FEUILLETON. Zaterdag 9 Oct. 1920,110 289 Mengelwerk. i i TVXtll BUI VAÏ BE VAN PEE TOT SUIKER. Een bezoek aan de fabriek van coöp. „Zeeland". Midden in 'het water liggtew de peeën- eilanden. Op die eilanden li'glgien nu alle havens en haventjes en de meeste stati ons in wallen van peeën, die aldoor worden .wejggelgraven en toch aldoor weer aangroeien. Mlaar die fabrieken voior die peeën vindt |gjte niet op cf,-e elanden.) Die staan langs! den vasteland-rand of aan den zelf-kant bij! de grens. "Waarom1? Ten deele om de terrein-kwestie, maar vooral ook om de werkvolkkwestie. De bevol king vian de peeëmeilanden zon het nop- dige werkvolk niet kunnen leveren voor die fabrieken. Wat er aan werkvolk zou zijn, heeft mën' diam juist noodig1 voor het steken en vervoeren der peeën, al bleek ook dezer daglen dat Ierseike oogj wat werkvolk over had ter aanvulling) van het tekort te Stampersgh[ti En zoo staat dan in Bergen op Zoom' de derde Zeeuwsche coöp. fabfiek, als een toonbeeld van otademeiminlgsjgleest van Zeeuwsche boeren. Er zijn. np© verschil lende particuliere fabrieken. Maar in de ze omgeving zijin er drie, eerst die in Sas van Gent, toten die in Dp t eloord', en daarna die in Berig|en op Zoom welke gesticht werden en beheerd woa*- den door Zeeuwsche boeren. Het ver voer is op zich. zelf al een kranig stukje werk. Want zopjn fabriek is! iets enorms, en de organisatie omi de peeën daar te hrjepjgen zonder vertraging! en toch zoo dat de aanspraak' van iederen leveriajn cier precies gecontroleerd kan wiordeta, die organisatie is! geen klepigbed. Mpar een goed begrip van den reus- achtigen omvanlg van dat werk krijgt men eerst door een bezoek aan zopfh fabriek.' En diaarom is het zooi goed om de aan deelhouders zoo nu en dan gelegenheid te jgfeven, zelf te gaan zien wat er mtet bun peeën in hün fabriek gebeurt;. En daarom zijta we deze week' eens meegegaan met een groepje Walehtersclre ;aan$ejelhjpuders, onder leiding van het bestuurslid C. Matthlijlsise dr., om eens aan h.en, die er nog niet heen gingen, te vertellen hoe het daar toegaat. Het gaat daar wondjsr-gped. Vier jaar (geleden begon daar de Coöperatieve Beet- wortel suikerfabriek „Zeeland" hpar werk in het gebouw van de oude Withouekfa- briek ,die er reeds een halve eeuw ge leiden gezet werd1. Maar nu, in deze vierde campagne, is het werk reeidisi zooi ontzaglijk uitjgebreid', dat de fabriek te klein werd. Groote bouwwerken z'ijta thans in wording1 om aan het werk de ud tbr leiding te kunhen |g|eiven, dp door hpt bedrijf gevraagd wordt. Ook diei bouw werken met al wat er bijf heliport, moet men gezien hebben, om te kunnen be seffen. welk een durf en aanpakkings- kracht er in deze Zeeuwsche boeren zit. Maar we zullen eerst vertellen wat er nu i.s. Dan kunnen we beter beschrijven wat er bij komt. Ge hebt wel eens gelezen van een glets'cher in het bergland, van die groo tte ijsmassa's, die aan him voet een klein' beekje hebben, dat onder uit die gle.t- scher komt st.roomen, allerlei steenen meeslepend. Zooi iets moet ge u voorstellen aan de ontvangplaiats, waar met stoomkranen de bieten uit dé schepen worden gehaald om dan in bakkeln langs1 een luchtspoor te worden vervoerd en op de stapels te worden geworpen, die van onder al door aangevuld worden door een eigen -trein tje dat de Iram- en spoorwagens ■aanvoert. Dat biejehheuvelland is onze gletscher. En daaronder door vloeit een gletscher- beek, een gopt van warm water, die al door dien bietenheuvel afslijpt. Want wa,ar de dek plankjes zijn weg genomen, rollen en glijden die bieten daarin om dan door het stroomend water te worden meegevoerd. Dat is dan tevens de eerste schoonmajak, die hoog noodig is. Het water is, als een echte gletscherbeek, erg troebel; dik van de klei, Zeèuwstehe klei, die gteplakt aan de bieten, isi meelgpr1 komen. En als' dat beekje dlan zijn taak volbracht heeft, en de bieten naar de fa briek beeft gebracht, dan worjdftl 't mte|t lnëjt verdere spoelwater gevoerd' verder weg naar de bezinkbasins op het ruime ter rein. dlat nu jal met een dikke laag Zeemv- sche klei bedekt is. Het is Zeeuwsch land dat daar ligt! Miaar nu terug naar de peeën of bie ten, die rommeldebommel door die goot cl© fabriek ingaan. In weerwil van het had z'i.jn het dan nog vuilpoesen. Maar dat verandert wel. Een groot scheprad pakt ze uit die goot op en werpt ze in een gropte bak' waarin tallooze armien ronddraaien, die ze rusteloos1 tegen en door elkaar hutselen, totdat ze als sehoone, witte peeën aan het andere uit einde er uit geworpen worden, om te worden opgevangen door een Jacobslad- der met bakjes, die ze eerst weer op leen schuinstaande zeef werpt (voor achterla ting van de afgebroken taaie staartjes" en steentjes). Van die zeef rollen ze weer in bakjes v,an een tweede Jacotasladder die ze nog hooger voert naar de groote trommels, waarin ze door een stel rond draaiende messen worden gesned'en in de lange, gegroefde reepjes, die i&déreen hier van de pulp kent,. Maar in die reepjes zit dan nog al1 het kostelijke dat een pee bevat. En d,at mbet men hebben. Uit die trommels glijden de reepjes door breede goten, als een witte strojoim', in groote ketels, die verlder mtet warm water, van 70 tot 80 graden, gtevuld wor den. Dat warme water topfgt de bietenreep- jes uil. D. w. z. 't lost) er de suiker uit op. En als dat gebeurd is-, gaat die vloei stof met de suikeroplosfsiiriig den eenen' kant pp, en de rest, de uitgemergelde! reepjes, de welbekende pulp, den ande ren kant. De verdere reis van die pulp its kort. Ze wordt als een najtfe vezelpap omhoog gevoerd', kjlojor persinjgj bevrijd van het vocht, en dm per luchltspoor in hakken voortgevoerd naar de lading- plaatsen. Maar voor de vloeistof, hel ruwsap. begint dan een lange rëïV, die erg warm' wordt. Als zo.o'n dag als deze week, het Izönuetje warm schijnt, dan1 is- het dad-r in die zalen tropischJe broeit er de miaz'eltjes uit. Die vloeistof ziet er /jllesbehalve sma ËfCfijk uit, en lijkt veel op gpojtwaleit Want behalve de suiker zijin er ook nog andere stoffen, kleurstoffen en on reinheden, in opgelost- Die mioeten er wit,, En dat gebeurt dloor zei in een bak' met ongebluschte kalk te mengen, I.s dat gebeurd, dan moet echter die kalk er weer uit. Wat gebeurt door er Koolzuur door te leiden, dat zich met de 'kalk verbindt tof een neerslag. En om dien neerslag er weer uit te Krtjgjen, gaat alles door gr-oolo filterpersen, die de vloeistof doorlaten, maar den neer slag1 tusschen doeken (gtev-anigetn houden, de zgn. schuimaarde, die als meststof een nuttig 'gebruik vindt. De jgjore vloeistof is dan yeranldprd in eein licht geel vocht, het zjgjm dunsap. dat 11 pCt. suiker bevat, en dat nu micet worden gekookt, iom te Wordten omgjeztet in dik'sap van 60 procent suj- kter. Bqgrijpt ge nu waarom!" het daar zooi warm is? In hoogte ketels, met houtlen! isolajti{S(-wanden, in een tangle rjjl naast elkaar, wordt het sap: gtekppkt. Door 'de venstertjes in de isolatie-wanden ziet |gle- het koken en schuimen. En als het dan genoeg ingedampt te! dan wordt het nó!g warmer. "Want dan gaat het diksap in nieuwe kookpan nen (wel te verstaan: hoplgje gjevaarteto) waarin het wordt ingedikt, totbah- tela-arsdeeg. Tenminste daar lijkt bet op wanneer het onder die kookpannen in iiji Een roman uit Masjoeren door RICHARD SKOWRONNEK. 22.) den „"Wou je mijl soms voor den gek1 hpu- ,:n- jongen? Nu dan zal je kunnen zien hne een daglponer zojo'n adellijk© eve knopt en betaalt tot -op den laat- sten cent." Hij greep met van woed© trillende han- en m zjj zak en haalde er een dikke! brteve,n,ta,sch uit. „Daar bniirvrouws daar hejb je je acht tiend uiize nd thaïer m \deJtderik Pruisisch bankpapier, zooals- was afge sproken. En nu het koopcontract'."' Jan stond met de armen over de horst gekruist. Zijn fijn© neusvleugels trilden. Toen nu zijin moeder het papier uit haar halsdoek had genomen en Boigidan er reeds naar greep, schopt hij "snel1 als een havik toe. Met een ptotsplitageu ruk scheurde hij het middjendoor en wierp het met de briieventasch midden in de kamer op den grond. „Daar daglöoner, dat is het antwoord van den edelman!" En tot zijh moeder sprak hlij' hij1 geïnd: „O, wees toch niet boos op mij moedertje, maar je wilde niet luisteren naar mijn smeeketo, en nu heb ik (ge weld moeten gebruiken. Als' vader nu op ons neer kon zien, dan zou hlijf mij' gelijk geven dat ik dien brutalen kerel daar d|e les heb gelezen." De boer zag eruit, aiisof hij' zich op hem wilde werpen, maar Jan nam hem! van uit de hoogte op en om zijta lippen speelde een verachtelijk! lachje. „Stel je toch niet als een dwaas aah, oude man! Het zou mij spijten al'sl ik' je met geweld moest aanpakken. Raap je geld op en ga in vrede! Eéhi dinjg) zeg ik je daarbij: Laat je nooit meer op m'ijta hoeve zien of ik zou je; moeten oproppen tot het daigjtopnerswerk: dat je pa,st!" De oude vrouw had er bij gestaan ais verstijfd en haar zoon met Wijdige opetnde o-ogen ;aah!g|ezien. Was dat een knaap die dlaar zoio aanmia-tigend sprak? Zon nu dit ééne oogenblik' vernietilgten wat Zij in al1 die jaren had gewerkt en gezwoegd voor zijta toek|olmst? Maar open pannen kristalliseert. Dat is dan nog een mengsel van suiker en stroop. Die moeien olok weer uit el kaar. Langs -schuiven laat men die brui ne massa glijden in centrifuges, en zoo- dra die gaan draaien kleeft ide massa aan d;©n wand, en dan ziét ge de kleur lichter wordten, want de zwaardere stroop wordt dolor de suiker heen naar dten buitenrand -geslihlgerd. om Idaar te worden opgevangen. Die stroop wordt nog eens opgékloiokt, om nog meer suiker er uit te halen, nl. suiker tweede soort, die weer wordt verwerkt tot suiker van de eerste sp-opt. Wal er dan nojg' van de siroop overblijft, heeft ,ook weer waarde. Het is de me lasse, waaruit in andere fabrieken alco hol (spiritus) wordt gemaakt. En de suiker? Wiel, die heeft in die centrifuges haar laatsle bewerking! on dergaan, althans voor deze fabriek'. Ze wordt als ruwe suiker in ba.alzakken ver pakt, en dan verzonden naai- de raffi naderij1 in Amsterdam, waar het product veredeld wordt tot ia! de suiklersiojoirlei die ge in den handel vindt. Dat is, zeer kort weergejgjeven. de gang) van het bedrijf, aan velen reteds'hektehdi, maar toch niet zondier reden no|g eens herhaald, ook' omdat het begrijpelijk maakt wat men nu van plan is m©t de uitbreiding. Yopr hetgeen we hier boven vertelden zijn noodig1 zalen en zalen met IuiidjruchH tig|e en stille machines, met beete en nog heeler ketels. Daar is pok volor taopr dig een laboratorium1 de „herslens"' van een bedrijf als' 'dit waar voort durend het product in de verschilt endje' stadiën van hel' proces gecontroleerd wordt, en waar tevens' de, niet dei zen dingen meekomende mlonsters van de aangja'voerde bieten worden onderzocht op het suikergehalte een omvangrijk; werk, dat nauwlettend aandacht vraagt èn door :de overstelpende hoeveelheid' monsters, èn door de zorig om ie monster met strikte onparltijdiighe i d, d. w. z. met algtehieele onbekfëniöjheid van den naam van den leverancier, te doen -o-njd^erzoeken En nu haddjen w(e: geien maldere toelich ting noodig om te begrijpen dat het grop&end bedrijf uit het keurslijf van deze fabriek' barst: het vraagt ruimte, veel meer ruimte. Het vorig jaar zijn er 74 millloen Ki- [plgrajn peeën verwerkt. En dit jaar verwacht men een 120 milliioen Kilo gram. Als men overweegt dat er nu in deze fabriek ruim een rnill;opU ki Ingram per dag' verwerkt wordten, dan begrijpt men dat er een lanigte- campaigns voor noodig is. Men is dad |o|ok dit jaar vroeg bpgpnnen, en de extra premie be taald voor de vroeg geleverde- peeën zial haar geld wei opbrengen. Maar alles vraagt om meer ruimte. De haven- voor de s'ehepen is klein en nauw zopdat men moeite heeft met hjejt tijdijgj aanleggen. Het vervoer per luchtspöior is wel -aardig om le zien, maar niet econo misch. De localiieiten voor het mons,terr onderzo;ek zijn volgepakt; de machineza len, hoe .groot oiok, zijin vol. Maar uitbrei ding is niet mogelijk', want die fabriek zit in de stad, al is het aan de grens. Ze zit klem. En nu heeft het bestuur den moed ge had, 'de zaak dan maar in eens flink aan te pakken. In den polder grenzend aan den Wit- houcki-singtel, die de fabriek omisluit, is reeds een groot fabrieksgebouw ver rezen, nog niet gteheel klaar, maar toch igiroplténdeels. En daarin is m!en bezig een geweldige stoomketel 'te nientfeeren1,;' terwijl daarnaast ruimte is voor nog wel zes van die olifanten. Daar komt dus allereerst de bron van de 'drijfkracht van het beele bedrijf. En het is de bedoeling! daarheen ook over te brengen het -geheele mechanische (gedeel te van het bedrijf, d. w. z het lossen en vervoer-en van de peeën, het wasschcn en hei snijden ervian. De verschillende; andere processen k'rijigen dan meer ruim te in de oude fabriek'. Reeds zïjln er groote bassin's, die de plaats van de nieuwe haven aan|gjeve-n. onder een brug in den Withioucksingei iioor, te verbinden met 'de 'be staande haven. Maai- overigens zijn do verdere plannen ontworpen tegen het volgjende jaar. "Wat men. nu- in den pol der vindt, is 'het enorme nieuwe gebouw, mtet den ktefel en z^[n tallooze water" pijpeln, en zijn diep ondergrond sch werk. En dan ook' met iets dat nieuw is voor deze fabriek, nl. een pulp'droigierij. Natte pulp' is een lastig product om le vervoeren, voo-r-al wanneer het toeval lig le nat is, zoodat het lekjt. Maar het is mogelijk het te droigjen, \va;u-door het veel makkelijker te vervoeren is, en bo vendien veel makkelijker bewaard' lean worden dan natte pulp; en' ook' beter ge bruikt kan wprden voor veevoeder.; Het plan is' nu; in dit gtebouw de pulp te drogen. Reeds zijh twee reusachtige dropigkjetëls bijna gereed. „In die ketels zal de pulp niet gedroogd worden met stoom, maar met dei afgewerkte rookgas sen van het vuur onder de stoomketels, welke -gassen thans onbenut de lucht ingaan. Met optimistis'chen moed is meh er aan het werk, want men' hoopt npgl in deze campagne die droiojginrichlingi aan het werk te zetten al malton de tijicte1- omslandi-ghteden het -ook moeilijk! alles z!o;o- tijidig te krijgen als mlen wenscht. Ten slotte nog 3eze bij'zonderheid, dat de fabriek, die zooveel zelf {loet, hief bouwen ook geheel in eigen beheer uit voert. Hebben we te veel gezejajd! toen we dal suikerbedrijf in Bergen 'op "Zpiom aanduidden als een filiaal vah den ondier^ nemSn|gsig|eest van u Zeeuwsche boeren? Want men lette wel: het zijh de aan deelhouders, die hun toestemming; tot die nieuwe plannen hebben moeten gie~ ven; en het zijh de verfe-gje|ntwö-ordigters! dier boercn-aanMjeelhioudei's, die- in het bestuur die plannen hebben beoordeeld en besproken. Binnenland. RE ARBEIDSWET. O ver ga n g)s be stuit 1 9 20. Aiitikel '27 der Arbeidswet bepaalt, dat bij allgemeenen maarregel va|n be-stuur yoore en bepaalden tlijd. kan wlorden toe- gesltaan .'dat arbeiders in bepaalde bedrij ven, of arbeiders, die bepaalde- sojorjjen van arbeid of arbeid onder bepaalde omsftandi gheden veri-ichten, in fabrieken of werkplaatsen langter arbeid verrichten 8 uur per dag' <of' 4b uur per week. Bedoelde slgettieene maatreigel van be- sfl'uur is thans; bijl Kon. besluit vastge- „sjteld. waarbij' wordt 'bepaald dat, te rekte nen van 24 'Oc|tober a.s. af gewerkt mag Worden in blóem'binderijen tevens bloemenwinkels gtedurende twee jaar door arbeiders 10 uren per dag'. 55 uren per week; in boter en kaasfabrieken gedurende 1 jaar dteor mannen en vrouwen 10 uren per dag1, 55 uren per week, van l-i April tipt September; in oonstructie-werkplaatsen, 'ijzer- en staalgieterijen, machinefabriektenl sto onike telm akerij'enj scheepsbouwwer- hfajteriaal, ijzer- en staalstanzerijen -per ven, fabrieken van spoor- en t'ramWeg serijen, fabrieken van ijzeren eh sui len ischroeven, bouten eh moe-i-en, ijizer- draad-ifrekkerijenspijker- en draadha- gelf abrieken, staal wal serijen gedurende jaren door 'mannen 81/2 uur per dag1, 48 uren per week'; in kalkzandfjlteenfabrie- ken gtedurende 2 jaren door mannen 10 uren per da)g 55 uren per wreek; in net- tenweverijen 'gedurende twee jaren door arbeiders 9 per dag, 50 uren per Week in phosphorieitmalerijen g'edm-ende 2jaar door mannen 10 uren per 'dag, 55 uren per Week'; in slagerijten gedurende' hef! eerste halfjaar door mannelijke arbei- deers van 16 jaar ten ouder 10 uren per dag, 55 uren per week; gedurende het tweede halfjaar dl')or mannelijke ar beiders van 16 jaar en ouder 9' uren per dag, 50 uren per week; in steenbak kerijen gedurende 2 jaren door arbeiders 10 uren per dag, 55 uren per week, van 1 April - lot 1 October; in sterltorijen ge durende twee jaren door niannen 10 uren per dag', 55 uren per week; in stik- stofb'indingsfabrieken gedurende 2 jaar plotseling kwam er weer leven ita haar. Zij snelde naar het raam, rukte het open en riep de van 't land lerugkeerendej Knechtén toe: „Lodewijk, 'W-oystek, Wil lem, kom gauw hier, in dte kamer!" Jan wendde zich met eeh ruk' om. „Moeder, wat wil' je?" Toen antwoordde zij snikkend: „Een weerbarstige jonig'en tot gehorzaamheid dwinjgjen." M,aar slechts een opigtenblik duurde die zwakheid. De knecht kwamen de kamer in. „Wat moeten we- doen, vrouw?" „Daar, 'grijpt hem vast en bindt hiem!" Jan was op de tafel igesprongten en zwaaide met een van de zware eikten stoielfen.' „Moeder, roep ze teruig, want bijl God, de eerste die het waagt teen! hand! haar ihi)! uit te steken, 'slla ik den schtedtel1 in!" De knechts aarzelden eh de oudste! trad naar voren. Vergeef het ohls'. vrouw, mjaar diat is toch de jonge heer Jan, die dftar staat! Hoe kunnen we on ze handen teigteh hem' opheffen?" De vrouw trad op het drietal toe en stampte met haar stok op dén vloer. door mannen 10 uur per dag, 55 uur, per week; in textielapprêteerderijen, bleekerijen, -drukkerijen, -ververijten, bandfabrieken, fabrieken van poetskatoen, haspelarijen, kapok-, eii wallenfabrieken, kimstwolfatarieken, ruwerijen, spinnerijen, spoelerijen, tricotfabrieken, twijnerijéh, veterb'andfabriekenweverijten. wolwas- scherijen gedurende 2 jaren door man nen 8V2 uur per dag, 48 uur per week; in louwspinner'ijen en -islaigerijen -geduren de 2 jaren door arbeiders 9 uur per dag, 50 uren per week; in veenderijen igedurepde 2 jaren door arbeiders 10 uur per dag, 55 uur per week, van 1 April' tol 1 Augustus; in Wa's'sclierijen geduren de 1 jaar door mannen en vip uwen 9 uren per dag, 50 uren per week,- ('niet voor het wassc'hen met de handen en voor liet strijken); in zeilmakerijen ge durende 2 jaren voor anannen 10 uur perd ag, 55 uur per week. Een (a\rbeider van 15 jaar of ouder, die krachlens bovenstaande langer dan 9 uren op een dag arbeid verricht, ih! een fabriek of werkplaats, - mag op dien dag arbeid verrichten hetzij' tusschen 0 en 7 uur voormiddag', hetzij tusschen 0 en 7 'uur namiddag. Een m'an of een vrouw, die ingevol ge het bepaalde biji artikel 36 van het "Werktijdenbesluit voor fabrieken of werk plaatsen 1920 in een bovengfenoeihdte fa briek of werkplaats arbeid verricht vóór 7 uur des voormiddags lóf na zes uur des namiddags mag in die fabriek of werkplaats gedurende 1 uur per dag en 5 uur per week langter arbeid verrichten dan ingevolge genoemd artikel geoor loofd fs. Een man die deel uitmaakt van een ploteg van arbeiders, die op. Zondag' plegen! arbeid te verrichten, ingevolge het be- 'bepaalde bij- aft. :33 va nbet Werktijdenbe sluit voor fabrieken (of werkplaatsen 1920 in een continu werkende 'fabriek of werkplaats 'of in een continu werkend! gedeelte van die fabriek of werkplaats mag Sn die fabriek of werkplaats gedu rende 2 jaren (na 24 October a.s.) ge durende 55 uren per week', mits niet langer (d;au 158 uren in 3 achtereenvol gende weken, arbeid verrichten. Deze alinea is niet van toepassin© op den arbeid in suikerfabrieken. Dit Kon. besluit kan worden aangehaald onder (den titel „Overgangsbesluit 1920". GE.MEENTECREDIET. Te Haarlem isi Donderdag- op initiatief van den heer A. H. Bultman, kassier te Heemstede, een vergadering gehouden van vertegenwoordigers van ©©meenten in Noord-Holland ter beraming van plan nen ter verbetering van het gemeente- credSet. Na ampele discussie spraken de aanwezigen als hun oordeel' uit, dat alle middelen moeten worden aangewend oirn) de moeilijkheden die de gemeten ten bijf het aangaan van leeningen, ondervinden, zooveel mogelijk! te verrichten. Zij ver zochten den heer Bultman om ook ;n andere provinciën van ons land derge lijke bijeenkomsten te beleggen en be- n-oemden een commissie dl© mtet de ver- tégeinwoorclügers, in de andere provin ciën te kiezen, zal samen komen ten einde alle stappen 'te doen om maatre gelen te nemen die ter bereiking van het bovengenoemde dioel nuttjfg of noo- diiig zijn. „Bij wie verdienen jelui bier je brood en wie hebben jelui te geboiorziatmlen?" „Uw vro-uw, maarg" Zij richtte zich hoog op en haar otegten schoten vuur. „Zijn jullie soms bang', dat hij'nog eens je heer wordt en het je betaald zal zetten? De hoeve is verklocht en daar staat je aanstaande meester!" Zij" 'hief den stok'op en wees pp den buurman. Deze zette de borst op en zei: „Zoo is het en ieder van- jullie krijgt drie thaler als jullie niet 'bang bent en dien dollen vlegel daar tot rede brengt!" Toen schoven de drie knechts lang zaam vooruit en de oudste sprak weer: „Heer, geef het op, want u bent één tegen drie. U kunt een van ons zijta hoofd inslaan, maar de twee. anderen zullen u dan toch grijpen. Het spijt ons waarachtig. Maar we zijn maar ar me knechts en we moeten gtehoorza men!" Jan 'zag niet een wilden blik in 't rond ©f hij buiten hen om geen uit weg vond. Toen sprong de deur open en op den dreniper stond Samuel' Gu- zek's lange gestalte. Nat van onder tot boven en met moerasslijk btedekt, maar STUKKEN GEMEENTERAAD MID- DELBURG. Wenschtn van Raads leden, Naar aanleiding van verschillende door, raadsleden geuite wenschen bieden B, en W, dien raad' ter kennisneming aan het door de hoofd-directeur der ge meentebedrijven aan hun college uitge bracht rapport betreffende: le onder zoek van de verschillende bliksemaflei ders der gemeente door personeel van! het eléctrisch bedrijf; 2e automatische electris'che in- en uitschakeling der stooni- luchtpompen in de gebouwtjes oij dia Vlisisingsche brug en aan de Korte Hee rengracht; 3e een onderzoek naar de werking van het systeem der waterme ters in verschillende genieeenten. Ter toelichting merken B, en W. nog in zijin ongeil schitterde eeni vroolijk! lichtje. „"Wees maar niet bang, heer, nu zijn we twee tegen drie en nu krijgen we ze Wel klein Toen sprong Jan opeens van de tafell af en vloog den trlouwen kerel lachend1 en schreiend -tegelijk om' den hals. „Zeg, Guzek, waar koto 'j'ij' vandaan?" „Nou eigenlijk wou ik slapen. Maar in mijn droom fluisterde een vogeltje me in dat ze je hier misschien zoudten/ vasthouden en toen ben ik Women aan hollen zoo hard' als m'ijta bteenen maar voort wilden. U mloet 't mij niet kwalijk nemen, vrouw, want u hebt me het huis vroeger ontzegd. Ik /stond al een heelen tijd buiten en ik ben pas bin-1 netagekomen, toen ik zag, dat! mijta hteer '1 hier niet alleen zou afkunnen." De heer Bogdan ging op de knechten jtoe. „Wat staan jullie daar te gapen, lafaards'Kom, werp je op hem - en ruk dien 'jongen uit zijta handen!" Samuel Guzek nam zijh muts af en maakte een spotachtige buiging. „O, mijnheer van Bogdan, schertst toch als u van mïjta heer spreekt aL9 van een jongen. En het kan u toch ook

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1920 | | pagina 5