LAATSTE BERICHTEN. boog water, thermometer EN verwachting. de beurs van heden. bekendmakingen. kerknieuws. vfrkoopingen en verpachtingen in zeeland. te houden aanbestedingen. verschillende berichten. kunst en wetenschappen. afloop verkoopingen. onderwijs. perkoen palen met drgad van het overig6 terrein willen afscheiden. Gevoegelijk zou het tijdelijk kunnen worden verhuurd vojor bouw- eh weiland en dan natuurlijk uitweg moeten verkrij- «gen over het andere deel, hetgeen bij B. en .Wl niet aan bedenking onderhevig is. De kosten van den benooidjgiden grond meenen B. en Wl te mogen stellen op f 15150, de uilgaven voor inrichtingop f .44850. Een totaal van J|rond f 60.000 zou "derhalve met uitvoering Van het plan gemoeid zijn. B. en W, zouden diaarom tevens w|illen voorstellen een Rijkssubsidie van 24000 aan te vragen. .Wanneer de Raad met èen en ander aceoord gaat, zullen B. en Wl. nader inededeeling doen van hun plannen met betrekking tot de exploitatie. Op grond van een en ander stellen B. en W. voor tot den aanleg over te gaan. mils een rijkssubsidie groot f24000 wordt verleend. De Comm. van Fabr. acht zich onbe voegd over de technische zijde van het voorstel een oordeel uit te sprek'èn, maar vindt een uitgaaf van *t' 36000 met het oog op de gemeente-fjnanciën wel wat gewaagd. Alvorens een verder olordeel uit te spreken zou zij gaarne kennis ne men van de plannen voor exploitatie zoowel wat de financieele als de regle mentaire kant betreft. Een begrooting der exploitatiekosten /opgemaakt op grond van cijfers door den gymnastiekleraar W. de Graaf opgege ven en de medekleelüig! dat het in het voornemen van B. en W. ligt om event, voor te stellen óver te gaan tot vorming eener commissie belast met de voorbe reiding van de regeling der exploitable en der reglementeering hielp de meier- derheid der Comm. v. Fabr. niet heen over het bezwaar ten opzichte van de groots geldelijke opoffering. De Comm. van Fin. is in beginsel n;et tegen de inrichting van een sportterreiA maar, gelet op de vermoedelijk® pngun- gunstige resultaten der exploitatie in ver band met de hooge belasting, welke thans door de ingezetenen injoet worden op gebracht, acht zij' het niet verantwoord reeds nu tot inrichting van een sportter rein, als bedoeld, te besluiten. Naar a anleiding van een en ander mer ken B. en W. in de allereerst® plaats op, dat h. i. elk langer uitstel voor de (gemeente meer kosten zal medebrengen, aangezien eene daling der irbeidstoonen toch niet kan worden verwacht. Bovendien is hun gebleken, dat thans zeer waarschijnlijk de volle 40 pCt. als Rijkssubsidie zal worden genolen; eshalve zij zich niet verantwoord achten in dezen 'te wachten tot eventueel van Rijkswege bet bezit van een gemeentelijk sportier rein verplicht zal worden gesteld. Vol 'de aan B. en W. verstrekte inlichtingen zou tb et dan zeer wel mógelijk' zijn, dat mei een minder ruim Rijkssubsidie werd volstaan. Op dit oogenblik schrijft het Rijk vjoor alle gemeenten, waar eene Rijks Hoogere fg'issiKgasi. bondag 10 Oct n.m. 12.02 Maandag 11 JJ >j 12.46 Dinsdag 12 J) J! 1.26 Woensdag 13 2.— 9onderdag 14 2.34 Trijdag 45 JJ JJ 3.10 Zaterdag lb u u 3 46 9 Oct. Therxnometerstand alhier: 's morgens 9 uur 61 gr., 12 uur 69 gr. Telegrafische mededeel ingen van het Meteorologisch Instituut t® De Bilt vol gens waarnemingen van hedenochtend. Hoogste barometerstand 769.1 te Sylt. Laagste barometerstand 744.8 te Vest man oer. Verwachting tot den avond van 10 Oct. zwakke tot matige wind uit Oostelijke richtingen ,fteveiig tot lichtbewolkt, droog weer, iets koeler. Watertemperatuur zwembad kanaal he denmorgen 65 gr.; AMSTERDAM, 9 October 11.17 u. 5 pet. Nederland, 841/2; 4Va pet- Nederl. 76; 21/2 pet. Nederl. W. Schuld, 433.4; 3 pet. dio. Oblig. 51: 3 pet. do. Cerlif. 5074. Cert. Ned' Hand, Mij. 207—206; Aand. Ned. Ind, Handelsb. 241—238; Kon. Pe'r. Aand. 794—778, flauw; Gecons. Holl. 293 —290; Cult. Mij. Vorstenlanden 294—288; 'Aand'. Deli Maats'ch. 515, nom.; Am- 'sterd. Rubber 200—198; Nederl. do. 110; Ned. Amerik. vaart 370—350, flauw; Ned, Scheepvaartunie 202-196; Kon. Holl Lloyd 129—125; Kon. Ned. Stoomb. Mij. 180; Aand. Pakelvaart 190. 4 pCt. Oostenrijk Jan.—Juli 5. Steels 1101/2Erié 24; Soutern Railway 3934; Union Pacific 161; Common Marine 26J.4; Maxwell Gr. C. v. A. 81/2; Maxwell well Land Cert. v. Inc. Bonds 181/2'. Prolongatie 3'/a. Russen verlaten. Ochtend wisselkoersen. Londen 1L32; Berlijn 5.05; Parijs 21.50; Naw-York 3,21 Burgerschool gevestigd wordt, voor, dat zij hebben te izorgen vofor een sportter rein, dat geheel ten haren laste komt. Alhoewel hier reeds jaren een Rijks H. B. S. bestaat en dus van nieuwe vestiging geen sprake is, achten B. en Wl zich daardoor toch niet van den plicht ont heven om de inrichting van een sport terrein te bevorderen. Integendeel. Zij meenen, dat Middelburg èn als hoofd plaats der provincie èn als centrum, waar alle takken van onderwij's door een of meer inrichtingen vertegenwoordigd zijn, jn de reeds lang gevoelde behoefte aan doelmatige speelvelden heeft te vóór zien. Voorts kan, gelet op de verkorting van arbeidsduur in bijina alle takken van bedrijf, de gemeente op deze wijze tevens bevorderen, dat een gedeelte van den Lan geren vrijen tijd nuttig wordt besteed aan lichaamsontwikkeling en ge zonde sport. Na raadpleging van den Rijksinspec teur voor de lichamelijke opvoeding, den heer H. J. Balfoort, meenen B. en Wl. den omvang van het terrein niet nog meer te kunnen beperken als ia de plannen reeds is geschied. Ten slotte achten zij het zeer wel mogelijk, dat, bij deskundig en zakelijk beheer van het sportterrein, het jaar- Iijksch exploitatie-tekort belangrijk min der zal zijn dan is begroot. O.a. op vorenstaande grónden hand haven B. en W. het door hen gedane voorstel. Vio,|0 r s chO t Alg. Wionin|2 bo nwivftr. Door het bestuur der algem. Wioningf- bouwivereeniging zijn de gjewijzig'de teeJ Meningen met be|g|ro|0;tiin|g voor het bou wen van een oom'plex woningen aan den Slijifslelweig aangeboden. Het bouwplan bevat thans 147 wiopnhuizep, kantoor mei annex werkplaats en twee winkels (tevens woonhuis). De totale stichiingjs- kojsiten worden thans geraamd op rond f 948.000. Het bestuur verzoekt den raad ter vervanging van het besluit van 9 Juli 1920, voor deze plannen om e,en voorschot van f 948.000, tegen zojo, laag mogelijke rente, en verder overeen- koiuslig de daarvoor te. stellen volorwgar- den. Het aanvankelijk bouwplan omvalt te 139 urbeiders'woni|n|gen en 1 winkel, ®n hiervoor was besloten een ga-ond voor schot van f 88.700 en een bouwvorschot van f 895.000 te vertecnen alsmede een bijdrage in ltet jaarlijk'sch exploilatiejte- koft van T 30679.88,'onder voorwaarde dat het rijk gelijke voorschotten aan de ge meente zou vertecnen, en een bijdrage van f 23009.91 in het jaarlijk'sch exploi tatietekort geven zou- De verleening van het grond voor schot werd igjoe'dgolkeurd, zoiodat met den g'rondarbeid kon wprden begonnen. Het bouwvoorschpt echter verkreeg de goed keuring der hoogere autoriteiten niet en wel op igrond dan het advies van den be trokken inspecteur voor de Volksgezond heid. De bezwaren betroffen hoofdza kelijk den te jgroplen inhoud der wo ninjglen, de te lage raming' der bouw kosten per woning en de te hpolg® ra ming van het architectshonprarium. I11 verband hiermede wier den dpprden architect plannen ontworpen, waarbijl de inhoud dier woni,njg|e(n kleiner werd, en die door den inspecteur Vjopr 'dp Volks gezondheid en de andere autoriteiten zoi\w den kunnen worden goedjgdkeurd. B. en W. stellen den raad thans voor aan het rijk een bouw voorschot te vra gen van f 948.000, aflosbaar in 50 (gelijke annuïteiten en dit bedrag onder zekere voorwaarden aan de Algem. Woningbouw 'vereenjging te verstrekken, levens uit ;s rijks kas aan t% vragen een bijdrage van 75 pCt. van het jaarlijks'ch exploi talie-tekort, welke bijdrage vpprlojopijg is' geraamd op f 22/838.31, en aan de Algem., Wionin'gboluw'vereönigling een bijdrage in lijel jaarlijksch exploitalieitekort te ver- leenen, gpraamd op f 30.451.08. In de voorwaarden wordt o. a. bepaald, dat de huurprijzen der woningen door den Gemeenteraad moeien worden goed gekeurd; bovendien zal 'de Gemeente raad bevoegd zijn een bedrag te bepa len, hetwelk de inkomens der huurders ten allen tijde der verhuring niet inlagen te boven gaan, behoudens daar B. en W:., voor elk geval afzonderlijk, te ver- lejenen goedkeuring', in wélk' geval de huurprijs opnieuw door den raad moet worden bepaald. Eenige opmerkingen en vragen der beide commissies werden door B. en W beantwoord. Onvoorzien '1920. B. en W. stellen vaar uit het beschik bare bedrag de verplejgingskosten van den krankzinnige A. Job se over het twee de halfjaar 1919 ad-f 92.50 te bestrijden V e r ko p p i n v e n ta r i s C. K B. en Wi achten thans het oogenblik aangpbroken om lot verkoop van den in ventaris der Centrale Keuken, als stoom en fcopkkelels, machinenën enz., over Ie gaan, te meer. waai- in verschillende andere gemeenten des lands hetzelfde geschiedt en dus, bij langer uitstel, hot aanbod van ketels eu machinjeriieën ver mopdelijk de vraag zal overtreffen en de 'gemeente zic.li hoogstwaarschijnlijk legen lager prijs dan nu van ee,n en ander zou moeten ontdoen. Zij1 verzoeken mitsdien den Raad mach liiging om den verkoop van genoemden! iuvefntaris te doen -geschieden, met uijt zondering van 'datgene wat de gemeente voor eigen igebruik meent te kunnen be dutten. De C. v. Fab. en de C. r. Fin ver eettigen zich tnel het voorstel. ij gemeenteraad van goes. Donderldagavond vergaderde de ge meenteraad. De he'cren Brants, Vieninjgs, en Goedbloeid hadden kennis gegeven, dat izlij1 de vergadering niet konden bijwo nen. Avpnds'ch. v. Ambachtsl. Tot tijdelijke leeraren aain de Avpnd- fsdhopl vpor Ambachtsliielden vopr den cursus 1919—'20 wprden benoemd vpoir IijMtejeJkjeinien de heer P. Kjakebeeke en voor handtejekjefnen ide heer J. Melse, bei- den mei algemeene stemmen. Rpkening Gjasth. uiis. De rekening van liet gasthuis over 1919 werd vastgesteld mfe(t 'een batig slpjt van f 829.523. De inkomsten bedragen f 34135,471/2, 'de uitgaven f 33306,241/2Ó Zul»,te.llingl Kenrinjgjdiens't^ Bij' het voorstel tot insjtellin]g van eelnl kemingsldiens't ingevolge art. 2 der Wa renwet 1919 lichtte de voiorzit'teij top, dat Ide zeer gewaaardeprtde vpprlicte ting in deze van den inspecteur der volksgezondheid is verkre|g|en. De heer Fran&'en van de Putte wilde igaame iets meer vernemen p,ver dp fimaneieele gevollgjen vak de prjiicip{- pele 'beslissing, die idle raad beslopt te npmen. De kjoisten zullen Igedrajgjen worde» dooi de gezamenlijke Igemeenten vak Zeeland in verhand met hun zielental. Maar zïjln aan de gemeente Goes pok bijlzan'dterp eis'chen (gesteld? De V 0 0 r z i 11 e r antwoordde, dat inderdaad alle salarissen van directe ur- sclieikundigte en het personeel id|0|or de gezamenlijke gemeenten betaald zullen worden. Wat ide inrichting en vestiigljng der ge bouwen betreft, de helft zai dooi- het Rijk worden gjeldjrajgten. Het is nog niet zieker of de andere helft door de .gemeente Goes' alleen of door de (gezamenlijke (gemeenten van Zee land zal worden betaald. De inspecteur Ider Volksgezondheid, die de rechter hand is' geweest in de samenstelling: van de Warenwet, is: de laatste meenijnlg toe-j gjediaan. De lteer Fransen v. d. Putte vropg of alleen de naad van Goes het salaris vandpn directeur vaststelt. De voorz. antwooidde bevestigend.) De lieer De D'ie vi-oelg naar de exploi tatiekosten. Het bedrag' 'der kosten zul len de belastingbetalers weer moeten opbrengen. De voorz. achtte het zeer moeilijk hierop uitsluitsel te geven, daar deze kjojsten nog onbekend zijn. De heer Duvekot meende, dat het moeilijkheden zou kunnen opleveren, dat Gops de (salarissen en vero rdlepiplgen vas,t-< stelt. Dje andere gjemeenten moeten dak betalen wat Goes' besluit. De voorz. zeide, 'dat dilt in de wet is vastglelegd en las art. 13 der Warenwet voor ter illustratie. Het voorstel werd hierna z. h. s. aan- gjenoiken. Aanb. Gem. begrootingi 1921 Dp gemeentebeigrooting' voor het jaar 1921 wprd den Raad aangeboden. De begroeting1 vermeldt aan ontvang sten en uitgaven een totaal bedrag van f 519.531,95V2, voor onvoorziene uitgaven is uitgje-Upklken f 14325,5li/3'. Het vorig® jaar bedroegen dOze cij fers resp. f 420750,20^ en f 3715 73. Pers. Her h,-0 n d e r w ijl Tot tijdelijke leerkrachten bijl het Ilerlialingsondei-wijs voor don cursus 1919 1920 wprden met algenieene stemmen Overhoff en M. G. van den Endo. lienoemd de heeren J. Ruissaai'd, A. M, jj Gpm(-Geneesheer. To t gemieen tege'iifce sheer werd met al- igjemleene stemmen benloemd met ingang van 1 Jan. 1921 vopjr den tijld vak 3 jaar en tot dien id'atuml tijdelijk de heer H.i Snoek, aids' alhier. Nia de rondvraalg, waarbij de heer DR Die inlichtingen vroeg' over cte dem ping van dp sloot aan den stationsweg en de heer Plazier o.ver den toestand van dp haven, waarin hij verbel^ingl wenschte te zien aakgjebracht, daar zich voor die brug een zanririig! bevindt, sloot de voorzitter de vergadering. De niet genoemde vaarstelten werden z. h. s. aangpuipmen., SUIKER. Ce Directeur van het Gem. Disli-fbutic- Bedrij f maakt bekend dat van af Maandag 11 October tot en met 'Zaterdag 16 Oc fcfier e.k. op bfon 'no. ^54 (vier en vijf tig) der Rijkssuikerkaart verkrijgbaar zal zijn 250 gram '(een half pond) suiker a 171/2 cent. Middelburg, 9 October 1920. De Directeur voornoemd, H. P. STAAL. GEMEENTERAAD VAN MIDDELBURG. Vergadering van den raad der gemeen te Middelburg op Woendag "13 October 1920, Wes namiddags 'te 2 uur, ter be handeling van de o'uderstaande zaken Notulen vorige vergadering. Ingekomen stukken. Benoeming tijdelijke leeraren Burger avondschool en avondschool voor hand werkslieden. Uitkeering lager onderwijswet. Beschikking uit onvoorziene uitgaven 1920 in verband met betaling verpleeg- kosten krankzinnige. Wijziging gemeente-begrooting 1920 lu verband met uitk'eeririg O. W;4belasting. Nota van wijzigingen gemeente-begrojo ting 1920. Goedkeuring begrooting 1921 Burger lijk Armbestuur. Verlenging pacht vfscliwaler binnen havens. Erfpachtsuitgifie tgemeente-grond aan firma Denevers. ft', - Verlenging bouwvoforschot algemeene woningbo uwvereeniging. Belooning Onderwijzeressen nuttige handwerkeu openbare lagere scholen. Verkoop inventaris centrale keuken. Inrichting gemeentelijk sportterrein. Primitief kohjer 1920 slraatbelastihg. 3e suppletoir kohier 1919—1920 plaat selijke directe belasting 'naai' het "Inko men. Bezwaarschrift aanslag 1919 honden belasting. Bezwaarschriften 1918—1919 en '1919 1920 plaatselijke directe belasting naar het inkomen. Middelburg, den '8 October *1920. Dp Biulgpmieesiter voornoemd, P. DUMON TAK. HINDERWET. j f Burgemeester en Wethouders van Mid delburg, gezien het (verzoiek van A. Da vidse om vergunning jtiot het oprich ten van een motorisch te drijlven in richting Voor bjooken of dorschen van vlas ïn perceel kad. bekend Spcftie Di no. 1578 jaan belt Seisbolwerk Q (jnjó. 29 te Middelburg. Overwegende dat het te dien aanzien in |te stellen .onderzoek nog niet is kunnen worden voleindigd. Galet op artikel 8 en 8bis der Hinjdjer- weits besluiten 1. hunne 'beslissing op gemeld verzoek (te verdagen. 2. afschrift dezes te zenden aan: a. verzoeker. b. den ge meettfeh 0 uwmees ter. Middelburg, 5'Oct. 1920. Burgemeester en Wethouder^ voornfoemd, P. DUMON TAK, Voorzitter. M. VAN DER VEUR, Secretaris. weiland aan het wegeling over de hof stede „Molenzicht"- te G rijps kerke S< de Nood te Grijps'kerke voor f 2247; L23.80 H.A. of 3 gemeten 461/2' roe den weiland te Araemuiden nabij deen Kraaijenholschen weg aan A. Pluijmet-s q.q Middelburg voor f 1571. De overige 5 in veiling gebrachte per- ceelen werden opgehouden. UIT MIDDELBURG. Bijl Kon. bpsluit is een voorschot, groot f 88.700 verleend aan de gemeente Mid- d e 1 b u r g ten behoeve van het verkrij gen van bouwterrein door de Algiemeenel Woninjgbpuwvereeniging. VERZILVEREN SUIKERBONS. Naar het Haagsch Corr. Bureau met zlej- kerlieid verneemt, zal 'de Nederlandischè Uitvoer Maatschppïj! voortiaan, slechts sui- kprbons verzilveren, die baar door jglros1- siers en winkeliers wonden aanlgjebodenl 1 Mochten buitendien instellingen zich willen belasten met het verzilveren van bons ten behoeve van derden, dan zal hun dil door de N. U. M., op door haar te stellen voorwaarden, kunnen wórden toegestaan. In het bijzonder dient de aandacht er op gevestigd, dat geen suikerbons voor verzilvering door dp N. U. M. in aanmer king kómen, die nog niet dtoor den Mi nister van Landbouw, Nijverheid, en Han del geldiig zijn verklaard. Datum Plaats Voorwerpen Inform 13 Oct. Koudekerk®, Hofstede, Loeff en Nijhoff. 13 Oct. Veere, Huisraad. Rosier en Vervaat 14 Oct. Middelburg, bouw- en Blaupot ten Weiland, Ca te. 14 Oct. VtLslsingpn, Huizen, v. d. Harst. Meliskerke, 'bouw, 19 Oct.Loeff. Domburg, en weiland, 19 Oct. Meliskerke, Bouw- en -wpiland, Loeff 20 Oct. Ooslkapelle, Warenhuis, Blauppt tpn Gate. 21 Oct. Middelburg, Equipage, Blaupot ten Gate; 21 Oct.,Middelburg, Huizen, Blaupot ten Cate.. 22 Oct. Middelburg. Inspan, Struve. 22 Oct. Meliskerke, Inspan, Loeff. i26 Ooi. Hulst Heerenhuis Lijdstaan. 26 Oct. Middelburg, Inspan, Struve. Woensdag 13 Oct. 1920 des voorm. in het gebouw van het Prov. be. stuur te Middelburg: het maken van keibestratingen en steenslag verhardingen enz. op de dijken ka naal van Tenteuzen. Zie Staatsct. van 13 Sept. 1920. Blijkens nader bericlit is de mede- depling aanjgjaande bevestiging; en. intre- de van D,s. Hak te Dombur<>i nola niet tofficipel. We kunnen melden dat Dinsdag' 19 October Pi suisse een voorstelling1 in den Schouwburg ia 1 h i er zal geven. Donderdag 18 e,n Vrijdag 19 Novem ber zal daar het „Hofstadliponeel" op- trpden. De opvoering door den heer Sister- mans en zijn genooten van Zangjsipelen is wegens het samenvallen met ee» con cert verzet, en zal plaats hebben .Vrijdag 3 December. En de heer G. de Koos zal Dinsdag 7 Dec. in den Schouwburg een zigta. Dans- ooneprt geven. De ons gezonden niedsdjeieling over de restauratie van den toren te R i t hem vereisoht een verbetering. Er weid ion® verzekerd dat de stand van den bouw wel degelijk zoo ver is, dat met het opmetselen van den bovenbouw een aau- vang kan worden gemaakt. De ouders bo;uw, het omvangrijkste werk, is (gereed. Maar zooals altijd bij dergelijke restaura tiewerken waarbij! de subsidie van den staat over meer dan een jaar verdeeld is, mopt gewacht wórden telt het nieuwe crediet beschikbaar is. Dat bet werk sjtil (gelegen beeft wegens verschil va» mee- nimig der deskundigen, werd on« beslist ontkend. Wel is er vertraging) gekanten door de uitsluiting! in de bouwvakken. Ook de bewering van het verdjer overhel len van den stevig geschtoordpu toren muur, werd ons onjuist genoemd. Onders tepningi vaa letter knndigen. Louis Couperus, dr. Frederilc van Eeden, G. van Hulzen, Is. Querido, Care! Scharten, M. Schariefn-Ael ink en Man rits Wagenvoort, hebben zich met een verzoekschrift gewend tot den Minister van Onderwijs, Kunsten en Weteuislchap- pen, waarin zij wijzen op den omhjoud- baren toestand, waarin zij', die zich geheet aan de Nederlandsche letteren hebben gewijd, in 't bijzonder hun collega's, 'die zekere leeftijdsgrens bereikten, door het wereldgebeuren der laatste zes jaren z'ijn gebracht. Konden de letterkundigen in Nederland, wier arbeidsinkomsten voor namelijk door hun kunst worden gewon nen, zich ook vóór 1914 bezwaarlijk red den, thans is 'dit volstrekt onmogelijk. Ondanks de waardeering van den goe den wil en het inzicht door Uw Excel lentie getoond, waardoor een staatssubsi die voor letterkundigen werd ingesteld, meenen zij ite 'moeten aandringlen op een toepassing. van het daaraan ten grondslag liggend beginsel, welke rekening houdt taet de werkelijkheid. Was voor kórt een jaarlijksclie uitkeering van f 1000 nog als tegemoetkoming van eeni ge beteekenis te beschouwen, onder, de be staan de omstandigheden staat dit bedrag in geenerlei verhouding tot Ide behoef ten. Veel erger is het feit, dat van den thans door U. E. yoorgestelden staats steun slechts zeer enkelen kuiunejn ge nieten. De stellers zeggen moeilijk een bedrag te kunnen noemen, maar meen®» toch, dat met vijftig duizend gulden per jaar iels kan worden bereikt. In afwachting yan oen nopdige algeheele regeling om aan alte letterkundigen van eemige ver dienste, zonder aanzien van richting of persoon, die een leefltijd van 60 jaar be reikten, een vaste staatstoelag® te ver schaffen, terwijl daarnaast 'een zetel aantal bedragen zou kunnen worde» be schikbaar gesteld voor hen van wie alge meen wordt erkend, dat zij' door talent zoowel als door aanhoujdjanden arbeid het aanzien van hun volk verhoogden, verzoeken zij den minister aan de. Volks vertegenwoordiging' vioor te stellen het bedrag der reeds uitgetrokken subsidie belangrijk te verhoogen en het in over eenstemming te brengen met de bestaan de toestanden. De onderteekenaars van ltet verzoek schrift meenen, dat ide volksvertegen woordiging daartegen wel geen (tezwaar zal hebben. TREINRAMP IN ITALIË. De sneltrein Venetië—Bologna is in den macht van Do»ld)erdag| op Vrijdag op een trein getoopeu die, bestemd voor "Mi laan. op den weg1 stil stond. "De berichten spreken van 50 deaden en tientallen ge wonden. Door Notaris W. Hioolen zijn Don derdagmiddag op de bovenzaal van de sociëteit „de 'Vergenoeging'verkocht de volgende perceeten wei- en bouwland: 1.2330 H.A. of 3 gemeten 42»/g roeden Blijkens een advertentie in <lit nummer zal bij genoegzame deelneming door de Pitmanschool (kweeksehjojol voor kantoorpersoneel) pok te Middelburgs een cursus worden gegeven. Geslaagd vopr het machi oislenjdj ploH ma B. de beer A. K. H. Braune, teerling van de „De Ruif ter school" te Vlissiugen.) Tot onderwijzeres aan een Cbr, school te. Zwolle is benoemd mej. H. van Schalk, thans in gelijke betrekking aan d® C.hr. school te G r ijps kérke.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1920 | | pagina 2