No. 20. Dinsdag 25 Januapi 1921# 164e Jaargang BINNENLAND. fit Stad en Provincie. BERLIN 0.17 Gemeenschappelijke ervaringen te- 8.— Ged. Staten; mr. A. A. de Veer, Wi. van het Kamerlid' ds. J# W. Kruijt .over ,de waarheid over Rusland." OTi GLAD IJS. jOeveren, F. J. L'. M. van Waesberghe, David Wijnkoop heelt gisterenavond t$ J. G. van Niflrik, leden der Prlotv. Staten.; 91issingen getracht de Scheldekwestie t< I mr. C. Lueasise, lid van de Eerste Kamer; [gebruiken voor politieke agitatie. Dat ia! C. A. van Wpelderen, burgemeester van hem niet erg vlot- afgegaan. Er zou trou-j Vlissingen; J. Huizinga idem van Neuzen; .wens een debat-virtuoos voor no.odig zijn' G. A. Hajenius, idem van Goejs; mr. A,- geweesl om van dat onderwerp ietjs te'j. F. Fokker v. C. v., R. idem van ZiPrik- mlaken,. dat de ingezetenen van deze om-1 zee; J. Es Gleijsteen, Commiandiaint van het geving en zelfs ook van elders, zou kun-] 14e regiment-iinjfanterfjemr. B. iWi. F., non o,pzetlen tegen onze regeering. Zoo'n' Kronenberg, president arrondissement® virtuoos is Wijnkoop niel, en bovendien,'' rechtbank te Middelburg; H. van Oiordt, bleek hij niel voldoende tlijuis in het on-j boofdin.gjenalcur-dSiiecleur van den rijks- derwerp, zoodat hij gister voor zijn doen.'waterstaat in de direcliije Zeeland; J. J. ongewoon mat was. van Steenbergen, directeur der registratie. Hij wist hel ook niet verder te brengen' en domeinen te Middelurg; J. den Heijer, Spr. schetste zijn reis naar Rusland in het vorige jaar en deed tal van bij zonderheden hooren. die z. i, bewijzen, dal het op 'bijna alle gebied in Svojet-Rus land veel beter is dan i;n het vroege Czarenrijk en ook in de nu nog bestaandje kapitalistische landen". Hij ontkende ca tegorisch alle berichten, die door bur ger-journalisten en sociaalpatriotten over Rusland worden verspreid. Ook besprak ds. Kruijt het ook door ons overgenomen bericht uit de „Blij,life Wereld", volgens welk bericht spr. zijn aandeelhouder of mede-eigenaar „yóii dan de bewering, dat de sluiting van de inspecteur der polsterijen en telegrafie Schelde bij den vrede van Munster de] te Middelburg; J. N. Pattist, inspecteur oorzaak van alle ellende is (alsof die. van het lager londerwijs'; J. M. J. Baede', sluiting ook nog maar eenig verband deken in het dekenaat Middelburg;® L. heeft met de kwestie der fyuidige, voor] Biomma, predikant bij de Gere formeerde! handelsvaar! gebjeel vrije Schelde!); er 1 Kerken te Middelburg; S. Mendels, Voor den het betoog dat onze regeering van j ganger der Israëlitische gemeente te Mid- wege bel door h|aar vertegenwoordigdedel burjg; W. Kakebeeke, lid hioofdbestuur belang der uitbuitende kapitalisten, op j Zeauwsche Landbouw-Maa tischappijTh. zettelij'k de Schelde-kwestie onopgelost H de Meester, directeur StiOiomvaar|t-Maat- houd't, de wrijving versterkt en de loodsen' schappij Zeeland; Mr. J. Smit, directeur aan hun lol overlaat. Zijn toehoorders Koninklijke Maatschappij de Schelde; mr. die iets meer van de feiten weten dan hij G. J Sprenger, penningmeester Zeeuwfsich- eullen wel eens de logica gemist hebben j Genootschap der Wetenschappen; mr. J. Eu de Belgen die zijn schampere opmer F. van Deinse, advocaat en proiclureur te kin gen over onze regeering tegen onsMiddelburg, jouden willen gebruiken zullen wel be- merken, dal ze aan zoo'n hulp weinig heb tien. Ze is te ondegelijk. BEPERKING VAN DE HUISINDUSTRIE Maar om die logica en om die Belgen j yioljgens >De Tel_» ligl aan het dep .Was hel onzen communistischien leider) van Arbeid ter indiening gereed een ont- oölc niel te doen. Hij zei aan t slot vam werp, vail wet, houdende nadere bepalin- zijn rede. dal hij die loodsenkweslie ter -,en jer beteugeling van de huisjiindnistijie. sprake bracht, zooals hjij zoo vaak kleine kwesties naar voren haalt, als voorbeeld van de uitingen der groote vraagstukken: huisarbeid in van ons huidige maatschappelijk en Slaat I kundig stelsel. Maar als hij die andere' kwesties dan even oppervlakkig behandelt als hij gisteravond de Schpldekwestie deed! mnscnn» ruvA in dan.. ..is 't nog beschamender dat n er nog zoovelen zijh, die niet door lie "De JjiA ™cldt dat het ^sonlvep frases heen zien, getuige zijn aanhang de zede ijke en maatschappelijke elders gevaren aan bioscoop-voobs'tclhngen ter bonden, de Kamer zeer spoedigi zal be reiken. 1 het Amsterdamseli p re d i kb e ür l e n bl:a adi t 'nu ontkende hij beslist. V Van de gelegenheRi. om te debateeréb werd door niemand gebruik gemaakt. Aan den uitgang werd .gecollecteerd, waarvan de helft is bestemd voor de plaatselijke propaganda en de andere; helft, zal worden afgedragen aan het revo- lulionnair Roode Kruis. Uit Vlissingen. Van onverwachte zijde is een terecht wijzing toegediend aan de „Nation Beige" .te Brussel, die dezer dagen weer eens malligheden vertelde over de moeilijke positie der loodsen te Vlissingen. De ,,Soir", die zich nooit als bijzonder Hollandsch-gezind hjeeft gekenmerkt, komt nu tegen die praatjes op, en verzekert; dat 'de leden van den Belgischen loods- dienst in Vlissingen de beste relaties' OSRAM G.M.B.H. KOM MAN DITG ES ELLSCHAFT Med.) HULP AAN WEENEN. In dank ontvangen door den penning^ meester: A. M., 't Zand, ingezameld op een trouw- hoArwiin f van au «itwom «s ppii peusioeu lu'ijgeu. wiuü. op auuiuiisu'.a.LiKi i - - - feest f 7,66; Burgemeester s-H. Abl£r- Snte te ^klTaan d^ïLeMdenf Sebied zijn de betrekkingen tusschen delteur V6Ae' 'O^rengist van een gehouden einde te maken aan deb to|etnetotenden! i0,0dsCIiensten hartelijker dan ooit' töt het tooopen van nieuwe mstru-i inzameling> f 70.50; Diaken-Boekhouder -m/\m IA/Tiof It <~>f ,r»rr-»i /Ion fill nnrwieialniil -i /-i o i i. n f r\ -1 gekozen de heer H. Klap, en in de va cature van den heer J. Adriaanse, de met Hollandsche families .onderhouden beel dobg d?°®se' Het salaris van den enz in Vlissingen blijven wonen als zi beer, P. Mehefste, directeur, werd ter pensioen krijgen. Ook op administratief, totJfu101°- 0p 'advies valLdm i tpnr \\rG»TYi niP,Clinton 7m mrwnlohiU- AVP.r tiA verisclullende bedrijven, in de sigaren-indus trfe en met waar deer in" wordt oewezen opcenten. Met hét oog pp den financieeleni der Gereformeerde kerk f 2.50 gevonden fnioctoTiirl rlnr xnamü-nillliinirtt virmvl ,rli^ mnll- ii it rnn iT"> »-.*!- A de deelneming van burgemeester en an-'j J^tand der vereenigteg werd de qoai- dere overhelden hij hfet Te Deum pp' tobute met 50 °ent verhi°d3d' en alz,0i0 den verjaardag van Koning Albert. HULDEBLIJK AAN Air. II. J DIJCK- MEESTER. De volgende circulaire is verzonden epn de bruigOmeesters van alle gemeenten! Voorts deelt het Belgisch' inlichtings- bureet van het ministerie .van Buitenland- sche Zaken bet volgende mede Igebracht pp f 1.50. Uit Z u i d-B e v e 1 a n d. Zaterdagavond hield het fanfarekorps „In de pers zijn artikelen verschenen ,,^terpe te Heinkenszand Imar die willen doen gelobten »at er groote Farvengiadermg. Uit het vers teg! ten ten rrteiinn h^r^h.t nLr d, Rei,HrtP% penninighiecster bleek, dat ontvangen wa(^ in de kerkcollecteTwentsche Bank "Am sterdam Kr. 52, Kronenco.upons; A. G. W. te Goes Kr. 45, Kronencoupons BEZUINIGING OP ONDERWIJSGEBIED. ,De Tijd" verneemt, dat de Regeering .worden bied bezutailgjLngen. aan te breng!en.( Maatregelen in dien geest zijn' voorbe reid. in Zeeland Weledellgeboren heer De mededeeling, dal de heer Mr. H. J.. Dijckniecsier aan H. M. Se Koningin zijn ieprVol ontslag had aangevraagd als Hprer :Majesteits Qommissarjs in Zeeland, is lallerweige in de Provindife mei gbopt leedwezen ontvangen. Mr. Dijdkhieester heeft in de jaren van zijn bestuur ge topte, een opén oog eb warm hart te be zitten vtoior te belangen van o-ns gewest?, len heeft bovendien door zijta. persoonlijke tltrrziU?%Sntee ^ni«ET CREDIET VOOR DUm.CHLAND, Het kamt ons voor, dit er alle aanlei-j Naar'het „Handbl verneemt zal mr. flinlgi bestaat, den scheidenden landvoogidjJ "V Everwijn a^miStrat^aan hm een blijk te geven Woezepr zijn arbeid «terje vgn Landbouw, Nijverheid en ,J j H.nmSe.l rht> - hetrekkmiji ne«rleJn]olRll inlml in het belang der Pnovmcte gewaardeerd,. den wenk ter harte heeft gepoimen, haar tijdens de debatten over de onderwijlzeijs'r salarissen in de Tweede Kamer door de recliterzijte gegeven, pis óp .onderwijisgie- STUKKEN VOOR DEN GEBEENTE- RAAD VAN VLISSINGEN. Dpor B. en W.. wordt voorgesteld .aan j den heer W. N. A. F. K H. van Baker- f 186.05 en uitgegeven f 151,50, gfoedij^em eervol ontslag te verleenen aks otn- sHoit f 35.15. Vijf nieuwe werkende leL i derwijzer aan school A en leeraar .aan de den werden gei^l-alleenl Wegens zeerb. A. S. en de A v H en aan den heer C groote financieele moe^ijkhieideri bij het Machielse en vrouw "als binnenvader en korps werd beslo.ten lijsten te doen cir-binnenmo-eder fu "het burgferweeshuljlsl. .ting alleen in de verbeelding van tekete culeei1f f°,orh de fmef^ pm- d<T V'Wsteld wordt de heerdr A. Sta- Harivtedc^Tiriiverc bestaat" wijze te trachten de schulden, welke de verman te herbenoemen als lid der öoim- vereeniglilnig mo.g1 bezjt, af te doen, de mu- misisie vtoior de zeemans- en visschersS- ziektent op te verven en enkele nieuwe j beurs. Vjaor te benoeming! van een regen- instrumenten aan te schaffen. Om deze, Vian het Burjger Weeshuis wprden gisting heerschjt onder de Belgische en dë Nederlandsche loodsen te Vlissingen; de Belgische loodsen zouden zelfs door de bevolking vijandelijk behandeld, zijn ge- Ambtelijk wordt bevestigd dat die gis- ZWEDEN EN NEDERLAND. Zweden dat tot nu toe één gezant liad voor Nederland en België, zal een afzon derlijke gezant benoemen voor Neder land. zijh persoonlijke omgang op prijiS gjesteld werd. Wij houden ons overtuigd, dat te Zeeuwen zonder onderscheid van rang stand, van godsdienst lof richting; gaarne 0e gelegenheid zullen aangrijpen, iotm mr.. iDijcikmeester van hunne gevoelens te djoeni Wijken. Een Provinciaal huldeblijk zaj' öjaanaan ui ling moeten geven! .Vei- Lriouwende, dat het denkheeLd U sympathiek zal zijn, roepen wg Uwe me dewerking fot verwezenlijking daarvan (in. Met gerustheid Laten wij aan U lover, pp welke wijze U de ingezetenen, vpin Uwe |g|elnieente lei" méde in kennis wilt stellen ei) hen tot het ge vein van bijdragen wilt jofpwekkien. Aïioigenaam zial het jons evenwel Ctait 'bet in Uwe [gemeente bijeengjebi'a. tloifcaal bedrag "Vóór 26 Februari a.s. (overgemaakt aan bet adres van onzen ninlglmeestei". Daarbij zullen wij' Handel, die; betrekking nee(rliejg|gjen oml op te treden als regeeringsloornmissa- ris voor Ijót aan Duitschland verleend^ crediet. mStAi noodzakelijke uifglaven te kunnen doen, aanbevolen ntevr. W'. F. van Ockenbung^- ui 1?* noodig zijn dat flinke bedtagje® op v. d. Harst, aftredend en mejuffrouw 'Bi, van der Beike Callenfels. Vpor de benoeming van hoofden der scholen E 1 en 1 2 luiden de voor drachten resp. als vplgtA. dc Mol, J. Q. DE I./AVFZEN DUITSCHE KEIZER. het „B. T. A." iuit Parijs s(cint', heeft Jtet Nederiajnds-cllie gezantschap Ha- vas terzioeht, geruchten over de ontdek ten dioenmenten' betreffende den ex- kei#r, tegen te spreken. zijl Uit W.alcherea, Zaterdag 22 Januari werd. door dei schietvereeniging „Marnix van gonde te S o u b u g liaar tienjarig be lijsten wioixten iui3!eteekend. Besloten staan herdacht in de prachtjg versiei'dewer^ pm voor het gebruik van het too- zaal van d,en heer Verburg te W. Souburg. neej^ v.'at tot lieden ghatis in briSükleen aan Door den voorzitter werd de gescliie i andere ver'eenigïngleh werd afgestaan, uljcla denis der vereeniging in deze 10 jaar m'; vaiiaf heden f 12.50 per keer te rekenen Brand D Kwaak allen teVlissitteèneii herinnering gebrachj en werd "er op ge-, De voorzitter dieelde nojg| mede, dat zichjM. M.' Franke, Rotterdam, T. Htesjelius, wezen, dat niettegenslaan.de de moeilijk-, waarschijnlijk na P.asichen eien aantal te-Middelburg, J Butüer, Rotterdam neden gedurende de oorlogSjmen onder mes en heereil uit W,olpiiaart,sdijk be, In verhand met een paar opmerkingen vonden de vereeniging is bhjven bestaan-s.chiMiaar zullen stellen |om ten bate vah]van Ged. staten over het in te vergtee- ,en thans 5 eereled(en. 43 donateurs enihet fanfareclorps alhter een Concert te rinö vaa 31 December j.l. vastgesteld, der Mi den'5*"""' iteü ~r' W tiierna had üe Mtreuang der hij j stellen B w, W_,|F te Vrijdaglavjond gaf de zangverecnigiing|dat niet ieder jaar een vijfde deel dier „Crescendo te Kruining)en ionder teregenten aftreedt, maar daar het getal 11 rectie van dien heer F. J. A. L \islsier, een. te lezen telken j.are treden 2 lof 3 uitvoering ,op te bovenzaal van Hotel Kor leden af volgens op te maken rioostei-. Bo- renbeurs te Kruiniingen. Een achttal lie!- j vendien wordt voorgesteld dat werken deren werden ten gehjoiore gebracht op «jf leveranttes, die meer dan f 500 be zeer verdienstelijke wijize. Het nOlg jeug- drajgen, openbaar moeten worden aan- door A. Lasoe een zilveren horlpgeketting dig gezelschap hêeft zich londer le&djng besteed, tenzij Ged. Staten in bijzonder^ en dooi Melis een gouden .dasspeld. van zijn ijtverigen. bekwamen directeur gevallen in het belang der insteüüiiö cLaar- Hierna deelde de voorzitter mede door; j veel geoefend en kan het zeker bij' ge-jvan ontheffing verleden vertrek naar elders te moeten bedankep i zette oefening aijofgl ver brengen. Door regenten van het Gasthuis is dé gehouden schietwedstrijd behaalde prij zen plaats: een zilv. med. aan H. B' Bou man; een zilv. med. aan J. van de Broeke en een sigarenkoker aan Barentsen, al len in de eerste afdeeling. In de tweede afdeeling waren de prij zen toehaald door P. Boone e©n zilv. med! en droeg hij li(et voorzitterschap over i Evenals ten vorigen jare, gaf het str.ijk- aan den heer H. B. Bouman* Deze bracbjt orkest, gevormd uit mannelijken leden der de voorzitter dank voor de tjo't hem ge- j zang'vereeniging (uitmuntend uitgevoerde sproken woorden en voor het vele door! nummers muziek, ditmaal t]ot 11 leden hem voor de vereeniging gedaan. Als aan-aangevuld door eemige krachten van het denken werd hem een foto van bet te- j vroegter bestaande strijkorkest ApolLo. Zooi huur overhandigd. Aan mej. Crijnseö kwam het dan ook, dat een stuk als de werd een prachtig bloemstuk ter bland Calif van Bagdad, gedirfigeerd door den gesteld. De voorzitter zegt het bestuur, heer J. van Dijtoe, het glanspunt vormde De nieuwe Commiss.aris der Koningin. Overeenkomstig te in een deel van en de leden 'dank voor deze verrassing' van het programma. En niet minder sloe- hem aangeboden, ein de foto zal Idpfor lijêm! gen in de beide toueelstukjeis i|a één in zijn woonkamer een gedachtenis zijnbedrijfIjverzucht en De nieuwe meid: onze vorige oplage opgenomen aankón- tne' diging, tevat de Staatscourant van giste- unarm zuneu. wjj rr 1 o—J i tontvanuón een nauwkeurige duitelij/ge-j ren de meeideelmg dat bij Kon. besluit j aan de vereeniging'en hare leden. door leden der zanglverefefnilgtelg ges peel dj r, n 1 'Jiron 99 Tonnori 1 Q91 nn f* mei' "in rran rit TA flnTviAP tt-O*./-] cïzxy»* Uioorim ic'öp xmirt A-a. rnae ntiimif aaO. Urvirr isfcibreven ópgaaf van de inamen der #veri^ (ztonder vermelding van ieders g;W, gle- liahgisctiikt naai" het alphabet, ten rfMe al fleze namen te kunpen opneineu/ixi een, blij het huldeblijk te voegen albiurf Voorts zullen wij daarbij' tegfemioet ziei/een op gaaf van de dotor U voor dez'Y zhak ge dane uitgaven wel'ke U zullen wfordenl vergood De luitvjoerente rótomislslijé; J. H. Blutn, lid yan Ged. staten, voorzitterH. J. Gj Hartman, Griffier, secretaris.; mr. F. .T, Sprengjer, lid van Ged. Staten, pertning^ meester; J. A. van Rompu, lid van Gedj, ■Staten; H. Wy 'Q,. van Bieyswijk Ris van 22 Januari 1921 no. 56 met ingang] van 1 Mei 1921- benoemd is tot Commis saris der Koningin in Zeeland jhr. mr. J. \V. Quarles van Ufford, griffier der Sla,- jten van Overijssel. Naar wij vernemen is de benoemiSe geboren in 1882, en tius 38 of 39 jaar. oud. Hij promoveerde in 1906 aan de uni versiteit te Leidten, en werd ifa 1909 benoemd tot comtaies-redacteur aan de gemeente-secretarie te Rotterdam. Door twee jonge dames werd denwaarin vier van te zes nibotit een toio- ouden en den nieuwen voorzitter beiden neelnol hadden vervuld, een krans aangeboden. Het slot vormde de comisiche scène: Beide heeren betuigden beervoor hun De zilveren bruiloft, waarmee de lachlust dank. Door daverend .applaus gaven de veie aanwezigen blijk van hunne belangstel Ü'ng. Het verdere van den avond werd 'gevuldl van het publiek werd [gewekt. Uit Schouwen-D uive 1 and. Te Zierikzee is men Maandag be- t 1 igonnen een dfeel' dier notg in de nabijfde Val door een orkest van den heer Broek-, Dower Me" te- inan Hn«or het oovoeren vain Me klucM oesiranae rjno- ,,Liower i_.asu De ito'Ha u»in0 R^muei" rWrppnnMf vindende lading Apotlonariswater over te Reeds het volgend jaar ging hij naar „Uit de kleine Republiek", door een paar ^nue tlaüf waarna ,etracht /al Zwolle als commies ter Provinciale Grif- goedgekozen voordrachten, en tol; slot fie van. Overijssel; tater werd hij' daar' door een waardig lableau. De oud-v.qorz. worden het sch?P 111 den no1 blJ de Val hoofdcomlnies en referendaris, en 22 No i bracht allen dank die hadden me doge vice-admiraal, commandant der Marine in' vember 1917 werd hij benoemd tot grif-| werkt tot het slagen van dil feest. Zeeland; dr. G. J. Weijland, vjoorzitter fier van de Provinciale Staten van dat? gewest. De benoemde behoort in politiek op zicht, tot d e rechterzijdenaar onze zegs mhn meende, is hij Christelijk-Historisch. vjajn de Synode dei" Ned. Herv. Kerk eu ,sedr. van hel Ppov. IkOikbestuur in Zee- Hand; P- Diunon Tak, l)urtenie®ster van .Middelburg; Jos. Raalte, voorzittel" vlan de Kamer van Koophandel en fabrie ken te Vlissingen; A. van der Wpijte, lid dier Staten van Zeeland. De Overige leden ter oomrnlsSip zijh: TJit Midkielbutg. In een door erin 150-tal' personen, bezochte openbare vergadering uifgaajn.de Vrijda0avfond hield de muziekveree- niging „Oe,fenithg; ua don Arbeid" te N. en St. JOosland haar jaarvergadering Uit het verslag van den pcnniingmeestiei" bleek, dat over 1920 ontvangen was te krijgen, aldaar foortoopig te dichtéa en te.n op te 'sleepen naar te werf al daar. Als het schelp daar hersteld is, hoopt men de lading weer te kunnen innemcr en naar de plaats van bestemming ft brengen. vraag gedaan boe art. 5 van het tarief der klosten van opnemiinjgl en verpleging] moet worden opgevat, inzonderheid de woorden„Geneeskundige hulp eb genees middelen zijn in de verpl eegikps ten begre pen, tenzij, uit anderen hoofde, ter be- porteelinig van regenten, daarin is voor zien." Regenten meenen dat dit 10. a'. slaaf op ziekenofndlspatienteb, d[iie uit da|t tonte [gleneeskundigje hulp fen geWeeStniddelen krijgen. Daarentegen meenen de gpmiees- heeren, dr. Duyvis en dr. Staverman, dat bedioeld is, dat derden te gieneefsjmnldiige en chirurgische behandeling boven het geldend tarief afzonderlijk miogen faono- reer&n ten bate van deb gemeeutegó-n ék- heer en van den chirurg'. B. en W. zijn van meeninjg!, dat de woorden van het artikel tegen dit laatste gteen bezwaar inbonden en stellen voor in dien gieest aan regenten te rapportee- ren. 1 In verband met de overbrenging van het Burgier Weeshuis uit het pand aan de Badhuisstraat naar dat in de Coosje Bus- kenss'traat stelten B. en W. Vopr het oude gebouw in hel bezit 'te lajten van het Weeshuis, en dat de regenten het gebouw op de meest productieve wijze zullen ex- ptoiteeren, zonder bij het verhuren pf in gebruik geven van het gebouw uit het oog te verliezen de taak der gemeente, 1 welke zij op sociaal gebied heeft te ver- vi*».. mui.-ujso" ««o lieer S. van Trigt, opziditer aan Vullen. Bovendien stdleb zij vpor het f 239.90. terwijl' Was uitgegeven f 243,26 de JS^.meente-jgiasfabriek te Zi rikadp «ebouw aan de Cposje Busjkenstraat te zpodat er een tekort was van f 3.36. Alls) Van S0,5" j verhuren aan het Weeshuis vpor f 800 jhr. mr. E. A. O. de Casembrpotgmir. Pj, vian de afdteelinig Middelburg der Diieleman en P. F. Fruijtier, ledeu vab^ Com'munistische partij sprak gisteravond bestuurlslid wei-d herkozen de heer A. van! Hioute, voorzitter. Ib de plaats van het' aftredend lid ide heer J. Verschiiere, werd! fabriek te Leidien. I per jaar, terwijl de puderhoiudsko^iteun tejni Laste «lei" gtetneentg blijven. B. en W. stellen vpor aan de verelefai-l

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1921 | | pagina 1