No. 8. Dinsdag li lanuari 1921* BINNENLAND. Uit Stad m Provincie. telegrafie. 164e Smrgmt? MIDDELBURGSCHE COURANT. BÜ dit nummer behoort een Bijvoegsel na HEER COLLLV ANTI-RE*. ER ACTIE» LEIDER. Öe hieer ff. Gol'ijh zal meldt „De Ned." in 1922 optreden als leider defi «nü-re volutionnaire fractie in de Cwielede Kamer, i Na den dood van dir. Kuyper is de leiding van de anti-revolutionnaire partij min of meer verdeeld tusschen die heereq flojfn en Idenburg. Maar het hoofdaan deel blijft bijl eerstgenoemde. De heer Sdeoburg zal de leider 'der fractie zijn fa. de Eerste Kamer en de heer Colijn iwordt in 1922 in de Tweede Kamer ge- gebracht, om "daar als fractie aanvoerder op tè treden. Hij trekt zich dan voor een gloed deel' bit dijn zaken terug, om zich geheel aan Üe politiek te wijden. Mr, KROELSTRA OVER HE REVOLUTIE fn een Zondag' Öoiofr mr. Troelslra Ie Hoorn uitgesproken rede pveTi „de politieke toestand en de S. D. A. p." Bei hij, volgens een verslag in het N. v. d. Dl onder meer.- Tegenover de geweldige machten van het kapitalisme, die "de wereldpolitiek en het bedrijfsleven beheterschen, moet ko men de, idirecte strijd van 't socialisme. Door staking, boycot, revolutilonnaire da den alleen kunnen de arbeiders den nieu wen dreigenden oorlog voorkjoonen. Treu rig is echter de verdjOelldheid onder de socialistische arbeidersi 'Spr. weet dat die gebroken arbeidersklasse niet ih «taait zal zijln, in dezen tijd de grootcj laak te vervullen, die haar op de schou ders is gelegd. Zij is' nog niet rijp om sfapt en industrie over te nemen. Hefi fempo, waarin het interjnationaal georga niseerde proletariaat zich moet ontwik kelen, "is verhaast. Daarbij Wijkt, dat het vertrouwen in de alleenzaligmakende kracht van het parlement, en van het stembiljet is verdwenen. iWe kunnen niet wachten tot.de stjem- fous uitspraak zal doen, otpdat dan de nieuwe regeling kan komen tot den ©co- noimischen opbouw van bins land. Vooral1 ook omdat het vrouwenkiesrecht ons nog dieper in 't nauw zal 'brengen. Aldus biedt 'de naaste toekomst geen enkel perspectief! De boel Ipppt vast, de toestand wordt gespannen1. „Indien vOjjf op den noodigen steun, kunnen reke nen voor éen revoIuttLomnaire beweging, dian zullen Wij" helpen. Mochten' er in ternationale omstandigheden 'plaats grij pen, die wijizen op revolutie, dan is he|t «ogenblik om na te gaan, of onze tijd 3s gekomen!" PREMIES VOOR PARTICULIEREN BOUW. 1 In [aanstujitiUg aal® de in begin No vember gepubliceerde regeling bevat del Staatscourant v|an gisteren nog eenige na dere bepalingen betreffende hot toeken nen van premies aan particulieren bouw, berekend naar ongeveer f 20 per vierk M. woningoppervlakte. De premies kun nen ook glegjeven Wofrdèni aan vereeni- iaingen die njijet' duurder bouwen kfan de particuliere nijverheid. Aangezien d|e ervaring getojond heeft, dat de bouw van de particuliere nijver heid econiomischer is: dan de aanbeste de bouw, wjorden de premies beduidienidl liagfer dan de subsidies, dflje krachtens het Kon. besluit van November 1919 tot dusver werden gegeven. Deze pretmies' worden geheel Vjopr rïjfkjsf- rektenfag genomen. De regjeeripg zal bevorderen, dat vppr dezen bouw met premie zOjoi npiodig het rijk hypothecair krediet verleent, indien zin, dat de gemeente met het rijks:vo{or- schot hypo theekhjoudister wordt. Het rijk Zal het kredjet geven tegen e|eh reüte, wel kte aan de hand van den geldenden ren tes tand aard z;al worden bepaald. Vgprtsl- hands bedraagt zij tot 1 Mei 1921 6 pet; De aflossing mjöet geschieden in 15 jaar De faciliteiten zullen alleen wordetol Verleend volor deugdelijke, eenvoudige wpf ningten, zolowel vioior den kleinen inBd- den stand, als vbojT arbeiders en i|ni ge meenten, waar een goede bouWpolitite! deugdelijk toezicht Wondt. ACTIE BOUWVAKARBEIDERS. Dolor den Alg. Ned. Bouwvakarbeiders bond te Utrecht is een buitienigjewioUte huishoudelijkte algemcene vertgaderilnig ge houden ter bespreking van de te stelleld I afgew. 11 en niet ontvankelijk viarkl, 14 verzoeken, terwijl' die cjojmfaj fa 2 verzflektenl Onbevoegd was. Van de verzoeken orp verlenging -mm den termijn, dat de liuur, verlengd' was, werden ingewilligd 75, niet ingewilligd 7 en hiel ontvankelijk vter^ klaard 10 aanvragen, terwijl de beidte ver zoeken om' Verkorting1 vaja zulk eten ter mijn werden afgewezen. De verzoeken waarbij' gevraagd werd ioim een nieuwle buur tot stand; te brten- gen, daarvan werden er 6 ingewilligd ®n 2 geweigerd. En het afjgetoopten jaar zijn door de slagjer te "Mid dpi Iburg geslacht 1096 renders 377 vette "OT gnaisfeialvers 507 nuchteren k'alvci-s, ,525 varkens, 374 scha pen. 139 geilen, "38 paarden. Door particulieren zijn gpslacht "17 run deren, ""4 kalveren. 7 nuchteren kalveren, 299 varkens, 18 slchapen, 31 geiten, 2 paarden'. Do,or de slagers zijd' betrokken van elders ingevoerd vieesch en spek 190.874 K.G., van particulieren 5.538 KG., van winkeliers andere dan slagers 33.387 K.G.; Hiervan werden afgekeurd. "18 runders, '8 kalverten, 7 nuchtere!®' kalveren, "2 varkens, 3 schapen, "1 geit), 12 paarden en 740 R.G. vlteesch, '62 lon gen, 54 levers, 4 harten. 18 milten 46 nieren, 9 ton|g|epi, 7 uiers', 44 ponten! 11 koppen, alles van verschillende slacht dieren. De politie a l hier heeft proces verbaal wegens dierenmijshandelïlnig opge maakt tegen een bestuurder van eeW paard, die toen het dier n'iiet spoedig g*. noeg achteruitging, z|o|oi trok, dat de stang in het vieesch van den bek van het paard' drong. Gedurende de maand December 1920 tomen Ö.W.B.H.KOMMAN DITGESE LL5 BERLIN 0.17 Gemeenschappelijke -_j esvop/ngen (fagfljz. voorwaarden waarop de Landelijke Ar-jhebben in de hotels al hier 316 vreem- DE CENTR. RRANDSTOFFEN l VERREKENING. Napr aanleiding van een! bericht, vol gens hetwelk de commissie van advies inzake des Rijkskolendistributïe dten Mi nister van Landbouw heeft verzOcht, zoo spoedig mogelijk de Rijkskolendistributi© op te heffen, omdat het, waar de kolen- prijzen steeds dalen, onmogelijk is verder op denzelfden voet voort te gaan, wordt van bevoegde zijde aan het NedL Corr. Bureau in herinnering gebracht, dajli needs bepaald is, dat de huisbbrandvoor- ziening met 1 April' zal' worden beëin digd. t Wat de werkzaamheden aangaat van het Centraal Verrekenkantoor voor brand- «doffen, moet niet vergeten worden, datj dit een naamlooze vennooitschap is, dojor de industrie opgericht met een ka pitaal van f 120.000. Uit den aard der zaak was echter dit kapitaal bij verre na niet toereikend voor de groote voor raden steenkolen, welke de vennoot schap bij voortduring te harer beschik king moest hebben, zOodat zij vele xnil- Sioenen heeft opgenomen! uit 's Rijks schatkist. Wanneer dus deze vennoot- acjhap tot liquidatie overgaat, kan Kütj niet anders geschieden dan "in gtenteenr fahappelijk overleg met den staat. Het zal dan wellicht blijken dat er eer aanmerkelijk verlies is, in welk geval eöu daling met den staat zal' motefen! worden getroffen. Veel zal afhanjgeïï van de vraag, tegen welken prijs de vennoo|t- «icjbap haar nog aanwezige voorraden van! de hand zal weten te zetfan. Eten; feit dcflSqht te zijh, dat terwijl' hef G. B. V. 't 'begin van 5t vorig jaar hog een uvj belangrijke reserve had, deze thans reeds tengevolge van die daling van dten koteoprijs geheel verdwenen is In ieder geval is de zaak vrij gecompliceerd en zal liet tijdstip van opheffing van het G B. V; afhalngen van het resultaat vtalf het over leg, dat over deze aangelegenheid sinds eeoïgen tijd tusschen genoemde ven nootschap en den minister van Lurud- Itofar geidepide» fa beidsovereenkomist, welke einde April ein digt, zou kunnen wlordeU vernieuwd. Besloten werd den patroofts de volgen de wijzigingen aan tte bieden-,, a. Het uurloon vioior 4e eerste klasiste wordt bepaald Op "f 1.05 voor gesChoidltiteb! en f. 1.02 volor ongeschoolden. b. Behalve het meer dan 140 pCt. ver diende,s ttorten look de werkgevers 1 of 2 cent per uur ten per gezel fa een fonds, hetgeen bestemd zal worden volor sociale dtoeletodtenbestrijding van tuberculiojs© e.d. Vijf loton'klassen met een .onderling verschil van 6 cent per uur. d. Zes vacantiedagten niet dubbel loon. e. Uifkteerfag Mj ziekte gediurende 26 weken 80 pCt. van het lojon. f. Vergoeding van vorstverzuim' voor de eerste driedagen. HET ONDERZOEK NAAR ONZE NIJ VERHEID. Eerdaags zal htet rapport verschijnen door leen icommlslsiie uft den Nijver- beidsraad ingesteld naar den tegeniwoorn dagten toestand der Nederlandsiche nijver heid. I De faiich'tjmigten, door de commissie aan de fabrikanten verzocht, betreffen de vjol- gendte punten: I. Hebt gij bijzondere bezwaren fa den laatslen tijd ondervonden bij de con currentie mtet dte huiltenl]andschte fadup- trie: a. bij afzet fa het bujütenljand; b. bij afzet naar het buitenland; zo|oi jjai naar welke landen? II. Kunt 'gij aangeven, welke de ojor- zakten van die 'bezwaren zijW; fa hoeverrej komen in aanmerking. a. verschil fa ktelenprijzen hier te laindfij en in de betrokken vreemde lapden; bs verschil in lolonen; c. i)n| arbeid/sjtijd'; d. fa prijs van grondstoffen'; e. in kosten van vervoer, ojofe' havenfcosten. speciaal bijf export; f. fa belastingen, doe op de in dustrie drukken; g. in lage valuta; h. fa verhooigde invoerrechten of andere be- lemmleringjen fa vreemdie. landenk. in andere omstandigheden lit op duidelijkte wijlzte. Nai aff°lop, der lezing' werdjen verschillende vragen over, dte verplichtte en vrijwillige oudterdomter rente beantwoord. De voorzitter der af- deelfagi, de heer H. Djane, dankte den! heer .Sliggters hartelijk en ho|opte, dat la ter Veten dankbaar zullen zijp voor dei thans verkregen inlichtingen. Ondaks hef ongunstige weer was! de opkiomst gjoed'. delijngen ,\«rtoefd, namtelijk 294 Neder landers, 6 Duittelchers, 13 Belgten en 3 Emglelstehen. Bij de politi,© al hi ter was aangifte g|edaan van diefstal van een rijwijel; het weid aan den Singel' bij Poelendale terug gevonden aan den! kant van een1 sloot, een spatbord' en de bagagedrager lontbra- ken. D,opr de politie alb K;er is aan- gtebouden een dieastmieifs/je dat zjüch imf het afgtelolopen jaar had schuldig gtemaakt aan herhafüxle diefstallen van onderklee- ren enz. ten nadeele van haar inievrouwl ten tevens aan oplichtfag 'djoior verval- s'cliilngi Van het huishoudboekje. Na iop- gtemaakt proces-verbaal, is' zij heen'ge- zonden. Doior een logementhouder alh Ier is aangifte gjedaan vjan oplichting djopr een man, die op naam vjap een ander bij hem vertoefd en verteerd had, welkp oplghve valsdi blee'k te zijh. Uit Middelburg. Bij de huurcommissie alhier zijh gedurende 1920 ingekomen en door haar behandeld 718 verzoeken inzake dehuur- ■oommissiewet ten 250 betrieffendte de huuropzeggfajgjswet, in totapl dds' 968 za ken. Onder de ingekomen verzoeken betref fende de huuroommissiewtet waren ter 696 aanvragen om' verhooging en 22 om schatting van huur. De gevraagde verbooging wterd gehteel tcegtestaan in 417 gevallen, gOdieteltelijk in 226 igevallen geweigerd in 52 gevaJl%i en in een gevat was d© huurcommissite om bevoegd. Bij het aantal' aanvragen betrefföndte d© 'hnuropzeggÜnglswet waren er 148 (OW vernietiging van huuropzeggjng, 92 om verlenging ten 2 omj verkorting van dten termijn, dat de huur verlengd Was, ten 8 om een nieuw© huur tot stjapid ÜS bren m weraeiw to^aawe&aa W Uil NVüalohteren. Uit het kanaal', ondter de gemeente Ko udeker ke, werd gisteren het lijk opgehaald Van een "20-jarig meisje. De veldwachter van T 'Zand stond vloor de zoloveêlste maal' vpjor igroote moeilijkhe den dojor het no|g steeds! ook na'tie ver leden jaar daarover in den gemeenteraad gevoerde discussies Ontbreikten van eeh brancard en een lijfcenhnisj© op 't Zand Hel duurde opk nu weer onjgievteer, 2 uur vopr het lijk naar de woning van het meisjte te Middelbiirig koni worden overgebracht, Distributie Koudekerk e: Op de bonnen 6 fpt en' met 10 (dus opk' op bon 8), 'kunnen thans brandstof fen besteld worden. Anthraciet ten' cpjkiep worden Pp de, bonnen niet geleverd, Bij Kon. besluit van 8 Jan. 1921 is met ingiang van 161 Jan'. 1921 btenoemd tot burgemeester üe gemeente .Wiest'ka pel le mr. R. M van Dusseldorp. o— U,it Ziüild-Beveland. In het gbbouw der Bankasspcia tie te Goes iS, naar De Zeeuw meldt, eerst inbraak gepleegd in den nacht van 23 op 24 Dec.,t oen Vopr do tweede maal in den najcht van 26 op 27 Dec. De eerste maal is alleen' een stuk 'kjaps medegteao- mten en de tweed© maal' zijn dopr het branden van drie gaatjes fa de deur citer brandkast pogjngten gedaan1 iom.' dteze te openen. De opzet is echter niet gelukt. Van de daders fel echter nog niiets be kend. Maandagmidd,ag sloeg te 's-Gra- venpolder een voor eten kar gespan nen hit op hol', fa vliegende vaart ren dte het heest door een der ramen bij dten veldwachter. De bestuurder kwam er zonder kleerscheuren af. -Maandagavond trad vjopr dte tifdtee- fünjg Nisse Van dten Chr. Nat Werkmans bond, de heer B. C. Sliggers, ambtenaar öfj den Raad van Arbeid te Goes, pp om de werking van cte Ouderdomswet va» 1919 uft te "Spreker deed Uit Zjseuwscii-Vïaanderen O, D, ZondagaVand' wei-d te Axel fagje- brpken in de wpnfag| v:an dte jgebrs, Fl aan den Armendiijk, Dp vrouw schïjpt nog al naishandel'd tte zijn; ter werd echter weinig; van waarde medegenomen. De dader, die zich onherkenbaar had gemaakt, is tot heden npg onbekend. Del politie stelt een onderzoek fa, -ü Besmettelijke Ziekten. Het aantal gtevallten van besmettelïjktei ziekten over de week van 26 December 1920 tot en mtet 1 Januari 1921, fa dte provincie Zeeland, bedroeg)': RoPdvonk'; 's H, Arendiskerkte 1; St. Maartensdijk 2. Diphteritis': Brouwershaveln 1; 'Kpude- k'erke 1; Kruinin|g|en 1; Riillahidl Bafch lj Vtissinlgten 2; Wemeldipge 2; Zierikzee 1 HULP AAN WEENEN. fa dunk ontvangen dPoe dep penning meester 5 i Groep B. gtetajaskterdi bal' f 4.105; Mpt- to Gezondlieidsapotheek f 7,76. KERKNIEUWS. Het aantal vacatures in die Ned. Herv. Kerk bedroeg 1 Januari jjli. 235, eeli getal', diat in 20 jaar niet is béreikt, (Verdeeld over dte verschUtende provin ciën bedroeg! het voor Gelderland 24, Z.- Holland 52. N.-Holland 48, Zeeland 16, Utrecht 14, Friesland 26, Overijsel 12, Groningen 17, N.-Brabant 12, Limbupng 5 en Drente 9. ONDERWIJS. Op het bureau van d|e inspectip van het lager onderwijis te Middelburg is benoemd fat bureauambtenaar 2e kl mej. E. J« Niesktensi te Aardenburg', RECHTZAKEN, Bij Kon. besluit van 8 Jan. 1921 is 'benoemd tot officier van justitie bij de arrondissementsi rechtbank te Mid delburg mr. D. J. Wolfson, thans ;dn gelijke betrekking tte Winschoten. De meeste gebruiken: IlPor^Iandpas&a Per doosje 25 cent. Per tube 50 cent. volgt hun voorbeeld. (Inigez. Med.j) n bij djen "Alg. Ned. Bond vpü Fa- britekssarbeidersi, de KalholIek-sgCior^anF steei-dle Rpsjsohe collegia's zullen kunnep 'bewegen om hun Vporheeld te violjgten, In diat geval zou pok hier cpHectief Pnft-" ontslag Volgen. o De „Alge; meen'e." Mr. H. A. van Zuylen in Dtenl Haag deelt aan de N. Crt. mede, dait ter ernstige po gingen worden aangewend om' te kp- men tot Oprichting eener Vereteniginlg van Polishouders der Algemeene "Mij: van Levensverzekering en Lijfrente. Bfanenkort wordt viopr 'dit doel een! ver gadering gehouden te Am'sterda'm1. 1 1 Slialpte. Aan die chocoladefabriek Béj.a te Bre da rijn 100 werklieden ontslagen. Te Winschoten is aan de cartonfabrielfi Reidterliand ontslag aangezegd aan 31 on gehuwde werklieden. Ajan dè machinefabriek en coWstrücfJiieH werkplaatsen van de firma De Vries Rob- bé en Co. te Gorinohem zijn 150- arbei ders ontslagten, terwijl de helff Van btei fabriekspersoneel aan die kepergjetterij van dte fa. Hg K. van Wingerden en Zn! ontslagen i®. Naar die „Tel," verneemt, is htet gp- hteelte personeel dter finnla! Van' Houten Co. te Weesp tegen 1 Maar aanlgjeztelgd. Het fageni!" in'spe rsjonoel zal pp wachfaleld worden gesteld van 30—50 procent van het huidige salarfa die werk lieden zullen geen wachtgeld, doch! eelül uitkeering imteens vah f 100 ontvangen1.. VERKEERSWEZEN, POST EN HANDEL, NIJVERHEID EN VISSCHERIJ. Ljuehtpoatverkteterj 'AWteifterdpjut -a r ai rij», De Parij'sche redacteur der Maasbode seint, dat het lucMposÖvCrkeer Amster damParijs begtta April' a.Ö. zal' kunneö! aanvanlgten. Aan dit luchtpostverkteer zul1- len de Ntederlapdsche vliegtuigen mte- dewerkeü en zullen tot bediehinlg der Bel gische polst te Brussel een tusSchenLan- dinlg doen. Er wprdt dus eigenlijk fa twee etappes gevlogen, d|ojchi dip ieder afzon derlijk worden bediend. -o- Het ptersoneel' aan d!e meelfa brieken. Naar aanleiding van het beifpht, dal het personeel der Middelburgsche fabriek van de N. V. Meelfabrieken ""der Neder lands chte 'Bakkerij (dat tegen 22 Jan. col lectief ontslagen is, Omdat het verschil lende eischen stelde, welkte dö <Jir®ctie met het opg op de "AmerïkaansÖhe döp- >currenti|e mei kan faWilligten) jgtefracht beeft om het perspneef der Bossche fa briek over tte halen zich bij dfte eischen pan te sluiten, mieldt men uit deö! Bojsich pan de Maasbode: Tot heden Is htet diaarlh njfat' (geisljaagd, ten toten verwacht opk niet, dat de Mixl- delbtmgkidb(0 prbejclei^, die zjfa ^ngteslO- GomtoiSsïe vjan advies fnzla'kjte "PL T. en T - Gistermiddag heets de minister van' Waterstaat de Ijeer König, iu een der zalen van het gebouw van het Hoofd bestuur der Posterijen ten Telegrafie ge ïnstalleerd de ComtaiSxie van Advies be treffende aangelegenliCden van het Staats bedrijf der Posterijen, Telegrafie en! Telefonie. De minister zei in een faistaliatierede o.a. dat de Opdracht der dominissie oinL schreven in art. 4 van het Koninklijk! besluit ruim is gesteld; rij verkrijgt daar door de grootte bevoegdheid, welkte rij,, naar rijn meenibg voor de goede vervul ling van haar taak behoeft. „Gij zult u een oordeel' kunnen: Vormen omtrent den mvlteed', welke oca. het ver schaffen vap ruimeré arbeidsvoorwaar den aan het personeel' op de uitgaven1 va» het bedrijf uitoefent. Gijl zult faf e©U ïu- ricM komen ten aanzfeu va» eten1 tariefa-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1921 | | pagina 1