ChfB Bargerscbool voor M, L. 0. AAMBE8TEBIHG. MIDDELBURG 6 °|0 Pandbireven a 100 AZMNESSENCE VhC.A.SCHULTESC Buitenland. ADYEHTISTfiEI. UITGIFTE van fi. 6. REIJERS. Maison Menzel 1TGIEKISGHE ARTIKELEH. merk „ÜE KAPEL Mevr. ADYQOAAT, Rsp de grootstraat 10, Gegarandeerd ao% Sterk» posterijen; vjopi* den duur vlan den over tocht is een maximum in de overeen komst vastgelegd. Overdracht Van het postvenloer dopr de Maatschappij aan (derden zonder toestemming1 vian den Mi nister is verboden; het is Idle maatschappij eveneens verboden ,zich niet eenig1 any der postvervoer dan hit kracht der po,st- overeenkiamst te belasten, b.v. dopr met de Britsehe postadministratie ©enige Schikking |aan te gjaan; de „'Zeeland" is gehouden (al haar persfoneel, werkzaam 'bij den uitvoerenden dienst, tegen opge vallen te verzekeren, teh g|enop!gie van den minister. En hoven dit .alles is isedert 1 Octo ber 1918 bepaald, dat (d(e arbeidfevtoior- wjaiarden van het personeel der Maat- schpppïj1 (jaarlijks) de (goedkeuring behoe ven van den Minister. Het nieuwe vjopr- behpind vlan goedkeuring in art. 20 dter statuten |g©eft lontegjenzeglgtelijtk' eenglrpp- te Imjapht ©an de regeering, maar 'fei te- lijk zpjl rde igfebiondenheid dpr Maatschap pij! tqgpnpver de rpgeerinjgj niet veel grppter worden dan ze than® 'reeds is. Mocht men de tegenwerping; mjaken, dat de „Zeetand" indien d(ei statuten niet in den voorgiestelden zin gpwijizigid. wprdjen, dan toch haar volle vrijheid kan terug 'bekompn dopr de .ppistoVerpenkpmst op te zeggen, zionden commissarissen de vraag willen stellen: Wat blijift er Van de ^„Zeeland", KioninklijikeNederland- sche P o s f v ia a r t pver, als zijf haar postdienst ppgjeeft. t "Nu herkrijging 'vjap. Volle vrijheid al leen door opzegging v(an den postdienst mogelijk' zoude zijn, m©enen cloim'missja- rissen, dat de eisch der relgeeririg1 teh aanzien van latere statutenvVijlziigiing! en !ontbindin(gi dient te worden ingewilligd!. De njadere vporvVaarde pntmjoet op over- eeïn|k|ofm:sti|g© gponden hij' hen niet de miriste hedenkinjg; krjachtens de ppst- lovereepkom'st is bereids door uilen Minis ter van Waterstaat een rejgje|ertulg^(do)mK mis'sjaris benoemd. Zijh derhalve de voorwaardjen, djpor die relgteering gte's'teïd, naar de mfeenin|gl "van commissarissen, nj§t onaannejmelijk, 'dan ©isteht h. i. het belang der maatschap pij, in onverbrekelijk verbpnd met het besluit tot gfeldleening over te ;g|aan, tot de Voorgestelde. wijziging der statuten. BRIEVEN UIT BEKLIM. VIII. De el eg1 ah te vrjo.uw. De Vreemdeling1, di© het njenwe Duitschland vah' nederlaag en omwen teling nog niet bezocht hefeft, kan er zich moeilijk een voorstelling van ma ken, hoe wonderbaarlijk,fantastisch en zot zich alle levehsvterhouldingen hij1 ons, en voornamelijk' in Me hoofdstad Berlijn, hebben verschoven. Doch laten we er dadelijk' aan toe Voegeh, dat ook de Dpitschers zelf eerst langza merhand zich aan de' volledige vterande- ring der dingen gewend hebben of thans zich pas beginnen te wennen. Trouwens, het volle gewicht van Men greep v'an het noodlpt, dat ohs' te pak ken heeft, zullen W© pas in te. toekomst beispffen, wiauneep de nieuwe be- lastingSeh er door "zullen zijn en zuilen gelieven worden. Eerst dan zul len bij ©nis ook Zïj, die nog gaarne als 0e jstruisVogel dejn kpp in het zand steken om het gevaar niet te zien, in werkelijkheid bemerken wat het he den teh dage voor ehn volk 'betetekent een oorlog verloreh t© hebben. Men heeft ahders reeds nu een duidelijk vóórproefje van die toekom stige gefnfpegjensHet is nu bij' de meeste menscheh zóó gesteld, dat, ter wijl de prij'zieh Vah alle dingen voor da- gelijks'che behoeftle en Vjah' de meest be scheiden iweeld© (of laten we liever zeggen de eenvoudigste opsieringen van het leveh) het ti©n- tot twintig voudige cijfer halen, hun inkomen in ihel gunstigste geval verdubbeld is'. Men begrijpt, wat voor moeilijkheden daaruit .ontstaan. Er "is geen persoon en geen huishouding nieer, waarvan het bud get niet totaal in cle war geraakt. Zelfs wanheer het inkomen zich vterdrie- of verviervoudigd heeft, blijft ©r- tus's'chen deze vermeterdering' en die krankzinnige! stijging Vah alle dagelijksche 'behoeften, een geweldig© klové', die niet meier te overbruggen is. Al onze voorstellingen van een be- {fijajgtetijik bestaan zijn van top tot teen gewijzigd. .Wij weten zelfs niet meer, hoe het wel was. toen \Vij ih vredestij den vrooiijk en vergenoegd verder leef den, in een toestand vain vrede, die, naair wij toch meenden, onverstoor baar was. Zeker, ook toen waren wij piet zonder zorgen, doch de zorgen Waren te overzien ten te bestrijden: „wij". d.w.z'. de gemiddelde burge'rklas- Kfe. want voor dezfe i sde t©genWoordige toestand het ergst. Hoe deze kringen i -vf- zamelingteri Van allen aard verhuizen naar den opkooper. Maar dat alles baat niet. Het dientslechts om' ©eh gat te stoppen, waarnaast zich spoedig een ander gat opent. I MaaT ook de r jj'k e.h hebben het hard te verantwoorden. Noch de oude rtj'kfdom, voor zóóver die is blijven bestaan, noch de „nieuwe rijkdom", di© in zijh plaats getreden is blijven ge spaard. W|ant willen 'zij slechts' met male hunne Vermeerderde behoeften be vredigen, dan moeten zïj ©iken dag dieper in deh zak tasten. I Ik vroeg onlangs' in een geztelschap een knap jong Vrouwtje, waairme© ik prettig 'had staan praten, wat eigenlijk tegehwoordig in' Du||tschland een tele- gante vrouw, die aanspraak o p deze be' titeling wilde maken, Voor haar toilet, haaf weelde en haar uïl©rtijké positie in de Wereld inoodjg had. Mijh bemin nelijke vriehdin' beloofde mij, daarover eens een duidelijke opgave te zullen verstrekken. En ze hteeft woord 'gehou den. De lijst, die zïj' mij gaf, is "te belangrijk om haar Voor mijzelf alleen te behouden. Ik zou haar mijh Hol- landsche lezers eh vooral mijh lezeres" sen hiel willen onthouden. Dcrglelijke quaesties 1 hebben mij steeds belang "ingebo©ze'md. Ik herin ner imijl, dat Gahrielie Réjane, de pas gestorven coryphee vah h©t Fransche tooneel, tahj eeris 'tfe Parijsvertelde, dat zij jaarlijk's'ch 200.000 franCS voor haar toiletten 'noodig had. Maar dat was' n'jet koo buitensporig vreemd, aahgezilen een lioioheells'peelster bijzondere eisichen aan hahr toilet móet stellen ©n men ook inderdaad koh 'zien en nagaan, waar- Voor deze geweldigle som Werd uitg©- geven. Zij, die zóóve©! per jaar uit gaf, was dan ook' indendaaJdL Idje toon- aang'eefster op het glehied der mod©; zijl w|a;s een vrouW, wier vele, prachtige en extravagante toiiett©h de aandacht trokken, opzien baarden en j,aiouzi© te voorschijn riepeh, 200.000 francs, dat jvertegteinWoordigde d©stijds' 160.000 mjark. Zoo echter tegenwoordig een Dujt- sche vrouw dezelfde som' besteedt, is zïj er echter 'nóg ver af, ©eh bijzondere rol in de uitgaande wereld of in die der "mode te spel©n. Zij zóu natuurlijk volkomen goed e'n smaakvol gekleed kum(nen zïjh en ook Wel in een ïn- ternalionalen kringl mijn of meer gun stig hij anderen afsteken tl och er zou geen spraken van zijn, dat zij zich hiiitensporighedeh !zou kunnen Veroor loven, of verkwistend, zonder t© rSke- neh, met geld omspringen. Dat heeft mij de lijst van mij vriehldim dulide- lijk 'bewezen. Volgens' (di© lijst zou een ,j aar-budget van 200.000 markr lang' niet Voldoende zijh om een vrouw te per- 'mitteeren zich door extravagalnc.es of te rijkelijke verscheidenheid van toilettjen anderen te overbluffen. De in de prak tijk Van de m'ocfe-aahgelegfenhelden zfeeir ervaren deskundige gaf n.l. de vol gende opgave 4 coistuums vlan verschillende Short om op straat te dra gen; legen 5000 m|ark het stuk 20.000 M 4 id. voor den nfamïddiajgi, a 4000 miark 16.000 2 fg'róote avondtoiletten, a 4500 hijark 9.000 2 miajitels a 6000 mark 12.000 1 miof 3.000 1 bpht-boa f 5.000 12 bllouses, gtemiddeikf) per stuk 500 miark* 6.000 2 'tea-gjowns a 3500 miark' 7.000 2 huisjaponnen a 3000 imlaTk' 6.000 2 peiigluoirs a 2500 mjark 5.000 1 sportte© stuum) 5.000 1 sportman tel, sport jof sweater 4.000 98.000 M. 4 reishoeden a 5000 mjark 20.000 4 tiiotteur-hoedjes a 800 miark 3.200 2 Isporthpedjes a 500 miark' 1.000 4 sluiers a 200 miark' 800 6 vioileis a 80 mjark' 480 '2 kapsels a 2000 tmjark '4.000 127.460 M. 4 garnituren fantasi©tojnder- gloed a 2500 miark 10.000 12 hemden (djajgl) a 400 miark 4.800 6 hfachtheniden a 600 'mark' 3.600 2 mutsjes a 600 miark' 600' 6 onderlijfjes', igtem'. 300 mjark' 1.800 6 combinations, (g©m. 800 M. 4.800 2 corsetten a 400 mjark 800 2 kapmanteltjes' a 500 mark 1.000 2 kiopmjanteltjtes a 500 mark 1.000 1 siaut-de-lit 600 2 dozijn ziakdoeken, Iglem. 150 m. 300 *164.28 M. 2 paar hiojojgle laarsjes a 100 M. 2.000 2 p. wandeiisdloenen a 600 M. 1.200 2 paai* lichte schoentjes, |gtehiid deld 600 mark' 2.400 1 paai* sportlaarsjes 1 800 2 paar pantoffels a 100 M. 200 170.880 Al. 3dozijn kousen, jglehi. 1800 M. 5.400 nog „uitkomen", hoe met name de ambtenarehV die in Wfeerw|l van alle 2 dozijn korte haadlschoe verhoogingen hunner tra elementen, trots nen, gem. 1200 mark' „toelagen", „hulp Voor de huishouding", „schadeloosstellingen"en dergelijke met beperkt© sommetjes hunne rekeningen sluitend maken, is dikwijls' totaal onver klaarbaar. Het is' "óhgelooflijk, hoeveel deze 'gezinnen alzoo Verkoopen om «elnigbzins evenwïcïit t© kunnen hou den in hun «Staat van rekening! Ni'et te tellen tapijieh', piano's', versieringfc- voorwerpeo, zilverwerk, schilderijen en (andere kunstwerken, "boeken *èn ver- betalen hebben. Rekeninl^en Voor che 2.400 1 dozijn lange handschoenen 1.500 bloemen, ceintuurs' linten 1.500 zeep, parfum, poeder et©. 5.000 187.780 AI. Z|0,o de ©lelgjante vrouw dj» schoone kunsten van (gtelaatsverpleging, massiaigte, mjani- en pedicure niet lonbieoefendl laat, dan zal zij daarvoor vermhejd^ij'k per maand zoo wat een 300 k 500 mark' t© mische wasseherijèn en gfewone was- scherijen kemen niet op 'de lijst voor, aangtezien de elegante wasch aap de góede zorgen van e©n kameifier wordt toeVertrouwd, die om' zöjol te zeggen de vrouwelijke minister van d© aller hoogste interne aangel©gjeh!heden is'; ©elf weer moeilijk te vtervullen post, die natuurlijk het budgtet geweldig belast. Ook wordt op de lijst nog niet Van groot pelsWerk gesproken. Eeh mantel Van liehmelijh kost tegenwoordig t|©i Ber lijn zoo 'iets Vah '60.000 mark, en in andere bonids'oorteh besletedt mten lot 275.000 mark. De Hollands che lezer zal allicht gle- nejgd z'ij'n, al ideze bedragleb in guldens om te zetteh en dan tot (slotsom konijen, dal het :alles nojg niet zon verschrikkelijk hong' is jals het, in Duits'che marken berekend, lijlkt. M(aaï* helaas, wij in DuitsChljand kunnen niet aldus i*ekenen. Wpnt ofschoon 0e persen, die ons' af schuwelijk papieren (geld b©dji*ukken, vlijtig g©no©g zijh zóóveel geld is! er toch niet in pinloop oni eeh vrij! jgjnojoit aantal vrouwen de weelde1 te veroorlooven, die bovenstaande lijst aanwijst. Men bed(enkfe, dat een toilet-bejgjroptnlgj,, zooals die hier. bioVen is iaaingtegeven, vóór het jaar 1914 met 20.000m|ark gledekt zjon zijh geweest Toehmjaals in den bloeitijd] van onzen rijkdom wjas; ei* eeh glroote menigte elegan te vrouwen, di© v,an 3040.000 mark' 's jaar® kpiinden uitig©v©h of tenminste u,it|g|aven. Nu is het natuurlijk jgjeeh oügfeluk', wan neer- er in eene Stad slechts een klein aantal vrouwen is', die inderdaad waarlijk pi's elegjant© vrouwen kunnen optreden. Op zichzelf beschjouwd zijln id|ure toiletten dr|a|g©nLde vrouwen voör 'een volk' niet Slecht. De levensW'ijlz© van een vjolk heeft derjgtelijkfe lioogopgevoerde toiletbehoeften njoodig, evenals het vpor de paarden-eul tuur in een liand nuttiig' en njoodig is', dlat er wedrennen plaats hebben en d|e vjoor deze noodzakelijke weeldeinrichtiinjg|en he stiaan. Tenminste zjop, zal het zïjh, zoolanjg de tegenwoordige bestaande hilaat'stehapp'ij-orde in leven blijft eh het k'oimt mijl voprlóopigl niet zeer waarschijlnlijk Voor, dat zij Van den' aard bodem vCrdWijnt. In het tejg©hwoordig© republikteinsche Duitschljand, djat onjgptwiji- feld iaian de totdusver ronderaans Laandje klassen en vooral aan de (arbeidersklasse een© geweldige verbetering! barer plositiei heeft Igfebrjacht, is voprtoopig! dit slechts te consjtjateteren, dat d©ze klassen met IgiroAlpte vreugde eene vreu;g|d(e, die mte'n haar vlan harle zal gfuhnen, doch die uit een oogpunt vlan volks-zielkunde toch ook weer ie deuken jgteeft die óiude zedeju en de olude zedelop Jfteidf v|ap 'de bouigteoj sie 'zjojoVeel mjo|g|elijk' trachten na tjei doen. Men niioet vooral niet denken, d|at in deze klassen thans Spartaans'che soberheid en zelfbeperkinjg! heeiistehen! O neen! Ook de fabrieksarbeidster ©n het winkelmeis je hebben bare be'g©ei*ten uitgbbreid ten haar toilet-budglet beduidend vergroot. De oude ervariujg! blijft, djat ig©ld slechts een zeer betrekkelijke Waard© heeft. Hoe meer (men heeft, des' t©1ioo|g©r T5Tïjjg(en die behoef ten en dels te !g;retig©r zo,u men noigj meer willen hebben. En des' te mindfer komt men m'et zijh gekl toe De paradox zou jgjewiaag'd kunnen wpr- de|a: lipe meer gpld men heeft, des te minder heeft men. Ook mfejuifflrpuw dte fabrieksarbeidster en mejuffrouw het winkermeisje drageh nu ni©t meer wol len Mopsjes en wollen köusfen, maar. zonder mahkteeren, -z'ijdten blouses en zijden koijsteh., i Niemand zal hethuin kwalijk willen nemen; 'ik zelf wel 'het allerminst. Want dat, wat we hu op de 'straat zien, ziet er lie©l wat prettiger e'n ver zorgder uit dan Vroeger. Döili ook de positie van ziïlke juffertjeswordt op deze Wijze tot spring'eh's toe gespannen. Ik s'tel mij' voor weldra ook daarover een lijst te laten aanlegigfen en ik zal niet nalaten, die jn dit blad mêe t© deelen. 'Hoe dat dan vtehder zal moeten glaan? Dat weet niemahd. Maar wanneer nu de Staal z'ijh klauwen uitstrekt en van eik inkomen een zoo groot deel tot zich grist, dat ons hooren' en 'zien ver gaat, dan zal ook het lieftallige vrou wendom van alle klassen en lagen zijh toilet-budget moeten hterzieh'. Dan zal naai* te hoopeln is, ïle glroote kunst worden jgeleerd, di© eeh republiek en een verarmd lahd, dat zijh innerlijke waarde nog niet verliez©n wjl, waar dig is, n.l. de kunst om'Van iden nood een deugd te m|ak©ni, met weinig: toe 'te komen, met bes'cheid©n middelen des nielteigehstaande netjes1 'en vrooiijk rond te loopen. Misschien zal dah in Duitsch land de type Ider "„elegante vrouw" e©U tijd lang nitsterveh. Of hare vertejgen- woordigisters zullen zóó weinig in aan tal zïjh, dat zij in "liet beeld 'van - het volksgeheel niet mteer van ©enige be- leektenis zïjh. Welnu, ook daarmede zullen w© wel weer klaar komen. Ja, hoe rUW, on hoffelijk en akelig het ook mog© klin ken, wij zullen dien toes'tand als' ©en teeken van gezond-wording beschouwen. Want'voortaan is er voor óns maar één wachtwoord, meer één wet, maar énn doel en één leus': ai*beid©n, steeds ar- beidehj Zoo wij' dat eenig© jaren ij'vei'jg en eerlijk en Vrooiijk do©n, dan komt misschien ook eenis (ie tijd t©rug, dat wij weer mogen denken aan de uiter lijke versiering van het l©ven, waarvan als de kroon eh de zichtbare vertol king niet in de laatste plaats behoort: de elegante vrouw. !9r. MAX OSBORN. Singelstraat, Middelburg, Opleiding voor H. B. S., Gymn., Handelsschool, Kweekschool, Mulo diploma en andere examens, school geld van f 20f 40 per jaar en per kind. Belangrgke korting voor meerdere kinderen uit één gezin. Aanmelding kan geschieden schriftelijk tot 15 Augs. of mon deling dagelijks aan het school gebouw tot 23 Juli, bij het waarnemend hoofd der school. P. M. CORBEEL, Kinderdijk P 116'. Gebruikt enkel de bekende le KWALITEIT groot f 1000.500. 100.— en 50.—. Deze Pandbrieven worden af gelost a pari in 25 jaar te beginnen met 1922 door ver plichte jaarlijksche uitloting in de maand Mei, Zij zijn te MIDDELBURG ver krijgbaar aan het Bijkantoor, Koepoortstraat 27, onder directie van den Heer Inlichtingen per brief gratis op aanvr., Molenstraat 18a Den Haag. Verkrijgbaar bij alle soliede Horlogemakers en Goudsmeden. .Verkrijgbaar bij alle .Winkeliers en Wij de Grossiers: Fa. O. M. DOMMISSE &ZOON, Vlissingen. F. MALJERS, Middelburg. De Deurwaarders ROSIER en VERVAAT te Middelburg zullen op VRIJDAG 16 JULI 1920 en zoo noodig den Volgenden dag, telkens des voormiddags' ©m' tien |uur in de groote zaal van het Schuttershof te Middelburg, ten verzoeke vlan den Heer P. A. C. LABAN, wegEhs opheffing van het Hotel „de Mi randa" verkoopen: I als: Bedden, Ledikanten, Dekens, Matrassen, Spiegelkasten, Wasch- kasten, Wasóhtafels, Waschstellen, antieke Linnenkast, Kasten, Buffet ten, Tafels, Stoelen, Canape's, Vloerzeilen, Tapijten, Spiegels, Schilderijen, .Vleeschmachiue ;op voet, Piano, 3 persó.ons Schrijftafel met electrisch licht, Kachels', an tieke Klokken, antieke Borden, Gordijnen, Partij Linnen goederen, als1: Lakens, Servetten ©nz. (ge bruikt en nie,uw), 2 Koksfornuizen, Telefooncel, Partijtje Wijnen, Mes sen, Lepels, Vorken, Porcelein, Glas1- en Aardewerk, enz. enz. Kijkdag Donderdag 15 Juli van 10 tot 8 uur. Inr. „BH NOORDEBpOST", alleen gevestigd ROTTERDAM. BieiENISCHB ARTIKELEN. Van het Calamiteuze Waterschap Walsoorden, zal op ZATERDAG DEN 17 JULI 1920 des middags 12 uur, in het logement' bewoond Het Bestuur der Waterkeering door den Heer P. J. HERMANS le Walsoorden, onder nadere goed keuring van Gedeputeerde Staten van Zeeland, in het openbaar AANBESTEDEM: IIET HERSTEL, DE VERNIEU WING EN HET ONDERHOUD TOT 30 APRIL 1921, VAN DE AARDE-, KUAÜI-, RIJS- EN GLOOHNGWERKEN AAN BO VENGENOEMD CALAMITEUZE WATERSCHAP De aanbesteding geschiedt bij en kele inschrijving volgens de A. B. Het bestek met bijbehoorende teekening ligt ter inzage ten kan tore van den Secretaris-Ontvanger te Kloosterzande en is van af den 1 Juli a. s. op aanvrage in afdruk verkrijgbaar tegen vooruitbetaling van f 1.—. Aanwijzing zal plaals hebben op Zaterdag 10 Juli en Dinsdag 13 Juli a.s. des voormiddags 91/2' ure, waartoe samenkomlst aan 'het Di- rectiegeboluwbuitendien geschiedt geene aanwijzing. Hontelnisse, den 21 Juni .1920. Het Bestuur der Waterkeefin'g voornoemd: P. S. VAN JOLE, Voorzilter. K. J. A. G. COLLOT d'ESCURY Secretaris-Ontvanger. de be£»tc eo goedkoopste jrft gebruik» Verpakt ir) flacons met maatverdcclinó Meq lette bij aankoop vaq eet) flacon Azijn-Extract opdepnaam-, N.V.7^ C. A.SCH U LT E C? MIDDE.LBURG w N.V tf^ABOTHUVSg

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1920 | | pagina 6