Ho. 6. BINNENLAND. Uit Stad en Provincie. Zaterdag 8 Januari 1921. 164e Bi) dit nummer behoort een Bijvoegsel. Mr. K, J. H. PATIJN Naar de Tel: verneemt heeft de bui tengewoon gezant en gevolmachtigd !mi- minister R. J4 H. Patijn den wensch te bennen ge(gevte(n, in die eerste héflt van» 1921, op een tijdstip, dat met de belangen vm idien dienst is oiverejefti te briehgpn^ zijn betrekking v|an secretarisl-generaal; van het departement van BuitehLandschó Zaken neer te leggen. De bocfijzercorr. van. het Hand.: voegt hier aan toe, dat de oorzaak van dit heen gaan eigenlijk reedis' in de benojeimiójgj zelve is te vinden. De he©r Patij'ó heeft zich n.L enkele jaren geledien uiti-: dru'kkelijk slechts tijdelijk beschikbaar ge. steld. Men zal zich trouwens herinneren» dat hlij voornamelijk voor een reorganisa tie van den inwejhdigeh departementst dïenst werd benoemd. De heer Patijn! zal' nog eenige maandjejn zijn tegjenwoor!- dige functie blijven vervullen. DtE AAN DEN LANDBOUW VERWANTE BEDRIJVEN EN DEN VER KORTEN ARBEIDSTIJD. De door bet hoofdbestuur der Z. L'. kL ingestelde commissie ter besiudeering van den verkorten arbeidstijd heeft hier omtrent, naar het Z. L. Bi. meldt, aan hetj Dagelijksch bestuur het volgende mede gedeeld: Het nadeel dat de bedjrijven van wa genmaker, smid,^choen- en gareelmaker en molenaar van den achturigen arbeids- één weg te bewandelen, nl. idat bedoelde! bedrijven in de genoemde (drukke perio den, niet gebonden zullen zijn aan de voorschriften L a. v. den verkorten ar beidstijd. De Commissie is van oiöïxieel tfat hier de oplossing is, dat voor deze perioden de regeling der werktijden worde overgelaten aan de gezellen en patroons gezamenlijk. En wat de molenaars betreft, i& het duidelijk idjat hier niet steeds gewerkt kan worden als men will' De wind regelt hier in die meeste gevallen de productie. .Welnu, laat ook daar, waar men oiver geen moderne drijfkracht beschikt, de regeling der werktijden aan de beide groepen over. Waar het opvoeren der productie tot het uiterste niet alleen een groot land bouwbelang ïs. doch tevens een groot nationaal belang en waar slechts: dit het middel zijn kan ter bestrijding: van de duurte, meent de Commissie het Dage lijksch Bestuur te moeten adviseeren een zoo krachtig mogelijke actie te voeren om op grond van bovenstaande te ver krijg®#, dat in de genoemld'e bedrijven; in bedoelde periode's de werktijden ge heel vrij door patroons en geziellen jgó. regeld zullen kunnen worden, afgezien van de bepalingen "ter bep^king van den arbeidsduur waarvan dé Arbeidswet 1920 spreekt. DE GEWEZEN DUITSCHE KROON PRINS. Het Ned. Corr.-bureau meldt: Naiar ons is gebleken, is ter bevoeg dier plaatse niets bekend van het in Het Volk gemelde .als zou dejgew(ez©n Duiti- sche Kroonprins sedert zijn verblijf op paarden holden met den ledigen wagteh door verschillende straten van de stad, Doordat nabij de R. K kerk de sleutel ujt het aanschijn sprong1, geraakten de paar den los, waardjoor de wagen bleef staan |en de paarden in de aldaar liglgenide moestu^ nen holden. Eén der paarden) struikelde) en kwam ih een slopt terecht, waardoor ook het andere paard bleef staiajn en de voerman zijjn paarden kon grijpen. Het on geval liep wonder boven wonder zonder persoonlijke ongelukken af, terwijl ook het voertuig! zeer weinig! beschadigd' wöjs.. HULP AAN WEENEN. In dank ontvangen dioor den penning meester: Burgemeester Eliewoutsdijk, gehouden inzameHng, f 110. VOOR DE VLUCHTELINGEN UIT DE KRIM. Door den secretaris van den Kring Zeeland van het Nederlandsche Rood© Kruis, Lange Delft H 16/17, Middelburg, is ih dank ontvangen: Letters BS. B 50 eii moiexiacu van ueu acmuiigeu ai^os- Wieringen voortdurende relatie Staan dag ondervmden, meent de Cptmmsste met c°nt;a.revoluüoimaire groepen in bmten beschouwing^ e moet n laten Waar Duits;Chland wier doel zou zijn den mo- zij er van overtuigd is, dat de patroon»j narchistischen staatsvorm weer in te zelve, er wel voor z>org zullen dragen, dat dit te be.voegder plaatse kenbaar wordt gemaakt. Zij meent daarom alleen naar voren te moeten brengen de nadeelige gevolgen welke: het landbouwbedrijf van den in-» voer van den verkorten arbeidstijd in de genoemde bedrijven Ondervindt. Deze, doen zich het sterkst gevoelen' in hel voorjaar, wanneer de landerijen! zaaikJaar worden gemaakt, gedurende den! hooi- en graanoogst en in het najaar, wanneer aardappelen en suikerbieten worden geoogst 1 1 1 j De Commissie acht het overbodig toe te lichten, hoe het vorderen der werk zaamheden in de hier genoemde) cam pagnes afhankelijk is van het weer en hoe zich de werkzaamheden in deze tij den kunnen ophpppen. Het is natuur lijk in die perioden dat kleine en groor tere herstellingen aan werktuigen en ma chinerieën, die dan voortdurend! gebruikt worden, aan de orde van den dag zijn. Eveneens valt dit te vermelden met betrekking! ot het hoefbeslag, het paar dentuig, en het schoeisel der arbeiders! en knechts. 1 1 f, De plattelandspatroons zitten in! die tijden volop in het werk en het is hun onmogelijk de noodige herstellingen, wel ke door de plaats, die de landbouw in het productieproces inneemt, geen uitstel lijden .op tijd gereed te liehbén, wanneer 'rij met hunne gezellen (er de vrije beschik king over hebben door onderling overleg den duur der werktijden 'te regelen. Door den korten arbeidstijd, welken de Arbeidswet 1920 thans toelaat, is hetl den kleinen patroons beslist niet mogelijk alle voorkomende herstellingen óp tijd klaar te krijgen. Het noodzakelijk gevolg daarvan zal zijn stagnatie in het l andbouwbedrijf, hetgeen) de productie ernstig kan benadéelén'. iWe denken hier aan het niet tijdig kun nen verrichten van' verschillende voor- jaars werkzaamheden, door het nog niet hersteld rijh der werktuigen; een geheel jaar zal zich dit op 'den groei vain het ge was doen gevoelen, waarvan het eind resultaat een geringere opbrengst; het met tijdig kunnen binnenhalen van tal Van producten, die aan bederf ondier-: hevig zijd, door het missen van wagens en karren, die de wagenmaker nog niet klaar heeft, (verregenen van hooi en gra nen, bevriezen van aardappelen e.a. kun nen er het gevolg van zijtri), het niet tij dig kunnen bfeslaan van een paard, dat een ijzer verloren heeft, enz. enz. Van het leenen van materiaal van col lega's, is in die tijden natuurlijk geen sprake, doordat allen druk rijn. O ogenschijnlijk is hier "miss/Men een gemakkelijke oplossing, dat de patroons welke door den verkorten arbeidstijd in de productie te kórt schieten, meer per- sioneel in het werk stelljen^. of zich machinerieën aanschaffen. Hiervan ÏS evenwel in de praktijk niets te verwach ten, daar in het algemeen de kleine plattelands-patroon daarvoor niet voort durend voldoende werk heeft en hij, wat het laatste betreft ook niet - kapi taalkrachtig genoeg is. Bovendien is het uiterst moeilijk, ja veelal zelfs onmogelijk personeel op het platteland te verkrijgen. Om hier de productie rijh normalen ghng te kuruMte doeft j0atW» is dus slechte voeren en dat voor het aanhouden dier: betrekkingen een lijf bediend© van den gewezen kroonprins als geheim icoerióil dienst zou doen. KUNST EN WETENSCHAPPEN. Bij den dienst der direct© belastin gen zijn verplaatst G. Dokter, komin: 2e kl. van Clinge naar Assendelft, P. C A. A. Fenijn, komm" 3e kl. van Terneu- zen naar Clinge, G. L". Bol1, komm' "3e kl van Ossendrecht naar Terneujze n.' 1 o Uit Middelburg. In den Schouwburg gjaf gisteren avond de M. H. C. „Rhetjorica" een druk bezochte uitvoering. De voorzitter, de heer L. J, Ph. Maas, deelde in zijn openingswoord méde, dat het plan om „Lentewolken" van Herman R.oetvink te geven, in duplgfen is gevalled omdat dr. Wf. Rlotoyaards geen' toéstém- ming wilde geven. Dit werd 14 dagen gteleden bekend, en toen móest worden! voortgemaakt om nog efin programmal samen te stellen. Dat dit goed gelukt ïs, bleek den ger beelen avond. Op zéér verdienJSitélijltea wijze werden twee één-actetjes vertolkt: ,Be Pianostemmer" van Jan Stork en ,De Cid", vrij bewerkt naar Corneilles dicor J. G, L. Nolst Frenité. Na het eerste topneelis^ukje kwaiml een) cabaret eenige mummers ten beste geven; de zang' der jeugdige cabaristen, klonk gloed. Het strijkje, dat de pauzes aan vulde, komt een bijzppder woord van lof toe voor de góede muziek. Een pieréltÓ voerde een aardige dans uit. Dat op het tóloneel gesukkeld werd! mót het licht, was niet aangenaam1, maar kon de vroolijke stemming onder pu bliek en spelenden niet storen. „Rbetorioa" heeft haar goede naam! ais rederijkersgezelschap weder gehand haafd. o Uit Vlissingen. Door Gedep. Staten rijh hïji den Prov. StóombooWdieust pp de .Wester- Schelde benoemd tot bopfdmachinist G- J. Verhagen, thans machinist en tot stuurlieden A. J. van Houjte en A'. Pro voost, thans dekknechts. Voor den dienst in InicKë is bestemd de heer M. H. Kloosterman te Vlis: singen, als opzichter aan de werkplaats voor den dienst der staatsspoor- en tram (wegen. 1 i 1 0 Uit Wüalchór.ei», Bij het departement van Marine is benoemd als tijdelijk oprichter de heer J. L'. van Houte van Nieuw- en St. Jopsland. o Uit Z«eu|!W8ch-Vliaandereii O, D, De beer M. dó Bard, politieageht te) Neuzeh, is' als zoodanig benoemd1 te Boskójop. Vrijdag geraakten te Axeï nabij de kazern© der marecbaussé's een spart paarden, die voor een wagen gespanrtert waren, op hól, dóórdat de dieren schrok ken van een aemkotrnwad vjnep vfes^ DB Eyck. welke van jongeren datum zijn dan het Genter altaarstuk, hejtwelk het oudst6 fcèikéndjjp werk der bropders is. en eénigé werken van jojugere schilders uit dien lijd. waarna de heer Knuttel' de, door zijh geheele lezing reeds voelbare hoopt uitsprak, iets te hebben bijgedragen to* die liefde vjoor de 15de eeuwsche schij» kunst dezer landen, een kunst, die zog veel' tnjeer spreekt tot den mpd©rneml mtensch, wien het gevoel in waarde stijgt boven het verstand, en die zioekt naar e©W religieuzen levensinhoud', gelijk die 15Ó eeuwsóhe kunst, rij het in! anderen vorm!, dien kende, dan de kunst dór 17e eeuw, uilgezondierd dan de grppte 17e eeuwör Rembrandt, de gróót© botven allen. ONDERWIJS. 'Tot bureel-ambtenaar ter inspectie! van het lager onderwijs alhier is 'be noemd de beer F. de Hullu, onderwijzer! alhier. Naar wij vernemen, zal' de in spectie gevestigd: worden in bet perceel in de Spanjaardstraat, waar vroeger hef kantoor van de Nationale Bapk was1 ge vestigd. De beer A. Goeman, onderwijzer te IJmuiden, is als! zaodanjjg benoemd aan' de Ctir. Herv. School te Gó es. De kunfs t der Van Eyck.s: -Voor de vereeniging „Voor de Kunst" hield gisteravond de heer dr. G^ Knut tel een lezinjg oivfer dfe, knust vafu de .ge broeders Van Eycfc en de schilderskunst (dier 15e eeuw, meer in het bijzonder o.ver het Genter altaarstuk ,De aanbidding van hel Lam" waarvan de beide vleugels Kór-» ten tijd geleden door Duitschlarid aan België zijn teru/ggegevfen. niet wijl d©z© op onrechtmatige wijze in Duitsch bezit zouden gekomen zijn, doch als een ver goeding voor het velé dat door den (oor log ami Belgische kultuurwaarde werd vernield. Toch is het tienter altaarstuk niet van zuiver Belgische kultuurwajarde, :üsof de ze beperkt zon zijn tot de tegjepWoorH jdjige grenzen van Religie alleeju. Het is» een uiting der kunst zooals déze er i!b :de 15e eeuw was tot ver oiver de tegóa wcordige Noordelijk Bellgis'obe grenzen, en al werd de opdracht tot voltooiing Van het werk dóór den Genlschen bur gemeester Judócus Vijt dan ook aan den jongleren Jan vap. Eyökf .gegeven, zoo is hel voor die historische kunstkritiek waar schijnlijk, djat de opdracht tot heit ,geheele| werk werd verstrekt door graaf Jan zon- fcSer Genade, niet voor de kjapel in d© Gentsche kerk, maar voor de Sint Ja- ocbskerk in Den Haag. die aan de abdij te Middelburg haar ontstaan dankt. Bij die projectie van een reeks) licht beelden ging' spreker in diep. breede. zoo:-» wel 'dén opbouw als' de innerlijke kunst waarde van het werk' na, roemend voor- lal! 'de schoonheid der onderdeelen erv;ap en het verklarend uit den gepist der Vap EyckS, wier koele, weinig! gevoelsdiepe; natuur het karakter gaf aan: het altaar stuk hetwelk ze volgens het hun opge geven programma uitvoerden tot een \verk) dat de eenheid mist, en in zijn sterk©; gaafheid, maar niet aansluitend bij de Gothische architectuur welke het tlieneri, moest, want de vlakke wand doorbre kend, als het ware onverklaard plotse ling in de geschiedenis der kunst staat, als een volkomen kunstwerk ,dat anders is dan de andere daar vóór. In het tweede gledleólte van zijn be langwekkende, maar ook gevoelvolle r^de) hespraüj die heer Knuttel ander© wór^ ken iuit dien tijd in verband) met die kunst der Van Eycks. Hij liet ons in lichtbeelden zien de Petershurgschó aiy taarvlengels toonde ons de overePnkom# sten met het Genteraltaar, maar ook dó slerk afwijkende verschillen, Vooral in Jdën geest dier beide wCrken, waafvan Ue Peterburgsche vleugels ©én sterke aetie vertoonen, het Genter altaarstuk! daarentegen volkomen rust. waarombet voor spreker vaststaat dat, al' is er siamenbaug tusschen beidiein. de: Peters» burgfeéhe Vleugels) toch geen werk van' Van Eyck kunnen zijn. Ook de miniaturen uit het Turijnsche getijdenboek, al ver toonen ze, zooals de landing van graaf Willem VI in Zeeland tep jare 1416, over eenkomst mét bet altaarstuk van Gent, kunnep om' d|e groote verschillen niet van die band der zei f dé makers' zijn, en spr. houdt het, ter verklaring der over eenkomst en vap het verschil, voor waar schijnlijk, dat er in Holland onder den invloed der Van Eyck's eep atelier werk te waar zoowel de Petersburgsche vleu gels als de miniaturen ontstonden. Geheel anders dan de kulnst der Van! Evcks maar toch van Limhurgsch maak sel, zijn dé miniatured uit het getijden! boek van Chdntilly ontstaan in dien tijd) dér Van Eycks. Lichtbeelden toonden hoe déze kunst geheel in ov©r©ens té mi ming met dé latere Gothieb. epn vlakkó kunst was, zonder poging lot realisme gelijk de Van Eycks het schilderden in ▼aak niets ontziende werkelijkheidszin, f Een reeks lichtbeelden v©rtoond©n verf-, volgpns een aantal werken van Ja0 vart Vrijdagnamiddag' werden als onder wijzers aan de o. 1'. slchppl te H e ipj- enszpnd benoemd de heeren Bijl' ep Jansen Verplanké, reisp. thans tijdelijk te Nieuwe Tonlgé en Clinige. Te Anna J aco bapolder is| Dinsdia|gpniddag aan de Chr. isfchqol het nie(uw benioémlde h[o|ofd, de heer C.j Ketel, geïnstalleerd; dei slchopl zag ei; feestelijk' uit. Tegenwqordigj wiarón mede de ouders, d© burgemeester, leden ider schoialver.eenig'inlg, familieleden van 't nieuwe hojofd der sébool, en verdex-e b©- lianjgistellenidén. Oin 2 uiir werd de ver gadering geopepd1 diqor den voorzitter^ en dez© sprak daarnja namens 't bestuur,, VerÜfer werd 't wóórd gevloerd door ds.; J. Di. Wielemjg|a naméns ouflëijs1, fcinderep en schoolversseniging. Hierna werd eep waardeerend Wlojbird gesproken door den burgetméester en ten slotte voérde de 'heer C. Ketel het woord'. -o Afsc beid van den heer F, S Rrinfga als distriots'Shhoteil- op zien er, In 't Schuttershof alhier had Vrijdag middag een vergadering plaats Vjan onder wijzers en onderwijzeressen (op Walche ren, onder vporzitterschap van Óen heer A. E. vjan Dishoeck. arrondissements» schoolopziener, j die inzonderheid den beer F. S_ Erfnlgja, afgetreden distpiicdls,1- schojoliolpziener, en den heer BrpntSjina, spreker's niéuwe collega, welkóha' heette.. Op Vojojrstel van den voorzitter, werd' 'besloten aan den afge.treden inis'pedténr ip de tweede inspectie een telegram' te zén den, waarin hem' damk wordt gebracht voor alles wat hij vpor bet lOmdprWijS en voor de onderwijzers in deze inispedilé heeft gfed,aan. x De rekénin|g werd' dopr twee ledóu nagezien en gjoedgekeurd, het batig saldjo) was f 6.12 De voórzitter wees erop, dat het arrondissement Middelburg niet meer be staat en dus gé:en arronjdisSexPentsVergade-i ringen meer kunnen worden gehouden Hij noemde het echter een (gelukkig ver schijnsel, dat zoovel© onderwijzers en on derwijzeressen op Walcheren zóówel' ip het oude arrondisjsjement Middelburg als te Vlisisipgen zich bereid' verklaarden lid te worden van een vereenigiPg!, w©lker vergaderingen die arrondissementsverga- derjugen zullen vervangén. De sympathie van het rijk'sschop-1 toezicht is verzekerd'^ Op voorstel van dep Vóórzatter zal het oude bestuur, aangevuld niet twee per sonen ujt Vlijssjipgen d© totstandkoming der veceemijgipg verder vporberóiden en het saldo bavengjen(oenid: zal aan deze VereenigiPg komen. Spr. hóópt, dat open bare en bijzondere on dei-wijzers verd©r zullen samen Wérken in het belang van de ontwikkeling van het Mind. De heer Er inga zegt, dat de afdeelinj- jgen van de verschillende onderwijzerVsf- orgamisatieé zekér reden van bestaan heb ben, maar ojok' een algemeene vereenijgteg |als thans wordt Opgericht, heeft dijt, want) rij is nopdzakëlijk voor zaken van al gemeen ondex-wijsbelang, en ispr. hpopt, Jdiat de vereeniging moge groeien ©p. bloeien. De voprzitter wees er nu| op, d het afséloopen jaar veel nieuws op on derwijsgebied heeft gébrapht, en v©el gÓ©d's pok al mó|gé dan op het gebijed ider salaripex-ing! aan te hopgé verwachtjn- gen den bodem' zijp ingeslagen!. Zich richtende tot den heer Eifpgal, wees spreker er op, dat dó taak van schoolopziener tweeledig is, in de) e©rstó plaats moet hij toezicht hónden op het onderwijs, maar ook moet hij hét on derwijs omboog heffen en dit ïs een zware taak, waarbij samenwerken nopdig is. De jonge pmderwijzer kan daarbjjj leoren viap ©en man van ondervinding ais dó heer Eriuga ïs, en de samenwerking, doet eep band tustschen hen ontstaan. Spr. hóópt |dat het den scheidende in zijn nfipuWo ipspeclie. Hilversum, best moge gaan. De heer J. F. Op ten Zipke uit VJiSr singen zeide, dat hem als een der oudste! onderwijzers óp Walcheren verzócht ïs een epkel woord te spreken tof dén heer Eringa, jjlde aller sympathie en waardee- ring genoot. AIS meta een ambt bekleéd^ hangt er veel van af hoe' mén dat amhjtj opvat. De heer Eringa was welwillend, en maakte op gebreken, (Op gepaste wijZÓ attent. De hleer Eripjga bracht geregeld bezoekén aan de schólen, maar1 dat wajt( geen formalisme. Spr. brengt hulde aan.' de humane ©p. aangename wijze vgn' om gang van! den heer Eringa eg) wenscht bóm) paimens allen het beste toe in zijp nieuwe woonplaats. De heer H. J. Yersinia1, hopifd der, Chr. schogl te Seroosfcerke, zeide, dat vroeger d© bijzlondere onderwijlzex-s zich! klein gevoelden tegenpiver d© openbare, dat is pu voprMj'; het Chr. opderwïjs is vo|0)ruitgégéan en er is m©er pmdériSIngei waardeeriu|g'. De heer Eringa heeft bij welwillend© oritiefc steeds; tot dóet gehad' het onderwijs1 pp hopg peg te brengen. Hij heSchouwde de moeilijkheden met ver- Öraagfcaomheid, want de taak vgn d© on derwijzers', gloed ppgevat, is moeilijk. Al ként men dó thans benoemd© leden van het schooltoezicht ten deeló en st©Vtl men vertrouwen' in hen, het is tóch' altijd jammer, iemand, di© mep.' acht, te zien heengaan. Spr. hoppt, dat liet den' heer 'Erinigja. onder God's zegen, in de inspectie Hilversum, even igoed mjogógaan als in het distr|ict Middelburg. Bij verhindering van de heeren J. G. Nijk en C. Weeda, respectievelijk direc teur der Rijkskweekschool en der Chr. Kweekschool, wees. de heer R. van der Welle, ondexWijZer aan laatstgenoemd© school op hetgeen de heer Eryiga voor het kweekschool-onderwijs is! geweesthiji vernam niet alleen naar de vruchten van het onderwijs, maar opjk naar het karak ter der leerlingén. De heer R. G. van Nieuwku.ijk uit Vlissingen, slofot zich namenë de onder wijzers der R. K. scholen hïjl de ge&prpkep woorden aan en wees erop, dat de heer Eringa van den beginnen af zoo- goed óp de hoiogte was. De heer Brants ma de nieuwe schoolopziener, zeide 14 dagen geleden voor eenzelfde groep onderwijzeressen' en onderwijzers te hebben gestaan, toen hij! afscheid nam als schoolopziener in het arrondissement Alkmaar; hij' kon er toen op wijzen ,kehnis gemaakt te hóbb©n met het onderwijs èn ntet de Zwaró taak van het onderwijzejnd personeel.; Toen hij als een der jopgeren in Kü© omjk geving weg moest, heeft hij Zeeland ge vraagd, omldat idaar vele kleinere scholen zijn, dlie spr. de voorkeur geeft, zon der het goede van de grpiolfe schiolóp te willen wegcijferen. Het is geen gemakkelijke, taak d©W heer Eringa, al is het ook maar in e©n deel vjan zijn werk, op te volgen. Spr* heeft zelf 20 jaar het onderwijs gediend, zoowel het geWohe lager, als het MULQ onderwijs, ook als hoofd. Hij vraagt ofschoon onbekend, in de eerste plaats het vertrouwen van allen en wil dan alles in het werk stéllépj voor een zoo goed mógelijke samenwer king. Spreker kent den heer Eringa r©eds van toen hij leeraar was aan de kweek school en spreker leerling, toen reeds teefdte de heer Eringa m©t dó KweékA- lingen mede, het waren rijn vrienden: En nu heeft hij' voor spreker den weg geëffend. Spreker woonde tof nu toe te B,uss.um, en heeft daar tegen de onder wijzers 'gezegd, Ide beste inspecteur komt paar het Gooi- De heer "G. Jurry uit Vlissingen, sprak als directeur 'der Rijksnormaal lessen aldaar en bracht ook zijner zijkls dank voor den steun van' den heer Eringa ondervonden. De heer Eringa zegt, dat er van die ontgónblikken rijh, dat iemand zich' schaamt en dat doet hij thans, onxidat er te veel lof is gesproken, hij accepteert er hoogistens 40 of 50 pGt, van. Bin nenkort zal spreker 40 jaar hij het ou derwijs en 20 jaar 'bij' het schooltoezicht werkzaam zijn en had hij' gedacht dit te Middelburg te zullen herdenken, niet te vieren. Bij het schooltoezicht was hij eerst te Zaandam werkzaam, waar het begin moeilijk was, tóen te Amsterdam! waar de scholen veel t© groot waren ©ia' men daardoor niet eigen werd met hei- personeel. Van Amsterdam II kwam' spr. naai- Middelburg, waar men eenvoudig en kameraadschappelijk samenwerkt en het bleek hem reeds spoódig dat Wet on derwijs in idif district kon doncurreeren met dat in de hotofd'staid) idés Rijks. Er rijh' in het district enkele slechte schoten; doch niet op Walcheren, inaar er zijn ook puike, wat ook de inspecteur Wj rijh be zoeken volkomen beaamde. Het is een bewijs, dat als nten veS| werkt er ook veel bereikt kan wonden! Al te kleine klassen kan spreker niótj goedkeuren, wel voor het karakter dór leerlingen, maar niet vopir liét onder-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1921 | | pagina 1