VALDA Pastilles Ingezonden Stokken, m21 in G aChter hUn name" vermc,do I van een daarbij gevoegde raming bereken- vakken Iden dat uit dien hoofde alleen reeds HOEDT U, VERZORGT U, Zorgt dat U altijd EENE DOOS ECHTE bij de hand hebt. Koopt eene doos nog heden op, dat bet sub le bed joe] do onderzoek j S a 1 a r i e e r i 11 g Onderwj bereids djpor hen is opgedragen aan per-1 zer essen handwerken, sioneel van het Gemeentelijk ËlectrisehJ Door Ged. Stalen is aan B. en Wi. de bedrijf en voorts, djat de resu'aten vanlwensch kenbaar gemaakt, dat de bfeïöo het sub 3e bedoeld|e onderzoek zoodra I niujgien voor de vakon(d|D:'rf\vijizere sse-n in mogelijk aan den raad) zullen worden de handverken zouden worden gfebracht overgelegd. T ij d e 1. leeraren Avond- s c hole n. Aanbevolen worden die volgende leera op len minste f 1.50 per lesuur voor be voegden en op ten minste f 1 per lesuur voor onbevoegden. B. en Wi. verklaarden zich bereid -den raad in dien geest een voorstel te doen, doch richtten aan Ged; ren ter benoeming vooi den cursus .19201 een soi11-;jiveil waarin ze op grond a Aan de avondjschool voor hand- over 1920 een Jongere totaaluitgaaf van werkshedenJ. A Baljeu voor vakteeke- f 3833.37y2 zou moeien worden gedaan, nen vooi timmerlieden, J. P, t. oje Ble- J Ged. St. bleken de bezwiaren van B. en court, voor de eerste begmselen dpr w niet ie deden en derhalve achten B werktuigkunde. Jen W. zich verlicht aain den oorspron- b) Aan de Burgeravondschool: A.de wms!dl van Ged le voldoen, Smiclt, voor d|e eerste be,ginselenr-der ua- met dfcu versten|de? ,dat zij( de pCri,odie^ tuur kunde W, K. Kuiler ,voo£ nandyak-1 verhoioginjgfen der thans geldende ver- leekenenjKj Sloo ver, voor handvaktee I.®-1 Zl0.uden -willen zien geschrapt, nen: .L Heuseveldt ,voor rechtlijnig- en j Hiermede zm ldan 0iVCr 1920 een be- vakteekenen; C. de N-ood, voor wiskunde; dra(g, van f 2426.25 gëmoeid zijln. J. P. P. dte Blecourt, voor werktuigkunde. B en W, dellen daarom voor Begrooting B. A. 1921. Voorgesteld wordt de bégrooting viopr gang van 1 met in- Januari 1920 de beloonius voor onderwijzeressen in de handwerken 1921 van het Burgerlijk Armbestuur, slui- le bepialen 0J) f j.so per wekelijksch lende in- ontvang ein uitgaaf mei een 1»°-1 ïejsiuur voor bevoegden, en f 1 volar on drag van f 972/2.36, goed] te keuren, bevcete!den daardoor tevens het gemeeentclijk subsi-1 I)e °comnu v. Fin. nieent .:ial de jaar. die voor 1J-1 brengend; op f 8/..>00, al- j wedde der 11 onderwijzeressen zouwor- d-us het verhoogendi met f 20.500. P acht J den verhoogd' met minstens 30 en boog- a J sten 210 pet terwijl1 ze zulk een verhoo Overeenkomstig diens verzoek wordt mnHB- ,,„„1 HANDEL, NIJVERHEID EN VISSCHERIJ. T I ging zonder eenigen overgang veel te voorgesteld aan C. J. Wille d|e pacht boog. vjndjt_ Wanneer echter Ged. St van het vischwater in de havens en kajdfen aMus <fe commissie deze verhoogingaan weder voor een jaar te verlengen onder dc gemeente kunnen opleggen ,zal die de thans geldlende voorwaarden. I raad niet and(er.s kannen doen dan zich Üit keering aan Ghr, J onder protest daarbij neerleggen. Mul o school. B. en W. beroepen zich op de aan Geid) Op verzoek van het bestuur der Chr. jst. gedane toezegging het thans voorge- Burgerschool aan de Singelstraat en in gene bij den raad te zullen aanhangig verband met 'de desbetreffeende hepalin-J maken, en mterken djuarbiji op^djal -de raad gen der wet stellen B. en W. vóór aan I mtüsschen natuurlijk vrij blijft te rifezen genoemd bestuur een vergoeding toe te J0611 beslissing te nemen als hem goed kennen van f 480, zijind 1/3 der over liet dunkt, tijdvak 1 Juni— t Óct. .1919 aan de aan die school boven het wettelijk aantal ver bonden geweest zijnde onderwijzeres toe le kennen, en deze uitgaven te bestrijden uit den post onvoorzien der begrb-oting voor 1920, aangezien de vergoeding niet j De Staatsqo.urant van 7 Octjober be- meer uit de rekening dienstjaar 1919 kan I vat de statuten dier naamlooze vennoot- bc-treden worden. schap SI eepdienstehdlecraieminlg „Johan- UiUkeeringO. W.bèl a siting |naI" le Hans weert In verband met de ontvanigst dóór dej vennootschap is het in gemeente van een aandeel 'droioit f 184168 J^iignndom hebben en het in dten ujiigte- als tweede uitktecring ujt de W. be- Preidsten zi uexploiteerten van een sleep- lasting, stellen B. en W. voor de bejgroo-|Boot; z-ij is aangegaan voor 30 jaar; het ting tolver 1920 aldus te wijzigen, öat I ni«*atscll&ppeli.jM kapitaal bedrjaalgjt f 6000, genoemd bedrag' als ontvangstpost wordl j in 6 aamdjejelen elk! groot opgjeniomen en deze som' laan te- wenldlcrt I welke allen geplaatst zijlti ter dekkinlgi van d!e navolgende uitgaven e declnemcrs ^z ijinf -^Gvan /^wec .aflossing der t'ijldelijkle gteldlteeininig!, gtooot jeib koopman te Roltlterldam, M. Bek,, f 92,000, oiplgenomen in 1920, tot gleizegd Jen Bek, sleepkapiteiins le Ilanswleert. bedraigl aflossing dier tijidelijkte gteldlee-1 ninig, gVoot f 35.000, «pgenomen in 1919. reu 0 d"V. °us s e m e e r werd giedu- VoOTts f 37168 als nieuwe post op-de be-1 rende hel giansche ^eiizoen m de wa- urooling' te brengen luidende: gereser- CT|e,idmgen en kreken bijna geen pa- veerd van de uitkeering door het rijk van J l'n® Slangen zonder dat men daar een gedeelte van de opbrengst der O. W. bepa.a cle oorzaken voor kan vindenm belasting voor extra-uitjgjaven, en de- dea 'aalsle,n tljd is het voorgekomen post onvoorzien© uitgaven met f 20.000 dat hl-'zonder. veel zoogenaamde „bo- 'o 1 vpnvKph rt i vr.rn-on Pn rannpT" wPr-ru ademt de antiseptische uitwasemingen in der Deze werken, door inademing, direkt op de ADEMHA.HNG8OBGANEN Verkoudhsid, Keelpijn, Bronchitis, Griep, enz., worden steeds energisch bestreden door de vluchtige antiseptic dezer pastilles. en waarbij een der verdachten m gear resteerd. Te Nijkerk is vannacht de. öièrhal en de Oostertmolen met veel koren afge brand. De oorzaak is onbekend: tndoozenvan 1.00, dragend d»n naam VALDA Verkocht bij allé Apothekers en Drogisten in Nederland. te verhoogen ■I Erfpiacfit g'em. gjromd. Vcongfesteld wordt aan de firma De nevers een stropk grond, uitkomende in de zgn. Goudpn Poort voor 50 jaar in erfpacht af le staan.. De Comm. v. Fin., die zich met hel voorstel vereeniigt, merkt op, dat waar de bedionigein erfpaohtsprijfs per viefek'. M. veel hoogler is', dan tot nu toe wierdi ge vraagd, het haar gewenscht voorkomt, dat wordt igteitraclit een tarief voior erf pachten vast te stellen op den voejt, zooals voor de huren is gedaan. Onder tale)djeld)eieling, dat de erfpacht- prijs voor bedoelden grond berekend werd in verband met dien koopprijs, door de de firma Dene vers voor aangrenzienidenï grond betaald, verklaren B. en "Wi. zich bereid liet ontwerpen van een tarief, als door de Comm. v. Fin. genieend. te ovjerw eigen. W 'ij z i ,g i 11 g! b e g1 r o o t i n gl 1920 Hoofdzakelijk in verband met gevallen raadsbesluiten stellen B. en W:. ver- schallende wijzigingen in de giemeente-i begrooting dienstjaar 1920 voor tot een totaal vermeerdering in ontvang en ui gaaf van f 85.155. Igteen errist zijn dat wij voor wij uiteen gaan, eerst nog een vechtpartij met die drie schooiers houden"? Niet waar, ke reltjes, zooveel geld heeft die mijnheer van Bogdan immers'niet, dat hij jullie 'ji paar gezonde Jedematen terug kan koopen?" Jan's moeder deinsde terug alsof een spook op den drempel was versohenen. Haar knieën knikten, maar zij hield zich s taande. „Heb je hem eindelijk, mijn laatste, duivel die je bent? In rust en vrede heeft hij geleefd, ver van <151 vervloekte inland, enals een verleider ben je op hem afgekomen en hebt zijn ziel vergif tigd. Wie ben je dal je jé lusschcn mij en mijn kind stelt?" „Wie ik ben, vrouw? Een trouwe Knecht van hem die uw lieer 'fen mijn heer was en wiens bloed ten hemel schreit om wraak. Dit zeg ik je: ik heb meer recht op dezen jongen dan jij die zijn moeder zijt. Zij irad dichter op hem toe en haar oo-gen schoten vuur. „Jij he ut recht op heto', zeg je? Dan zeg ik jou dat je de bofoze geest bent, die uit dezen grond hier op- stijgt om le verderven wie hier leeft' venvisch" cl.- i. voren en karper werek gevangen, o.pi. op léén dag' wel 150 K.Gwelke naar Bergen op Zofom naai de vischmarkt werd vervoerd. Sedert het stoomgemaal is gebouwd is het wa ter in de (kreken en waterleidingen veel minder brak, waardpoi- deze visch sterk is Vermeerderd. RECHTZAKEN. A 1- r.-R echt b a 11 k te Middelburg.. De rechtbank veroordeelde Vrijdag: we- gtens mish;anfliejiin|gK. v. d. G.„ 19 j., fa- briiekisiarbeider, Vlissingen. lot 14 d.gev. straf, en A. M. A., 30 j., beur (schipper, Terneuzen. en J. J. v. R., 29 j., Iand- foouiwer, Zaainslag, beiden tot f 10 b. 10 d. h.; medeplichtigheid aan mishandeljnlg: A. R., 56 j., wed. P. d. B, landwerksterj Hulst, tol f 10 b. s. 10 d'. h.; (diefstal: M. J. Wi.,1 34 j., werkinan, Middlelburg, tot 2 m. en W. v. d. G., 26 j,, schipper, Vlissingen, tot 1 m. gev. straf, en R. S., 53 j., kteteliriakter, Drie h'eb je er mijl al afgenomen, ga uu ook met den laatste weg!" Samuel Guzek kruiste zijn armen. Vrouw, wat ge daar zegt van een btoio- ze geest dat begrijp ik niei. Uw zoon is een heer en vrij' o'm te beslissen of hij weer weg wil gaan en schdblmeester worden or blijven bij wife hem heeft wakker .gemaakt loen de janderen hem in den slaap zijn erfdeel wilden afne men. Zoo gij wilt, spreek hem dan ttoe, en als hij naar u luistert en mij be veelt heem le gaan. dan zal ik gehoor zamen." Toen strekte zij liaar armen uil, een snik welde uit haar borst ,,op, en zij riep hem zooals zij hem als kind geroepen had „Janek!" Moeder, ik kan nieitl U hebt die mannen op mij afgehitst als honden, en Jijij1 was de eenige die 'aan mijn zijl- de stond." Hij boog zich om haar hand te kussen en ging 'stil en zonder 0111 te zien de kamer uit. Samuel Guzek volgde hfem, maar voor dat hij' den drem pel over ging,-zei hij zachtjes: „Vrouw, ik hob lange jaren efen wrok tegen u gehad om de woorden die 11 destijds tegen me hebt gesproken. Nu is mijn Missiinlgten, tot f 25 b. s. 25 d. h., en I. H., 27j., werkman, Souburg, tot f 15 b. s. 15 d. h„; en jM^ v D, 2Q jaar, zoml!e% benoep, Hon tenisse. igledfetijieeaid!,, tot 5 m. vtoorw. gtev. straf, mtet een proeftijd van 3 jaar; diefstal en huiis'vredlebreuk1: C. C., 75 j-, veldai'beider. 's H. Arendskierke, tot f 15 b. si 15 d. h.; Nvte^'e^lsfparxnsigihie.ild! -. J. d. II., 37 j% sjouwerman, Middelburg; tot 1 w. Igfav'. sü-af, ,W. D. F.. 24 j., koopman, Mid delburg, tot f 25 b. s. 25 di. h., enH. T., 21 j., leurder, Middelburg), tot f 15 b. s. 15 d. h.; heleediging; cambtenaai- en welderspan- nigheid: M. J. II., schoorsteenveger, Mid delburg, tot 1 w. gev. straf; verboden vervoer: A. L., 19 j, vraciit- rijdfersknecht, Wemeldlnge ,tot f 10 b. s. 10 d'. h., en A. Ej. P., 16 j., zondier be roep, Bussum, ontslag vlan rechtsvervol ging en verboden uitvoer: T. S., 28 j., slagter, Eede, tot' 2 m'. voorw. gev. straf, met een proeftijd' Van 2 jaar, met bekrachli- ging overigens! van het verstek-voninis. -«»- Kantongerecht t e M i d d! e 1 b u r ,g. Door het Kantongerecht te Middelburg zijn veroordeeld) wegens: Overlr. Invali diteitswet: j. P. G., Th. A. S., 'reiden Middelburg, M. van S., Grijpskerke, allen tot f 25 b. s. 25 d. h.; M. van S., Grijps- ke)-ke, tol 32 maal f 2 b. s. 32 maal 2 dj. J:.; M. H., Grijpskerke, tot f 10 bi, -s, 10 d. li.;, overtr. Postwet: P. R-, Vlis singen, tot 1' 15 b. s. 15 d;. h.; overtr, Drankwet: 1. M., Vlissingen, tot 2 maal f 1 b. s. 2 maal 1 d'. h.; overtr. Vüur- wapenwet: P. H. A. D., Middelburg; tot 6 maal f 1 b. s. 6 maal 1 d. h.overtr. Binncnaianvaringsreglement: B. van B., Arnemuidten, J... v. dV K-, P. de N., A.- M. allen Vlissingen, P. H., Rotterdami, allen rot f 10 b'. s. 10 dl. h.fietsen zon der licht: J. J. A. P. C., Middelburg, tel f 2 bv s1. 2 d1. h.als bestuurdjer van een m'otorrijwiel, binnen de bebouwde kom eener gemeente, een ander géluidl-' signaal dan een hoorn gebruiken: F. H. J. P.. Öostburg, tot f 2 b. s. 2 d. h.; /.wem men op verboden plaatsenG. F. V., Vlissingen, tot f 1 b. s. 1 w. Is.; D. de Hi(, .Vlissingen, tot f 1 b. s. 11 di. h1 M. Th. V., Vlissingen, tot teruggave aan ouders;, met een rijwiel dien oprit te Vlissingen afrijden: J. van T., Vlissingen, tot f 1 b'. s. 1 d'. h.op een éénpersoons rijwiel twee personen vervoerenP. J. J., Vlissingen, tot f2 b. 5. 2 d. h.; A. M.. F. A. K, beiden Middelburg, W. de V., F. H. T., beidjen Vlissingen, wrok over en ik heb medelijden melt u, maar ik kan ,u niet helpen. Hij is de zoon van mijin heer en ik had mij voor mijn meester daar boven moeten 'sch!amen, als ik! r,u's ti g had toegezien! hoe die daglooner daar zich van zijn erfgoed meester maakte!".'.!. In de kamer was /liet stil geworden. De een na den ander was op de teenen weggeslopen engten slotte was ook Bog- dan heengegaan, na eerst zijn "dikke por tefeuille opgeraapt te hebben. Hij1 had nog willen vragen of zijl nu een nieuw contract moesten laten opmaken of dat het oude misschien' nog geldig was en alleen even opnieuw móest overge schreven worden, maar de oude vrouw- had slechts met de hand gewenkt dat hij haar alleen zou laten en in ge heel niet geantwoord. Nu zoemden weer de vliegen tegen de ruiten, 'de lange slinger van de hf'.ngklok zeide tik-lak en alles was als te voren. Maar op de bank bij de kachel zal een gebroken oude vrouw die weende slil voor zich heen, ween de over haar laatste 'restje geluk, dat nu cok in scherven lagJ. Als zij in de. lange jaren van een zaamheid bijna gewanhoopt had, clan ieder tot f 1 b. s. ld. h.de wegen in verboden richting berijdenA.- A. d© B., J. A. M. L., beiden Middelburg, ieder tot f 1 b. s. 1 d'. h.overtr. Tramweg-regle ment: A. A. van A., M. van W., beiden Middelburg, ieder tot f 2 b. s. 2 cl. h.; wateren buiten de bakken: A. F. I Middelburg, tot. f 2 b. s. 2 d. Ji,; over treding art. 426 Swb.: K. M.,f' Seroos' kerke tot f 15 b. s. 15 d. h.; 'jovertil Arbeidswet: C. R., Middelburg tot 2 maal f 5 b.- 2 maal 5 d. h.overtr. regie ment op de wegen en voetpaden: W.; V.. Aagtekerke, tot f 5 b. s. 5 d. h.; overtr bijz. reglement van politie v. h. kanaal door Walcheren: J. van B., Arnemuidten, tot f 2 b.: s. 2 d. h.; overtr. Zeeuwsche stroomen visscherij reglementC. J. M.-, K. van B., L. van de K., allen,' Arnemuiden, L.- D., J. d'e N., F. de N., p. de N., allen Vlissingen, -allen tot f 10 b. is. 10 h,; zOnldler vengiunnitalg over een spoorweg loopen: G. B., Kou ctekerke. -tot f 3 b. s. 3 d- h.H. de R.. Arnemuidten, tot f 5 b„; s. 5 d. li.; overtr. Jachtwet: P.- J», Souburg-, tot 2 maal f 3 b.- s!. 2 miaal 3 d:. h.; overtr. Art. 460 Swb.: H. J. van-S., H. van S., W. de J.,, F.; de J., J. P., J. J. v. dj- B, A R-, P. O., G. H. O., allen Vlissingen,: allen tot f 2 b. s. 1 w. ts.; zitten op een hon denkar: A. J. die S., Vlissingen, G: de P., Koudekerke, iedter tot f 1 b. s-, w.. ts.;. M. A., Kouidekerke, tot f 2 b. s.; 1 w. tsj; M. P. V., MiddjelÉurg, tot f 1 b. s. 1 d. h.overtr. art. 431 Swb.; t.- van D., Grijpskerke, tot f 5 b. si 5 d. h.; strooperij: J. van G., G. v. d. G., beiden Vlissingen, ied|©r tot f 3 b. 1 w. ts,1. J. S., Vlissingen, tot f 3 b. s'. 3 d. h straatschenderijJ. de V.. Vlissingen, f 3 b. s. 3 d. h.overtr. pol. verord'.A. C., Koudekerke, J. G., Vlis singen, ieder tot f 3 b. s. 3 d, h.overtr Motor en Rijwielwet: J. R., Zuid'dtorpe, tot 2 maal f 3 b. s. 2 maal 3 d. h. Vrijgesproken is: A. van de S., Vlissin- gen, overtr. Arbeidswet. VERSCHILLENDE BERICHTEN. De minister van Justitie heeft zijn bijzondere tevredenhefid t© kennen gtegie^ ven aan de rijksveldwachters-bragadier- tjtulair P. Iioelewijn -te Bakkum1 (Cas- tricum) en C. Witvliet, te Uf-tgees't, wegens hun moedig, onversaagd en vol houdend optreden tegenjover twee ge vaarlijke inbrekers in den nacht van 20 op 21 Augustus 1.1, hetwelk met le vensgevaar van de 'beamlbten (gepaard -ging was hel h'aar een troost geweest, Jat zij haar eenigen jongen ver zan zijn geboortegrond in veiligheid wist. Dan wareD haar gedachten verdier gegaan en zij zag op haar laatste paar jaren nog een beetje zonneschijn vallen.Haar eenige zoon vervulde in vredie zijn stil beroep. Zij zat in een vröólijk vriendelijk kamer tje en rond haar knieën verdrongen zich de jongetjes en meisjes, di© allen krullend blond, baar hadden en blaitwe oogen, zooals hij en zij zeiden „groot moeder" tegen haar.En nu hadden al haar moeite en zorgen niets gehol pen. hij had zich van haar afgewend en ging djen weg waarvoor zij hem had willen bewaren.Ja, als zij toen ctadte- lijk de hoeve verkocht had- en met heim mee getrokken was!Maar daar waren ümmers de drie graven op het Bagins- ker kerkhof, en die hadden haar toen niet willen loslatentold'at lie. 1© laat was (Wordt vervolgd) PAUS EN KONING. De koning van Italië heeft met het bestuurbare luchtschip Roma een tocht boven Rome gemaakt. H'ijl vlioog over het Valicaan waar juist de paus een rijtoer maakte in de tuinen. Het luchtschip •daalde zeer "laag, zoodat ,de koning; gelijk de Köln. Volksz'tg. opmerkt, een kijkje ko-n nemen in een gedeelte! van het Italiaanscbe koninkrijk' Jat hij' nog nooit gezien had', en waarschijnlijk- wel nooil op een andere wijiz-e zal zien, De paus, opmerkzaam geworden djooi' het geronk der vliegtuigmotoren, liet zijn Koetsier stil houden en slapte uit om de bewegingen van het luchtschip te zien. Daar het. luchtschip zeer laag vloog zal de koning- den paus vermoedelijk wel hebben gezien. Of omgekeerd de paus ook den Koning gezien heeft is minder waarschijnlijk. Dat er wederzijd- sche 'groeten gewisseld' zouden zijn ver. meldt het 'bericht in de Köln. Volksztg. er niet 'bij'. Manheer de Redacteur, Daar er in Sluis tijdens de bieten campagne geen wagens, welke voor het bieten vervoer bestemd zijn over de Markt mogte-n rijden hebben B. en W', om zulks te 1 voiorkomen een 48 taf groo- te steenen dtoen plaatsen tot in' heet verlengde gedeelte van de Djnsdag- slraat. Dat zulks voor het publiek groot gevaar oplevert blijkt uit het volgende: Eerst is er een dame die p©r fiets kwam aanrijden, overgevallen. Nu weer een oude man van 83 jaar. die, len- gevolgen van den val totaal verhinderd is te loopen. Alvorens nog verdere, on gelukken plaats hebben, ;zou ik B: en Wc aanraden zoo spoedig mogelijk de steenen uit den weg' te ruimen en eeni andere versperring doen plaatsen w©!ke voor hel publiek minder gevaar ople vert. Zoo dit echter niet kan, dan een bord met opschrift „Verbóden rijiweg" U mijnheer de Redacteur, dankend voor de plaatsruimte tee ken ik, Een inwoner van Sluis. VERGAKEmNGEN, CONCERTEN, EV2J iVnijldiajg 8 October. Solser en Hes.se. „Kwattasoldaten'Sohfouwb. 8 uur. Maandag, 18 October, Natuurkundig gezelschap spreker, D. H. Aidea- hoff, Utrecht. Dinsdfaigf 19 October. Pisuisse. Schouwburg, Dinsdag 26 Oct. Concert Lisa «uSTnm- Scholander, Concertzaal. Dinsdag 2Nov. Gen... repetitie „in strumentale". Concertzaal1,. Woensdag 3 Nov. I Concert „In strumentale". Concertzaal. Maandag 8 November, Natuurkundig]; gezelschap, spreker Ir. F. L, Schlingemann, Roermond. Dinsdag 9Nov. Abonn. Concert B.uda- pester Strijkkwart. Concerta. Zondag 14 Nov. Matinée Seiuualter en v. Gooi. Concertzaal1. Donderdag 18 Nov. Hofstadto-oneel'. Schouwburg. Vrijdag 19 Nov. Hofstandtooneel'. Schouwburg. Maandag 29 Nov. Gen. repetitie, Zang- vereen. T.. O. en U. Goncertz. Maandag, 29 November, Natuurkun dig gezelschap, spreker Prof. De, R. Magnus, Utrecht. Dinsdag 30 Nov. Concert 'Zangven»T< O. en U. Concertzaal. VTij dag 3 Dec. Zangspelen Sistermans Schouwburg, Dinsdag 7 Dec. Dansconeer! G. dp Koos. Schouwburg Dinsdag 14 Dec. Abonn. Conc. Kalk* leen Parlow. Concertzaal. Maandag 20 December, Natuurkundig gezelschap, spreker, Prof. Dr. A Pulle, Utrecht. Maandag 10 Januari 1921, NaltuaKHn- dig gezelschap, Spreker, Prof. Dfc. J. P. Kuenen, Leiden Dinsdag 1 Febr. Abonn. Conc. Manai* en Bleuzet. Concertzaal. Maandag, 7 Februari, Natuurkte gezelschap, spreker, Prof. Dr. H. B o liman, AmaieSti&at. Maandag, 28 Februari, Natuurktuiéi# gezelschap, spreker, Dr. J. M Vernbout, Middelburf. Maandag 7 Maart. Gen. Rep. Zangv. 1'. O. en U. Malthauspassin*1- Prun pp,'p|'7'a£ll Dinsdag 8 Maart. Concert Z«igv. T O. en U. Madhauspassion. Concertzaal. Dinsdag 15 Maart. Abonn. Conc. Rhei- nkche trio. Concertzaal. Maandag Mei. Gen. Rep Zangv. T O. en U. „Paradies und die Pen Concertzaal. Dinsdag 10 Mei. Concert Zasgv. T. O. en U. „Paradies unld die Peri" Concertzaal.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1920 | | pagina 6