F* BEIDER OK&VflNROC No. 203 Zaterdag 28 Augustus 1920» i68* Jaargang BINNENLAND. Uit Stad en Provincie. K 8 Eau de Cologne S X X MIDDELBURG. X X X Vraag zichizending DELVONIA óïili m dit nummer, behoort eten 'AfTlKEftEN VAN DEN GOUV.-GEN. VAN NED.-INDIË. Najar aanleiding van die enjui'slte bericit- leö, in de laatste diagen verspreid om- Ireut het vertrekken mot verlof naar Nederland van den gouverneur-gjejaemal, Élan de Java-Bodte niedjedeejLen, dat dje ILandvOiogjci het voornemen heeft, In Fe bruari 1921 zij|n ambt neder te leggen en naar Europa te vertrekken. m SCHEVENINGSCHE VISSCHERS EN DE OORLOG. Die heer J. |C. IViermjaasI deject in-De Hoï- laiajdsiche Visscherman de naamlijst me lde vapa de ScheveningiSche visschters, dje fcïijjdems den wereldoorlog op zees zijn jomigeiklpimen. Zijl neemt over 4 kolommen een geheeld bladzijdje van dte courantt Sn. Niet minder dgn 306 namen van visscliers zijn hier in rouwrand .omvatt, een isjtSie hulde aan de najgjejd(ach1Jem^ d»er mjannen. Wall weer zeer treft, als mep naam lijsten inziet van Seheveningterk, zijn de betrekkelijk weinige familienamen. On- flter omgekomen vjsschers zijn nietmin- dter don 22 van dp familie Spaans, 23 »?iah. de familie Pronk, 15 Den Heyers, 8 ie Niet, 7 Knoeistjer, 7 van dier Har at, 7 Herkey, 6 Groen, 6 Den TMk, enz. VERKORTE ARBEIDSDUUR EN DRANKMISBRUIK Door het R. K. Verbond van Werk- |geversvak|vereenigingen is: aan den Mif ■lister van Arbeid een, adres' gezonden, v|an den volgenden inhppd: Met gropite belangstelling; hebben wij kennis genomen, van ,uw vpornemen om; met die V(akcentralen der werknjemerai in Nederland te beraadslagen, over dej maag. of er verband bestaat tussehen den verkorten (arbeidsdag en het toene- tatend drankgebruik. Wij nemen in verband hiermede de vrijheid de aandjachjt van: Uwe Excellentie! lie vestigen op het groote nut. dat hiep verplichte sparen voor jonge arbeiders, die niet gjehuwd zijn en geen kostwinner^ zijn .zal kjünnen afwerpen. Pogingen dio,or ons aangewend om Sangs dien weg van' het particulier initia- töetf bierton te geraken, hebben schip-' breuk geleden .omdat verplicht sparen! alleen ÖJa* slagen! kanj, wanjueer deze verplichting voior alle bedrijfstakken be staat en op ongeveer dezelfde oasia Ss geregteW. Het wil ons voorkomen, djat het ver hoogde cijfer van het drankmisbruik me de kan zijn veroorzaakt doordat de jon- arbeiders hloioge loonen verdienen en dfez© fooneni in vele gieVallen niet naar de spaarbank ihrengjen „doch vjoor het zich verschaffen van sterae dranken aan wenden. J Gisteren werd! door de keurmeesh ters van vete en vleesich alhier als onk geschikt vpor de consumptie afgekeurd.' een gteslachte koe, het vleesch is ionjj dier politietoezicht begraven geworderl., Donderdagavond wan zekere D. R'. een bekende aanbidder van Bachus, bij zekeren R. op dien Sleperssinlgtel1 otal eeint huiselijk feestje tatet zijn harmöniaspel op te vroolijken. Door zijn dronken toe stand werd hij zioo lastig, dat men hem buiten wilde zetten. Hierbij ontstond een| vechtpartij waardoor van zijn harmonica niet veel ovferblejef ejn hij zelf dioor een val op :t prikkeldraad bloedend ver wond werd. Aan het politiebureau werd de m|an verbondOnfDe politie stelt een verder onderzoek in. Blijkens een advertentie in het num mer van heden zal op Maanidag 30 Aug. en volgende dagen alhier met toe- Stemming van B. en W'. een jaartijk- sche collecte gehouden worden vpjor de vereeniging tot werkverschaffing aan hulpbehoevende blinden, gevestigd te Am sterdam. Uit Vli ssingen. Te VI is si ngen zijn verschillende bu|urtcom!missie (Opgericht in verband met de vitering van den verjaardag van H M. de Koningin;. Hét sltaaf vast djat op den dag der vie ring de Kinderoptjocht 'zal doorgaan!, Uit Walcheren. Vrijdag vergaderde de gemeenteraad van Souburg. Dé heer De Pagter rap porteerde het nazien der distributiere kening der aardappelenhierop werd een tekort geleden van 319.62. BeSloten werd ook dit jaar weer aardappelen te dastrib'ueeren. Im het Burgerlijk armbestuur werden benoemd de heeren A. I. Haartsen en M. Arèjjdse Mz. - ïjiet debet der gemeente in „rektening- courant"' zal omgezet worden in een gtefd- leening. De Schulden bedragen f 18000. De voorzatter idleelde mede dat de bouW- vereenigihg igeea succes gehad heeft mtet zijn bouwplannen en dat de bestrating f"G©va£ Uit Midötelburig. De cpitoiOigjus voor de Maandag a 1 bier te openen B.E.K.T.M., bakkerij en kruidenierswarententoons tellihg, be looft heel wat. In de verschillende zalen) en ini den tuin van het Schuttershof zijn nietmiri- der dan 88 zendingen opgesteld, waar onder een ini volle werking zijnde bak kerij mtet een daaraan verbonden winkel'; verder een moderne kruidenierswinkel* een beschuitbakwedjstrijjd en eenj jn wer king zijnde drukkerij. Een vlluchtigte blik in het lijvige boekje dioet ons Zien ,dat uit alle deelep van' on, 5 land inzenjdingen zijln toegestroomd, niet alleen van bakkerijen en van fabrikantelf of handelaren in kruidenierswaren maar ook van «verschillende firma's' die voor bakkerijen of voor winkels bentoodigde artikelen -leveren. Maandag hopen wij uitvoerig op het tentoongestelde terug te komten. N.u zij; alleen nog vermeld, djat voor iedteren avond en ook vteor Maanidag!, Dinsdag, Donderdag en Zaterdagmiddag muziekuit voeringen zijn (aangekondigd. Wij zijn nu reeds zeker, dat een be zoek (aan deze tentoonstelling, die Maan dagmiddag door Jden Commissaris der K'o ninigin .Wordt geopend, aan te bevelen is). iWil imen het comité een genoegen doen, dan steke mtem deze week de vlag uit, op llate die na DInslag hangen1. De commissie voor de gevelver siering, uitgeschreven dioor Uit het Volk— Voor het (Volk ,zal de volgende week haar ronde langs1 de deelnemers doen. Deze< zullen zeker nog wel een; paar dagen hun; bestte ibeentje voorzetten om de kans- op een medaille te verhpogen, hoewel het wornmige zal spijten dat de m,ooiste Woei reeds voorbij is'. van den" 'CevaalsWeg niet kan doorgaan, daar enkele bewonersi hun medewerking weigeren. De heeren Daniëlse en Jobse zeggen het te betreuren dat epn zaak voor hejt algemeen belang ongedaan moet blijven om de onwil' van enkelen. De voorzitter zeide dat alleen door ont- eiglening de zaak is tot stand te brengen. B. en W. zullen dit overwegen en een voorstel bij den raad indienen. Als maximum snelheid voor auto's' en motorfietsen werd op bepaalde plaatsen in de gemeente vastgesteld op 10 K.M. per uur. Bij de rondvraag wees de heer Melis op de vele vereenjgingen die voor hunne vergaderingen gebruik maken van raadszaal; hij wensebte hieraan een einde te taakten door een lokaal der openbare School beschikbaar te stellen. Na eenige bespreking wferd met 8 tegen 3 stemmen alzoo besloten zbiodat de Burgerwacht, de Huurcomtaislsie en het Burgerlijk Armbestuur hier voortaan kunnen vergaderen. De heer Arendse vroeg of geen voorstel Ivan IB, en W;. ter tafel is tot hef verbieden Van het hellen der ijisfwagtens, gedurende de godsdienstoefeningen in den omtrek der kerkgeDouwen. B. en' Wj. zeilden geen' gelegenheid gehald te hebben om) dit in hunne vergaderingen "te behandelen, tataar zullen een volgende vergadlering met een voorstel komen. Een klacht van "den heer Arendse over het neerwerpen der vuilnis! aan de N A'beele zal door B. en "WIJ onderzfolcht worden en !den ophaler der viülnisi gelast worden ook daar geregeld zijn «werk te Verrichten. De heer Elmendbrp zegt gehoord te hebben dat Verplaatsing van den Rijks veldwachter Lodder te verwachten iS en vlraagt den Raad stappen te doen deze Voor de gemeente te behouden. Met al- igemeene stemmen werd' besloten aan den minister van justitie en den officier van justitie te verzoeken niet tot verplaatsing Van den RijksveldwachterLodder over te gaan. Nog vroeg de heer Elmenfdorp iöf de Raad iniet kan beletten, 'gezien de woning nood. dat do)or eigenaars van huizen woningen Veranderd worden in pakhui- 'zen of Werkplaatsen. B. en Wl. zullen een volgende vergadering hierover ad vies uitbrengen en zoo noodig met een Voorstel dienaangaande komten. Verder Stelde de beer Elmiendorp voor het invoeren van een navordieringastelsle! vootr hen die te laag zïjh aangeslagen in den Hoofd. Omslag. Dit werd in habelen van B. en W'. gesteld om advies. Nog vraagt dte heer Elmendorpi dat de Burgemeester in de mteest gelpzen Maden zal bekend maken de uren Waarop hij voor de burgerij te spreken is. De bur- gemleeSter zal aan dit Verzoek niet vol doen, inaar zal dit door 'aanplakking be kend maken. De heer Elmiendorp vroeg de burgemeester hem "be laten «weten wanneer dit aangeplakt wordt, opdat hij niet moet zoeken dag aan dag aan het plakbord. De burgemeester zeide geen knecht te zijn van den heer 'Elmiendorp en zal ook aan dit verzoèk niet voldoen. De heer Suurmond Vroeg en verkreeg toelichting omtrent de besltrating van de Nieuwe weg, waarop de vtergadering werd gesloten. Ook te Rit them zal de 40ste jaar dag der Koningin feestelijk herdacht wor den en wei op Woensdag 1 September Aan de ingeztelenen wordt dan ook ver zocht niet alleen op Dimjsdag 31 Augt tataar ook op Woensdjag 1 Sept te vlag-' gen. Des namiddags zuilen de schoolkin deren eerst in de school worden! ont haald; daarna zullen door hep op de weide van dten heer A'. CevaoT in dei| dorpsweg verschillende spelen worden' gedjaan. Hiervoor zijn prijzen beschik baar gesteld. Het een en ander zal' opge- luisterd worden door de welwillende mew dewerking van de muziek ve reeniging Oefening pa kfen Arbeid" van Ritthem'. Des avonds zal1 dit fanfarekorps ook een concert geven ,op een kiosk in dte) breede dorpstraat. Uit Zuid-Bevelland. Donderdagavond vergaderde dte raad van 's-G ra ven po l'de r. In de vorige vergedering staakten de stenhtten over het voorstel-Schouten om den burgemees' ter 'bij nationale feeSten het recht te gQ- ven het sluitingsuur der hePberglen te be palen. Dte voorzitter deelde mee, dat vol gens art. 50 der gemeentewet het voor stel als verworpen diende te worden be schouwd. Toch kwam de heer ^Schouten er op terug en hield eenswarm pleidooi gesteund door den heer "Vermue. Wet- houdter, JoziaSse bestreed beide sprekers en betitelde deze "handelwijze mlet den naam obstructie, 't Ging er warm toe Zelfs het tekort van f 2500 in de meel- diStributie kwam weer voor "den dag. Re- suïloat, dat het opnieuw ingtedi|end(e violor- Stel Schouten werd Verworpen. Toen ver liet de heer Schouten de vergadering. Ten Slotte werd de rekening van 1919 behandeld, waarover niets bijzonders volt te melden. Bij gebrek' aam een direcjtetor werél Donderdjagjavonid door Öte zangvereenilgjnjg' „L|p|Oft den. Heer" te! HeinikjftenSzianq besliojten de verepnjgïng 1© ontbihld^n! GEMEINTERAAB VAN VLISfSINGEN. In de gisteren gbhoipden ver)3jad)ering| van den gemeenteraad van Vüssingejn wa ren met kennisgeving afwezig dtej heeren Stavernfan en Sorel. Het voorstel van de S. D„ A. P.tflrac- jtie om f 100 toelage tei gpvep. aan ambte|- naren en werklieden met minjder djan' f 3000 salaris, werd in hapidjen van B. en W. gesteld om advies, na^it rfe burgemeester op een vraag,vpn dten heer Lindeij'er had toegeze'gid^ d&t hpt praer advies in de eerStvoIlg)en|d(e( vergadering 'zjajl' Goedkeuring werd glehecht aan de ver pachting van Öe hofstedte Basktetaabiurg aan A. J. Bierens vjoor f 3025. Benoemingen. Tot onderwïj'zer aan. school' E werd benoemd dje' heer iWt, J. H. Salteit te VlisA isingjen. miet 14 stemmen tegph 3 opdiep heer D. Kwaak'. Tot teeraar in de staatSwetenscjhappten aan de H;. H. S. Werdf benoemd de heter A. Verhage en tot leeraar in dtej HandJejlS- we(benjschaplpen aan die school' die hjeler M. D. Caljouw, thans1 tijdelijk leeraar. De hteer E. G-. Leminers wejrd 'dfefinilief' benoemd aan die handipl'she rjialingschotol terwijl verschillende tijldielijkte leerkrach ten aan die school' werdten herbielaoemd'. Thans kwam1 aam de orde die benoe ming van hoofden van schotten A eni C». «Voor schooi A luid,Üje Op voordrochjt: G. Houjtekamer, Westkapelle, A. de Mol, Vtisisjngen en F. G. Lemimers te Vlilssin- jg|en. i Bij eerste stemming verkreeg de heer Houjfceikamer 7, de Mol' 2 en Lemmers 8 stemmen, bijl de tweedjej stemtaing resp. 7, 1 en 9, zoodat dje heer Lemtaiers geko zen was. 1 f' Voor school' werden voorgedragen E. Hoek te Klloetjim^jef, M. M. Franke ld Rojtterdlam' en G. F. Dalmijn. De heer M a n s e Ineojnide, d(at bij' dte-re organisatie vtan'Ouet onderwijls verschillen de Vlissingsohe onderwijzers vrijt zullen komen en wil' de benoeming aanhoudjejn hij dè eersite benoeming is ook gebleken dat die raadt liever een MisSilnlgjep be noemd. De heer De Me ij zegt, dat djt niei Waar iS; don had men ook djen heer De Mol kunnen nemete; het is hier een drijb ven van die rechtsche raadsltedjeln en deze moeten maar bij hem zelf eens nagaan' of spreker geen gelijk hjejeflf. (De heer Lemmers is katholiek). De burgemeester achtte uitstel niet in het belang van' het onderwijs!. BeeOemd werd de! heer Hoek mejt 13 Otemmen tegjeta 4 op den hejer Franke. Eervol ontslag werd verleend aan dpn heer K. E. GriefthujijZen al's leieiraar aan dte /Iandelsschool. aan dien heer P. P. Sprn£ als onderwijzer aan school E en aan den hteer Salet als' oncferjvSjzjejr aan school' C. Bij het voorstel' tot wijziging! "der ver ordening pp dié heffing' van loopjen voOr het keuren van vee en vleesch en die op de heffinig van belasting op dje honden, werden dioor de heeren De Me ij en Van Oorschot enkele bezwaren in gebracht. Teige nde wijziging der fijeteste gebracht- Tegen de wijziging1 der eerste verordening stemden de hgjeren Haast, Van Oorschjot en De Meiji en teggn die van de tweede verordjehing alleen de heer Van Oorschot. Aangenomen werden de voorstellen oiri bij' verkoop binden het jaar aan L. v. <L .Heuvel de voorkteur te geven op een stuk glrond naast zijiu autogarage aan de Wfil- heltainastraattot verlenging' niet een half jaar, van het ziekenverlof van den onder wijzer W. J. Hariot; tot afwijzende be- sfehikking op het adres van secretarissen- penningmeesters van Burgerlijke Armbe sturen om Verhoogïmg van bezoldiging van den titularis te Vtiss'ingtentot af wijzing Van- het verzoek vOn de vereeni ging ,,Breskensche Viis'seherijischool" om! Subsidie; tot verhooging van de belbonin- gen van directeur en leeraren verbonden aan den cursus voor de hobfdacte; tot het toekennen van f 3000 voor het vier- leenen van een voorschot van f 200 aan de onfdeprtwijzerS wier jaarwedde Voor de gemeente blijfttot toekennen van een subsidie van f 2.50 per leerling en per kwartaal aan de Fröbelschool van het departement Vlissingen van 't Nut; tot het weder Verhuren van. een Stuk dijk aan J. J. de Jong; tot verhuren van een loods op het haventerrein aan Charles Gerard te Parijs voor f 1000 per jaar. Bij het voorstel om een lokaal van de Centrale keuken in gebruik af te staan aan dte Vereeniging „de Slagers" voor den verkoop van Argentijbsch vleesch Voor f 15 per maand, vroeg'de heer van Oorschot of er wel eens gedacht is het VleeSch door de gemteenite zelf te doen verkoopen. De heer van Ni ft rik' meent dat de disttt'butietijd gjeleerd heeft niet Veel te verwachten van overheidshemoeiing op dit gebied. 1 De heer de M e ij "iS van een tegen overgestelde meening, maar wil' thans over deze kWeStie geen oordeel vellen, hij zou alleen ingrijpen vflllèn, als het noodig blijkt. Het voorstel werd' z. h."s. aangenomen. Het voorstel tot verbojoging van de Schoolgelden voor öe Handelsherhalings cursus werd na eenige discussie aange nomen met 11 tegten 6 stemmen, die der heeren van Hal, Lindeijer, van Oorschot, PcSt, de Meij en Haast. Vastgesteld Wobdi het verslag over 1919 over het verstrekken Van voeding en Mompena an de Schoolkinderen; goedge keurd verschillende rekeningten, waaron der de gteimteenterekening oVer 1919. Bij het voorstel tot vaststelling van een wijziging Van de gemeeatebtegrooting over 1920 stelde de heer de Meij' voor een poSt van f 5900 n'iet te verwerken maar deze in petto te houden tot over de toelage Van f 100 is| beslist. Dit werd ver worpen met 9 tegen 8 stemmen, voor de heeren de Meij, van Hal, Lindeijer, van OorSchot, Hensel, 'Post, Haast en Hillinga. Hel voorstel van Burg. en "Weth. werd aangenomen met 11 tegen 6 stemmen, die der heeren van Hal, dei Mfeijl, Peelt, Lindeijer, van OorSchot en Haast. Aangenomen werd het vóbrstel om af wijzend te beSchikken op een verzoek van L. F. Derf, ota' VajZiging van die veror dening op Ide winkelsluiting' voor de wan kels aan het strand gedurende het bad seizoen. Nog worden aangenomen de voorstellen tot vaststelling van een verordening op het oud-archief en van' een instruc tie voor den archivaris,- tot in stelling |van eens Woningbedrijf en het: toezicht djaarop toe te vertrouwen aan, de commissie Voor dte gemeentewerken; tot wijziging Van de bouw- en) wteningver- ortifening, in! den gjeest alls' door Ged. Sta ten gjewcnscht en( tot het m'aken van eten rföleering in de Evertsen!$traat. Ten slotte werd aangenomen het voor stel tot het opnamen van) de regentessen in het bestnur van het Gasthuis en tof Wijziging van het tarief voor verpleging. Rond vaag. ij Ontvangen nieuwe verdingen Duitsehe J Madras Gordijnen. rl oxxxxxxxxxxxxxo (Iagezondctt liededSpMngeBj, Dame* is U al gebruikster van deze overtreft alles door haar prima kwaliteit. Overal verkrijgbaar. (Ingezonden Mededeel ingjenf. gasfabriek op gas van 4000 calorieën te makenterwijl zij vaststelde djat de heer H|aast zijn 'beweringen in de vorige ver gadering geuit, niet heeft kunnen staajau de houden «n ze daarom' moet intrek-i ken. Op de vragien van den heer Henseli is een uitgebreid antwoord op schrift ge- stled waarVan het Cinde luidt dat het int, voeren van een uniform' tarief in! plaats! van een gekapt tarief gewertscht hl. De heer Haast hield zijn cijfers van de vorige ntaal staande en vulde 'ze met tal van andere aan,, waarvoor, Mj veel te hooren kreeg vooral onidat bij ze Woens dag in de commissievergadering niet noemde. i De beer Hensel zeide o.a. de vra gen gesteld te hebben, omdat algemeen gejmfopperd wordt over de "kwaliteit eni den prijk vOn het gas'. .Van verschillende zijlden werd er opgei- wezen dat imten vertrouwen in de commis sie imjoet steilten terwijl die heer Van' Niftrik noglmOalis jalle bescheiden fenj dien ste der comtaïssie zal stellen. Er werj aanmerking gemaakt, dat de igas fabriek! in dte gelegenheid was het kohier in!'tel zien om die prijzen te bepalep voordat het kohier door Ged. Staten was goed gekeurd. Ten slotte w©rd besloten de 'rappor, ten af t e wachten. De heer 'Hensel', weesi op het gevaar van die snelrijdende aiuto'sl en m'ofo ren; en op dte schjade, die de zware; vrachtauto's aan die gtebouwen en wegen kunnen! toebrengen. De voorzititer zeide dat de rogee- ring bepalin)gen| om dit' te veranderen' lol overweging heeft. De heer Lindeijer vraagt of er gieen klachten Zijn gekomen .over dten! hinder die uien op de school' op het Eüland van het leven! van. de werf Jieeff De voorzi (ter zeide een onder zoek toe. De heer Van Oorschot wees op de fcotm'ende |uitslaiting vap de leden dtet| federatie van bouwvakarbeiders en vroeg of Burg. en Weth. genegen' zïjh even'tueeK hoost werk van die gjemleente direct «aap de arbeiders te gevien. Dje heer Van Niftrik vraagt of mten dan wel materiaal' zal kimmen bekomen!. De heer Van Oorschot zegt Ö0t dit te 'Amlsterdam ook het gjeval' is en zeer soïiede leveranciers gle'vten daar wel dege lijk imOteriaal. De voorz itter zegt overweging toe. Hierna ging- de openbare vergadering te ongeveer 6 pur in eente met geisla-, ten deiuren iover welkte tot ongevedi^ half zeven duurde. Na heropening werd de vergadering direct gjasloten. Bij de rondvraag werd niet minder dan twee uur over de gasprijzen ge^ debatteerd. WSji zijn wel verplicht dit zeer kort weer te geven. Op door de heeren Haast en Hensel schriftelijke ingediende vragejp werd'ge-; antwoord' dat de comtaissie voor de g|£ en etectrieiteitsprijZen aan de brand'stof- fencotataissie opdroeg een grondig onder- zoek naar de gasPrijsre,geling m, te stellen, en daarover rapport uit te brengen1 eni iaan een comtaSslsie bestaande uit dte bete ren Van Hal', Haast ep Laernoes: out gegevens uit verslagen van( verschillend^ fabrieken tte verzaim|elten; ter berekening ▼tan den gOsprijs.. De comimisisie droeg de KERKNIEUWS. Dinsdag zal ter gelegenheid van 'Konïnginnejaardag Idoor dik. J. H. Telkapip om 10 uur in de Noord^rkerk een ge dachtenisrede worden uitgesproken. o De zaalk-NeteT'enbiOis in dje G|e(n: Synode der fier. Kerken. Inzake heit verzoek vah mr. L'. van Aindel! te Mid(I(elburg!, dat aan de behato deling der zaaik-Nejelenbos ter wille van het recht niejt de^ïlgjetnonien Worde dpor Itedten der Synodje, die tolveren reedls' aan de gevallen uitspraken, hebben meege werkt, bestoet de Synode, pp rapport van Dr. J. C. de Mopr, hem' te antlwoor- diorn, djat de Synode bijl idte sambnisteilingj der prOeadviseerendn eomtaripZlte, dje JbeZte

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1920 | | pagina 1