Attentie Koninklijk Erkende Pitmanechnlen. DE ZON, JAPOfiSTOFFEÜ, effen, gestreepte en geruite MANTELSTOFFEl in groote verscheidenheid. C. BERLAGE. DE DUIF. n ti RUITEN en STREEPE1 Fluweel, Laken, Kamgaree Gabadine. Openbare Verpderinf I LEDERWAREN FIRMA J. J. CEULEN „Het jMerlandsehe Handels-Instituut" AHTHRACIET BÜITEI DISTRIBUTIE, D. Co Bouwense, PRIMA EN6ELSCHE AHTHRACIET (WALES) UITMUNTENDE AM ERIK AAN8CHE AHTHRACIET. ECHT RUNDLEDEREN CITY-BAGS in alle prüzeis ITALIAANSCHE APPELS Wis positie in Intli Lotlsico Polissen EEN COMMIES, Kleiie Advertentie. MiillOi MOM m Rnmnart een CURSUS worden gegeven A V- Lsi.s Atlglgf o p 7 urp sluiting I MONTEURS FILIAALHOUDERS. DIENSTMEISJE, Kweekscholen voor Kantoorpersoneel. HiCHINE§GHRIJYGll (volgens tienvingersysteem). STENOGRAFIE (systeem I. Pitman). BOEKHOUDEN, HANDEUSREKENEN, HANDELSRECHT. HANDELSCORRESPONDENTIE (Nederlandsch, Fransch, Dnitsch en Engelsch). WALSTRA AT - VLI881NOEN ÏL18S1NG S GROOTSTE SPECIALITEIT IN 8/4 breed LAKEN en BLAUW SERGE. p gekoeht bij LANGE DELFT WAARBORGEN DE BESTE KWALITEIT VOOR DEN BETAALDEN PRIJS. Pvaktijk-Examens* ZEEUWSCIE KOLEHMAATSCHAPPIJ, KOPEREH HANGLAMPEN, Fraais KOLENBAKKEN, prijs f6.95, BROODTROMMELS f4.25. BESCHUITTROMMELS 95 cent en f 2.25. K0EK900SJES 75 CENL ZIE ETALAGE1'8 BIJ K. DELFT S 3 en F 25. Geen schaarste meer in Appelen. Nienwe fijne sorteering in eh m EN OPENBARE LEZINGEN Meren ZONDAG- en WOENSDAGAVOND 8 unr, in het „TEHUIS VOOR MILITAIRENNienwstraat 223 (bovenzaal). ,Wat staat te komen - Wereldvrede of Wereldoorlog ,De Profetiëi van den Bijbel en de sociale toestanden". Aanvang 8 nnr. Toegang vrij. op Mstmndag 11 October, des avonds 8y4 nar, „A. Z. K. H." TE KOOP vooruitbetaling van 1—5 eepfe £5 cent Met motto 10 oenf 'bmgët SS. H. SOMEB, Ham. Dameshoeden. Engelsche Chapellerie. Vanaf f 6.50. Meisjes Jampers. TELEGBAU. ©ene noodhulp "~3tfEESIT PBOEF KOSTHUIS. Petroleumstellen GLATZ GEVBAAGD eea net tweede Meisje. E$eotrx drukkerij G. 1W, den MiddeHw- Bp genoegzame deelname zal doer de Directie der bovengenoemde school te MIDDELBURG in de volgende vakken: De Cursussen zuilen worden gehouden in Hotel De Nieuwe Doelen te beginnen SO October a.s. De prospectus wordt gratis toegezonden. Aanmeldingen kunnen vanaf heden schriftelijk geschieden. Voor schriftelijk en mondelinge inlichtingen houdt zich de Se ondergeteekende aanbevolen, terwijl Donderdag ld Oct. van 1 tot 5 uur zitting zal worden gehouden in Hotel Dé Nieuwe Doelen te Middelburg ten einde een en ander toe te lichten. De Directie P. A. M. A. DR1ESSEN, te 's-Hertogenbosch. N. CRUCQ, Oostsingel 143, Goes. EXTRA AANBIEDING IN iii ;1 i film ik i (Boekhouden - Handelscorrespondentie Stenografie) eu j Leeraar Handelscorrespondentie rV UVHC I Learaar Stenografie M&DIillo Boekhonder-Correspondent te houden op S3, 33 en 3d Nor. a.s.. 's avonds.te Middelburg en bij void, deelname op 30 andere plaatsen door de vereeniging (Telefoon Nrs. Centr. 3071 en Znid 3093.) Prospecti gratis verkrjjgb. bij den len Secret. Dr. OTTO KLIPP, Bloem gracht 180, Amsterdam en den examen-leider B. P. ZANDIJK, Heerenstr. H148, Middelburg. Aanmelding tot 10 November a.s. Indien voldoende bestellingen binnenkomen voeren vrij aan in den loop der volgenden maand Nadere inlichtingen verstrekt gaarne de Teleph. 172. VOORHANDEN GROOTE SORTEERING Vraagt fijn van smaak. Billijk In prijs. C. POLDERMAN, Fruitkraam, Markt, Middelburg. Witte Celluloid-artikelen als Haarspeldendoosjes, Zeepdoosjes, Haarzakken, Sponzenhangers, Tan d borstelhangers, Eau de Cologne's van Binnen-en Buitenlandsche Firma's. Beleefd aanbevelend, I. VERELST, Kapper, Pottemarkt. ONDERWERP voor ZONDAGAVOND 10 OCTOBER: WOENSDAGAVOND 13 OCTOBER: Spreker: Zendeling F. J. L. WORTMAN. Met het oog op den ernst der tijden noodigen wij alle dringend uit deze samenkomsten bij te wonen. op de bovenzaal der Sociëteit »De Vergenoeging", ingang Vlasmarkt, Als spreker zal optreden de Bondsvoorzitter H. SCHUTJES, met het onderwerp „Be 7 nar sluiting in Middelburg". HH. Werkgevers in het winkelbedrijf, alsook winkeliers zonder bedienden worden beleefd uitgenoodigd deze vergadering te bezoeken. De Raad van Middelburg is mede uitgenoodigd. ENTREE VRIJ. DEBAT GEWENSCHT. Namens de Afd. Middelburg van den Algem. Ned. Bond van Handels- en Kantoorbedienden, HET BESTUUR. vraagt le en 2e loonklasse. met langdurige practijk, diploma's dubbel boekhouden en stenografie, goed bekend met de Engelsche taal, vaardig typist, zoekt sself- standige werkkrring in een van de kustplaatsen, bij voor keur op een kantoor waar hem de leiding eeuer afdeeling wordt toevertrouwd. Prima referentie. Brieven No 91 bur. van dit blad. wenschen, abonneeren zich op de Ind. VacaturenlijstHUMANITAS. Bur. Schietbaanlaan 97 Rotterdam. Tel 935 7Vrgratis proef n. en prosp. volgestort te koop gevraagd a f 20.netto contant. Br. bnr. dit blad motto ffLotisico". een nieuw en net onderhouden' Heerenhuis met afzonderlijke Bo venwoning met grooten Tuin. en Bergplaats, Gas en Waterleiding1, inI omtrek Stationstraat op ls [en stand en voor alle doeleinden ge schikt.; Aanvaarding rb 1 Mei a.st. De helft der koopsom kan als le hyp, op het pand gevestigldi blijven. Brieven onder letters L, B. aan Boekhandel BAURDOUX, Middel burg, Een reed's jaren ingevoerde Bor steilabriek vraagt voor hare pro vinciale fabrieksmagazijnen be trouwbare Filiaalhouders^ Vast salaris en provisie, zeker heidjsistelling a f 5000 verplichtend, Brieven ondier no. 99 Bureau v, d'. Blad. Aan de Secretarie der gemeente ZIERIKZEE wordt gevraagd speciaal belast met werkzaam heden betreffende Militie en Land weerin staat zelfstandig te werken. Zij, die in het bezit zijn van het Diploma, afgegeven vanwege de Nederlandsche Vereeniging voor Gemeente-belangen, genieten de voorkeur. De voorloopige jaarwedde be draagt f 1400—f 1700, (drie tweej. verhoogingen van f 100) Pensioensbijdragen 8 pCt. Stukken aan den Burgemeester vóór 18 October e.k. Persoonlijke kennismaking slechts gewenscht na oproeping. Boekhandel BAURDOUX, Adyec- vertentie-Bureau is thans LANGE BURG C 95. Mevr. HELDRING—STAR NU,. MAN te Zetten, zoekt tegen 1 Nov. een (eenvoudig, bekwaam KEU KENMEISJE. Condities p. brief,- Een NAAISTER, ervaren in het Cosluumvak. vraagt werk aan knie Ook voor het verstellen en het maken van kindergoed. Br. no. 7 bureau dezer courant. Ontvangen peegriepen 6 tands f 6.50, 5 tands f 5.50, psemessen f 1.75. N. VERHÜLST, Ijzer handel, Watertoren. N ach t verpleging Een juffrouw gevraagd voorde Nachtverpleging. Brieven Bureau Midd. Courant Lett. N. V. Eerste soort Friesehe turf, droge Olmen- en Essenblokken, droog kachelhout. Zeer voordeelige prijzen. Brakstraat. Firma R. SCHIPPERS Mevrouw MIJNLIEFF, Balans, vraagt voor direct liefst kunnende koken, v.g.g.v. Versch ontvangen Gem&rioneerde Haring per potje inhoudende 3 stuks 30 cent. Magazijn DE ZWALUW. met het prima gesmolten braadvet van de firma SAM. VAN OS a 90 ct. per tablet van 5 ons. Net persoon zoekt Brieven met prijsopgaaf onder letter N. G. aan Boekhandel BAURDOUX. met 2 L. inhoud losse branders f 12.Verder ook de vaste k f 8.50 en f 11. N. VERHULST IJzerh. Watertoren voor DEN HAAG een kan direct geplaatst worden. Flink salaris. Zich aan te melden bij Mevr. TEN KLOOSTER te Veere. Mevrouw VERHEIJvan der Feen, Dwarskade G 108, vraagt tegen November Verzoeke zich schriftelijk aan te melden. Vlissingen Middelburg en Rotterdam en tusschengelegen plaatsen. Vervoer van Passagier», Goederea en Vee met de snelvarende Salonboot „KONINGIN WILHELMINA". Uren vaa vertrek in en en October, v. Mid, 8.- vm 8. p - 8. 9 y. Rót1 -Si/- 8.- 8.- 8.— Van Vlissingen Maandagll Dinsdag 12 Donderd.14 - Vrjjdag 15 MaandaglS Dinsdag 19 Van Vlissingen wordt Woensdag es Zaterdag 12 uur v.m. gevaren. InformatiSn te bekomen: te Rotterdam N.Y. Transport en Ik peditie-Önderaeming v/b Erven 8 VOS te Middelburg: B, EENHOORN, te Vlissiagea: W. v. OOSTERKOÖ'f- te Dordrecht: GEBRS BUITENHES fi« m vd

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1920 | | pagina 4