LUX Hoe het komt 19. 164e Jaargang BINNENLAND. Foor land pa sla Uit. ft» Pro^ineïiR thans kunt u leéren hoe Voor altijd te vermijden Wol verschilt geheel van alle ander© 'weefsels, in de keuze van Uw zeeppre-; paraat en in Uw behandeling van hef igoed ligt het geheim van het welslageiv van het wasschen Uwer wollen stoffenJ De gevoeligheid van wollen weefsels voor alkali, en voor temperatuursvep» anderingen, alsook boenen, zijn de oof* «aken van het kampen. rij Doet wol volstrekt niet krimpen murr öostenrijk-hongaruë. Maandag 24 Januari 1921» HIDDELBURGSCHE COURANT ÜNïMBECIJFEKN VAN GROOTHANDEiLS- rWIZKN IN NEDERLAND. Hpt centraal bureau vfoipride statijstijeSs Sat Uwms de indexcijfers vpor December, X920 en vlooi* bet jaar 1920 beeft vas't- j^sleia, deelt mede, dat de dalende rich- -welke de algemeene prijsbeweging eenjy© maanden gelèdetn} is' jingésfageh! rich voortgezet heeft. Al/jji Index- Vjojedi|ngs- v Cijfer middelen (49" art.) (31 art) 19.01—1910 100 100 1911 116 1T'7 1912 130 120 1913 114 112 1944 121 122 ï'öir» 170 171' '1916 '266 ae3 19117 540 319 19.18 454 338 1919 349 333 3 920 325 290 Dtt gemiddelde vïojoi* het atigeloopec jaai weid verkregen dioor de- volgende maand eSjfiej-s JaOuari 334 296 ftebruari 329 285 Maan 331 283 April 338 291 fttei 339 293 Jupi 339 301 Juji 343 3017 Angus l us 330 297 September 328 292 Odfoher 323 290 tSipivemher r 2917 283 Dece'mbter 266 259 BescliiOiuwt men de artikeien afzonder- Boedapeater - Banken. Het zjou in zes! dit Zeeuwsch kroonjaar met een feeste- maandelijksche termijnen worden afbe j lijke uitvoering herdenken, waarbij zij' iaald, aanvangende 1 Nov. '20. De oor- J hoopt op den ooloit ontbeerden steun van Spronkelijk met een groep Nederland-1 de Middelburgers. sclie bankinstellingen gesloten 'overeen j Het programma bjood 10 verschillende komst werd later, na oprichting van do» nummers gymnastiek, voor de dames, de dan valt op te merken, dat in De oernber 1920 all©eto de artikelen thee, laïdofapl, schapen vleelsicTi en petrpfeum! ftuuridler waren dan in November. Eeh meeir of minder belangrijke p'riisdalinig iobdjepiplnigen tjajrw© (van 256 pp 207), pojggb (264— !220), [gerst (263-231), haver (229-189), ©ijlst (470—402), macaroni (228—197), erw ten (183-153), lijnolie (263-212); «nikler (592—521), varkensvie&sdi (320— 287), zialm (327-192), eieren (573-439) klaas (307—258); nujwe katoen (298—230), vlas (385— i288), hjOiut (403—382). paarflehniden (11701 —141), runderhuiden (257—211); steenkolen (616—515), T-ijzer (328- 243), terpentijn (305—224), en hars (474 —316). D,e Overige artikelen daalden ,in min der© male ipf bleven in prijs gelijk. KM) LDONEN IN DiE TYPOGRAFIE, Doordat Zaterdag het gesprokene per intercommunale telefoon zeer slecht ver fltaanhaar was, kon slechts een deel van toet bericht over de typografen] o-oneb worden opgenomen, wat zeer jammer twas, daar in het laatste deel van het fate- richt een belangrijke beperking Jag van' de, beslissing in het eerste 'deel. Zooals wij meldden werd mei negen (tegen acht stemmen beslist*, dat de toe- «Stand van het bedrijf, zelfs in aanmer- kingygenomen de bezwaren, die o, phet' king genomen de bezwaren, die op heli o,ogenblik aan een loonsverhjo(oiging zijn Vertoonden, niet zoodanig ,is, dat elke loonsverhooging' mjoeft worden afgewezen Daarna werd en dat bleef in de tele toon steken met algemoene stemmen' jN. U. M., door dit lichaam overgenomen^ Er werd echter moeilijkheid veroor zaakt door de bij- het vredesverdrag voor geschreven liquidatie van de Oosten- rijksch-Rongaarschje Bank, waarvoor de Commission des Reparations,' drie liquida^ Iteuren heeft benoemd. Maar na een con ferentie werd 1 Nov. de eerste 4 mil- Lioen prompt betaald, en zelfs was dei 'N. U. M. 'bereid, in vervolg op Vroegere besprekingen om, na afbetaling van 62 pet, de overige 38 pet voor zeer lan gen tijd onder haai* medezeggenschap ter beschikking van de Oostenrijksehfe en H ongaarsclie credietinstellingen te doen blij ven voor hulp aan landbouw en in dustrie. Bovendien liet de N. U. M. één miliioen vallen. Maar toen kwam de Commission des Reparation), tusschenbeide. De vr&desbe- palingen over het aandeel dat de nu af gescheiden Staten van de oude Domau- ïnonarchie lijebben op het actief van de O.-H. Bank, legt de Commissie zoo üit, dat daaronder begrepen zij'n alle eigen dommen van die bank op 't tijdstip ider liquidatie. Daarentegen zij'n de bestuur ders der bank, en de regieringen van Oostenrijk en van Hongarije van meening dat onder dat actief mioet begrepen wor den hel netto-actief, d. w. z hjet actief nadat de handels-schjulden dier bank daaruit zullen zijn voldaan. Dit laatste klemt, voor de N. U. M.- vordering te sterker omdat die m 1917 geleverde levensmiddelen over het ge heele Donau-rijk zijn opgebruikt, zoodat ook de huidige erfstaten daarvan pro fileerden. De Commision des Réparations achtte zich niet gebonden door de overeen komst die de liquidateuren van de O.-H. heeren, de meisjes en de jongens. Dat er goed gewerkt werd zegt de reputatie van .de ver. i*eeds, Wel bleek meermalen,, dat vele nieuwe leden deelnamen, die nog wat zwak zijn, maar ook dit zal onder de 'beproefde leiding van den heer J. Bgfl spoedig niet meer merkbaar zijn. De heer MazUre brachjt groptendeels oudé tekende "rythmischje oefeningen, ietsi nieuws daarbij' is, dat sommige liederen; door de turnsters worden medegezpngen Hel was wfeer een goed geslaagdten, avond, welke met een zeer geanimeerd bal tot in de kleine uurtjes werd be sloten. De gropile zaal van het Sch/uttfers-l hot was Zaterdagavond zeer goed bezet,* toe de fieMadigneids-voorsteiIing wérd gegeven ten 'bate van het sub-comité Mid delburg ter verzorging van het Oostein- rijksch arbeiderskind in Nederland. De voorzitter van dat comité de lieer J. J. K o r e n h b f, heette de aanwezigen welkom en deelde mede, dat zoowel zaaji als verlichting, muziek en alle verdere medewerking gratis werd gegeven, terwijl' door een limonadei'abrikant vopr de' Oostenrijksche kinderen en de medewer kende kleinen gratis limonade was aan geboden. Voor deze medewerking van zolo vele zijden bracht spreker dank. Nadat de „Kleine Stem'' op haar be kend verdienstelijk^ Wijze een tweetal nummers had doen hjooren, werd een! aardig 'blijspel „Buren" opgevoerd, waar-I - VA voor de vertolkers zeker een woord van lof toekomt. Voor de pauze kwam nog een der hier verpleegde Oostenrijksche meisjes op het tooneel en zong de „Lorelei", waarna zij nog een stukje proza ten beste gaf. bank hadden aangegaan ter afbetaling' Deze beide mei lieve slem voorgedragen; van de maandelijksche termijnen van dej stukjes lokten een langdurig applaus uil. N. U. M* Na onderhandeling verklaarde) Na de pauze werd door de „Kleine dat lichaam genoegen te nemen met 'da'dé-s Slem" opgevoerd de operette „Assche- l'ijke betaling van 62 pet, van haai* inmid j poester", waarin goede zang, passend de dels tot 16 miliioen gereduceerde vor-jj com lief en fraaie costumes een aardig' ge dering. De Commission bood echter heel vormen, dal vodral voior de jeugd, slechts 7 miliioen aan! Dit werd gewei gerd, En toen zij'n de partijen uit el kaar gegaan Er wordt nog uitdrukkelijks op gewe zen dal de N. U. M geen strijd voert tegen Oostenrijk óf Hongarije, noch tegen de O.-H.-Bank' 'Evenals blij het vorige bezoek der afgevaardigden aan Weenen werd hun ook ditmaal herhaaldelijk ver zekerd, dat de beide regeeringengelijk ook het oude bestuur der O.-H.-Bank, vol komen op hun li|and zijto en niets liever zouden wensehen dan 'dat zij hjet haar toekomende ten volte zoude ontvangen doch dat slechts dé Gommission des Ré parations in jh aar in terpre tearing van het Vredesverdrag die betaling belet Ook een der liquidafteuren der O.-H.- Bank, de heer Whatman (Amerikaan) ver klaarde aan een der afgevaardigden, did, had hjet aan hem gelegen, 'de N. U. M. het haar toekomende reeds lang zou heb hen ontvangen. Hij wenschte dan ook nief langer aan de liquidatie als ondergeschik te der Commission des Réparations werk zaam te blijven en zou nog dezelfde week zijn taak opgeven en naar Amerike vér- trekken. Vanwege de N. U. M. werd er de aan die het sprookje nog hjfet best kent; een Waar genot is. In alle o pzichten was tyet een goed DE LEVER'S ZEEPMAATSCHAPPJJ^ Vlaardingen. f Fabrikantevan Sanlig&t Zeept' (Injgjeiz. Med.) bericht dal een veertien dagen geledenj de heer de Gruiter wel dégelijk zich voor,] het bestuur der kiesver. te veranttwooirden! heeft gehad, en dat dit geen bevredigend resultaat had, zoodat h(et bestuur, meg slaagde avond en zal het de kas van hjet; tet oog op een paar stemmingen in de K4 n 4a x—L I !ldlélp rHairicirorrfiaiHiO'n'nlrtlon .rllÉNn Hnnu /In subcomité, dat met het tweede transport weer 39 kinderen verwacht, er ook zeker wel bij varen. Met een door zeer velen mödelgémaakt faal, wacrhij o.a. een serpeptinewals met daaraan verbonden prijzen zeer in den smaak viel, werd de avond besloten. Het personeel van de Meelfabriek N.V. de Nederlandsclie Bakkerij" alhier aan hetwelk gezamenlijk ontslag' was aan- Igbzegü tegen Zaterdag j.l., is heden weer zoo gloed als volledig' aan 't werk gegaan. Na een qonferentie vaW de directjiie mejt afgevaardigden van het pers|oneel is het' laatste raadsvergaderingen, den heer de Gruiter vroeg te bedanken als raadslid Daarvan 'is echter nog riiets gebleken - Ziaterdaigjaviond deed dte muziekver- eenigjmg1 Arne's Genjoegjen te A mem lei den een rpndglapig dioor de gemeente ter gelegenheid van de 50-jarig|e echtvereé-i nijging' van den heer J. de Nooijer. Vioor de woniagi van het feestpaar werdeinj enlke- le nummers gegeven, waarop' de muziek londer het spelen van een luis tig marschje weder naar de schiopl mardheerde. N,aar wij vernemen is look aan de! Per doof.je 25 cent, Per tube 50 cent. «frysay-a «kassas Antiseptisch. Economisch. (Ingez. Mesd.) (ontslajg ingetrokken. Ret werk is hervat kinderen van wijlen den heer L. v. Bel-i (Ingezonden MédedeeHngg iop de vo-orwaai-den, zo-oa'ls die ook te \ioren bestonden. Dit IW. a S c h e r e n. De storm der laatste dagten heeft een der prachtige buitenplaatsen te S e- r o o^ s k e r k e uilg|ed|0|Ofd De arduinstee- nenploprt n.l., welke bij' den straatweg stond aan eten inigang vlaa den we,g, wel- besloten, dat Be verlwgiii(j aal bestaar ,lo« ''esfigd' '"J* l"P?di°g ia tegemoetkoming ia den onteer TÏSÏÏÏÏ achterstond en wel een uitkeering var 66 gulden in 'de gCmeentekLassen 1, 2 ei dacht der Commission* des Reparation-, 'kenaar devnoeigére buitenplaats (nu hof- stede) t Huis Om, leidt, as ioim|gtewaadd. D.e poort was in fle laatste jaren in een slechten toestand en zal daarpm niet meer credieten op langen termijn ten behoeve van landbouw en yidustrie aan Oostenrijk Worden opgebouwd. In 1914 was zij ver ben van 24 gulden in de gemeentektasséh' 8- J TuT 14 lot 7, aan lederen werknemer, die ate Commission anrivpordde, dal dit voor gezel mdet worden beschouwd, waaron £aar ffeen ReWlcM 111 de SChaal IegSeU onder begrepen de liulpvakarbeiders me on Vb van het loon van 'den gezel, zulks on der bepaling; Hat het bedrag iu drie ge gelijke tweemaandeiijksche termijnen oj den laat sten betaaldag vian Februari 'April en Juni zal uitbeta.id worden, er dat het den werkgevers vrij' staaf), ir overleg mét hun personeel, hjet bedrag ineens of in kortere termijnen uit tie keeren. BIJ »E SIGARENMAKERS Door die régeerinlg ingesteld' een eéo trate commissie van' advies inzake on- éérsteuning van „uitgetrokken" sigaren- toakers. en Hongarije beschikbaar te stellen. De tó^t geweest aan een Belgischen heer doch dopr den oorlog grngi de kpopi m©t dioior. Op de p|oprt, waaraan het ijzeren hek lontbrak, stonden de woorden 'tHui;s Om, de eenigszins zonderlinge naam van de prachtige buitenplaats \an pl.m. 1630, geslicht 'door den héér Johannes de Knuijt, die als bürgemee|siter van Middel burg, als afgevaardigde vpor Zeeland naar de Algémeene Staren en als represen tant tof vertegenwoordiger van den Prins Moge dit laatste het) geval zijn, van een Nederlandsch standpunt mag hjet ze ker worden betreurd dat aan de N. U. M de gelegenheid dreigt ontnomen te wer den, die in Oostenrijk en Hongarije zoo' •werd op prijs gesteld, oln ïiie beide lan den met credieten te helpen. Ook voor Nederland zou daarin een .groot belang) T,, c, r. -U .7 ran Oranej als Eerste Edele ter Statea- riln ge egen g. r j verjgadering van Zeeland eein zeer grooté den aard der zaak in Irabr tegewwomdi-1^ hieden^ heeft ^eeld. gen vorm van crisishchaam daarvoor niet De h De Knüiit overleed den 6 Dee t„»r lijve» doch »e„: zoude als een uitsluitend voor dat doef - - zen te A r n emu i d e n, die 'dppr een mijn zoo noodlottig aan zijp eind kwam, f tV dpor de Epgelsche regeering een bedragZ®euwsch-Vlaanderen WW« Ka van f 3000 geschonken. i Zaterdag had te G rioede [op 'de vlasfabriek een emsitijg! pngteluk jpfcaats. - Dp, het strand te Zp,ujt©lande ip De zoon van J. Rissteeuw '|gtea*aakte met Zaterdajg aangespoeld een Enigelische mijnrzhn arm in de zwenjgéllmachinewelk li- die nog' denzelfden dag is gedemonijeerd,, i chaamsdeel ernstig verminkt werd. en naar Vlissiulgen. zal worden overge bracht. O Uit Z uid-B e ve 1 a nd. Zaterdagavond hield de werklieden- eieeniging E. M, M. be Wo l f aa it t s dijk haar jaarlrjksche algemeene vei*- jglaiderinig. welke vergadering werd ge leid 'door den vice-voorzitter P. Schrier djaar M. Kloosterman in de laatste be- stuursvergad|ering als lid van het bestuur had bedankt. De rekening' sloot met een batig saldo vlan f 156, welke voor een groot deel op de Rijkspostspaarbank zijn geplaatst. Als bestuursleden werden gekozen J. Han- newijk en A. vain Loo en herkozen F, S. Millions. Op verzoek dér verjgadering lel de M. Kloosterman zicli weer beschikbaar als lid ran het bestuur, na vooraf te hebban uiteengezet wat de redénqn tof. het bé- dan'ken waren geweest. Door éen der aanwezigen werd Jé in- «ET N*. u. flt-CREDIET AAN Eén der drie afgevaardigden van d< J Uit Middelburg. menburjg. Te Ritthem heeft bij'dé hpifstedd door -de slagers groote winsten worden Ter Linde OjOik ieen dergelijke poort ge- j gemaakt, staan, waarpan zelfs no;g e©n mooi gé- De brand in den Oranjepolder te Biervliet is Vrijdagmorgen ontstaan door omverwerping van een stallantaarn. Bijna de geheel© rinliipud van 'de graan schuur ging verloren. De beide fietsen kleeding en zakgeld der knechts zijn een prooi der valmmen geworden, evenals een tas tarwe en een dito vlas. 1 Vijf paarden en drie runderen zijn be zweken door het vuur, wijl deze dieren ofschoon direct losgesneden, weigerden hun gevaarlijke verblijfplaats te verlaten. In 1886, in 1894 en nu in 1921 is de hoeve in de a self geiegid. Dezer dagen had,' de bewoner-eigenaar de hoeve onderhjands verkocht. Zij' is onvoldoende verzekerd. Om half drie 's namiddags, toen het gebouw nog in laaie stond, geraakte de Biervlietsche spuit' wellicht door te groote inspanning, on klaar en werd de hulp van IJzemdïjke's spuit ingeroepen. KERKNIEUWS. smeed ijzeren hek was. Dpcfa in '1912 is alles door den eigenaar, jammer ge noeg, verkocht om ergens i-n het bui- w tt g -oo.-- 5 Vrijdagavond gaf Voor een overvolle tenland toegang te lgevén aan een vill|a: in. u. ai. Qie in Weenen over de regeling zaal van het Sch|uttershof de gymnastiek Van het crediet aan Oostenrijk en Hon j en Schermvereeniging „Medioburgum"a 1 garije heblien onderhandeld, heeft aai J hier hpar jaarlijksche uitvoering Zondag j.l. nam Ds. G. de Wijk te Zo.utelande voor een stampvolle kerk De konimies 2de kl G. J Jansen te afscheid van de Ned. Herv. Kerk aldaar, Hans weert is niet ingang van 1 Fe- j sprekende naar aanleiding van Rom. 15*. 13 bruari a s. verplaatst naar Rotterdam Den naar Kamperland yertrekkeWden pre- oidikant weixl toegézonigen psalm 121 4, Uit Tholen. terwijl hij werd toegesproken door den Te 0 ud-Vloissemee r is de heer donsulent Ds. Reus nameinis den ring en Den 27en December publiceerden - I I-rj—-jo wd bericht volgens t welk de anli-iSliglgers, ambtenaar bij den Raad ran Ai*-'kerkeraad. Van de ringpre'dikantein°wa- jde N. R. Ct een uitvoerig© uiteenzetting) De 'bloei der vereeniging bleek direct rev. Kiesvéreeniging te Ar nem uïden) beid te Goes, lopjgétoeden - met een lezing ren aanwezig Ds. Reus van Weslkapellb, gegeven der kwestie. j bij de opening, toen een honderdflal der het raadslid A. de Gruiter ter vérant' jpver vrijwilligfe ouderdomsverzekeriiug, #n Ds. Kioenetsoop van Biggékerke en Djs. Zij 'betreft een Crediet van 24 mil j ongeveer 120leden én adspiranten op het woording zou hebben geroepen. Van den wel pp verzoek van het bestuur der Chr. Spijkerboer van Meiiskerke. lioen gulden waarvoor de monarchie Oos j toojieel stonden gegroepeerd en de voor-heer de Gruiter kregen we tl oen een Lan darbeid ersvei-e cn ig'ing. De lopkomftt tenrijk-Hóngarïjé in 1917 levensmiddelen! zïtter de heer CIS. J. Mazur® de aanwezi-1 tegenspraak van "dat bericht. Hij vroeg was g|oed en op zeer duidelijke Vijize Vrijdagavond traden in de Ned. in ons land lcocht, en dat gewaarborgd' gen welkom heeltté, spr. wees er op zieb verbaasd af, bjoe onze bericlitgever, heeft de spreker zijn gehpor fg|ewezen pp Herv. kerk te W of f a a rl t s d ij' lc rlrie |werd door de Oostenr-Hpngparsche Bank ydal de vereeniging' in Augustus a.S. 30 laan die medekteeling kwam'. |de. jgirio-ote beteckenis van de rerpliditc en DuiLsclie zendelingen met hun vrouwen tdopr zeven grootte Weénsdlie en viej]' jaar bestaat en der tradit|e igqtrouw Zal zijl. Thans ontvangen wij uil Arnemuider jde vrijwillige ouderdiomsverzetoeijipg. op, wélke zendelingen van lnm posten in

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1921 | | pagina 1