ZateMtg 9 October 1929® üit Stad en Provincie* .Oelvonia I©. 239 163e Jaargang BIlVSENLAilD. Eau de Cologne MIDDELBURGSCHE COURANT. Pit mummer bestaat uit TWFE Maden. EERSTE BLAD. DE iMKSLUKKING. Het is gebeurd zoioals wij' voorspel den fcoen we. Donderdag' hjet optreden van het Am.sterdam.sche personeel van p>st etn telegrafie 'kwalificeerden, als kwajonjgtenswerk en anarchie uit een oogpunt van vakbeweging1. Dal de in die zaken ervaren leiders des.- vakcentrales er precies: zjojoj over den ken. bleek uit hetgteen wij! gisteren aan haalden uit „Het Volk" en ook uit hqt- igeen gjevOlgd is' na het onderhoud, der contrales met den Mi nis ter-pre sidéhj. De Minister heeft niets toeg|e!g|eveiu Eerst als de toestand weer normaal zal zijn, is de regeerinjgj bereid de wen- schén der ambtenaren onder de oogen te zien. „Hét Volk" noeme die stevige hou ding „krachtpatserij", het resultaat is, dat de heele beweging ineen zakte als een doorgeprikte blaas. En we zijn er zeker v)an dat de o vergrootte meerderheid) der bevolking de regleering dankbaar zal zijn vopr die stevige houding'. Het kon niet anders! Wanneer de re geer ing pok maar even was gezwicht on der dén dwang van deze afpersin|gjspo- ginig1, dan zou onze heele staatsmachine! gekraakt hebben. Want daarmee was: de inachtsaanrnatiginig van heit heele ambte- naarsAom gemoeid', waarvan het post- en fteltegrjaiföe.-'ptersónetel een der meest in- vloiedrijke elementen vormt. En we herhalen wat we schreven: een dwangjbeerschappij, buiten volhsvertegen- Wioerdiginjg en regeering om, van de amb- tenaarsor ganisa lies zou een ohdukibaren toestand scheppen. Maar nu aan. deze geweldpoging de kop is ingedrukt, staat men toch voor de •vraag- hoe is het mogelijk: geworden, dat bij dezen dienst zulk! een stemming ont stond, zoowel bij' lifet lage als bij het hiooge personeel? Hoe sterk de ontstemiming ook bijl hjet hpogeire personeel is, blijkt wel uit de motie vbn de Haagjscbe afdeeling van di recteuren en commiezen, waarin,' we gens de gevreesde, verbittering', betreurd! wordt dat de regteerinjg Ide bpndslieidenst ontsloeg, die de beruchte circulaire be treffende het lijdelijke verzet ondertee kenden. Naar ons gevoel (kón 'de re- gjeeringj niet anders. Wanneer ambtenaren zoo ver -gaan dat ze hun medjsamb tenareïl aansporen door dergelijke middelen den dienst te saboteerén, dan is er maar één uitweg voor een bewind, dat niet on der den dwang van zijtn personeel wenscht te zitten. Wie zich zoo iets in een particulier bedrijf voor stelt, be grijpt opkl dat er maar één verweermid del is': ontslag. Toch spreken die directeuren en com miezen naar aanleiding daarvan over vrees van toeneming van de verbittering vaan het personeel. Het moet dan wel heel erg zijn. En hun eigen wensichenj moeten dan tp-ch wel geheel gelijk géricht zijn. jij 1 Nu is het aan den anderen kant een feit, dat het oordeel van heit publieikl over het personeel van post en telegrafie niet gunstig is. Vroeger hoorde men altijd met lof over onze postmannen spre ken. Maar de tallooze klachten over slap pe, onnauwkeurige dienstvervulling heb ben in de laatste jaren dat oordeel ge heel gpwijzigd. Is dat alles te verklaren en te veronjt- fechuldigen uit een achterstellin|gi wat hun salaris betreft? Er 2ijn er meer in den lande die het zeer moeilijk hebben in de tijdsömstan- digjhp'deo, zonder dat ze| de taak' die zijl op zich namen verwaarloosden. Is het niet waar, dat de uitbreiding van den dienst reeds vóór de mobilisatie geleed, had tot het aanstellen van krachten idie| minderwa.ardig waren vergeleken bij het vroeger personeel? En zijin het niet juist dié elementen welke nu ld© agitatie zoo fel «pzwüepten, dat ze pok de meer beza- digdpn meevoerden naar een actie die verder ging dan zij! ooit zelf zouden ge gaan zijin? Hoe dat zij, dit is wei duidelijk dat bij de post en telegrafie iets niet deugt én wat het personeel, èn wat de ezridinirig betreft. We kunnen ons als en staanders er geen oprdeel over vormen, We hebben eerst af te wachten wal er van de zijde van resteer in g en ireche over wordt meegedeeld. n hebben dit bereikt, dat er alle aandacht aan hun g'eval z|al' worden! gjeschonken. Maar ze hebben door hun mjeflipde van strijden ook bereikt, da|t ei tevens gelet zal worden op hun tekort komingen. -3)E CRISIS BIJ POST EN TELEGRAFIE. Een verklaring der Re. geering. s-Gravenhage 8 October. Dte tijdelijke voorzitter van den Minis terraad, ontving hedenmiddag eene depu tatie uit de niet-confessioneele vakcen trales, de heeren Stenhuis, voorzitter N. V< V. Lansink, voorzitter N. A. S. en Dek ker Voorzitter A. V. V'., nadat zij hadden verklaard, op de huidige staking van het post- en telegraafpersoneel tot nog toe direct nog indirect eenigen invloed te hebben gehad. De djeputatie deelde mee, dat dp ambtenarenorganisatie's bij haar aangesloten ,voor de opheffing van d(e staking vian het post- en lelegraafperson- neel waren gestemd en meendja dat, werd daartoe besloten er voor dje begeerinjg ook aanleiding zou bestaan om hare maat regelen tegenover hen d.ie bij dp staking waren betrokken ongedaan te maken. Na de staking zouden dan de wen- schen 'der ambtenaren door de bestu ren op normale wijze ter kennis va® die Regétering gebracht kunnen wordein. Een der ledjen van de deputatie ging nog verdler en meendje voldoende toezeggin gen van de Regeering als voorwaarden voor dje opheffing van die staking te moe ten stellen. De Minister stelde in zijn antwoord, Voorop ,dat dp Regeering de huidige sta king als absoluut onwettig en ontoelaat baar beschouwde en dan ook niet bereid was in eenige onderhandeling met de sta kers te tredien. Uit dit standpunt volgt dat geen enkele toezegging kan gedaan worden, voordat het werk z a 1 z ij n hervat. Als de toestand weer normaal zal zijn is de Regeering bereid; op normale wijze de wenschen van dp ambtenaren onder de oogen te zien. De deputatie verklaarde, al plaatste zij zich theoretisch en principieel op een ander standpunt, dezen gedachtengang te kunnen begrijpen en in het bijzonder te beseffen dat niet aanstonds toezeggin gen over nieuwe traktementsregelingen kunnen gedaan worden. Intusschen ver zocht zij' om maatregelen als b.V. ont slag van enkele leiders of overplaatsing in te trekken, indien de ambtenaren thans de staking opheffen. De Minister verklaarde in eene derge lijke uitwisseling ni et te kunnen treden, omdat gelijk reeds volgt uit hetgeen hij moderne organisatie tegen opheffing van dp staking hadden, gestemd, werd tot hervatting van den arbeid besloten. Toen na de opheffing der staking in Amsterdam zich een aantal ambtenaren voor het werk aanmeldden, deelde de directeur hun mede, dat de inenschen op grond van de uitgegeven dienstorder 'nog niet te werk konden worden ge steld. Zij moesten een verklaring teeke nen, dat Zte elke actie tegen de regel matige uitvoering van den dienst zouden nalaten. Aan den 'directeur-generaal stond het te beslissen of ze weder in dienst zouden genomen worden. Hedenmorgen is het personeel van'pbjst- en telegrafie, hetwelk aan de staking had deelgenomen en de bovenbedoelde ver klaring londetrteiekend had, wederom in dienst genomen. Tengevolge van tekort aan personeel in verband met de stagnatie in het bedrijf ondervonden, Won beden te Amsterdam de eerste bestelling nog niet worden uit gevoerd. Of de tweede bestelling zou kunnen geschieden was 'in den morgen nog twijfelachtig. Ook' de lichting der brievenbussen had nog niet plaats ge had. Het telegrafisch verkeer van en naar Amsterdam zou waarschijnlijk in den lofop van den dag wederom geheel hersteld zijn. De directeuren en commiezen. De Hajagsche afdeeling van de Ver- eeniging van directeuren en commiezen heeft gister drie moties aangenomen.. In de eene wordt betreurd al sprak men geen oordeel uit over dp motieven dat het bestuur van dpn C. B.-T. T. T. uil den d|ienst ontslagen is, daar dit on verzoenlijke optreden dp verbittering nog zal doen toenemen. In de tweede 'wordt de desolate toe stand van dpn dienst toegeschreven aan. de onjuiste personeelpolitiek en wordt de regeering verzocht ten spoedigste de achterstelling van het personeeel cp te heffen. In de dprde wordt het centraal bestuur aangespoord niet te rusten vóór die be- vroegter had gezegd, geen sprake is vanlofte van -len d,irecteur-gencer,aal inzake twee gelijkwaardige partijen. De o>pheffin[g|der staking Naar aanleiding van het bovenver meld onderhoud vaji Minister-president Buys de Beerenbrouck met die bestuur ders der vakcentrales, en de daarop ge volgde besprekingen mlet de besturen der niet-confeissi|0|neele post. en ielegra- fiebonden, hebben de bestuurders der bonden aan alle afdeelingen een cir culaire gezonden, waarbij' alle vo,rig|e circulaires werden ingetrokken, en het personeel aangeraden wordt het werk v-oort te zet,ten of t e hervajtten en vo|or een normale dienstuitvoering als voor heen zorg te dragen Niettemin handhaafde het bestuur zjjin bpkfend standpunt, -dat de satarieeringj van alle giroepen van P. T. T-personeel, dringend belangrijke verbetering' behjoeff en de algemeen© noodtoestand het opitre- edn v-an een |g|eld(eelte van het personeel begrijpelijk maakt. Het vertrouwt, dat de regleering' i;a afwachting eener spoe dige afdoende salarisregeling meer be- 'Vrejctigjende maatregelen zal hemen om in den oogenblikkel ijken dooit te voor zien, dan voorgesteld! zijn in het advies van de Centrale Commissie voor het geor ganiseerd overleg. Te Amsterdam heeft gisteravond de moderne organisatie van P. T. e'n T.- personeel met grpo'te meerderheid van stemmen besloten lot onmiddellijke op heffing der .staking. De ploegen, die te 10 uur en 12 uur moesten opklomen begaven zicli ha de vergadering naar het hoofdpostkan toor wiaar ze te half twaalf uur aan kwamen en zich voor den dienst aan meldden. Namens den directeur werd hun mejdeigetdieeld, dat zip op dit oogen. blik niet konden worden toegelaten, doch 'hun werd de raad gegeven zich dezen morglen te 9 uur opnieuw aan te meldenv De tegenstemmers hielden echter een nieuwe vergadering, waar eerst de stem ming algemeen wasi vóór voprtzettjtinjgj van de staking. Ten slotte heeft men echter ook daar het advies van de be sturen gevolgd. Ook! in een verglajderinjg van de neu tralen ondervond het advies to;t ophef fing 'van de staking groote bestrijding. Maar daar maakte een pleidooi van den heer .Stenhuis, voorzitter van het N. V. V., merkbaar indruk, en besloot men tot opheffing. In Den H ,a a g wend besloten het ad vies van de besturen te volgen'. Te Rotterdam eveneens. Daar werd tevens een motie aangeno men, hulde brengend aan den directeur van het postkanttoor, den heer Rink, die openlijk voor de belangen van het per soneel was opgekomen. Na de s'taking in Am sterdam!. Hedenochtend ^meldde men ons uit Amsterdam Ook op de vergadering der syndica listen, waarheen zich degenen begeven hadden, die op de bijeenkomst van de gewijzigde titulatuur is vervuld. D e aan s p o r ing t o 11 ij de 1 ij k verzet. Gelijk vve" reeds mtedledeeelden, is aan aantal ambtenaren dier Posterijen en Te legrafie, allen onderteekenaars van de onder de leden van den Centralen Bond voor Post-, Telegraaf- en Telefoonperso neel verspreide aansporing tot en hand;- leiding voor het plegen van lijdelijk ver zet, dfoor djen Minister van Waterstaat de dienst opgezegd. Nader verneemt die Maasfo. dat tilt ont slag is aangezegd tegjan 16 November en wel aan d(e heeren Frech, Sipman, Bever- loo, Van der Baan, Van Giessel, Roos en Van der Jagt, uitmakend^ het bestuur van den C. B. P. T. T. Dit ontslag: is gegrond op art. 118 dp-r Dienstvóorwaarden bepalende dat, behal ve bij wijze van straf, ontslag o.a. ver leend kan wordpn „na opzegging", zoodat dit formeel niet als straf wordf be schouwd. In zoodanig geval wordt aan dén ambtenaar, indien zijne dienstbetrek king langer dan 2 achtereenvolgende ja ren heeft geduurd en hij geen aanspraak heeft op dadelijk ingaand pensioen :eene in billijkheid le bepalen uitkeering in eens gedaan ten bedrage van len minste zeven en ten hoogste zeventig maal die be zoldiging, die door hem op den dfag, waar op de dienstbetrekking eindigt, per dag genoten werd, voor ied(er vol dienstjaar in dienst van het staatsbedrijf doorgebracht. Toepassing d r Dwangwot van 1903. Naar Het Volk verneemt lieeeft mr. Ba ron van der Feltz ,procureur:generaal bij het Gerechtshof te Amsterdam, op lést van den Minister van Justitie, aan de po litie aldjaar opdracht gegeven, om de voorbereidingen te treffen ,die noodig zijn tot het openen van een gerechtelijke instruktie tegen een aantal peersonen, be- hoorendé tot het personeel van postee- rijen en telegrafie te,gen wie een vervol ging zal worden ingesteld op grond van de artt. 358bis ,ler en quater van het qWetboek van Strafrecht. Deze artikelen luiden als volgt: 358bis. De ambtenaar of eenig in liet openbaar spoorwegverkeer voortdurend of tijdelijk werkzaam gesteld persoon, (niet behoorende tot het personeel van een spoorweg, waarop uitsluitend met beperkte snelheid wordt vervoerd), die met het oogmerk fom in de uitoefening van een openbaren dieast of in liet open- spoorwegverkeer stremming le veroor zaken of te doen voortduren, nalaat of, iop wettig gegeven last weigert, werkzaamh- heden le verrichten, waartoe hij zich uit drukkelijk of uit kracht van zijn dienst betrekking heeft verbonden .wordt ige- straft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete Van ten hoog ste driehonderd gulden. 358ster. Indien twee of meer personen tengevolge van samenspanning het mis drijf plegen in het vorig artikel omschre ven, worden de schuldigen, zoomede de leiders of aanleggers der samenspanning gestraft met gevangenisstraf van ten hoog ste twee jaren. 358quater. Indien het oogmerk, bij art. 538bis omschreven wordt bereikt ,word;t gevangenisstraf opgelegd, In het geval van art. 358bis' van ten hoogste een jaar, in het geval van art. 358ter van ten hoogste vier jaren. DE VERZEKERINGSPLICHT. Naar de Maasb. verneemt heeft de Raad van Beroep le Amsterdjam bij uit spraak van 30 September 1920 beslist, dal de in het Diako nessen huis le Haarlem werkzame diakonessen en proefzusters als niet-verzekeringsplichtitg worden be schouwd terwijl voor dp voor-proefzus- sters en opleidühgshulpzusters wei loon dienst word t aangenomen en dezen dien tengevolge verzekeeringspliohtig zijn. U, it Middelburg. Het was gisterenavond zeer goed bezet in den Schouwburg, waar het .gezelschap van Hesse en Delmonte jr. een uitvoe ring gaf vlan „Kwatta Soldaten" een al zeer weinig inhoudende militaire klucht van Dirk Janse, al komen er ook enkele tafereelen in, die dp toestanden in de ka zerne hekelen. De wijze, waarop het stuk vertolkt werd maakte er van, wat er van te ma ken is. Vooral de schrijver zelf als Gijs Knol, de oppasser, weet dp lachlust op te wekken, maar ook J. v. d- Gaap als Al- bert Alman, de tooneelspeler .toont zich een uitstekend acteur, ook de andere heeren speelden zeer verdienstelijk. Dat wij ditmaal eerst de heeren noem den, "was omdjat de damesrollen in dit stuk op de tweede plaats staan ,doeh ook aan de vertolksters dtezer rollen kómt htilde toe voor üaul prestaties. Er werd hartelijk gelachen en dank baar geapplaudiseerd. Waarom moest de pauze weer zoo ont zettend lang gerekt worden? In de sociëteit St. Jori,s alhier is Donderdagavond een cfonferen tie ge houden tusschen het bestuur van de Bak- kerspatroonsvereeniging en het h(oofd- en nfdeelingsbestuur van den Bakkersigezei- Ienbond. De Pa troon svereeniging k|on zich zeer goed met de ingediende voorstellen ver teenigen, mits alle patroons ziohder uit zondering zich er bij' zouden neerleggen en alle oneerlijke concurrentie en slechte praktijken onderling zonden Ophouden. Het bestuur van de Pa t r o on s ve r een iging zal daarvoor ten spoedigste de biakkers- patroons ter vergadering oproepen, ter wijl de Gezellenbond alle mógelijke mede werking toezegde om een behoorlijke grondslag voor het bakkrsbedrijf te kun nen verkrijgen. In verband daarméde heeft het bestuur in een onderhoud met den heer Ver gouwe getracht, hem mede tot onder- teekening van de arbeidsregeling! te bren gen, hetgeen deze patroon echter wei gerde. De vakbond acht (zich nu ver plicht actief tegten dezen werkgever te gaan optreden. Door de politie alhier is een DujiL- scher aangehouden, die hier zonder de veneisehte papieren en zonder middelen; van bestaan vertoefde; hij is naar het huis van bewaring overgebracht en zijd uitzet Ling is aangevraagd. o- Uit Vlissingen. Het ministerie van Buitenlandsche Zaken noodigt de erfgenamen van An toinette Catherine Maria van Dalsham, ■geboren te Vlissingen, 3 Juni 1858 en overleden te Londen, Augustus 1915 uit, zich vóór 1'December 1920, onder .overlegging der benolodigde bescheiden, schiflelijk te wenden Hot de afdeeling Juridische zaken van voornoemd depar tement. Aile Dames vinden het fijnste merk. Overal verkrijgbaar. (Ingtezondett Mededeeltngeajji f alsnog aain te sluiten, besloten op het vorig besluit niet terug te komen. Aan Anctrs. van Rooijén werd een ejtirookje grond van pl. m. 14 M2,voor- loopig toegestaan voor ;f 30. Een verzoek van 'Hendr. Henjdrikse, den grafdelver, om 'uitbetaling van zijn duurtetoeslagi over de verstrekten 'drie eerste kwar- jtalen 1920, werd ingewilligd. Bovendien werd zijn jaarwedde voor, 1921 verhoogd met f 60, terwijl hij dan geen duurjtetoeslag' zal genieten. Een verzoek van de sti.chüng tot Evangelisatie om een bijdrage voor de bewaarschool werd ingewilligd. Op vaor- sïiel van Huibr. Cijsouw werd met 4 .stemmen besloten vóór 1920 f 50 Sub sidie te geven. De 'leden K. Minder- houd, P. Hendrikse ,en "Wjlleb. Ver- s(traate s temden tegen. Daarna was aan de orde de behan deling voor de begriooting voor 1921, deze bedraagt (in ontvang en uitgaaf f 33.065,755. Bij de bespreking van de gemeentebegrootinig' kwam in behande ling een verzoek van den gemeenKe. veldwachter Stoel, om salarisverhooging. Bij' de uitvoerfgle bespreking werd er; o. a. op .gewezen, dat in. den laatsten! tijd verschillende diefstallen worden gjepleejgd en nooit iets aan het licht komt. De heer Peene meende, dat het voor de politie niet zojoi gemakkelijk wer ken hier is, daar de burgerij1 over het algemeen zwijgt en. niet medewerkt. Bij1 de stemming over de verhoqgjngj waren er 4 legen en 3 voor, nl. de heeren Pee ne, Louwerse en Hendrik' Cysouvv. De begroeting werd vastgesteld oip f33065.7 5? ontvangst en uitgaaf met onvoorzien! f 1036.52. Ter behandeling van reclames inzakte schoolgeld 'ging' de raad over in geheime zitting. Met de Staatscourant van 7 October zijn verzonden 'de ^statuten van de Rit- themsche Burgerwacht te R,ii 11 h e m, Uit Z u i d-B e v e 1 a n d. Met de Staatscourant van 7 October zijn verzonden de statuten van het mu ziekgezelschap Hosanna te G o e s, welks doel is, steunend op den Bijbel als Gods Woord, de beoefening der muziek tot verheerlijking van 'den Naam der Hee ren en lot onderljng gehot. De vereenjging treedt alleen dan op voor of met andere corporaleen wan neer hun doel niet strijdt met dat der vereenjiging. i B. en Wi. van V1 i s si n g e n stellen,1 voor toe te kennen eeln subsidie van f 1000 vermeerderd met de kósten voor het in orde' makten van het terrein! en schadevergoeding aan dein pachter aan de Zeeuwsche Landbouw Maatschap pij voor haar in 1921 te houden land- bo uiwiten toorts telling op het vliegterrein le Vlissingen. I'et voorstel zal in de spoedjeis'clhOiUdd vergadering op a.s'. Maandag behandeld worden. Bij de familie te Vlissingen is bericht ontvangen dat 'de heer O. Bek- ker, leerling aan het conservatorium te Keulen, die met twee andere personen in een bootje was uitgegaan, over boord is geslagen en verdronken. Uit Wi a 1 c h e r e n. Ter raadsvergadering te West- kapelle op Woensdag 6 October 'werd Op een nader schrijven van den di recteur van 'den dienst der werkeloos heidsverzekering aan den raad om zich Besme ttel'ijike ziekten, In het tijdvak' van 26 September tot en met 2 October kwamen In Zee land 8 gevallen van Djphtheritus voor en wel te Vlissingen 2, en één geval in ieder der gemeente Colijnsptaat, Goes, Koe wacht Middelburg, Noordgo uwe en West- dorpe. Andere gevallen van besmettelijke ziek ten kwamen in onze provincie niet voor. i&a6$3§!^ÏÏS£ CfAv c STUKKEN VOOR DEN GEMEENTE RAAD VAN MIDDELBURG. S.p o,r tt er re jn. B. en W. bieden den raad een plan met kostenbegroioting aan voor de 'in richting van een gemeentelijk sportter rein bij de kruising van den Nadorstweg en het Nieuwenhovensche voetpad!. De bereidverklaring' van 'den minister van O. K. en W'. om onder zekere Voor waarden een rijkssubsidie 'te verleenen lot een maximum van 40 pCt, der ge meentelïjke inrichtingskosten doen B. en WL. d|ie ten volle doordrongen zijn van het nul, dat opent lichtspelen volór ons volk en meer fn het bijzonder voor de jeugd afwerpen, heenstappen over hun aanvankelijke aarzeling, deze aangelegen heid aanhangig te maken, aarzeling, wel ke veroorzaakt werd idioor de hooge kos ten, aan de Inrichting verbonden, en door den niet gunstigen toestand der gemeenLe-financiën. Bij Wet plan van B. en W. is gerekend op dien aanleg van een voetbalveld, een korfbalveld, een kastiveld en eten veld voor kastï- en werpspelen, terwijl nóg enkele kleinere gedeelten zijn (te be stemmen voor spelen, die weinig tterrein behoeven. Voorts ïs op het terrein een eenvoudige kiosk bp steenen voet ont worpen met waschgelegenheden en daar achter liggende bergplaats. Een gedeelte valn het beschikbare ter rein ter oppervlakte van 8000 M2 zou den B. en W. vooralsnog ndet in gebruik, willen nemen, en door een afzetting van

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1920 | | pagina 1