h Donderdag 27 Januari 1921* 164e Jaargang BINNENLAND. Zondar eiwit geen leven. No. 22. Uit Stad en Provincie» i de regeering ent de wekï i oozi nkassen. V COURANT De minister Vflu arbeid) hefeft op 25 die-; PGl ia een b-jjé-enkomst met dje besturein jrter vijl' vakcent ral en inet déze a. mi, be- ^■ptoen de maatregelep die de "rejgeerinigj beeft genomen ten opzichte Vlam cfe) wer- Uelóozenkassen in verband met dje crisis. Aan 'tassen die reeds in deze maand extra steun genoten zai déze ook vórdPin gegeven wordien, mits o. a, die uitlce©- ringen voor onjgehuwdjen worden gebracht van at 29 Januari a.s, op 80 en 60 pet. rap de reglementaire bedragen al naar gelang zij niet of wel hij hunne ou,diers! inwonen efa voorts1 gjeen uitkeering be paalde maxima te boven glaat. Voor gehuwden bedraagt de maximum juitkëering in gemeentein béfooo-ióind1 tot Ujars)s|e I f 3.00, in klasse II f 12.70 en klas se III if 2.40, Aan kassen ,die verder ftitgeput moch ten geraken ,zal bijzondere steun alleen mixijen verstrekt, voor zoover zij uiterlijk Van af 1 Maart a.si bovenbedoelde rege ling- hebben toegepast. De bijzondere steun zal worden ge geven voo-r d!e helft a fonds perdu, voor de helft als renteloos voorschot, ditla-at- jste om te -dpen uitkomen ,dat een rechts1- plicht Van djen staat om uitbetaling djer uitkeeringen met rifksigeld te verzekeren ■Act bestaat. TJ.it Middelburg. (We vestigen de aandacht op de ad vertentie van de Cjommisisjip van Spijsujit- «tedtinjg; aan minvermjotgeinden. "Wij ver namen. dat, indien de Conimfcsjsie niet spoedig wordt gesteund, zij de spijs u|L- dteeling ï-eeds met ingang van Februari a.s. zal mjoelen staken Werd de Com- rais(sti(e (gedurende de oorlogsjaren flink Igesteund (wopr den winter 1918—19 bej- |3rOeg]en de inschrijvingen nog f 1700), |*iö)ajr dfezep winter tontvijnjgi zij slechte B 1100, welke som thans (geheel is ver keerd.. De verwachting; der Oosmmistsiie, dat, nu de Central© Voedinigscominiissiiie haar ttatatk ais geëindigd beschouwde, een be langrijk deel der bijdragen, waarmede lot' dluisiver die veredirigfSig werd gesteund; thans aam haar arbeid ten -goede zon kjotaien, is helaas ni©t beantwoord. Waar BÉteohts de allerarmsten dpor de vereeni- 'met spijs worden bedeeld, zon het .wel zeeft" te betreuren zijn, indien' daar mede reeds thans, nO(g in voile winter- y)e tijde, moest worden opgehouden, Woensdagavond vergaderde de af doe Ling Middelburg van dén Ned Mil Blond en gaf het bestuur een overzicht van de werkzaamheden over 1920. Met groeten dank werd melding gemaald van den ondervonden steun van vele vrienden van ons Mil. Tehuis, waardoor de koop en de restauratie van het gebouw in de Nieuws tra at mogelijk werd ©n de afdee- ling' nu beschikt over fraaie bprten- en benedenzalen en geschikte vertrekken -roe»" het gezin van den hjuisvadër Medegedeeld werd djaL het Hoofdbe stuur zorg zou dragen voor de aflossing idöer leening en voor de rente en het ge- houw in eigendom had aanvaard, maar dat er nog een schuld is van f 2800 waar in njog moet worden voorzien. De rekening van de exploitatie van het (Tehuis sloot met e©n nadeeiig saldo van f 285*81. De ondervonden sympathie gaf biet bestuur echter hóópt dat men in t ko ruiende jaar deze zorgen te bóven zort konten. Evenals vórige jaren bewees het tal rijke bezoek dat bet Tehpis steeds meer dó belangstelling wint van den militair, en aan zijn doel beantwoordt. De huis vader en huismoeder werden geprezórt om huns werks wil, en blijdschjap werd betuigd over het hórs tel van laaistgóooem- de die geruimen tijd door ziekte aan hefi Werk werd onttrokken Voor de militairen trad ide heer Boonstra op mot hfc-j- onder- Werp Elk wat wils. Op een andferert tegenwoordig waren. Na de gebruikelijke opening sprak die voorzitter dé heer XV. A. den Hollander een hartelijk welkomst woord waarin hij' ook dé geschiedenis' vah de Middelburgsche afdeeling reten raerde en nauwkeurig het doel uiteen zette. Door verschillende leden, als o,ofc dloor den voorzitter van den Clir. Be- stuurdersb-^nd werd het woord gevoerd. Een en andter werd afgewisseld door lieve liedjes, gezongen door een meisjés- koor onder leiding van den heer F. de Hullu, welke zelf ook eenige solo's' üle©d hooren. (Het haantje van den Toren en Vaarwel), 't Was ongetwijfeld voor allen een genoeglijke avond. Bij de politie is aangifte gedaan van diefstal ran een portemonnaie inhouden de f 30.74 uit een mantel in dón gang ran school G; van twee portemonnaiesi met geld en een zilverbon va|h f 2.50 uit Ideeren hangendje in den gang! Van het kerkgebouw in de St. Pieterstraat en toe- behoorendfe aan leerlingen van die aldaar" plagts hebbenden cursus ter opleiding Moor post- en telegrafie. WaaT vermoedé- 11% ook hier weer insluiping heeft plaats gehad. ,evenjals laatst bij diefstallen uit winkels, zij men gewaarschuwd die deuren zooveel mogelijk gesloten te "houden. Ook' werd- aangifte gedaan van vermis sing van een roeiboot. Door bald(adigen zijn een paar der banken op het Bolwerk uit dien grond! getrokken. Uit V1 issin gen. Burg, en LWeth. van Vlissingen stellen den Raad nog voor het Badpavil joen weder te verpachten aan de N. V. Crediethank voor Nederland, eigenaresse van de gezamenlijke hotels aan hél strand en wel tegen een pachtsom- van 5 pCl van den jaarlijkseben omzet met een mi nimumbedrag van f 500 tot een omzet van f 10.000, bij een -omzet van f 10.000 tot li 15 000 71/2 pCt. van den omzet en van f 15 000 tot f 20.000 10 pCt. I Burg. en (Weth. stellen er met de bad- commissie prijs op dat op deze wijze de in bet paviljoen gevestigde kunstkring „het Zuiden" wiovdt behouden. Voor een openbare verpachting achten Burg. en iWeth dan ook geen termen aanwezig' Door den heer A. W* Smits te V1 i s- s ingen is aan d(e(n gemeenteraad' e©rt adres gezonden waarin hij zijn. aanbod jam -het Badpaviljoen te pachten handhaaft en ontkent dit aanbod te hebben inge trokken zooals zou wordén verpnder- iteld. Uit Noord-Bé vei® nd. Bij Kon. besluit van 25 Januari isf benoemd tot ontvanger der diretcte be lastingen en acüijnzen te Montfop-rf, P Groenveld, ontvanger dierzelfde middeleti! Ie Colijns pl,aat. "j Uit T hol en. In de vergadering van den gemeente raad van Scherpe nis se van 26 Jan jl* werd aan den raad aangeboden he verslag volgens, artikel 52 woningwet De ontruimingstermijn der onbewoon 'baar verklaarde woning van de Wed'. M Gunst (op het gehucht Westkorke were weder met 6 maanden verlengd. De verordening op het keuren van wa ren werd door dén raad vastgesteld. Tot onderwijzer in plaats van den hee Meulendijk, welke als zoodanig naai Krabbendijke vertrekt, werd benoem® dt beer J. C. de Bruijne te Schferpenisse. De begrooting 1920 werd in ontvangs en uitgaaf vermeerderd met f 404.87 Eervol ontslag werd verleend aan iWf Suurland, als ontvanger van kaai- en har vengelden, sehoonhpuden gemeentehui en als schatter van het vergunningsrecht Aan de stichting ,,Rust- en Vacan'ie berekening onmogelijk wordt. Spi\ acht oord voor gemeente-ambtenaren" werd verlaging nu reeds een slag in de lucht, door het all reden van den beer mr. J. J. Heijse, wórdt als vOorzitte-r van het be stuur van de Arbeidsbeurs gekozen de heer J. Onderdijk met 14 stemmen, de heer P. Koole "kreeg 2 stemmen. Eén stem was blando. Xeekenondérwijzer Her hal in'gsschó-ol. T[ot loaderwijzer in het teekeneó aan de herhjalinjgssfchOol wordt in de plaats van! den eervjol ontslagen onderwijzer A. Pats- senier benoemd de heer P. de, Bree, (on derwijzer aan school B, met 10 stemmen de beer J. v. dt Hulst verkreeg 7 stem men. De voorzitter bad te voren medege deeld, dat de heer J. Meulenberg in ver band met de nieuwe wet als onbevoegde) niet méér voor benoeming jjn aanmer- kin)g' kan komen. S ubsidie ver h oojging B. A Overeenkomstig het voorstel van B. ei NV. werd besloten het subsi-die voor h(e Burgerlijk Anribestuur over "1920 te ver hoogen met f 16.000 en te brengen oj f 83.00CT |t Favusppitienten. De raad' vereenigt zich met het voorstel van B. en W, om het contract met het Bestuur dér Godshuizen aangegaan tot verpleging van aan favus lijdendie kin dleren slechts met écn jaar te verlengen.. Jaarwedde Gymnasium. Aan de (orde is het voortstel van B. en lW om gevolg gevend' aan een schrijven van dien minister vain onderwijs in de jaarwedtileregelinjg van de leeraren aaÓ het Gymnasihm alsnog dé door hem ge- wenschte bepalingen op te nemen. i Aldus wordt z. h, st. en zonder dis cussie besloten. Rust- en Vacantieo-orden. Het voorstel van B. en W„ om afwij zend te beschikken op het verzoek van het college van curatoren om een ge meentelijke bijdrage van de stichting „Rust- en Vacantiiaoordten" van den Ned Bond van gemeenteambtenaren, wordt' vervolgens aangenomen z. h, st. Beschikking onvoorziene 1920. De raad' vereenigt zich met het voor ste! van B. en W„ om tot een fceclrag van 508.45 te beschikken over den post on voorziene uitgaven der begrooting 1920 tot betaling van door de firma Van den Broecke en Jutting geleverdie materialen. Ele-ctriciteitsprijzen G a s p r ij z e n Aan de orde is vervolgens het voorstel lot verlagen der etertrictteitsprijzen met 2i/2 cent van dfö meteropname in Jan. af. en met 5 cent van de meteropneming in Februari af. De heer B.0u de w ijln s e vraagt hoe vloer het vervolg' die verhouding zal zijn tuSschen kolenprijs en electriciteitsprijs. nu er na afschaffing "der distributie geen lojfficfieete kolenprijs meer bestaan zal.. In werkelijkheid; zo-u dé Societé misschien gtoedkooper kolen kunnen krijgen, en spr. vraagt daarom of B. en W, voornemens' zijn dp prijsregeling nader ónder ide oogen te zien. De heer De Veer beantwoordt dteza vraag bevestigend. B;, en W. zijn voorne mens onderhandelingen te beginnen ovör een nieuwe prijsregeling. De heer Corn ei ï.sse acht ook verla ging der gasprijzen wel mogelijk nu de prijzen der k-olen gedaald zijn, en in de. toekomst nog meer zullen dalen. Spr< stelt voor de gasprijzen van de meterop- name in Januari af te verlagetai met 2 Cent per M3. De heer De Veer zegt, dat een ver- lagings voor stel nog niet mogelijk is, om dat dé gasfabriek door de Kodibu met du re kolen is volgestopt, welke niet voor half Februari zullen verbruikt zijn. Niet alleen de kolenprijzen zijn gedaald, maar ook de cokesprijzen zoodat hierdoor alle een bijdrage van f 5 verleend De raad besloot niet toe te treden tof bet werkloosheidsbesluit 1917 Besmettelijke ziekten. Het aantal gevallen van "besmettelijke! ziekten iov©r de week va nl6 tof en me|ti 22 Januari 1921, Ju de pipv&ncie Zeeland, avond (gaf ide Boudsagent lichtbeelden! bedroeg tie zien. Lezingen werden -gehouden dloor, Roodvonk: Aardenburlg 4, Neuten f. den legerpredikant Ruijsch van Dugterehj Diphtheritic: Bióuwersbavten 1, Elker- Bn overste KLontje* Een feest vergadering' A Griaede 1, 's-Heer ArenicNkferke! ,wecd bijgewoond door hóogere militairen De Bibliotheek is aanzienlijk verbe tend en uitgebreid, de leestafel ruim van! dag- en weekbladen voorzien In bet bestuur werden hprkozlen: dei "•oorzitter mr" de Veer, de secretaris {fa, Is. B. Tjebbes en de heer J. A. VertregfJ Ten slotte werd de wensch geuit da+ steeds meegeren zich rekenscli^p zouderi geven van den nuttigen arbeid dezer af- dieeling in de overtuiging dat velen diej zich nu nog onttrekken, mede hunne krachten daaraan zouden geven zeer ten bate van onze jongelingsschrtp De afdeeliug Middelbfurg van Patrimonium hield gisterenavond feeste lijk baar jaarvergadering in d© zaal Bo- güreistraat ,waar de leden van Patrimx»- ffllwm met hitn vróuwen en !)al van gasten 1, Phüliplpjüne 1, Sluis 1, Thjoien "1, We- meldinge 1. waaruit verlies volgen moet, en adviseert met verlaging te wachten. De heer Corn elïSsie meende djat nu reeds een daling vjain 2 cent mogelijk zou zijn, en later een nieuwe daling zou kunnen volgen. De heeren V. d, Weel' en P.aul steu nen het voorstel'. De heer Streefkerk zegt, dat dlö gasprij's reedis te laag was, en de kans be staat dat we nog voor een deficit ko men. Daarotm zou spr, willen afwachten. De heer Adriaanse vraagt of bin nenkort een voorstel tot verlaging van B en W. te wachten kan zijn De heer Dó Veer deelt mede, dat hjjj gaarne in de raadsvergadering van Fe Kruari möt verlagingsvoorstellen zal ko men, doch dit niet met zekerheid zeg gen kan. De heer Onder dijk zou gaarne zien dal B. en W. gemachtigd zouden worden Het voorstel inzake verlaging van elee tricittedtsprijzen wordt z. h 's. aange nomen. I I 1 Tariefsverordelning Electricileit. Vervolgens komt het voorstel Ier tafel tot wijziging van de tariefsverotrfcfening, voor 'de levering van eiectrischen stroon gelijk door ons Zaterdag is meegedeeld De heer Boudewïjnse voor de commissie van financiën vraagt nadere in lichtingen omtrent de overeenstemming tusschen de gemeente en de Société Jüe reikt, welke door den hepr de Veer wen den verstrekt. De heer Boudewijnse (Comm. v. Fin.) acht het te ver gaand, te bepalen dat e'lectricitelt voor elk ander doel dan mechanisch|e arbeid in tarief wordt gelijk gesteld met dat voor licht, een bepaling,, die verder gaat dan de overeenkomst mei de Société eischt. De heer Streefk erk is hjét ten deze -geheel met den bjeer Boudewijnse eéns Ook spreker me©nt dat die bepaling té ver gaat. Spr. acht hiet beter de oude ar ie ven te handhaven en een kolenclausule er aan toe te v,oegen. De prijs voor kracht en warmteinslallaties kleiner dan 3 IC iW. U. zou spreker echter willen zien be paald op 15 cent, in plaats van 10 cent ziooals in het óude tarief was vastge steld. De heer v. Schouweln vraagt,in aansluiting aan de wpordem van dein heei Bciudewijnse, wat bedoeld is met omzei ling in andereh vorm d!an mechanischert arbeid1, en of ook verwarming voor huise lijk gebruik als zoodfanig moet worden beschouwd. De heer De Veer zegt dat overwogen wordt de mogelijkheid het ziekenhuis aan te sluiten volgens kraehttarief. Electrici- teil voor tóhemischen arbeid, eventueeió particuliere therapeutische inrichtingen e. d. zal bes'cho-uwd worden als stroomleve ring voor licht. Overigens is dfe regeling voorloopig. Behoud dér oude prijzen zelfs /net kolen- clausule acht spr. niet gewenscht, even min als invoering dór rabatten reeds nu. Zoo dra zulks miogélijk geacht wordt zul len hieromtrent voorstellen worden ge. daan. Wat dé vraag van den heer v. Schou wen betreft zegt spr. dat verwarming voor huiselijk -gebruik als Iichtverbruik wordt (gerekend. Trouwens dit verbruik is zeer gering. De heer Boude wij n s e stelt voor uit de verordening de bepaling te doen ver vallen dat electriciteit voor omzetting in el'ken andóren vorm dan In mechani- schen arbeid als voor licht gebónkt wordt berekend. De heer De Veer wijst op de veje< moeilijkheden en bezwaren, welk het get velg kunnen zijn van het voorstel-Bou- dewijnse wanneer ook particulieren ©ie©, triciteit gebruiken, voor andere don licht- deeleinden, doch die mtoeplijk als kracht kunnen worden beschouwd!. De heer Streef kfe r k ondfersteimt bet vooretel-BoudóWgnse. Het voorstel-B oudewijnse wordt aangenomen. Tegen slemden alleen de bei de wethouders. Het voorstel B. en W, wordt vervolgens z. h, st. aan'genomen. Beheersverordöning B e d r ij v e n I n s tr u'ctie s. Volgens het gezegde van Dir. DEJL- KER is het lichaam een e&wiimachjtaiek die met vet en koolhydraten) igestoófc# wordt. Ook de menschelijke is aan- sif tage onderhevig. Deze slijtage openibaisuH; zich door een gevoel- van zwakte. Harder stoken, méér smeren met opwekkende! middelen, als alcohol, koffie, thee heijpit niet. Het eenige wat baat, is het lierfsitet'- lender slijtage door verhoogden toievoeir» van eiwit, het materiijaal, waarvan de machinedeelen gebouwd zijn. De toevoer geschiedt, naar het oor deel van meer dan 21.000 artsen, het best dloor het -gebruik van Sanatogen. Sa- natoigen is dtan ook het middel bij uitne mendheid, bij bloedarmoede, zenuwach tigheid, uitputting na ziekten enz., want zooals een van Europa's beroemdste me dici. prof. dr. von Noorden, zegt: „Sanato gen bevordert krachtig de eiwlilaanzet- titag", Sanatogen is bij alle apothekers en drogisten verkrijgbaar in verpakkin- Igen van af f 1.—. (Irtgjez. Med^ '1921, op f 338>651.52 verdeeld ov©r 2170 aanslagen. 1 Ten -slotte werden eenige bezwaar schriften tegen aanslagen in de plaatse lijke directe belasting naar het inkomen dienst 1919—1920 behandeld. Rondvraag. De heer C o 1* n e 1 i s s e merkt op Öat het baden van kinderen van minvermo genden sedert Maart niet meer mogelijk is. Spr. dringt bij B. en \V er op aan, dat voor deze kinderen wederom die gelegen heid zal worden geopend. - De voorzitter zegt toe ^ij herhja- ling daartoe moeite tó zullen -doen De heer v. d" .Weel dringt er op aan, dat publiciteit zat worden gegeven aan- de namen van hen, di© vervalschjte melk in 'Öen handel brengen Spr. hjaal't voor beelden aan van boeren die. onder dit opzicht onverbeterlijk zijn De voorzitter deelt mede, dat de keuring zeer vaak geschiedt Wat de pu blicatie der namen betreft Zal B. en XV. zich tot de gezondlijeidscommissie wen den. De heer Paul deelt mede dat in an dere gemeenten publicatie van h-et ntelk- onderzpek géschiedt, zij fyet zonder ver melding van „geschikt of niet g©sch!ikt" De voorzitter zegt onderzoek ler zake toe. De heer Ton steunt hjet verzoek om publicatie ten zeerste, zoowel in hef belang van afnemers als leveranciers 5faxiat de voorzitter op een desbe treffende vraag van den heer Kuipers een onderzoek had toegezegd naar de mate van brandgevaar, hetwelk zou kun nen gelegen zijn in het uitlaaien van vlam men uit den schoorsteen van de ijzer gieterij, wordt de vergadering -omstreeks 5 uur gesloten AFDEELING MIDDELBURG VAN DEN VRIJZ. DEM. BOND f Gisteren werd in de Werkmanslvereenii'- tgmg een leden vergade ring gehóuden van- den Vrij'z. Dem. Band, afdeeling MickM'- buTg, welke d-oo-r den voorzitter, dén heer Het votoende nunt der a,«enda is de D' N' van Geldercn> werd Ö^upend jAp met -een rede, waarin hij allereerst den al- geme-enen toestand besprak. Spr. meen de te kunnen oonstateeren, dat meer en meer wordt ingezien dat de -overwinnaars financieel mi-oeten helpen om de ver vaststelling der beheersverordening op dé gemeente-bedrijven, alsmede van de in structies van hoofddirecteur en hoofd boekhouder. - D(iheeL A.d,ri.^aKSe wemnenstaten "uit hu.r'idip^toTg op^ie mdonvement, dat het bureau tter Eledtr heffcn werkloosheid, terwijl er nog bedrijven na half zes met meer telefomsclri teiprt is ;lan vel6 m vvoidt vol te bereiken is in geval van storing e. spr vertW)rzaakt door 'de boopers- zeogen to hunne aandacht niet alleen gevolg van het wach- aan het geopperde bezwaar te zullen! ten pp igoedkoo-per worden, maar pok wijden. I ran [onmacht tot koopen. Bij de behandeling van de beheers ver-! Spr heeft zooved vertrouwen in het ordónuig ontstaat een uijvoeng^ debat nuchtere, [gezonde verstand van den Hol- over de vraag of -daarm de hoofdboeJ{-| j^andschen werkman dat hij overtuigd i|S, houder mtdrukkelijk onder den hoofd--dill Mj het vail 1(Kmda]j;n|. gewiRfe directeur ondergeschikt moet worden ver-- hjoewel niet blijmoedig, zal wfillen brengen. GEMEENTERAAD VAN MIDDELBURG Veégödering van 26 Januari. (Vervolg). -I Eervol on tslag onderwijzer. Overeenkomstig diens verzóek werd den gasprijs ook voor de volgende raads- eervol ontslag verleend aan J. ran Houtje zitting te verlagen, als B. en. W. meeneiï als onderwijzer aan schoof G. 11 daartoe te kunnen overgaan. I Eervol ontsta^ De heer de Veer ach,t dit practisch' Gemeente vroed vrouw I onuitvoerbaar in verband met de uR- Eveneens werd ingewilligd het verzoel j gifte van kwilantiën na de meteropname' van mej. A. P. SchefTer—Geijp om eervolvan Februari. ontslag als gemeente-vroedvrouw. i De heer Gorneiis&e ti*ekt zijn voor- Vóiorz. Best Arbeidöb^' stel in verband met de toezegging van Ter vervulling van de vacature öntslaaMj den heer dó Veer 'in. klaard. Ten slotte Wordt hier o® besloten wanneer hij overtuigd is; dat alle andere- onder toevoeging van de bepaling, d.it in .partijen, die bij zijn productie belau|3| eventueel geschil lusschjpn beide ambtena hebben, look hun «offer hebben gebracht, ren door B. en W. wordt beslist J wanneer niet hij alleen zijn loon ziet ver- De heer Paul verkfaart namens zijn! lagen om de anderen lm staat te stellen fractie niet tegen de voor' zettinig. van de[ hun pnevenrettige winst te blijven be- retributie te zullen s'entmen. Spr dringt houden. -Wijzende op de lipóge belastin- echter opafschfaffing daarvan aan, en zégt -.(en en de' uitkómsten van de rijkslfi- dat dienaangaandé een vo-orstel ran zijn! nanciën, wijst spr. er pp, dat de belas- fractie komen zal wanneer zulk een voor- tingopbrengst zal verminderen door stil- stel niet eerlang van "B. en XV. komen stand in den handel, lagere prijzen, eb- mocht. I verpiinderde inkomsten. Een voorstel-B oa sson óm van den' Wijzende óp het steeds gróotfer wor- boekhouder een borgtocht te eischen t-ot dende ambtenaarskórps, mede naar aan een bedrag door B. en W. te bepalen, leiding van het art. in d© Mjdd. Crt. 'djaar- Wordt door B. en W. overgenomen. (over, stelde de lieer Van Gelderen de Na min of meer uitvoerige discussies vraag of wij in Middelburg aan 165 janib- over de verschillende artikelen dér be-jtenaren niet een te veel hebben, en hiji heersverordening en de instructies, wor j wenschte de |gemeenteraadisj[eden (óe, dót den deze in hoofdzaak gelijkluidend aan zij hg- de gemeen teuitgaven strengl zullen j het voorstel van B. en W. met afgemeene letten op de wenschelijkheid e-rvan, iook stemmen vastgesteld. bij kleine ppsten. Inzake de Mlddelburg- Primitïef kohier HO- sche huishoudinjg vroeg spr. iof verplaat- Vastgesfeld wordt ten slotte het pri- simg en modesmiisóeiipig van de gasfa- mitiéf kohier der plaatselijke directe be-,briek niet -gewenscht Sis en votordeelig zal! lasting naai" het inkomen, dienst 1920-i Werden, als zq li^t aan water en spppr*

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1921 | | pagina 1