TAFELKLEEDEN OiVAÜEKXEI Vrijdag IB Juli 1920. KI^'FNLAND. Uit Stad en Provincie, ur No. 166. 16-i* ïaïnsafig COURANT. EEN ONGUNSTIG OORDEEL OVER HET DUITSCHE KOLEN- CONTRACT. De ster-correspondent te Spa der N. R. Ct. meldt: DonjderÖagochte'nd heeft dr. Simons, de Duitsche staatssecretaris van buiLen landsche zaken, mij ontvangen en mij een niteeinzetting gegeven van zijn positie ten opzichte van het credietverdrag met Ne dertand. De minister heeft mij de volgen de verklaring gegevendie ik, alvorens1 haar af te zenden, nog aan zij'n goed keuring onderworpen heb. Ze luidt als volgt „Ik heb de onderhandelingen van de vorige' regeeringlen met Nederland met bezorgdheid aangezien, omdat ik mij be wust was, dat men moeilijk over leveran ties aan neutrale landen kan onderhan delen, terwijl een generaal arrest op het heele vermoglen van Duitschland rustte „Toen i k mijn ambt aanvaardde, heb ik twee verdragen gevonden die met elkaar in een zekere tegenspraak waren, nl. het verdrag van Versailles en het credietver drag met Nederland. Daarvan heeft voor, zoover de in beide verdragen vertegen woordigde belangen met elkaar in te genspraak zijn, het verdrag van Versailles den voorrang. Ie omdat het ouder is en 2e omdat er een sterker macht achter staal Daarnaar moeten wij ons richten. Wat mij betreft, ik heb sedert het begin van den oorlog de verstandige, eerlijke en dappere politiek van neutraliteit van uw land bewonderd en ik heb een sterke sympathie daarvoor leeren koesteren. Ik zal daarom niet alleen al het mogelijke doen, om de verplichtingen die het ver drag' ons oplegt te vervullen, maar ik zal ook den persoonlijken invloed, dien ik door mijn aanraking als onderhandelaar met de vertegenwoordigers van de ge allieerden hoop verkregen te hebben, ge bruiken om teleurstellingen voor de Ne derlandsche regeering naar mijn beste krachten te verhinderen. De Nederlan ders kunnen er op rekenen, dat men hun in alle opzichten, zoover slechts eenigs- zins mogelijk is, zal tegemoet komen. „He! is echter nog volkomen on d u i d e l ij k wat w ij aan 1 e V e rt a n- ties zullen kunnen volbrengen Wij welen ook niet, of kolen, vtoior uitvier bestemd, ter vrije beschikking zullen blij ven. Wij zijn in alle opzichten volkomer van de entente afhankelijk. „Eerst de oplossing van de kwestie, die uit het verdrag van Versailles voort spruit, zal ons de gelegenheid geven to een overzicht, of onze verplichtingen te genover de entente ons zullen veroor loven te leveren. Van onzen goeden wil om de verplichtingen, die het credietver drag. ons oplegt, na te komen, kimt gij' echter overtuigd zijn." DE NED. BANK EN DE GEMEENTEN. Onlangs werd gemeld dat de Neder landsche Bank tot onderscheidene ge- meetnten, welke een tweede uitkeerin.g uit de oorlogswinstbelasting zullen ontvan gen, een circulaire heeft gericht waar in het verlangen wordt uitgesproken dat de genoemde uitkeerilngen zullen wor den aangewend tot vermindering van de vlottende schuld dier gemeenten. Koningin op het Paleis Het Loo ont vangen. Deze deputatie bestond uit de volgende heeren: R. A. Blankenberg, Acting High Commissioner en A. Canham, Acting Tra- de Commissioner van de Union of South Africa, en Barnard Rose, vertegenwoor diger van de Ostrich Farmers Associa tion. De heeren werden .van liet station te Apeldoorn, waar zij met den trein van. 5.12 uil Den Haag arriveerden, afgehaald! met twee koninklijke auto's en naar het' Loo gereden. Zij boden de Koningin een Afrikaansch geschenk aan, bestaande in een partij echte Afrikaansehe struisvee- ren, welk geschenk door Tl. M. welwillend werd aanvaard en waarmede zij zich ten zeerste ingenomen betoonde. Na aan het officieel diner Len pa leize te hebben aangezeten, keerde da deputatie per trein Van 8.36 naar Den Haag' terug. Dat gisterenavond de Vliss. Crt. if-eeds het afdeelingisverslag der Prov, Staten over het voorstel inzake de haven- lUitbreiding te Vlissingen kon puhliceeren terwijl wij er geen gewas van maakten, noopt ons Lot een korte toelichting. Tot eenige jaren gele dien was het in de Provinciale Staten van dit gewest regel1 trouwens geheel vplgens het reglement van orde dat de afdeelingsverslagen' werden uitgebracht d.' w. z. voorgelezen en rondgedeeld in de eerstvolgende open-/ bare vergadering. Ook de pers, d. w. z. hel publiek kreeg eerst in die openbar a vergadering kennis van deze stukken. Daarin is toen deze verandering ge bracht dat de verslagen van het af dee* lingsonderzioek, z-opdr-a ze in druk gereed waren, reeds werden toegezonden aan dq Statenleden, zoo-dat die er bij tijds kennis van konden nemen. Maar ze werden eerst uitg/ebracht in de eerstvolgende! openbare zitting, en die pers had dan look het voorschrift d|at ze eerst dan gepubli ceerd mochten wjo-rden. Dat is nu nog zloo. Maar het feit dat die verslagen reeds! te voren aan 42 Slatenleden bekend zijn, blijkt die geheimhouding bot een fictie te maken. De Vliss. Crt heeft het verslag betreffende de Vlissingsche haven blijk baar van een Statenlid gekregen. Ook wij ontvingen gister een uittreksel uit dial: verslag, dat wij echter ter zijde hebben gelegd, omdat wij meenden dat hier ©en indiscretie was begaan, waaraan wij niet wilden meewerken. Het is ons echter gebleken dat aan die voiorafglaande toezending aan de leden geen gebod tot geheimhouding is ver bonden. Wanneer zij zich niet daartoe verplicht voelen door die fictie, dat de verslagen eerst later worden uitgebracht, schijnt er geen dwang ten opzichte van hen te bestaan. Dat maakt de houding van de pers een geheel andere. Want als er niets tegen te doen is, dat een Statenlid een öif ander afd. verslag aan een courant ter pu blicatie geeft, zal het voortaan een klei nigheid zijn voor de couranten om die stukken aan een Statenlid le vrageu en te puhliceeren. In die omstandigheden wordt het zer ker wenschfeïijk dlat er een regeling wol' Naar aanleiding hiervan verzocht een de getroffen waardoor zoo'n pubiicatie belanghebbende vereenigioig te 's Gra-i vooraf niet blij re overgelaten aan dei venhage om een afdruk van bedoetde j eigendunkelijke opvatting van een Staten lid;, voior het ©ene fst'uk wel., voor 't lande re circulaire.. In antwoord op dit verzoek ontving deze vereen iging van de Nederlandsche Bank een bericht van den volgenden in houd: „Van een door ons aan gemeenten ge richte circulaire is ons niets bekend. „Aan de drie groole gemeenten schre ven wij, dat haar bevoegdheid, om bij ons door middel van haar bankiers antici patie-biljetten te beleenen, uit den aard_ moest worden verminderd met het bedrag der door haar uit de oorlogswinst ontvan gen of te ontvangen uitkeerin.g. Waar schijnlijk wordt hierop door u gedoeld.' NEDERLAND OP DE INTERN. FIN AN CONFERENTIE. m Kon. besluit van 8 Juli 1920 zijn benoemd tot vertegenwoordigers der Ne* Perlandsche regeering op de dpor dien Volkenbond te Brussel bijeen le roepen Internationale Financieele Conferentie1 de heer prolessbr mr. M. W. F. TTeub oud-Minister van L., N. en H (o-ud-Minis- ster van financiën, lid1 van de Tweede Ka mer der Stalen-Generaal te 's-Graven- hage; de heer mr. G. Vissering, president van de Nederlandsche Bank tè Amster dam; en de heer C. E, ter Meulen, lid der firma ïlope Co., te Ainsterdam. EEN GESCHENK UIT Z. AFRIKA. Dinsdagavond is een Zuid-Afrikaanache deputatie onder geleide van den Engtel- Sichen gezant te 's-Gravenhagft, door de niet. Nu de veranderde gewoonte reeds lot zoio'n feitelijke afwijking van het regle ment genoopt heeft door de voorafgaande toezending aan de Statenleden, ligt het p i. vfoior de hand dat men die stukken dan tegelijkertijd opk aan 't publiek he kend maakt, door ze ter publicatie aan de pers beschikbaar te stellen. En er is oibk niets tegen, behalve het vormelijk voorschrift vlan een oud regle ment dat toch reeds niet wordt nage - Volg'd. o Uit Middelburg!. Met de Staatscourant van 15 Juli zijn verzonden de statuten der Vere©- nfging van ambtenaren ter Provinciale Griffie van Zeeland, gevestigd te Mid ,d el b u r d. Tevens de gewijzigde sta, tulen van de vere©nig'ing „Middelburg Vooruit" gevestigd te M i d de 1 b ur -g. Het programma voor het 4de Zon ÜagiavonidConcert op a.s. Zondag luidt 1. Face au drapeau Marche v,an Turine; 2. Ouverture van de Operette „La Grand Diichesse de Gerolslein" van Offenbach 3. a Traumerei van Schumann, b. An dante Religioso van Kreutzer; 4. Fan tasie over Hongaarsche liederen van MorkS: 5. Valse de Concert van Diurand; 6. La Garde Marine van Turine; 7. Le Roi s'amuse, Delibes; 8. Forget me not Intermezzo van Macbeth; 9. Hobomoko Indische Romance van Reeves en 10. Di- U i t Z u id-B evelaad. brak brand uit in een schuurtje van de Zeeuwsche Mandenmakerij van den heer C. Rijk te G o e s. In het schuurtje lagen eep 1500 bossen wisschen, die voor de gretige vlammen een gemakkelijk-eii prooi waren. De dichte rookwolken lokten een1 groote menigte kijklustigen naar de plaats des onheils, die echter teleurgesteld w,er- den, daar de politie onder commando van den commissaris den heer E. C Wierts van Coehoorn uitstekende maat regelen hadden getroffen om het terrein af te zetten. Met twee slangen op de waterleiding) was de brandweer, onder leiding van den ge ner allen brandmeester den lieer A. F. R. van Opdorp den brand spoedig) meester. Verschillende autoritei len o.a,> burgemeester Hajenius en wethouder van den Boud waren spoedig aanwezig. Inhoud en schuurtje werden gedeelte lijk een prooi der vlammen. Assurantie dekt de schade. Als oorzaak van den brand wordt genoemd broeien van het hout. Te W i 1 h e I m i n ia d io r p js Woens dag j.l. het zangersfeest gehouden van den Zeeuwschen ijangersbond „Zang Ver edelt". Was de luhht in den morgen' donker, des middags brak d|P zon dloor en kon men, wat het weer betreft, gerust zij'n. Het was een echte zomer sche .lag Reeds te ongeveer 10 uur arriveerden de eerste gezelschappen op ons met vlag1- igjen getooid dorpje, diat aan 20 vereenigin- fgen en 4 kinderkoren een plaats zou moe ten bieden. Te 12 uur was de optocht op gesteld, het muziekgezelschap De Echo" voorop, daarna de ontvangende vereeni- ginig en jaichtereenvolgens de gezelschap pen in de volgorde, zooals ze mioesten optreden. Na de rondgang door het dorp hield de stoet voor die hoofdcontröle staand" en werden de besturen van de vereenigim gen verzocht uit te treden voor de offi cieel e ontvangst in „Het Jachthuis". Hier wias aanwezig! het eere-comité met haar mede igenoiodigde dames, met als eere- vo-orzitter dhr. Manken, directeur van den' Wilhelminiaipolder Nadat allen in die prachtige zalen wa ren binnengetreden, nam dhr. Hanken het wcicrd en begion met allen eèn hartelijk) welkom toe te roepen in Wilheiminadorp. De heer Flipse, voorzitter van den Bond, dankte den heer Hanken voor de schitterende ontvangst en dien burge meester voor zijn aanwezigheid. Hij riep een woord vian welkom toe. aan de heeren Dormaar en De Priester, eere-leden v.an den Bond en begroette niet een zekere pintroering hier o,ok zijn zoon, den heer E. Flipse, die als cri ticus zou fungeer en. Hiji dankte dje ont vangende vereenigingi, in het bijzonder haar voorzitter, vpor het organiiseeren v;an het feest. Daarna kwam de heer Weststratei, voorzitter van de ontvangende vereeni- ging aan het woord, dje allen welkom heette. Hierop werd de eerewijln aangeboden, terwijl de eere-voorzitter sigaren liet pre- henteeren. Daarna beg&f men zich naar het ter rein, alwaar 'begonnen werd met het gezamenlijk zingen an het Bondslied. Hel terrein was in één woord schitte rend. Veel 1-ouimer en prachtige wande lingen. Na het zingen van het Bondslied volgden de vej-eenigingen elkSiar op, in de korte pauze liet het muziekgezel schap „de Echo" zich hooren, terwijl o-n- IgOveer zes uur de laatste rereeniging hel podium verliet. Hoe of er gezougteu is? We zullen de beoordeeling overla ten aan den criticus. Daarop zou de eere-voorzitter in het „jachthuis" de herinneringsmedaljes uit reiken. Vooraf sprak hij nog eenfg|e kern- iachliigo woorden tot allen die aan ditt feest hebben meegewerkt. Met n,og"eenig!e toespraken van de hee ren Flipse én Weststrate was het oïfi- cieele gedeelte vad het feest geëindigd. Des avonds werden concerten gege ven door de gecombineerde zangkoren van Kloetinge, Goes; 's Heer Abtskerke, Wilheiminadorp en door het muziekge zelschap „de Echio". Er was tamelijk veel publiek aanwezjg, terwijl de aandjacht bioyen allen lof verheven was. o Uit T h o 1 e n. Te St. An nat and werd Donder dag een spoedeischende raadsvergadering gehouden, waarbij alleen de heer A. J. Bierens afwezig was, ter behandeling van een. verzoek van dén kerkeraad der Ned. Herv. gem. aldaar om' de kermis dit jaar niet te doen doorgaan en deze oiok voor 't vervolg af te schaffen. Na eene vrij scherpe discussie, waar aan door ,al de leden werd deelgenomen, verklaarden zich 3 leden voor en 3 le den tegen de afschaffing, zofoidlat over kwestie de stemmen staakten en nu in een volgende vergadering dit onderwerp Veder aan de orde zal wtorden gesteld., Vo|or de afschaffing verklaarden zich de heeren M. J. Heijboer, G. Goedebuur en J. van Houdt. Er werd besloten de assurantie skwn- gebouwen etc. aanmerkelijk le rerhoo- gen en geen gevolg te geven aan het in der tijd ingediend verzoek om van ge meentewege een nieuwe brug ie maken over de waterleiding knopende tusschen ae eigendommen van P. Hage en C. Jan sen, omdat het is gebleken dat het voet pad aldaar geen .gemeente eigendom is maar aan particulieren foebehhorl. VERBETERING VAN DE IIAVEN TE VLISSINGEN. Blijkens het alg. verslag van de afdee lingen der Prov. Staten over het voorstel van Ged. Staten tot verleenirig van een bijdrage aan het Rijk voor bovengenoemd doel, werd het voorstel door twee leden krachtig verdedigd als zjjnde in 't belang van Zeeland en Missingen. E©n groot deel der provincie dankt er een uitnemende s poe rwegcorresponbcii tie aan en het heele Zuiden van ons land dankt er aan, een uitstekende gelegenheid voor uitvoer. Gewezen werd op dbaten die de haven) reeds nu oplevert, ©n in de toekomst al^ aanloophaven. Zij meenden, dat Vlissingen' moet geholpen worden want zelfs voor! een behoorlijke exploitatie van de mail booten en de provinciale booten is zijn haven le klein en dat h©t onverant woordelijk zou zijn door liet weigeren van een betrekkelijk zeer kleinen Jteun het plan, waarvoor het Rijk zooveel voelt, in duigen te doen vallen. Meerdere leden meenden intusschen, dal ook „de Schelde", die wellicht de eerste belanghebbende bij die uitvoering van het plan is, een bijdrage behoorde te geven en een dier leden st,elde dit amendement voor: „De provincie Zeeland zal een bijdra ge verleenen van f 15.000 per jaar, ge durende 20 jaren, mits „de Schelde' gedurende hetzelfde tijdvak f 5000 per jaar verleent." Daartegenover werd in eeii der af- deeli|ng'eh aangevoerd, dat, indien de maatschappij „de Schelde" zou moeten bijdragen, dit in leder geval zou be- hooren le zijn in de f 500.000, die diet gemeente Vlissingen heeft te betalen. Twee andere leden bestreden krach tig het voortstel van Ged. Staten. Zij meenden, dat wij van de vergroote ha ven noch voor Vlissingen, noch voor Zeeland heil mogen verwachten. Tol steun van die meening w©rd o.m. aangevoerd: Transportkosten bij ver voer over Vlissingen zijn te boog; mo. derne outillage van de haven zoude wegens de enorme kosten onmogelijk, zijn, voor uitvoer heeft Vlissingen geen 'voldoend achteirlanidvoor transito naar Duitschland komen behalve Rot- terdam veeleër in aa|Qmerking Ostendd en Calais; Vlissingen als aanioophaven zou gepaard gaan met te veel tijdverlies Verder wezen zij er op, dat zelfs „de Schelde" voor bet plan weinig voelt, dat die maatschappij, in strijd met hare belofte, geen geldelijken steun wenschl te verleenen. Ook meenden zij de belangstelling van Missingen in twijfel te mogen trekken, gezien de eigenaardige wijze, waar op die gemeente zich van- "hare be lofte (bijdrage van f 500.000 wilde kwijten ETALEERT HEDEN I1DBELBÖR6 (Ingezonden Mededeelingen). die haven, 140 M. tang: is en 20 M. breed alles onvoldoende voor de groote schepen van den tegenWoordigen tijd. De nieuwe haven echter zal een diepte hebben van 10 M. bij1 laagt water, zoodat de grootste schepen daar ligplaats kun nen vinden, terwijl geen sluis den in gang ztal belemmeren. Door een lift van Ged. Staten werd gezegd, dat hoewel de bouw van de haven te Vlissingen een aanzienlijk! offer van de provincie zal eischea, zij de verbetering; van deze haven zeer in het algemeen belang achten, ook voor d© provincie, en meenen, diat afstemming vani het voorgestelde bedrag noodlottig zou zijin. niet alleen vopr de gemeente Vlis singen, dooH opk voor gpheel Zeeland. Opgemerkt wordt nog1, dat deze subsi die met zeer veel moeite is verkregen. Men behoortdankbaar te zïjln en te zor gen diat deze belangrijke werken uitge voerd worden. In een andere afdeelinjg werd er door een lid van Ged1. Staten op gewezen (het andere lid was tégen de voordracht), dat niet uit het oog mag worden verloren, dat het hier een wet geldt, tot stand ge komen na grondig onderzoiek van een oommissie van deskundigen; hijl gaf ook 'als zijn meening t© kennen,, dat het onver antwoordelijk zou zijn, het plan in gevaar te brengen door het verwerpen der voor dracht. Hel Voorstel in stemming gebrachjt, ver kreeg 20 stemmen, 13 leden wenschten hun. stem voor te behouden en 7 leden waren tegen de voordracht. In een der a fdeelingfen verkreeg een voorstel, geamendeerd in dien zin, diat de maatschappij „De Schelde" f 5000 ge durende 20 jaar zou moeten betalen, 2 Istemhien. 7 leden wiaren er tegen en 5 leden wenschten hun stem daaromtrent ivoor te behouden. Ged. Staten vonden in -dit verslag geen aanleiding pm wijlzigingl te brengen in! Een der leden gevoelt voor deze be- j h'UR voorstel. Donderdagavond omstreek® half vijf men tegen brandschade van de gemeente- langrijke provinciale subsidie weinig, te imeer waar het een uitsluitend rijksbelanjgj betreft. Deze rneening' wordt door meer deren bestreden. De meeste lelden be schouwen de verbetering van de Vlis- isinglsche haven als zeer urgent. Door een lid wordt opgemerkt, dat voor de uitbreiding1 van de haven te Neuzen door de provincie belangrijke of fers zijn giebracht; het komt hem daarom ook alleszins billijk voor, dat de provincie zich interesseert voor de haven van Vlis singen. Een ander lid heeft mpt glroote be- langistelling gevolgd de ontwikkeling van de haven van Rotterdam en merkt op dat, indien indertijd de pessimisten er in waren -geslaagd hun zin door te zetten om de noodige -gelden voor den aanleg te wefgieren, de zoo bloeiende wereldha ven nimmer zo-u zijn ontstaan. Een lid gaf zijii gpoote voldoening te kennen, dat het rijik bereid is nu ook belangrijke bedragen beschikbaar te stel len voor een haven ïn Zeeland, nadat het vele mïllioenen heeft beschikbaar jgeisLeld voor de havens van Amsterdam en Rotterdam. Hij betoogt, dat een h-aven te Vlissingen een Zeeuwsch belangi is en meent dat teglenio.ver de f 5.500.000, die de haren z.al klotsten, de provincie met vrijmoedig heid f400.000 miagi beschikbaar stellen. Hij gelo-oft vo-orts, dat he)t oogfenhlik gunstig is gekozen om een groot© haven te Vlissingen te maken nu, ten gpv-olge van den gbooten wereldoorlog], een nieu-j we groepeering der volkeren is ontstaan en nieuwe h-andels-relaties worden aange knoopt. Weer een ander lid vraagt, of de te genwoordige haven te Vlissingen te klein is en Te weinjg diepte heeft. Hierop wordt geantwoord, dat de be staande havfen oen diepte heeft van 7.20 M. en 'dat de sluis di© toegang geeft tp't GEMEENTERAAD VAN VLISSINGEN. In de heden gehouden vergadering van den gemeenteraad van Vlissingen werd mededeeling gedaan v-an een schrijven van het Kon. Nat. steuncomité dat bij hoioige uitzondering de door de gemeente verstrekte bijdragen- Ten behoeve vange- demobliseerden, in totaal f 411L43 wordt gerestitueerd. Overgelegd werden o. a. de volgends stukken een -adres van L. F. SDert met rer- :zoek de verordening op de winkelslui ting te wijzigen met het oog -op het lan ger geopend blijven van de winkels aan hot strand; een verzoekschrift van het bestuur van het departement van 't Nut om subsidie voior de Fröbelschool van f 2.50 per leerling ©n per kwartaal; een tweede verzoek van M. J. Kiole om zijn perceel Hobeinstraat np. 2 te mo gen verbouwen tot een vleeschwinkel; de bekende motie van den raad van Tcrmunten inzake aftrek van noodzakelijk levensonderhoud een verzoek van den vader en de moe der van het Gasthuis om herziening hun ner jaarwedde. een adres van de afd. Vlissingen van den Rond van Werklieden ïn Openbare diensten om de lioionen van de gemeente werklieden van af 1 Juni 1920 te verlioo.- igcn met 8 cent; een adres van het bestuur van den Alg. Rond v-an Politiepersoneel om aan de agenten f 1700—f 2210 en de brigadiers f 1900—f 2470 toe te kennen ingaande 1 Jan. 1920; een adres van het bestuur der Vereen, van Secretarissen-penningmeesters vau burgerlijke armbesturen in Nojopd en Zuid Beveland om eene betere salarisregelin^

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1920 | | pagina 1