DRQJTE OLIEFABRIEKEN CALVE - DELFT Mutsspaarhank Bogardstraat D 51 mÈMlMÉÊêê&iémÉÊMitëJMlg te LEEUWARDEN. BnitersRwartter IIS. la Coopnres van f 1000.-, f 500.- en f 100.- Hooi-, Et- en Nagras, VrncMen te velie Mdeeliog SUIKERINDUSTRIE. DROJTE'S CHOCOLADE Volkomen zuiver, voedzaam en ge makkelijk verteerbaar kenkenvet. Groote Wedstrijden Terier Nieuwelingen Wedstrijd N.T. li C. A. 8CHÜLTE Go., Mlddettiri. Wlolorb&AB „do la&üjberg" Isrgta op Emm 11 JULI. AANVANG «Vs «nr. H JIJLÏ Hoord-Amerikaansche Hypotheekbank Bidrag der uitstaande Pandbrieven ruim f 8.000.000 Verkrijgbaar ten Kantore der Bank en bi] aile Effectenhandelaren. WERKMEESTER BEVEILIG UWE GEBOUWEN TEGEN Y0GHT. Kapitalen als: ■Ui tOKI 8N ft MBIT Aas Me Schoei bestaat gelegenheid voor niet vermogende jou gelui van goeden aanleg om koste loos opgeleid ts worden tot SUIIËRTfGHNIGUS, teneinde later .een werkkring te aanvaarden in Iüdlë, In aanmerking kernen o.a. longslni, die met goede eyfers bevorderd zyn tot de 4e klasse S, B. S. Inlichtingen werden tot 17 Juli verstrekt door den Birectenr der H. T, S. Iranjelaan 12. Deze\ IJcq/O Ontvangt LJ Gr&tiö op de bond'in de tabletten Yraagt Uwen Winkelier uitsluitend 10,90 per tablet van K.G. netto. te DELFT. 4 MIDDFLBRG. Aile sportliefhebbers gaan zien naar deze achter groote en kleine Motoren. VAN DUUREN VAN LEUVEN JULES WOUTER® in 3 manches vaa 15, 35 en 40 SM. KLEINE MOTOREN Piet Brinkhof f en BduardKant Prachtnnmmers. Prachtnnmmers. in verschillende series Het Bestuur handelt naar goeddunken. (Wettig Gedeponeerd.) Je fijnste Hessept. Fabrikanten VAN DER ELEIJN Go., Middübnrg. muil Tim BiisinnBiE. yes33WBC ?^«WPSS3RaB3GBL LEERLINGEN van Hoogere Burgerscholen, die met goed ge volg eindexamen versus of overgangsexamcyjj^"1 de 4j kl. hebben afgelegd, oïvv^' ïa het bezit zijn van een diploma eind examen H. B. S. 5-jarigen cursus, kunnen in aanmerking komen om opgeleid te worden voor de be trekking van bij de Nederlandsche Spoorwegen Inlichtingen worden op aan vrage verstrekt door den Dienst van Materieel en Werkplaatsen te Utrecht. Zij behoeven daarom niet be pleisterd, doch kleurlooze bestrij king met BESTOL is voldoende, kost zeer weinig en heeft reeds 17 jaren houdbaarheid bewezen. Waterdicht maken van Kelders. 1 centimeterdikte bepleistering te gen drangwater voldoende. 'Al. G. .VAN BEEST, Rotterdam, Tel. 6015. Voorgeschreven dojor Rijkswater staat, Genie en de bekwaamste architecten. De Notaris J. L. VAN ©ER HARST is voornemens publiek te verknopen op Donderdag den 15 Jnlil929. des avonds ten 8 uren, op de bovenzaal van de Sociëteit »de Vergenoe ging" aan de Groote Markt te Middelburg, Gemeente Middelburg. 1. Een HUIS en ERF aan de Oostpunt, hoek Nederstraat O 202, groot 1 are 22 centiaren. Verhuurd voor f 7.29 per week. 2. Een HUIS en TUIN aan den Seisdam Q, 24, groot 1 are 30 centiaren. Verhuurd voor f 5.55 per week. 3. Een WINKELHUIS aan de Lange Noordstraat C,,s38, groot 62 centiaren. Verhuurd voor f 20 per maand tot 1 Mei 1922. 4. Een HUIS en ERF san de Bellinkstraat G 170, groot 2 aren 1 centiare. Verhuurd voor f 6.20 per week. 5. Een WINKELHUI-S en ERF aan de Segeerstraat, gemerkt H 89, groot 55 centiaren. Verhuurd voor f 5 per week. 6. Een HUIS en TUIN staande en liggende aan de Spanjaard- straat, gemerkt F 69/70, groot 2 aren 31 centiaren. Verhuurd voor f 5 per week. 7. Een HUIS en ERF aan de Bogardstraat, gemerkt D 40, groot 88 centiaren. Verhuurd voor f 4 per week 8. Een HUIS en ERF aan de Korte Geere, gemerkt K 352, groot 66 centiaren. Verhuurd voor f 2.80 per week. 9. Een HUIS en ERF aan de Teerpabhuizenstraat P 18, groot 94 centiaren. Verhuurd voor f 4 per week. 10. Een HUES en ERF aan de Nederstraat O 200, groot 1 are 5 centiaren. Verhuurd voor f3.80 per week. 11. Een HUIS en ERF aan de Rozemarijnstraat, gemerkt E 210, groot 81 centiaren. Verhuurd voerf 1.70 per week> Voormelde onroerende goederen zpn te bezichtigen daags vóór en op den verkoopdag van 1012 en des namiddags van 24 uren, terwijl verdere infermatiën en afdrukken dezer gratis verkrijg baar zijn ten kantore van den Notaris, Badhuisstraat 5, te Vlis- singen. De Notaris' J. C. PAAP te Vlis- singen zal, op de Hofstede „Groiot- Steenhove" bewoond dioor den Heer P. BOSTELAAR te Koude- kerke aan den straatweg IN HET OPENBAAK TE KOOP AANBIE DEN: A: op WOENSDAG 14 JULI 1920 des morgen te 10 uur: 11 PAARDEN: „Mortje", bruine Merrie, oud 9 jr., Stamboek A nr. 3294, met Hengstveulen: „Godante", Vosmerrie, oud 5jr Stamboek B nr. 3160. met Vos- merrie vehlen. „Mina", bruine Merrie, oud 7 jr., Stamboek A, nr. 4319 met bruin Merrie veu len; bruine Ruin, oud 2 jr.; Vosruin ,oud 2 jr.; „Santos", .Vosschimmel-hengst, oud 1 jr., .Veulenboek mr. 13296; „Ber tha", bruine Merrie, oud ljr., Veulenboek nr. 15506; bruine Ruin, oud 1 jr. 18 STUKS HOORNVEE: 12 Melkkoeien, Ralfvaars, 2 ander half jarige Vaarzen, 2 Kalve ren, oud 6 md.. tweejarige Stier; Melkgeit, 3 Lammeren, 2 vette Varkens, Zeug met 9 Speenvarkens, 40 Kippen met Haan, 6 Loopeenden, 16 Een den, 2 Kippen met Kuikens, Trekhond met Ketting. Veerenwagen met Patentassen, zoo goed als nieuw. 3 Menwa- gens, waarvan 1 op ijzeren as sen, Groentewagen, Dnewiels- kar, Hondenkar, Rolblok, Hand- blok, Maaimachine, ,,'Albion" nr. 9, Hooihark, Hooischudder, Zaaimachine, Molbord, Wagen- lemoen, 2 Coxploegen, Een- paardsploeg, verschillende Eg gen, Cultivator, 2 Veldlieden een met Borden Rosmo len, Manelmolen, Kortmo- len, Kort- en Langtou- wen, Kruiwagen, Mestkruiwa- gen, Bascule 200 K.G., Schalen met Balans, Turk, Reepen en Blokken, Mestputplanken, Plan ken, partij Paardewant, Garee- len, Draagkussens, Broek, ijze ren en houten halfmud, Vle&sch- blok, Erwtenpikken, Peeënrie- ken, Mesthakën, Hooizaag, Wantkast, Pon «er s, Wag'enlich- ter, Aardappelboor, Deur met Kozijnen, Meelkist, Zeef ten, Ladder 34 Sporten. Trappen- Ladders, Horden, Slaken, 3 Kui- kenramen, Ruiters, Slijpsteen, dito voor Maaimessen, Stoiom- vernuis inhoud: 125 Liter, Meel- kisten, Handmeelmolen, Hou- weelen, Schoppen, Rieken, Za gen en Bijlen, Graan en Aard appelzakken, de Mest in den Mestput, Zonnewijzer, Sierstee- nen. HUISRAAD: Victoriakarn, Ka binet, Tafels en Stoelen, Huis- stoelen. Kasten en Emmers, Melkbussen in soorten. Melk- jukken, Spekstandaard, Steenen Hond, Spiegels', Klokken, Ka" pokbed, Koeiendeken, Potten, Pannen, „Franklin" Kachel, Vulkachel, Glas en Aardewerk, Waterstoof en hetgeen verder zal worden aangeboden. Te bezichtigen 's morgens voor den verkoop. Bergplaats voor fietsen. Geen stalling, geen mu- ziele B: OP VRIJDAG 16 JULI 1920 's middags te 2 uur: Aardappelen, Tarwe, Gerst, Ha ver, "Paardenboonen. Witteboto nen, Mangels, Klavers, Suiker bieten. 'tlllM' j -ik- w.■i«^rnfiN|fesiii A I Delftsch Plantenvet DELF1A Let op het Gedeponeerd Handelsmerk NOF in wapen Eiken dag geopend van 10—1 nnr. Donderdags van 1012 nnr en 12 uur. "Woensdag- en Zaterdagavond bovendien van 78 uur. Rente 3 pCt. van één tot 3000 gulden, per dag berekend. HET BESTUUR. Het grootste en afwisselendste programma van dit seizoen. onze kleinste, -nieuwe Holl. Stayer achter Grijsseels. de nieuwe opkomende Belg. ster achter Lueien Claas de bekende Belgisehe renner achter Ed. Kant in 3 manches tusschen de Hollandsche en Belgische Kampioen Ten slotte een demonstratie met Radiol Banden- vulling n.l. met rijwielen met luchtbanden over spijkerplan- kiers te rijden, zonder dat lekke banden werden veroorzaakt. Prijzen der plaatsen: Overdekte Tribune 1 2.00; Open Tribnne 1 1.50; 2e Rang 1 1.00; 3e Rang f 0.75, stad. bel. inbegrepen. Neerlandia Pudding Voor het practisch onderwijs bij de Openbare Tech nische Scholen in Nederlandscb-IndiS kunnen worden uitgezonden een aantal Onderwijzers in de Hout en IJzerbewerking. Behoudens goedkeuring door den Bsgrootingswetgever, zal de bezoldiging gerekend van 1 Januari j 1. als volgt worden vastgesteld Aanvang 250 's maands, na 1, 3, 5, 7, 9, 12 en 15 jaar dienst 300.—ƒ350.—ƒ400/"450.—525.—, 600.en 675.'s maands. Bij vaststelling aanvangsbezoldiging zullen de Neder - landsehe dienstjaren bij bet ambachtsonderwijs tot een maximum van 15 jaren voor periodieke verhoogingen voor de helft medetellen. Aan de uitzending is o. a verbonden Vrije overtocht 2a of le klasse met gezin, vergoeding uitrustingskosten 1500.en voorloopige bezoldiging gedurende zeereis f 150.'s maands. Voor nadere bijzonderheden wordt verwezen naar de oproeping in de Nederlandsehe Staatscourant dd. 29 Juni '20, No. 124, waarvan afdrukken op aanvraag door de 9e Afdeeling Departement van Koloniën kosteloos worden toegezonden.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1920 | | pagina 7