GENEYIÜ MC. BOS Hl, lUIMHSDORP (L-H.) P. SLUIS" Pfpfinciale SIooiéiIéiisI op ie fester-Mile. Insulaire Bypotheekbank HEHDRIKSE Go's Bankiers- Effectenkantoor Bit voorraad leverbaar Invosring Arbeidswet. SANAPERIN Anga-bonbons! aJRQj Maison Menzel HYGIE8Ï8GHE ARTIKELEN. ZEER OUDE Een fier oudste en grootste Spaarkasiit stellingen roegt sollicitanten op voer Ae .betrekking van voor de Noordelijke en voor de Zuidelijke Pro vincies (mogelijk ook voor een andere provincie). Alleen personen lit den beschaafden stand komen in aanmerking, terwijl zij, die in den buitendienst van dit of gelijksoortig bedrijf met aantoonbaar sncces zijn werkzaam geweest, de Yoorkenr genieten. Geheimhouding verzekerd. Brieven van ernstige reflectanten worden ingewacht onder No. 36, bnrean van dit blad Sigarenfabriek „DE HOOP H.H Rookers! LA CAZA a 10 ets. ROOVER 8 EXCELSIOR 7 WALCHEREN in-aMIIMHI Coöperatieve BeetwortelsnikerLbriek „Zeeiand' OP DONDERDAG 14 OCTOBER 1920, 25 OCTOBER 1920 tot nadere aankondiging. 6 pGts. PAfiDBRIEYEK, MIJNHARDT'S KINDEPZALF MAAG maagzuur, slechte PIJNEN JKSitr1 BLOED bleekzucht Rekening-Courant en Deposito tocasseeringen op Binnen- en Buitenland. Vreemd Geld. Effecten en Coupons. 4aoaimstratie van Vermogens. C. BOZEMONB* RSLUIS' UITGIFTE ZIERIKZEE. Uitgifte, a 100 van Spierpijn, en pijnen 'van allerlei aard als hoofdpjjn en kiespijn, Zenuwpijnen,enz. neemt I Verkoudheid, Heeschheid.l fntus re» KOKER 75$ 8u APortt o> ORoGiann ARMOEDE SSigïS ^Gebruikt MIJNHARDT'S ^STAALTABLETTEN aanbevolen geneesmiddel IMêqfo Mi Oosibnro iJzenöijke lardenbDrn GENIET EEN 6 WERELDVERMAARDHEID DOOR EEUWEN HEEN Agent voor middelburg: Wuscht gij eens aangeaame sigaar rai snaak si rook, vraagt dan nwsn winkelier ry Gemengd Graan HOOFDVERTEGENWOORDIGER „DE ROODE TOREN" MARKT, MIDDELBURG. COÖPERATIEVE VEREENIG1NG gevestigd te BERGEN-OP-ZOOM in stukken van f 1000 - en f 500- tot den koers van 1Q0 Het Bestuur der Coöperatieve Vereeniging Coöperatieve Beetwortelsuikerfabriek „Zeeland". Bergen-op-Zoom, 7 October 1920. WETTELIJKE TIJD. Lijn Vlissingen-Breskens. Op WERKDAGEN. Vlissingen-flenzen. NeQzen'Hoedekenskerke'Han8weert*Vlake. f) Walzoorden-Hansweert-YIake. ADVERTEHTIE8. Terschillendemerken en2dehands, LUXOR GARAGE, Brakstraat. H.H. werkgevers worden er op attent gemaakt dat de Dlstricts- Arbeidsbeür» in staat is een overzicht te geven van het aanbod van werkzoekenden en met iedere gemeente in .Nederland in corres pondentie staat. Alle inlichtingen en plaatsing van personeel is kosteloos. Dagelijks geopend Stadhuis (Helm). De Notaris J. L. VAN DER HARST te Vlissingen is voor nemens om op Donderdag den 14 ilctober 1920, des avonds ten acte* aren, op de Bovenzaal van de Sociëteitde Vergenoeging" aan de Groote Markt te Middel burg, püMiek ti verkG&pgn GEMEENTE MIDDELBURG. 1. Een HUIS met TUIN aan de Vlissingsche straat I 169, groot 2 aren 11 centiaren. Verhuurd voor f5.25p. w. 2. Een HUIS en ERF, aan de Nieuwe Haven I 112, groot 96 centiaren. .Verhuurd voor f 5.10 p. w. 3. Een HUIS en ERF, aan de Bellinkstraat G 195, groot 58 centiaren. Verhuurd voor f 3.25 p. w. 4. Een HUIS en ERF, aan de Nederstraat O 205, groot 1 are 21 centiaren. Verhuurd voor f 4.30 p. w. 5. Een HUIS en ERF, aan de Schuitvlotstraat N 167, groot 76 centiaren. Verhuurd voor f 3.25 p. w. 6. Een HUIS en ERF, aan de Simpelhuisstraat L 170, groot 60 centiaren. Verhuurd voor i 2.50 p. w. 7. Een HUIS en ERF, aan de Nederstraat O 195, groot 75 centiaren. Verhuurd voor f 4.05 p. w. 8. Een HUIS en ERF, aan den Penninghoek L 58/59, groot 82 centiaren. Verhuurd voor f 2.25 p. w. 9. Een HUIS en ERF, aan den Penninghoek L 60, groot 57 centiaren. Verhuurd voor f2.p. w. 10. Een HUIS en ERF, aan de St. Sebastiaanstraat L154/155, groot 1 are 3 centiaren. Verhuurd voor f 2.50 p w. 11. Een PAKHUIS met BOVEN WONING aan de St. Sebas tiaanstraat L 153/154, groot 50 centiaren. Verhuurd voor fl.SOp. w. GEMEENTE KOUDEKERKE. 12. Een HUIS en ERF, aan 't Zandt D 52, groot 82 cen tiaren. Verhuurd voor f 2.10 p w. Nader omschreven bij gedrukte biljetten, welke met verdere in lichtingen gratis verkrijgbaar zijn ten kantore van genoemden No taris aan de Badhuisstraat 36. groot f 1000.500. 100.en f 50. Deze Pandbrieven worden af gelost a pari in 25 jaar te beginnen met 1922 door ver plichte jaarlijksche uitloting in de maand Mei. Zij zijn te Middelburg verkrijg baar bij het Bijkantoor, Koepoort straat 27, onder directie van den heer H. C. REIJERS, die voor directe aflevering stukken in voorraad heeft. TABLETTEN PRIJS PER K0KEK 75£7 BU APOTM.CTI DR06ISTEH Fabr. A.MIJNMARDT. Zeisb f kagen 5bel^rig^ver3%pm3 jLAXEER-TABLETTEN, PRIJS PER 00OS 605 BW fiPOTHenOROOiSTÊM. Gebruikt m ooo»t v*n eo«i9oa. au wmt- orowsteil Fobr. A.MIJNHARDT. Zeish OE BESTE^ geneest roode ontstoken huid. Smetten, uitslag, schrijnen, zeere plekken. IN OOOZEn VAM 30e»60«. B'J «POTH«»0(iesö!En.l Gebruikt MIJNHARDT'S [«MAAG •TABLETTE N rn ooozin VMUf 90Q. BU AfCTn.cn OftOGfSrEft Inlichtingen per briet gratis op aanvr., Molenstraat 18a Den Haag. Neemt N,0V.Ye bet beproefde, Tine In TotteUenW'en korrsij bij opcflicfcerj en drogislen INSPECTEUR-SPAARKAS. INSPECTEUR, Alleen erj VOEOER1NG Me.T OcHTENDVOER 15 KIPPENHOUOEN VOOROEELIQ. .VRAAGT orcte GRATIS EleBLUST IhEK LOTTO OOYEJtrtOtLOE JLAPAKW1HQ. I VOOK TAN Tan ini SI Ondergeteekende bericht, dat de INSCHRIJVING op bovenge noemde f 600.000.- Obligatiën is opengesteld van 9 nar v.m. tot 4 nnr a.m., ten kantore van de NEDERLANDSCHE HANDELMAAT SCHAPPIJ te AMSTERDAM en hare Agentschappen te Rotter dam en 'S-Gravenhage alsmede bij de Heeren J. A. TAK S Co. te Middelburg, en bij HENDRIKSE Co s BANKIERS EN EFFECTENKANTOOR te Middelburg, Oostburg en Sluis. Prospectussen en inschrijviDgsbiljetten zijn bij bovenvermelde kan toren verkrijgbaar. De Statnten liggen aldaar ter inzage. Van Vlissingen naar Breskens vm. 5.50 7.25 9.50 11.20 n.m. 2.11a) 4.30 6.41a) Breskens Vlissingen 6.20 8.1© 10.40 12.n.m. 3.35 5.20 7.11 Op ZON- en FEESTDAGEN. Van Vlissingen naar Breskens v.m. 7.25 10.35a)n.m. 2.11 5.35a) Breskens Vlissingen 8.10 12.3.35 6.05 m) Bjj vertraging in de aankomst der treinen te Vlissingen kunnen deze booten hoogstens 15 minuten wachten. Van Neuzen naar Vlissingen d) vm. 7.10.50 nam. 2,30 Vlissingen naar Neuzen d) 9.19 n.m. 2.11 b) 4.15 e) b) Bjj vertraging van trein 2.01 te Vlissingen kan deze boot hoogstens 15 minuten wachten. c) Op Zon- en Feestdagen vertrekt deze boot om 5.85 en kan bjj ver traging van trein 5.31 te Vlissingfn hoogstens 80 minuten wachten. «O Voor correspondentie tusschen Vlissingen en de stations der S.S. tus- schen Vlissingen en Vlake raadplege men ook de dienstregeling NeuzenHoedekenskerkeflansweert- Vlake. Te Borsselen leggen de booten aan ongeveer een half uur na het vertrek van Vlissingen of van Neuzen. In eorrespondentie te VLAKE op den Staatsspoorweg Vlissingen—Roosendaal. Op Werkdagen. Fan Neuzen n. Hansweert p. b. vm. S.56 nm. 4 30, 6.15 Hansweert Vlake p. tr. 7.25 6,05 8. Vlake Hansweert p. tr. 10.26 6.32 8,52e) HansweertNeuzen p. b. 10.43 6.46 9.07e) e) Bfl vertraging van trein 8.48 te Vlake kunnen tram en minuten wachten. fRaadpleeg ook dienst Neuzen—Vlissingen v.v. Op Zon- en Feestdagen, vm. 7.20 nm. 4.20 8.54 5.55 10.12 5.36 ip.30 5.55 oot hoogstens 15 Te Hoedekenskerke leggen de booten aan ongeveer een half uur na het vertrek uit Neuzen of van Hansweert. In eorrespondentie te VLAKE op den Staatsspoorweg VlissingenRoosendaal en te WALZOORDEN op de tram Hulst—Walzoorden en de Zeeuwsch- Vlaamsche tram. Op WERKDAGEN. Van Walzoorden n. Hansweert p. boot, vm. 6,50 9.10g) 11.30 nm 4.30 7.25g) Hansweert Vlake tram, 7.25 9.45 12.05, 5.05 8. Vlake Hansweert tram, 8.08, 10.26 nm. 1.—6.32 8,52h) Hansweert 1.22 6.46g) 9.07b) nm, Walzoorden boot, 8.37 g10.43, Op ZON- en FEESTDAGEN. Van Walzoorden naar Hansweert per boot, vm. 8.20, Hansweert Vlake tram. 8.54, nm. Vlake Hansweert tram 10.12^ Hansweert Walzoorden boot, 10.30, Goederen- en vee vervoer is op deze reizen zoo jgced als uitgesloten in ver band met het halen der correspondentie op de treinen te Vlake, Bjj vertraging van trein 8.48 te Vlaks kunnen de tram en de bootten hoogste 15 minuten wachten. 11.30, 12.05, 1.- 1.22 4.30 5.05 5.36 5.55 S) te) Op aanvrage kunnen bjj den Directeur of bp de Agenten worden bekomen afvaartljjsten voor alle ljjnen van den stoombootdienst op de Wostez- Shhelde a f 0.05 per stuktegen betaling van vjjftig cent (franco per peet vjjf en vjjftig cent) een boekje, inhoudende tarieven voor al deze lijnen.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1920 | | pagina 7