang van *1 Febm a.s. de heer Li Lobbezpo te Ril land. I l I (Ingez. Med.| De tournée met levende lichtbeel den, welke de heer Stpik, vertqglenwloor- diger der Ned. Zend. Vereenil^Pgl Vori ge week maakte door West Zeenwjsjch- Vlaanderen. is Volgens! berichten aan de Nederlander uitnemend geslaagd. Yléoral' de fflms Over Indië van het kotoniiaal In stituut, waren' bijzonder goed. De op brengsten waren respectieveiijk': Bi-es- Te Bresken s had 24 Jan. j.l< in dousistorie der Ned'. Herv. kerk plaats de al|gemeen© jaarverjgladering van bét Ned. Bijb. Genootschap, afd. ZeeuWsjch! Vlaanderen, ónder Voorzitterschap vaW' dÖ. G. van Dis te Zaamlslaigl- Uit de mededeel 1 togen Van dein1 secretaris, ds.' de Puy van Cadzand bleek, dat d© belan(gsitelling ip Z. Vlaanderen cenigsziuis stijgende waisj, h)oe- wel langzaam. (Nejd1.) ./li. 'O N«d. Hear. Kerl^ Berioepen te Vlisstogén Ds. -J. A< van Selms te Dedemlsvaart, ONDERWIJS» Geslaagd vooi' het voorloopig mach», diplonija J. Flikweert, l©erlppig van dé Rny- terschpol te Vlisstoigjeoia |Li&j;i" Uit Zflenwscb-VIiaanaertiil W, D, Dinsdag te Breskens ©n Woens) dag te Schoondijke trad! de h|eer Oudj op meteen réde, vrij" wel gelijk aan die, welke hij" 4 Januari te Middelburg hfteld* Nog uitgebreider misschien dan te Mid- kiescollege, Alle 37 stemden: handhaving van den kerkeraad. In de Maandag gehouden vergadering vaó de kerkelijke kiesvereenigjtog „Schrift en Belijdenis" alhier is met meerder heid van stemmen besloten oimJ zich tel verklaren Voor handhaving vain het kies college in de Ned. Herv. Gemeente^ De beid© Luthlersehe gemeenten, viaji Middelburg en Vlissingen zijlui, z|0O merkt de Ned. opl, een belangrijk jaar w, w v j j, TT 1 T ZjLHUl XIltJ-rikL Ut? IN^Ll. -UIA CÜU JJtJiaUja'l ljfi. ]&.<U. -cijfer daalde tot 6.8 en 6.7, wat in de steld worden Woven het rantsoen Verder© delburg werden echter de Ume-Liberalenl jn,1feK.aan_ j)e beide pi-etMkanten zullen dit eerst© Ooritogsjaren verkLaarWaar is. Daar- inlichtingen bij C>. Jongepier én A. J» onder handen genomen, en de h|eer d9( ;aaJ-^bUn emeritaat, ©en wel verdiende I Muralt moest wel het leeuwendeel dragen; ,nI 2 pa krijgt men weer een stijging, ia 1916 tot 7.2; to 1917 tat 7.4; to 1918 tot 7 3; ii 1919 tot 8.6 en Jn de eerste elf maan den van 1920 nfetiegel'totaande de neer- Stoppels. Irust aanvragennl. ds. J. L Bleeker, stodd Dekens- De wollén dekens ad f 2.50 Spreker beweerde dat het praatjes zijn,] 1 Aprj[1 1886 p^i^t te MMdelbuogi kunnen worden afgehaald. De wollen de als de Ume-Liberalen zeggen, dat dé ds H R Snijder Pz in 1872 beto®- kensvanf 5 en de molton ÖOkens zijn nlel Vrijz-Dem verkapte socialisten zijn. Pr«l m hulppredikant té Amsterdam, van gezonden, de gestarte gelden hiervan kun- fessor Eerdmans had o a. verloopén week Juni 188g predikant te Vlistsifngen. nen Maandag 31 Jan. a.s. worden afge- het programma der Vnja -Dem. willens eft wetens verkeerd uitgelegd, meendó spr Het was onoprechte politiek. tot 9.6. Heden (VrijdiagJ bad alhier eene Vergadering plaats van het Centraal stem bureau voor dte Pro-v. Staten van Zeeland can te voorzien in de vacatures ontstaan ftoor het vertrek uit do provincie van de Loeren J. D* Viruiy (v.t,) en J. rm AI- haald op de secretarie. Bi de Woensdagmiddag gehouden Aangezien predikantstrakt©men|ten va» beide gemeenten elk t© geripg zijln naar de tegenwoordige tijdsomstandighe- J - - J ,y, -,. -i ïltol!au. tiü Ik:i4/ÜJJL wvivAliU|g|C7 LXJ vx ixia x.vi De heer Oud becriüseerde d© dadé^ den ;s er &prake van om deze twee ge- n h/vm riiP Miir/>Ir mor 7liri nnro/VATl. 7 V meenten te éombtaeereM, hoewel vel© lé- vergadertog van den Raad d©r gemeenté van den heer d© Muralt, niet zijn persoon Aagtekerke werd door den voorzit- En waar hij kon, zou h(ij diens politiek be ter den led©n het beste géwensch^ voor, kend maken. Vooral de houding aangeno- het jaar 1921. men 'bij de oorlogsbegrOoting, Mj"1 de nto Ingekomen was eén verzoek van 'dé ties Duijs en van de Laar ©n bij de kolot Vereeniging van Bijzonder Onderwijs op niale begrooting door den heer de Muraif Luth. Kerk te VI is si in gen, djs© lijkltt GereP grondslag gevestigd te Aagtekerke was voor spreker onverklaarbaar géweest j aan een loogziekte, ia voorloopt^ lerhfn- om een lageré school dolor de gemeente In do verbeefiding van dien heer de Mural jefcrd rijh arbeid té verrtditau, Na eeln vacanti© van 7 wekéU (djojoiri (ongesteldheid van den onderwijzer), kan de jeugd van KI©veF&kerke weder om ter school gaan, dolordat vanaf giste ren, Donderdag een hulponidjetrwijZer isl aanlgestold. i De teielkmsdbojok'te Sluisl, dto vWe,- gèr m èen behoefte voorzag en door heet wat leerlingen uit verschillend© pttaateieM v^ih 't 4de district bezocht weid, en in dé jaren 1890—1900 zelfs een tijdperk van Moèi "beleefde, is thans1, na èenlge jfüntol kwijnend bestaan té hebbeln v|oortg|elsleeip)f, wegens gering© deelneming lopgeheven. - De loprichting van een R. K. jongens school te Sluis fs thaösi "èen voldongfeW feit geworden. De aanbesteding zal plaata hebben op 8 Februari a.s. Door B. en Wl van Amsterdam! ié toietgelaton als privaat décent i)a de huld en geslachtsziekten aan de Untversiiitpjjtl aldaar de heer dr. Wl I.» C. Carol, i den afzonderlijk©1 gemeenten wenschem te behouden Ds. H. R. Snijder, predikant der Ev. RECHTZAKEN. De officier van Justitie Mj' d© Arri rechtbank alhier eischt© tegen M A,- M. raadslid te Middelburg, beéchnldt^ H

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1921 | | pagina 1