vopo de ,andeie .gemeen ten per piost "f 2.50 "Wieekabcpneuienten in Middelburg! 18 '««bt per 'tveek. BEKBVO.MAKING VAN NEDERLAND IN HET BUITENLAND. aen van 'kunst, 'kunstnijverheid, betref-i i feml het leven van don' Nederlkndschebj Het Handelsblad teekent hierbij aam 14. Dinsdag IS ërnrnrnrnwl 1921» 164e Jaargang A b O u il e m e Us p r ij 4 per kwartaal f missie als afgeloopen kan worden be-1 wel in terra iopjgmita als te Bandoeng op- Wtor Middelburg en agentschap Ylis^in schouwd en gaf het presidium «ver aan j houden." ge« 2."30 3 3 1 den heer D. Hans, voorzitter van den Ne- Ojp ae buitenwegen «m "Middelburg!, eMj derlandschen Journalistenkring, die meende, dat thans tot oprichting van het nieuwe lichaam zou moeten worden overgegaan. De federatie van organisaties A d r e r t e n t i n30 et p. iQgei, Inge van inlellec'tueelen zal echter, volgens het üfonden Mededecling'en50 cent per re-plan van den Kring, in drie groepen m,oe- r— gel. Bij abonnement veel Lager. ten worden gesplitst, die elk bepaalde be- aan de burgemeesters het volgende me-| FSMIteberichten en dankbetuigingen: belangen gemeen hebben', namelijk a. gedeeld: Vil I, 110 ovmeie De Oomissaris der Ronlilngin in Zee-j land heeft per circulaire van 11 Januari; rm 1—7 regels f 2.10, elke regel meer, groep van vrije beroepen, b. gr,oep van 80 cent. gesloten benoepen en c. grfojept yap ajmb- Kleine advertenti;ën niet groo-j tenaarsheroepen. Negen uit deze poepen Ier dato vijf regels druks en waarbij! is gekozen leden zouden een raad' van be- glanzen. en. dat zii in deze rubriek moe-1 sluur vormen, maar iedere groep zou j Naar Het is mij gebleken, dat dioor spinmigenj uwer wbrden afgegeven buitengewone machtigingen tot het schOejten van wilde j aanleiding daarvan heb ik de eer: aangegeven, dat zij in deze rubriek moe- ten geplaatst wprden, 85 cent bij vooruit-j een autonoom bestuur hebben. Het pro-',uwe aandacht er voor zooveel noodigl op] betaling;. Advertentiën onder brieven ofgram van de federatie zal hoofdzakelijk j te vestijgen, dat de bevpeigjdheijd daartoe! bevragen bureau dezer Courant 10 cent! behandelen: de geestelijke en stoffelijkeniet aan de burgemeesters is toegekend^! extpa. ^belangen der in telle dtueelenhun maat-?zij hebben vfcjjor zoover glanzen en zwa-j BieTVijsnummers 5 cent per stuk. .schappelijk aanzien, en hun rechtspositie.'nen betreft alléén bevoegdheid voor! Advertentiën moeten, willen ze nog Ümj Eeriige discussie ontspon zich over dit j het verleenen van buitengewone maehti-f ons blad van dienzelfden, dag worden! plan. waarbij de heer Hei-man Robbers ugihg tot het verdrijven v;an die dieren door! ppgjepMmen, uiterlijk 12 uur en 's Za- (Verbond van Nederlandsche Kun- f middel van scholen met los kruit, tetdtagjs uiterlijk half elf aan ons Bu-| stenaarsvereenigingen) vreezende, dat het ijejau bezorgd zijn. u Vjotor plaatsing van advertentiën, welke na dien tijd inkomen, wordt nipt inge- ■rtjanto. wrnitaxsi at belang der vrije inteilectueele beroepen j Door Ged. Staten is benoemd tot zou verwateren, het voorstel deed omvasten arbeider op den provincialen wég voorloopig over te gaan tot stichting van een verbond Vim individueel© intelledtu- ee.len en d us niet van organis.altiejsi. Dit voorstel werd echter met grootte meerderheid verworpen. Mei eènige wijziging; werd daarna het voorstel van het Kringbestuur botj op richting der Federatie aangenomen. De naam zal zijn: Algemeen NGderlapdscli In- La Gazel te de Hpllande" heeft zich; telleetueelen-Verbnnd (A. N. I V.) onder beheer van de heeren mr. H. C,j In de commissie, die program en ragie- SDre,ss!elhuijs, jhr. mr .dr. E. A. van Be-: ment zal samenstellen, werden benoemd rpsfejjn, mr. J. C. A. Everwijn, F. J. W, Drion, C. J. K. van Aalst, en A. G Krol len gereiofrgiajnise erd to.t een naamlooze vennootschap en is onder nieuwe direc tie en hoofdredactie gesteld. 'Het is de bedoeling dit in de Franjsiche sn Engtelsche talen, verschijnend Neder landsche dagblad nog! meer dan vroeger aan zijn bestemming te doen beantwoor den- namelijk het bekend maken van Ner de heeren D. Hans.en mr. P. H Bitter Jrf (Nederl. Journalistenkring), dsi de Boer (Bond van Nederl. predikanten), dr. B. A. P. van Dam (Ned Maatschappij: tot Be vordering der Geneeskunst), Ir. Bi M. Gra- tama (Vereeniging vim Delfitsche inge nieurs), dr. J. Hudig (Ned. Chemische Vereeniging), P. Bossen (Centrale van Hoogere Rijksambtenaren), mr. dr. J van Zanten (Centrale van Hoogere Gemeente- deriaindsche belangen en aaugelj&gj&nhe- ambtenaren) en B. J. F Varenhorst (Ver tusvchen Westelijk- en Oostelijk Zetouwsch Vlaanderen, J. la Gasse te U.adzanda Oc A 'Uit Mid,idelb'uiV«. Op verzoek melden Wij', dat de pop en het postzegelalbum waarvan, naam en a nummer tijdens de uitvoering! in den Schouwburg alhier Zaterdag.-* jl:. niejt 3 merking van de kamer rekening gehouden werden geraden, nog niet zijn verlooft. I worden. De commissie wil nog nader overleggen;.» Het te* visie leggen van ontwerp- op welke wijfee dit iza! lgeschie!d|en. j, dienstregelingen geschiedt niet door de directie, doch door het departement vau U i t V1 i s s i n g e n. Waterstaat. De directie vertrouwt, dat De bergingswerkzaamheden van het bij volgende dienstregelingen, wanneer de op 25 December op de Spijkerplaat voor tijd van voorbereiding tot de invoering Vlissin gen gezonken Belgische s(s. Ijgrppter kan zijn, deze iter visie-legging „Ougree" worden met kracht vooirige- jj weder zal plaats hebben. 'zet. f De raad van toezicht op de spoiorwe- O'gen heeft bericht dat hij, zijnerzijds de Uit Walcheren. lcr visie legging der ontwerpen zaf be- .Dr. J. H. Gunninig, Ned. Herv predirj v°ï<Ieren. kant te S e ronois kie r ke, vpo^gier tei Utrecht, antwoordt in „Pniël" mevr. van' Gemeenschappelijke eriamngen (ingez. Med.) Zeeland de dienst op hare stoombootlij- nen weder, uitvoert als voor den oorlog. Het stelt derhalve voor een schrijven in die geest tot Ged. Statjen van Zee land te richten. Wat betreft de middagsluiting van het; postkantoor, merkt het bureau op, dat deze kwestie reeds besproken werd in de vergadering der Kamer van 16 No vember. Er werd toen besloten tot den directeur-genQraal der P. en T. een schrij ven te richten waarin de Kamer mede deelde zich voorloopig bij de regeling neer te zullen leggen, doch zich.het rechjf voorbehield hierop nader terug te ko men. Nu de maatregel ruim twee maan den werkt, is wel gebleken, dat zij tot Het locale. t e 1 e f Oifcunn et. Ben in liet buitenland in daar verstaan- eeniging van leeraren bij het Mr O.), ter- te hem beklaaigt over zijn isoi-l Inzake de door de kamer geuite klach Dane talen. tl wijl de Nederlandsche Juristen-Vereeni- j.ementIen over het locale telefoonnet, is van veel ongemak aanleiding geeft, niet al- Qjok van dè zijde der Nederlandschej ging en het Verbond van Nederlandscihejy, jjid u, beklaag: mij niet o,ver mijn! 4®» 'directeur-generaal der P. en T. eenLeen toch is het voor veie persjojnenj nejgeering is sjmp'athje met dit streven; Kunstenaarsvereeni^jn-gen alsnog zullenisicJement En beanigstig u niet over mijn Ischrijven ingekomen, inhoudende, dat de'een groote last, dat op de bekende uren erkend en steun 1in I,.1i worrlen llltcfinmnnlT^tót een vertecre'n wfoor- i - I.1.. 1.i,i.i AiI 1 1 r-( 1 i'i". 1.1n-1 rI»' -71r111P(i,-n 1 tol. - Hn nncHnlfollon np.cl.nfon r 1 r,,*1f z' vian verspreidin, tenland eetoerd döor de medewerking v;an scheep^ vaar tm a.a ts chap pij en en contracten, o. a. ïuet de Messlagferies Hachette Cie tej Parijs. UIT OOST-INDIË. Douwes Dekker en Tjipto, Pl.f Wéhtersche landlieden te fatsjoeni- Het plan is a. aan „La Gazette de], (Uit ^tavia wordt do,or Aneta gemeld,,j 'J HjoJlande" een wekelijksèh kimstsupplerj w^s^^r'i^^Tjfpi^Miarta(oenkioe!^bPimioii Door dien Commissaris der Konin^ ment tpe te voegen in de Fpansche taalrmomemells zj:n af te reizen naar Sianl^ 'is ben,oemcI' tot zetter voor de rijksdirecjie. er toe dienende om alle belangrijke uifliw-j Vio. i belastingen in die gemeente Serooskerké' Ibij u in den Amsterdam|s|cben (Raadgraafkantoor. Van deze Overbrenging,lende loketten met publiek worden over- vloiorkomen, zijn hier onbekend. D,aar zijn, waarvoor een kabellegging nop,dig is en f slroomd en men herhaaldelijk geruimen - iJ-"»- - 'J ge rm VUjO uuuutl k V| nl TO T^arr, kunsthandel, veüingen enz., in het "iT £5/5 tentand bekend te maken behah-e de in dit telegram ^enoem Daartoe hebben bevoegde publicisten., „rD (Walcheren) die heer P. de Visser, ter- vervanging van den heer J. Christiaanse, die oiverleden is. reiden, njog Soewardi Soerjanimgrat behoor-j Dc Pcijs van het witbrood te West- llUime medewerking toegezegd; m hetontkomen aan den°on hen toe-kaP De sluiting van he.t p o s t k a n t o Oi r. In antwoord op een schrijven van de jQm te ontkomen aan "den op hen toe-3 f-ape!ie is door de bakkers alidaar ver- Kamer aan den directeur-generaal der Wtenliand zullen d exemplaren 'aP -,epasLen maati-egel van iriterneering',' met laa-§d van 38 cent °P 36 cent Peï" klla posterijen en telegrafie over de middag- meest dp 1 treffende wijze gratis toe stemming van de regeering! naar Eturo-- sluiting van het postkantoor, zegt de di- KrT iih pa vertrokken. Hun werd, het eerst-,omUit Tholen. recteur-generaal, dat het in de bedoeling helSden W jgfezondheidsredenen aan Tjipijo, vergund- Bij Kon. besluit van 15 Jan, 1921 is !13? voor dat tot de sluiting werd o,verge die vermoedelijk in het begin vau 1921 - tijd moet wachten alvorens j.e worden gereed zal komen, mag verbetering van' de holpen. uitvoering van den localen dienst worden verwacht. Bovendien zijn, in afwachting van de overbrenging, eenige technische voorzieningen getroffen waardoor de Hel bureau stelt dan ook voor nogmaals een schrijven tot den directeur-generaal' te richten en onder verwijzing naar het bovenstaande te verzoeken den genomen dienstuitvoering aanmerkelijk wordt ver- - maatregel betreffende de middagsluiting beterd. zoo spoedig mogelijk in te trekken. naar Indië terug, te keeren, met volkomen; met iDboang van 1 Febr. 1921, benoemd Saan' overleg te plegen met de Kamer, vrijheid van beweging aan Tjtijptp werd j0j burgemeester der gemeente T li o -Dat zuUs tot zijn leedwezen met gebeurd zelfs dioor benoeming! een plaats in den.len j. °Ga Diepenhorst met toekenning!jjis' is hel gevolg van een misverstand. \iolksiaad aangewezen; viopr Donwes Dek-^an gelijktijdig eervol ontslag als hurgfe-1 Het H ande 1 sr.e gis, t e i ker moest eerst de in vrijheid sistellliing! Joftt] meester der gemeente Poortvliet en de nieuwe Kamer Britsche krijigjsigevangienschap wjorden ver zocht. Hoe die tege moeïk omende hou- aile drie lomstree'ks denzelfden tijd weder moest wjijrden opgetreden om een zelfde REIZENDE RAADSLEDEN. In verschillendie bladen wordt veront waardiging uitgesproken over het feit djat de igeheele commissie voor aö ge meen Lebedrij ven te Zaandam (de wet houder Duys en nog vier raadsleden) Se, siamen met dien directeur d®r licht- ibfed,rijven een dienstreis zijn gaan maken naar Berlijn, Stockholm, Bergen, Man- rihester en Londen. Er wordt opgemerkt djat deze 'kostbare 'dienstreis weinig in overeenstemming is met de mislukking d|er 7 pCt. leening» Hoewel tot het maken vtan deze reis reedjs eenige weken getedéin beslot én was, was voljgjens het Hand, daai'van in tide te Semarang1, om revisie van het al] De spootw egdienslt- 0e gemeente weinig bekend géwordén, te mild geacht® vonnis van den raad vjanj Jtegeliüg. Ook dë raadsleden waren van het plan justitie te Semarang. Op Tjipto moest we-] ingekomen was een schrijven v,an de Verder is ontvangen no|. 2 van de ver slagen en medeidpeiingen van de afdee- ding op prijs werd gesteld, wordt duidelijk v. KootolfANHFI I V 1Ü1S handel van het departement van jgediemloinstreerd door het feit, dat tegen! KOOI HA DLL LN IA Landbouw, Nijverheid en Handel, bevat- 8 BRIEKEN TE MIDDELBURG. lende de handelsregisterwet en de wel TT op de Kamers van Koophandel. In het Hedenmiddag vergaderde dO Kamer van ^leid8„ü schrijven zegt de 'Minister betreffende de zetels der nieuwe Kamérs dat in vele gevallen de daarvoor in aan- Goedgekeurd werd de rekening over mcTking komende gemeenten vanzelf was reden, opruimg, als waarvo.or zij mediqjj Koophande! ondc-r voorzit lerschaj, van 1913 ie Bandoengr werden gearresteerd, Gh Dpuwes Dekker heeft juist de jglevanigfe-1 1 nissfraf iondepgaan, die hem door detnt raad van justitie te Batavia werd pipge-j 1920 aanwijzend in ontvang f 504.74i/a en; aangewezen, terwijl bij andere Kamers] lelgld. Tegen Spewardi is nogi een aahvraaguitgaaf f 579.00y2, alzoo een nadeeligj de keuze moest worden gedaan tusschen] W-, behajndeling van den officier van jus-saldo van f 74.26 Wij komen morgen nader op de discus sies en besluiten terug. 1 IflMtMMMBail rn mWMém |>WI n n KERKNIEUWS. Bij den heer D. Woelinga te Vlis sin gen, secr.-penn. der Commissie vopr buitenlandsche nooden, is voor de ge vluchte noodlijdende Russische Doiopsjge- zinden tot no;g toe een bedrag vara f 5688.24 ingekomen. Voor doeltreffende; hulpverleening zal aansluiting ge zo chit worden 'bij een Amerikaansehe hulp'aom- missie, die in Constantinopel werkzaam is in het belang der Zuid-Rus,sisidhe Doopsgezinden. o Ned. Herv. Kerk. Op het drietal te NederhOrst d Bërg komt io. a. voor P. Warners te Heijiken|s|- zand. onkundig. Mein is er in Zaandam dan tetok niet best over te spreken, dat door de Commissie zonder er iemand in te snoeien het schijnt dat ook in de ver- jgaderirag van B. efn W, dje zaak niet ter feprake is geweest met liet gëmeenté- jgeld wordt omgesprongen. Van de zijde vjan sommige leden der commissie wordt de reis verdedigd mét e.en beroep ,op het feit dat binnenkörti gi-oote uitgaven voor de gasfabriek zijn justitie te Semarang. Op Tjipto fler een administratieve maatregel wjorden] directie der Nederlandsche Spoorwegen, toegepast, waarbij hem het verblijf in Mijd-, dat door dejvro.eger ligging van trein 6 LANDBOUW. gemeenten, die wiat 'belaag en liggiing be-l treft niet zoo heel veel verschilden. Voor] Suikerfabriek „Zeeland", die gevallen is de Minister volkojnten Naar aanleiding' van liet in ions nummer bereid later de aanwijzing van een an-|van 13 .lanuari uit „De Avondster" tolver dere gemeente als zetel te bevorderen, genomen bericiht, dat de Coöperatieve i wanneer de nieuw gekozen Kamer van Beetwprtelsuikerfabriek Zeeland te Ber den- en een groot deel yan Oost-Javai Vlissingen—Rooseiidaa!, waardoor een ge- Koophandel dit vraagt. gen op Zoom in de laatste weken geen werd ontzegd en Bandoeng als verblijf-: wenschte verbetering'van het-verkeer vanj Failiissementen: |'ker, doch alleen melassie z,ou producee- piaat^. aamgfewezen werd. Bandoeng,, Zeeland met Zuid Holland en N,o,or:d Hol-] Van de Kamer te Hilversum kwam eenren, bereikt (ons van bevoegde zijde de waar hij oudé relatiën k'on bevestigen, land werd tot stand gebracht, de ver- verzoek in om adhaesie 'te betuigen aan f medecteeïinp dal deze vloorstellingj van te nemen, dat niet te vlug tot faillietver klaring wórdt overgegaan en meer ge- nieuwe aankun,open, en ook zijn vrijend binding van 'Zeeland met Utrecht en de Douwes 'Dekker weer zou aantreffen. De- j richting Nijmegen—Arnhem 's morgens, ze hield zich daar toch met „lattepajren" i minder gunstig is geworden. arbeid bezig, toen hij door den straf-] Hierin thans verbetering te brengen rechter ter verantwoording werd. gefnopr j door later stelling van trein 1506 isj bruik wordt gemaakt van surséance van te doen en mfu meenen zij, dat de veranb pen. Spewardi ontbrak np|g om, met de-' niet mogelijk daar hierdoor de aansluiting,, betaling. Het gebeurt nu hertiaaldefijk woordelij'kheid vian de in te dienen voor- zelfde krachten, maar nu weer zpiaveelvan den trein 'te Breda op trein 183 dat kleine crediteuren iemand's failliet stellen niet voldoelnde is gedekt, als zij vloprzichtijger geworden, het oude spel- naar het Zuiden des lands en pp trein 84 verklaring vragen en verkrijgen, terwijl letje in Preanigjer's hoofdplaats te her- te 's-Hertogenboisch verloren zoude gaan j dit vo,or de grootere crediteuren onvotor- een verzoek door die Kamer gedaan aanzaken ten eenen!m.ale 'onjuist is. den Minister van Justitie om maatregelen De juiste toestand is, dat evenal's el- ridh in het buitenliajnd niet Van een e» ander op de hoogte hebben gesteld. vatten. Ien klachten over het wegnemen dezer j deeliger is, dan wanneer de zaken langs ders, de bieten in de laatste weken in kWaiilC'L sterk achteruit zijn gegaan, zio,o- dat inderdaad (Ongeveer 3 pCt. minder suiker werd verkregen, welke ten goede k|omt aan de opbrengst van meiaslse. D,anfc zij den gjoieden prijs van dit laatste afval product en het gering aantal K.G. bieten, .waarmede dit minder gunstige ras-ultaat dui-en. De^ reis zal ongeveer veertien dAgénj Nu ziouden Tjipto en Dpuwes Dekk&r gunstige verbinding nie tzouden uitblij- j den weg van overleg worden afgewikkeld'. werd 'bereikt, zal de invltoed p,ver de heel® 'naar China en Japan willen gaan. "Wjat zij ven. Waar zij het ook met een ©enigszins j De Kamer zou gaarne zien dat de recht-campagne wel merkbaar zijn, maar deze daar zoeken is niet twijfelachtig. Beiden vervroegd vertrek de gelegenheid bestaat, j bank de groote crediteuren in d« gele-!niet absoluut beheerisichen. zijn nog met deiizelfdea haat tegen het uit Zeeland van 'deze verbinding gebruik genheid stelde hun belangen te vèrde- j o Nederlandsch gezag bezield als in 1913 te maken en ook te s-Hertogonblo.soh| digen, alvorens een beslissing te nemen.Uitvoer van kaas. en van beiden is het bekend dat elke trein 1425 naar de richting Arnhem le De versoeenk van Blijkens mededeeling in de Staatscpu- liulp, van welke zijde lopk. hun welkom is.1 bereiken, kan de direcfje in de thans Handelsbelang. Irani, heeft de Minister van'L., N. eta H., SAMENWERKING VAN ÏNTEL- LECTUEELEN. Onder voorzitterschap- van tm. P. H. Hitter Jr. vergaderde Zaterdag t® 's-Gra- venhage de comtnissie, indertijd dtoor het bestuur van den Nedterl;ands,dhe<n Journalistenkring benoemd om de moge lijkheid te onderzoeken van samenwer king van inteiledtueelen. De voorzitter K&tte hierin uiteen, dat de taak der eom- Van Tjipto' weet men b.v. nog, dat hij met geldend® dienstregeling geen gpvjolgj g& Chineesche bolsjewisten jn betrekkiugi ven aan het verlangen der kamer, om van heeft gestaan. j trein 6 te Roosendaal een aansluiting als Kpmt het Voornemen tot uitvoering1 dan.' door de kamer bedoeld, naar Utrecht en weet men dus, wat uien van die lieden te het Oosten des lauds tot stond te bren- wachten heeft. Maar dat weet men npk,' gen. Bij het vaststellen der volgende" Inzake de verzoeken van Handelsbelang j bepaald, dat de N. U. M. consenten zal ovér de provinciale stoomboic(t|d|ienstenJ'kunnen eWdpssieeren yopr uitvoer yam 50 en over de middagsluiting van het post-pCt. van de kaas yojorzien van het Rïjikfsi- kantoor merkt het bureau van de Kamer merk. gedurende het tijdyajk van 5 Dec. op, dat het zeker geheel en al hét gevoe len van die vereeniging deelt, dat het izjojolptoi» dip Redpn zïich. in Endië en dat dienstregeling zal zoo moigelijk met de op- alleszins gfewenscht is, dat de pjijoypnclie tjot 2 dezer bereid door producenten, die zich schriftelijk hebben verbonden tpt nakoming 'W1 de hup met betrekking

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1921 | | pagina 1