biedt U, behalve een pensioen, een uit keeping bij overlijden. Vraagt inlichtingen bij den Raad van Arbeid of bij de Vertegenwoordigers. PAX TYPIST(E). Diploma Pitmanschool. Th. e. BROUWER, S vu 30.000 WEI fiitstoomen en Verven. ABDIJSIROOP STEENHOUWWERK. I i L. VAN 8PARBENTAK, s 5 °L Pandbrieven tot den koers van den dag. Schoencrême Rijwielen, Binnen* en Buitenbanden, Ondergeteekende is voornemens, bij genoegzame deelneming, een cnrsns te openen ter opleiding voor De lessen worden gegeven door gediplomeerde. Verdere inlichtingen worden gaarne verstrekt. Instaliatie-Bnream voor Moderne Kantoren WIE GAAT ER VAN DOOR Ondergeteekende beveelt zich aan voor de behandeling vaa wassehen geheel op gemaakt en ft; oog v. d. stok etc. en vestigt tevens nw aandacht op de afdeeling Prijscouranten worden gaarne gratis ver strekt. Koninklijke Zeenwscbe Stoom £hem. Wasscherjj en Ververij „VOLHABOINGT VLISS1NGEN. Singel I. foor Uwe Machinale Timmerwerken Stoomtimmerfabriek „ZEELAND" UwHoest Bronchitis, Asthma,Kinkhoest, Catarrh,Influenza,Heeschheid, in alle genfes. %VXC.A.SCHWhTÉ&!ÈSl "is MIDiCWllRÜ, 1 J Sigaretten. WEE&T NüT BLIND Verzorgt bijtijds» Keelpijn .Hoestbuien en verwaarloosde Verkoudheid. STEENHOUWERIJ I u L Inspiratie» THEJPAX POU5H 6 ü-° HILVEP5UI1 Cadeaux voor ledige doozen". Wegens vergevorderd saison tegen zeer verminderden prijs te koop een groote partij tevens ontvangen een groote zen ding VOETBALLEN en VOETBALSCHOENEN en AANVERWANTE sportar tikelen. LUXOR GARAGE, Brak straat. 1 ALHIER. iGroote lichtsterkte lange brandduur Onovertroffen- in kwaliteit. Voord.ee ligst» 3 in 'tgebruiio. DE STEARINEKAARSENFABRIEK 15 APOLLO' 'SCHIEDAM 9 DORDRECHT Sigarenfabrikant en Grossier in Rookartikelen. SPECIAAL ADRES voor alle soorten Tel. Int. 1489. VRAAGT PRIJSOPGAAF. BIJ DE PREMIETREKKING VAN 15 OCTOBER a. s. MET DE ccs 9» Tilburgsche Crediet- en Effectenbank Tilburg. 3 pGt. Premie~0bligatiën groot f200.f 100.en f 10. Zes trekkingen 's jaars. - Geen nieten. Titafjscliü Crediet- en flecleiiliank - Tilburg. m 1 S 1 I 5" B 2 s ff ag m 9 B f a B g 9 6 a- 9 W 9 9 9 s* <w 2, g merk „DE KAPEL". Seisstraat - Middelburg. BEDWATëREN. Radicale genezing door de beroemde Pillen Urie II, ook bij verou derde gevallen. Prijs 1 2.50. N.V. Mp|j. SAN1TAS. Koninklijk goedgekeurd. Middelburg Lange Delft B 130 Vlissingen St. Jacobsstraat 1. Onze prijsc. van Patent Genees middelen enz. wordt U franco toe gezonden tegen inzending van 20 ct. postzegels aan ons Hoofdkant. Mij. SANITAS, Post-Box 339, Am sterdam. VOOR HET GEVAAR met de - beproejde beroemd bij DOCTOR GASTON HAELB RECHT der KHnickvoor Borstfijder», 127, rue Hdtehdes.Monnaies, te Saint^GiUea, BRUSSEL, verklaart (Wettig Gedeponeerd.) Je fijnste Dessert* 6 Fabrikanten TAN DER KLEIJN Go., Middüimrtf VAN Go J. HOEK, Veersche Weg T 250, Middelburg, levert uit ruimen voorraad alle soorten Speciaal adres voor GRAFWERK, in alle stijlen en prijzen voorradig Mevr. ADVOCAAT, Hngo de Grootstraat 10, Irrigators Fraagt HET 10EI YOOR DE fRODW. Mij. „Os Noorderpst", 111I1111 i 111II111 i 11111IIII il f III i1111 i 111i 11I11 f 1111 i i 1111 f 1111 Hl J1III fl< VOLDOET AAN PESTBENCSTE EISCHËMl! ijtHET/OCORVIK.NEEMT(STEEDS T©.6;«J EPJ4S BED) FLACON f 1.30. IN NEDERLAND, Gevestigd te 's GBAVENflACIK. (Maatschappelijk gspiaatst Kapitaal f 2000,000 - Resarvos op 31 Bsc. 1919 f 389.800.) HIDDELBÜBG. OOSTBIIBO. Electr Drnkkerü G WDEN BOER Middelburg» I I ierd sa ll tvterl tof I van I geul Mini linlg I BH( I ach I mal I ie ll aiefcl E I dier I boo een hét I dat I bee I woi I I I Gjk I Die I zijü I foes I en >ar err «fwJ str«l rasl tb I tooi geel er I dei «al at?. die dal die 'e)öl b|el Izel A wl ,wl de El a tel Pi VRIJWILLIGE f MEERMALEN GOUD BEKROOND. CO 33 Sm 33 of premie vail f 4800.f 1200,f 480.enz enz. der De bank geeft uit VERLIES UITGESLOTEN. Binnen 5 jaar moet U met een premie uitloten. De trekkingen geschieden in 't openbaar onder notarieel toezicht. .Uitbetalingen in contanten volgens voorwaarden op prospectus en obligatiën voorkomend. TREKKINGSLIJST GRATIS EN FRANCO. Vraagt gratis inlichtingen en prospectus. TALM NIET. DOCH BESTEL, PIRBCT. Ook verkrijgbaar bij onze plaatselijke agenten. r e ft 9 ff Gebruikt enkel de bekende le KWALITEIT Verkrijgbaar bij alle .Winkeliers en bij de Grossiers: Fa. C. M, DOMMISSE ZOON, \1issingen. F, MALJERS, Middelburg. gelieven D zich te wenden tot de „De Abdijsiroop is bizonder aan te bevelen teget» dHOHBche bronchitis (verouderde- verwaarloosde verkoudheid), ai of niet gepaard gaande met moeilijk alq mopgeven. opzwelling of kooit». Ook gevallen van steken in de borst, onophoudelijk fluimen. Influenza en borstaandoening. zag jk door de Abdijsiroop verrassend vlug genezen. De Abdijsiroop werkt genezend, pijnstillend, vcr- hu ii ii versterkend en ia ooschadel^k". Prijs per flacon van pl.m. 230 gram f 1.90, van pl.m. 550 gram f 3.60, van pl.m. 1000 gram f 6 Alom verkrijgbaar. Eischt rooden band met onze# handteekeningL. I. AKKER, Rotterdam. Neerlandia Enr. „»E SOOKOEllPOST alleen gevestigd ROTTERDAM. HYGIËNISCHE ARTIKELEN Grootste keuze, nieuwste soorten Vraagt prijsc. met alle iniioht. met alle inlichtingen en raaigavingem, franco per post in gesl. couvert, na ontvaDgst van 20 ct. aan posts. r Kruiskade 23, Botterdam.) Lamsteeg 2, hoek Boerenviiékmarkt Den Haag, Wagenstraat 143. Briefadres: Mij. De Noorierpost." Postbus 748 Amsterdam, Deze Maatschappij geeft uit (Coupons vervallende JanuariJuli). De Pandbrieven zijn verkrijgbaar bij ZüBj star DE III twl CK|

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1920 | | pagina 8