I FEUILLETON. TWEEDE BLAB Binnenland. Zaterdag 10 Juli 1920, no. 161. TAN BB l.-~ 7. oensdag ea SB. TAN - Bij Ide uitg. N. V. Drukkerij1 Jacob vjan Cam pen Am'stordatin, is m©t medewer king vian verschillende vereenigingen t|o>1( bevordering van het Vreemdelingfenver-i keer verschenen „Uitstapjes: door Neder land", per spopr, tram' pf bppt vppr 1920. Verschillende dienstregelingen zijln er opk aan tjO|e|g|eVioejgjcL. Het overigens goed be werkt hoekje niet duidelijke foto's bevat jammer (genoeg niets uit Zeeland. OVER VROUWENARBEID; Men schrijft aan het Cprresppndenti©- burelau Op vragten, door mtevrpuw Groene weg gesteld, heeft de Minister van Finan ciën 20 Februari [geantwoord, dat d© Vrouwen (als adjunct-accountant werk zaam, niet voldoende -krachtige persPon- Ijjkheden bleken voor hoekonderzoekeq tejgien "den zin van belastingplichtigen «at „ele pliysieke gesteldheid "der vrpuvv haar ongeschikt maakt pp bepaalde tijf- Idem het inspanninjgl Vtereischende boeken onderzoek te verrichten." De in dienst zijfnde vrouwelijke ad- j unct-jacco untants hebben in dit antwoord de verklaring gezien, dat de proefne ming met vrouwen vopr dezen dienst pis mislukt was te beschouwen opgrond ■viam een tekiort in haar arbeidsprestatie dat zij; dpor djen Minister als ongeschikt vpor den dienst werden gesignaleerd. Aangezien 'zij' zich bewust Waren, pteeds tolt volle tevredenheid hjarer chefs te zijp. werkzaam geweest, hebben zij zich gewend tot den Minister met het verzoek, dat haar fcf 'zou worden medege deeld, Wélke tekortkomingen over Tiaar waren gerapporteerd, ppdat zijl "daarnaar haar houding nader, zoudjen kunnen be palen, ftf dat de Minister m[ocht goedlvin- den, ha;ar in het ppenbaar te rehabili- leeren. i Op dit verzoek, in Apigl tot den Mi nister gericht, is dd. 15 Juni een ant- .wloord ingpkomen, luidende, als! volgt; „dpt lover haar gteen ongunstige rap porten zijn uitgebracht, en dat vopr de Verpnderstellinigi, dat dit wel het geval is, naar 's M inisters mtetening opk geen grond is te' vinden in zijn antwoord' aan hét lid üBr Tweede Kalmer, mevrp,uw Groenewejgi, zopdat Z. Exte. Vopr rehabili tatie gfeen reden heeft." I TEN BEHOEVE DER DROOGLEGGING ...„VAN DE ZUIDERZEE. 1 Ingediend is een wetsontwerp pirn dp begnoptinjgi vpn uitgaven, van het Zuider- zeefonds vopr 1920 te- verhopgfen met f 1.750.000, ten behoeve yan opneminlgpn en peilingpn (f 750.000) en de uitvoering Van voorbereidende werkpn (f 1.000.000), .wèlké llaatsté verhppgiaig "behalve Voor den aankppp van p pnem inig'svaar t uj gen en woonarken nppdigj wordt geacht Voor den aankoop van grond vopr dP teelt van rijshput. Omdat er te weinl)g| rijshout zal wezen voor de Zuiderzeewerken en het du© 'duur zou wordpn, mteendja ide Minister van "Waterstaat van Rijkswege pp deze wijfee de teelt van rijkhout te moeten 'bevorderen. KUNST EN WETENSCHAPPEN. Bij1 N. Samson te Alphen a. d. Rijn is verschenen „Ontwerp der Lager-On- derwijswet 1920" zooals het door de Tweede Kamer der Slaten-Generaal is aangenomen. Een alphabeLisch register is er laan toegevoegd. Bij denzelfden uitgever is verschenen „De Archiefwet 1918" (tweede stuk) dopr Prof. mr. R. Fruin, algemeen rijksar chivaris te 's-Gravenhage. JO£_ rv HANDEL, NIJVERHEID EN VISSCHERIJ. Stoom vaar t Maatscli. „Z ep 1 and". In de hedenmiddjag; ten Stadhuize te •Vlissingen te hppden vergadering' wordjt het jaarverslajg! tover 1919 .uitgpbracht, waaraan wij! het volgende omtleenen: Hoewel de wereldoorlog reedjs gprui- men tijd jgpëindigd! was, had' de Maat schappij' in 1919 to,ch als uiMopjstel van dien oorlog1 nog mPt velerlei moeilijk^ heden te kampen. In den aanvang van hétjaar kpn de En|gélsPhe admiraliteit niet toestaan, dat de ppstbopten naar Folkestone tof Do ver werden [gedirigeerd!. Er werdph daar om door de directie hg die iadmiraJ[itpit Stappen gedaan om te verkrijgen, dat de Schepen vporltoppig Grave send kiondpn aandoen, hetjgpen haar gplukte. Dienten- ;pv)olge kon den 31 Januari 1919 de dienst, vporloopigi alleen vppr passa giers- en postvervoer, op beperkte séhiaal Worden hervat, met dien verstapd©, d|at driemaal per week naar en van Grave- fsend werd gevaren. Slechts mét veejl moeite kon de beschikking verkregen' Worden over de benpodigjde steenkolen. Ten einde de talrijke, in de Noordzee ronjddrijivende mijnen tijdig te kunnen omltwijken, werd en wordt thjans nóg uitsluitend bij! daglicht gevaren. Den 16 Juni kpn op Folkestone worden gpva- ren, waarbij! opk (goederen ten vervoer worden (aangenomen, terwijl 15 Septem ber het aantal' reizen tot 5 per wepk kjan worden uitgebreid. Ook in het afgeloppen jaar wilde het met den bouw der bijl dp Kpn. Maatschappij! „De Schelde" bestelde Sche pen niet vlotten, wegens de moeilijk heid om aan de nopdjg© materialen te komen. Het stoomschip „Prinses Juliana" is inmiddels den 13eu Maart 1920 te wpter [gplaten en zal Vermoedelijk' deze maand ter aflevering" gereed zijn. Daar in 1918 een gjriopt deel' der ex ploitatiekosten, zpoals jg|agps, Voe- dinjgi, prijs vjan steenkolen enz., ten laste Vpji het krijjgisigto vapgteinenvervoer, iresp. ten laste der daarbij' betrokken re)g©e- rinjgen gebracht konden worden, zijd de exploitatiekosten "pver 1919, verjgje- leken met 1918, aanzienlijk' hioolger, waartoe bovendien de algeineene Ver- hpoging van den Iponstandaard!, d|e zich in 1920 in np(g sterkere mate zal dopn gevoelen, het hare bijdroeg. De Miaatschappiji [gjevpplt in hopgp ma te de gevolgen van den oorlog, lomdjat de opbrengst van het passagiers- en goederenvervoer tusschen Engelland en Duitséhland (in normale omstandig heden het hoofdbestandd|eel Van de ont vangsten der Maatschappijl) verminderd is'. De Duitsche hlandel en industrie kun nen zich we|g(enlsi de zware lasten, waar onder het Duitsche volk |glebukt gaat, ge voegd bijl de djepreciatip van de mark, slechts mioeizaam ontplooien. De Maat schappij bevindt zich thans in een Over gangstijdperk, dat dé directie pn com missarissen, zij! het met zonder grotote Nachts inspanning, 1 hopen t© kupnepl doorwprslteton; Op [gtoond vjan de bepalingen van het nieuwe postcontract werd tot regpe- rinig;Scp:mmissaris benoemd 'de heer A. de Vulder van Noprdjen, refe rendaris hij1 het hoofdbestuur der poste rijen en telegrafie, tot het uitoefenen van tpézicht op de behoorlijke naleving van de 1 bepalingen der pos to Vereen- koudst. De v loot der Maatschappij bestolnd op 31 December 1919 uit de volgende stoomschepen: „Zeeland" groot 4662 M.8 met 4500 P. K.; „Priné "Hendrik1", (groot 5506 M.8 mét 9000 P.K.; „Oranje Na|s'- sjau", [grpiot 8171 M.P met "1000 P. K. len drie. schepen waren in aanbouw. ■Van de 3 pCt. obligatiél e e n i n g 1886 weiden 120 pbligjatiën uitgeloot, zoodat in omloop Meef een bedrag vap f 1.094.000. Van de 4 pCt. leeninjg 1912 werd in 1920 niets uitjgteloot en bleef het nog verschuldigd bedrag f 300.000. Het k e t e ltdnds ste(ey tot T 5 80.555.2<G/^S en het reservefonds tot f 1.043.299.73. De bruto opbrengsten beliepen in 1919 f 1.740.668.281/2, tegpn f 602.555.06 in 1918 en f 717.189.27i/2 in 1917. Hieronder is be|gjrepen voor vérviopr v|an reizigers' en bagage f 800.075.54, tje- (glen f 137.808.22 in 1918; kpopmians'gtoei- deren en pakketten f 95.545.32, telgten nihjl m 1918; brievenmiaien enz. f 688.218.48t ©gfen T 441.593.56 in 1918; huurv an hutten enz. f 153.828.94i/2' te- gten f 23.153.28 m 1918. In 1919 werden Vervjoerd 18934 rei- zigtersin 1918 Was dit aantal' 7733, in 1917 1972, in 1916 181947, inJ 1915 100472. Het goederenvervoer was 5322 ton van 1000 K.G.; in 1918, 1917 en 1916 bedrpejg het nihil en in 1915 13187 ton. 1 Zooals uit de winst- en verliesreke ning blijkt, is in het credit 'daarvan op genomen een bedrag Van f 260.220 we gens in 1919 terug ontvangen O. Wi. be- lasting tover de jaren 19141915, als ook een bedrag van f 163.772.95, Voor stellende het Verschil tusschen den prijls 'van in het jaar 1918 door het Rijk van de Maatschappij! opgevorderde steenko, len en het bedrag, waarvoor zijl bij1 "de Maatschappij' te boek stonden. Deze bedragen zijln bestemd voor af- schr'ij'vinjg; ,op „stoomschepen in aanbouw", waardoor deze bedragen nok In het de bet der winst- en verli|e[sre-kjejniD|g pa- raisseeren. De exploitatiekosten bedroegen f 1.643.677.881/2, tegfeja f 553.541.09i/2' "in 1918 en f 767.818.971/2 in 1917. Het voordeeligi s a 1 d o der exploitatie- rekeninlg! .1 bedroeg f 96.990.40 tegen f 49.013.961/2 in 1916 en een nadeelig slaldo f 50.629.70 in 1917. Bij1 het saldo, mtoet worden igevtotelgjd het !Vpordeeli|g| sialdo over 1918 ad' f 158.52i/2, en der intrestrekfetoing ad f 2.564.05, alzioo ieen totaal van f 99.712.971/2. Dit moet worden vermin derd met f 23.713.80 vtoor koersverschil op effecten; f 7.718.77 vpor afschrijving top terrehi, gebouwen en meubelen^ f 443.33 Op werktuigen en gereedschap^ pen, f 4.017.71i/2 nadeelig. isialdoi haven dienst ten f 660.28 nadeelig sal'dloi exploi tatie abattoir, zoodat er een voordeelig saldiO; blijft van f 63.159.08, hetwelk vopr afschrij!ving pp „stoomschepen in aanbouw" zal worden bestemd. Onder de exploitatiekosten is' b©gre- pen ieen bedrajg van f 50.000 als bijdragje aan het zelfstandig pensioenfonds van het perspnéel. De winst- en verliesrekening] wijst pan de debetzijdfe aan d|ei Vol|gend|e( posten: effecten f 23.713.80; terrein, |g)e- ho.uwen en meubeln f 7718.77; werktui- (geh en gtereedsChappen f 443.33; haven dienst f 4017.71i/2; expioitatié abattoir f 660.28, stojomlsChepen in iaanhpuw f 487.152.03. De creditzijde vermeldt: saldp Ao. Po f 158.52i/2, intrestrekteninjg f 2564.05; res titutie O. Wi. bellaslinjg 19141915 f 260.220; afboeking prijsverschil steen kolen f 163.772.95, exploitatierekening! f 96.990.40. De balans1 geeft aan activa: kassa en kassiers f 128.808, materialen in de werkplaats f 35.711; magazijln f 73.405; proviand-magaz ij'n f 13236; Steenkolen f 148.270; effecten f 287.090; drukwer ken f 3145; piaatsfcaarten f 1; materiaal havendienst f 2; (gedeponeerd© waarden f 10.580; belegd ketelfonds f 200.100; be legd reservefpnds f 18.000; [aibottoirs1 f 2 CHARLES GRATIGE. 'Vrij aaar het Eageisah. 79.) 1 Clarence en de sergeant van polite kwamen de trap af. Er was' een op(g|en- btik stilte; aller pogen werden pp het lijk gevestigd, dat gevonden werd tengevolge van Lycett Craystons eigen dopd. Toen kreeg de pohtieman zijn zelfbeheer- sching terjug en zei: ^.n41s iu zoiJ goed wilt zijn, mijnheer cti-ong, een paar van mijn manschappen te laten halen. Zij zullen nog niet ver af zijn; ze zullen wel komen als ze diit fluitje hooreen. Ik mis dit niet ver laten". Zeer vlug en eerbiedig legden zij de, arme, vermoorde Becky op een der an dere neergevallen deuren en brachten haar naar het lijkenhuis. Op weg daar heen passeerdten zij het huis, waar de man, die haar dood had veroorzaakt, zelf lag uitgestrekt in de klauwen de.s doods tdie alle geschillen vereffende tusschen hem en .de vrouw die hij had kwaad gedaan. Sir Ralph en Clarence keerden naar de Hall terugl. Zij waren beiden uitge put door den zwaren arbeid en de ver Stopmsehepen f 381.000; stoomschepen in aanbouw f 2.925.713; terreinen, gtebou- wen en meubelen'f 6; werktuigen en ge- reedischjappeh f 5; divers|e. debiteuren f 1.663.590. Aan passiva treffen wijl dé volgende, posten aan: kapitaal f 2.020.500; 3 pCt geldleening, f 1.094.00; 4 pCt. g|eldleenin[g f 300.000; kètelfonds f 580.555; reserve fonds 1.043.299; veriiieuwingsfonds "ha vendienst L f 11.134; hprgistellingen f 10.580; te betalten ciaup|on$ f 16.710; te btetalen verigoedmg' vopr opheffing der preferentie van aandeeleh f 9700; divi-1 dend 19121914 f 1167; uitgelote pblig(a- tiën der geldleening 1886 f 6000; on verdeeld dMdendsaldo 1914 f 2901; Kon. 'Maiatscliappij' „De Schelde" f 532.541 en diverse crediteuren f 259.577. O ve r eenkp.mis't me t h© t Rïjtk'. In deze zelfde vecgjaidjering zal behan deld worden een voorstel van de com missarissen cm: A. 1. De directie te machtigjen tot helt aangaan van een gteldleening) met den (staat der Nederlanden, |g|ftopt f 2.400.000, pn- der vestig'üiig vah een vierhand op de twee bij de maatschappij! „de Schelde" eerst bésteld© en nog m aanbouw zij in de schepen, tegen een cumulatieve renté van 6 pet 's jaars, waarva|n 4 pet zal Worden gten-oten valst, en de overige 2 pet. naaf gelang en Voor zoover de winsten in opvolgende jaren na sta tutaire afschrijlvin)g|, mteer bedraigjen dan 6 pet. over het aandeelen-kapitaal. 2. De regeling der overige voorwaar den ,op te dragten aan de directie ito overleg met den raad van commissa rissen. B. In de statuten, laatstelijk gewij zigd 15 Augustus 1911, de volgendé wijlzigingén te brengen .- 2. Na artikel 15 Wordt gtelezen als artikel 15bis'. Den minister van Land- bouw. Nijverheid én Handel wordt dte macht verleend, eten Regeeringscommis- sam aan te wijzen tot het uitoeftenen van toezicht. De Regetejriuig'sfcommis- Saris zal bevoegd zijn, ten kantore der Maatschappij en _aan boord der stoom schepen en m de werkplaatsen en ma gazijnen zoodanig onderzoek in te stol len, als hij ter ver vulling ^zijner taak mocht, nuttig oordeeleU: hij kan zich' tot dat einde dooft deskundigen doen vergezellen om htein in dat onderzoek bijstand te Verleenten. 2. Aau artikel 20 wordt als laatste lid toegevoegd: Besluitoh tot verande- d,er statuten of tot ontbin'djjng der Vennootschap Vóór den bepaalden tijd, o-vereenkomjgjg de voorafgaande Zinsnede tot stand gekomen, zijh dtesl- ondhnks niet verbindend^ tenzij zij1 dte goedkeurino hebben erlangd van den '«duister van Landbouw- /Nijyerbeid en Handel. C. De directie te machtigen, op de verandering der statuten de koninklijke! bewilliging aan te vragen en zoodanj- |gfe wijzigingien jn dé redactiei aan te bren- |g|en, als tot verkrijging dier be williging van regeerings\vege -mocht worden gevor derd. D. Tiet tijdstip van de inwerking treding der wijziging van de statu ten, ohgeacht de verkregen koninklij ke bewilliging, te doen samtehvallen met dal, waarop de Ttegeering' de gelden ter leen Verstrekt. E.. In te trekken de bij vbtesluit Van 14 November aan de Directie verleen de machtiging tot het aangaan van een geldleenin'g van ten hoogste f 1.200.000,, Ter toelichtingl vpnMit Vopftstol' mérkten commissarissen o.a. het Volgende op: Toen zij in November 1918 voorsteldte de directie te machtigten tot het aangaan van een geldleening van ten hoogste f 1.200.000 ten behoeve van den bouw van een derde schip, leefden commissa rissen in de verwachting, dat de niteuw te bouwen vaartuigen niet mteer dan onge veer het dubbel© zouden kosten van het geen indertijd iS betaald voor d© in den oorlog vernietigde stonmschepten en dat de aldus Verstrekte middelen voldoend© zouden bljjkeh tem althans! die verdub beling Vah kosten te dekkén. De loop, die de zaken gjenomën heb- (beh, heeft evenwél geleerd' dat die ver wachting! te gunstig' is- geweest. Terwijl idja exploitatiekosten buitensporig zijn geste-' gen, vopral 'de kolenprijzen en de ar- beidslo(onen (welke laatste in den aam* Vang van dit jaar tot ongteVeer, f 1.000.000 per jaar z'ijn opgevtoterd, te gen X 608.000 over 1913), blijft hettran- sïetverkeer nog zfoo goed' alls1 luit; de be moeilijking djoor pasSenfo-rmaliteitett d!u,urt nog steeds vjoprt, en hét jverkeer ondervindt, langer en sterker dan redelijf kerwijze verwacht kon wforden, d© gte- gevolge der ontwrichting Van handel, nij verheid en lx;taalmiddelen in Europa.- De kosten vppr dén 'boiuw dér drienieu- w© schepen vertopnen nog altijd neiginjg tot stijgpiig eer dan tjot daling. En dopr gjevoelige dialing der beiursprij'zen van1 effecten en vreemde muntwaarden brengjtl (de realisatie van de ffondsten en middeledj der maatschappij heel wat mmder op, idan aanvankelijk werd berekend. Ten' .gtevolge vpn een en ander dienden' cjom-t missarlssen op versterking van deze mid delen niet met f 1.200.000, docli 'mei f 2.400.1)00 bedacht te zijh. Daardopft z|óu niet altoen d© te leenen slom verdubh held worden, maar b(0|Vendien viel t© vreezen Idjat dopr de rijzmg van een! rentestandaard van die verdubbelde somi een percentag© zph mfoeten worden op gebracht, hofoger dan in 1918 als vol doende was: berekend. Deze vermindering! va|n dien fgianciee- len toestand der Maatschappij viel' samen' mét versterking van aancAang van de (zijde der idireciie vah de Nederlandschei spolorwegen tot overplaatsing van het be- driji naar Hoek van Holland. In bun verzet tegen dien aandranjg vonden commissarissen krachtigen steun' bijl de regjeening. De regeerüHg, ovehf. tuigd' van de „Zeelaud" tengevolge van den wereldoprlog buiten baar schuld on gemeen zware verliezen getogen lieteiPi| met commissarissen prijs stellend© op behoud van Vlissingen en als plaats van aankomst en vertrek der booten, bleek! tot hulp bereid. Aanvankelijk werd in kapitaalshitbrei- dang de uitweg gezien, doch tjoen dezte opljosising onbereikbaar bleek, verklaar de de regee ring zich btereid èen fao-ort Istel Van wet m tte, dienen, dat haar, mogelijk zal maken aan de Maatschappij een bedrag van f 2.400.000 te leenen. i^Op de twee bij „dte Schelde" perst hen* stelde en nog in aanbouw zijinde schepen zal een verhand ten behoeve van',, den.' staat moeten wprden gevestigd. De rent© zal1 zijn een cumulatieve van 6 ,pcts 's jaars', waarvan 4 pet, zal worden ge noten vast, en de [overig© 2 pet. (paaft gelang en volor zooiver de winsten in d© opvolgende jare, en statuaire afschrijving, meer bedragen dan 6 pet. over liet aan- 'deeltejnlkjapitaal'- De billijkheid van dtez© regeling, welke den staat op 6 pet. inte rnat aanspraak geeft zoodra aandeelhou ders 6 pet. of meer dividend ontvJang©ti kan niet worden [ontkend. De ftegeerinjg stelt voforts als \iO|Orwaardeni, dat wijzi gingen der statoton niet zonder goedkeu ring van den minister van lapfdböuw, nij verheid en handel kunnen plaats! vinden; (en dat de bevoeg;dhedd van dien minister; om een regteeringS-Jcfolmmissaris te be noemen, in dte statuten wprde vastgelegd^ Te ontkennen valt niet, dat dit vfopirbe- houd vpn goedkeuring aan de régeering eed Igrppte mtocht verleent. Maar te be- bedtenkten valt daarbij', dat de regeering feitelijk ook thans reeds: doior dte post- overeenkjomst heel wat in te brengen heeft. De plaats' van vertrek en aankbmlst [in Nedterland kan nu reeds slechts met medtewerking van den minister van Wa terstaat worden gewijzigd; andere' sche pen dan de 'bestaande heeten overeen-; kömstïg de d[oor dien minister goed gekeurde plannen worden gebouwd; de Uren van vertrek dieft hopten worden gte- regteld door den directour-gteneraal dert schrikkelijke ontdekking; nadat zij een bad hadden genomen en w,at gegeten, gingen zij naar de bibliotheek om te be raadslagen wat er gedaan moest worden Eenigen tijd zaten zij stilzwijgend bij het vuur; toen zei sir Ralph,zacht „Clarence, ik heb die arme vrouw gekend, ik heb baar ten minst© eens ge zien en gesproken". Hij gaf Clarence een beschrijving van dien avond in Londen toen hij Becky te hulp was gekomen Ik denk dat ze mij gekend beeft of mijn naam vroeger gehoord", zei hij, „want ik herinner mij nog boe verbaasd «ij keek toen ik haar vertelde wie ik was." „Er is niets zoo vreemd ,óf zop gewoon als zulk een samesloojp van om'stand'ighe- faen", zei Clarence 'ernstig en met een tikje van zijh kernachtig© maneer van ouds. Het is al heel buitengewofan, dat jij haar jujist ontmoet hebt; en toch zulke ontmoetingen hebben iederen dag plaats. Maar Ralph, ik kan geen verkla ring geven Van haar dtood ik meen ik zie niet in waarom", hij aarzelde even „waarom Lycett Crayson haar gedood zou hebben". „Hij had zeker connectie met haar gehad ia zijn vroegere jaren. Misschien kwam het arme schepsel hem geld vra gen." „Zelfs in dat g©val is er nog geen voldoende porzaak om haar te dooden. Lycett Crayson kon haar afgpkpcht heb ben. Hij was gleen gek; [hij kende de vreef- selijke gevaren die den moordenaar drei gen; hij was niet een man om zijn holofd roekeloos te steken in de lus die de beul bij de galg gereed houdt. Hij moet een belangrijker reden gehad hebben om van baar te willen afkomen." Ralph kleurde. „Hij wou niet dat Constance wist" zei hij onhoprbaar. Clarence zuchtte. „Maar hij had die" vrouw immers kun nen afkoopen. Neen ik begrijp het niet." Constance mag het niet weten", zei 'Ralph na een pauze. Clarence was het met hem eens. Daar zal mijn moeder wel vopr zor gen", zei.hij. „Ze zal niets mogen hoeren voordat zij sterk genpeg is om het te dragen." Eindelijk keerde Clarence naar de Grange terug en sir Ralph was alleen om nkï te denken over de tragische ge beurtenissen van den dag. Het onderzoek omtrent de arme Becky moest zakelijkerwijze dadelijk geschieden,; twee dagen daarnja zat de officier van ju- titie in het wiapen van Desbrook". Sir Ralph en Clarence werden opgeroepen als |gtetuig©n. De kjamer was propvdl, (mlaar de menschen gingen hadplij'k op zij! vloer de twee heeren, wier stoel reeds bij de t(afel klaar stond^ Een glroo- te menigte had zjéh buiten die. d©ur van de herberg verzamteld', men boord© on duidelijk hun stommen; het geheele d(orp trilde van opgewondenheid, vel afschuw en nieuwsjgierigheid. Dat er eten mpord; Was (glepleegd, wist iedereen het was1 d© eerst© kteer, dat zulk eten vreeselijk© misdaad had plaats igehad in dit rustige), gelegén district. Het onderzoek werd' Voortgezetzoodra de politiebeambte en de dokter verklaring hadden afgelegjd, werd sir Ralph's naam' afgeroepen. Hij1 stond op, bleek en ernstig en ver telde hoe hij en Strong het lijk gevonden! hadden. Toen hem gevraagd, werd of hiji de overledene vroeg©r in zijn leven wel eens gezien had, aarzeld© bijl een pog'enblik en gaf toen verslag van zijd Ontmoeting met Becky in Londen. Men luisterde paar hem in het diepste stilzwij gen, dat niet verminderd© "(men g.unde zich haast gteen tijd om' adem te balen), toen Clarence opstond en vertelde wat hij! wist. Enboe veel en van welk een vreeselijkte betetekenis wps dit! Aller ooigten waren op hem gevestigd vol ver bazing. Beschuldigde de lord' Lycett Cray son van moprd? Een niet te onderd|ruk- ken gemompel vian verbazing deed zich lieoren, waaraan echter spoedig! dpor d© politie een einde, gemuiakt werd. Der echter deed eenigte vragen mtet zeer ernstig© stem. „Men heeft mij -c fficieele medécfeelin- gen gedoian van dten dpodl van den heer Lycett Crayson", zei hij. De menigte knikte tot elkaar. Toen nam de rechter een ong©ppendfeu brief v(an zijn lessenaar en zag für Ralph aian. „Deze enveloppe werd jg©vonden in d©n z|ak van de overledene", zei hij!: „in djen zak van haar japon. De brief ié g©adresr Seerd a;an hij zweeg een oogejnblikf en zijn stem daaldp, ledier oor was ge- spiannen öm de volgend© wpordpn te ver nemen: „aan freule Constance Des brook.!' De menigte hpalde diep adlpm. Sir. Ralph en Clarenc© keken verbaasd op'. „De brief werd <npg( 'njet opengedaan", zei de officier vjan ju'stitie. „Ik heb het recht en inderdaad het is mijd plicht den brief t© lezen, d|a;ar d© inhoud mis schien eenig licht kan werpen op het onderzoek; maar ik zpu liever wenscheni, djat freule Constance Desbrook dezen brief zelf vppr de rechtbank kwam voor lezen." „Freule Cpustanc© Desbroók tijgt zitek1 pp de Gilahg© ,zlh is ,te zjek om'flier Van daag te kunlien verschijnen en ik kpn niet beloven, dat zij daartoe dlgn eer sten tijd in staat zal wezen", zei d©i dlofc- ler hiaastiigi. De officier Van justitie keekeen op- genblik' rond, toen zei bijt: „In die omstandigheden moet d© brief gtejopend en voorgelezen worden. Sir Ralph Desbrook'. u is geloof ik de voogd van freule Desbrppk. ïk zal u den briet ter hand stollen en verzoeken hem vppr te ïezen." (Wioftdt verrolgfd). J

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1920 | | pagina 5