Firma H. L. HENDRIKSE. GROOTS ZOMER-UITVERKOOP ZOMER UITVERKOOP. Opruiming van Manufacturen en Lappen. L. E. Sivière, Groote Markt, hm* Gravenstraat. VERTEGENWOORDIGER GEVRAAGD. S Het Autopaard c SPECIALE UITVERKOOP. USES UK If51 Boekhouder. Onderwijzeres Rel hn. GRAVENSTRAAT. ►<►-4 MIDDELBURG. Mooie Zwarte Breisajet per knot 29 cent. Firma H. L. HENDRIKSE, GRAVENSTRAAT. COGNAC-SAYER i Garage „De Baljuw" j> Ruime Bijverdienste. ilU ill SPOHSENZAKKEB. EXTRA JAM HUISHOUDJAM Standplaats Molenwater. Hommerstn-Peeters. Standplaats Molenwater. SPAARKAS. Kleine Advertentiin. Bezoekt thans on se DAMES MANTELS MANTEL COSTUUMS COSTUUMROKKEN ONDERGOEDEREN SCHORTEN C0R8ETTEN KOUSEN enz. Het filiaal SINDERAM 0\ PROVISIE—REIZIGER. A. M« DRONKER8. „M armite" en u zult tot de overtuiging komen, dat u hier werkelijk van de SPOTKOOPJES proflteeren kunt. Speciaal vestigen wij uw aandacht op onae voordeelige prijaen in: Graslinnen, Wit Katoen, Geel Katoen en Keper worden thans ver benede» fabrieksprijzen opgeruimd. Eenig is o*ze sorteering KARPETTEN welke ook tegen fabelachtige lage prijzen worden verkocht. Doet uw voordeel, en koopt thans reeds uw BEDDEN en DEKENS voor den komenden winter. Als extra reclame noteeren wij ZIE ETALAGES». SPOTKOOPJES. ZIE DE PBIJZBN. Zeeland en Zeeuwsch'Vlaanderen Magazijn van HiiisTliJtbenoodlgdheden met Boekhandel BIÜR09ÜX is thans nog gevestigd In perceel LANGE BORG B 22. M otarishuis. Verzoeke de nota met het bedrag der verkooping, ge- honden den 7 en 9 Juli ji te komen in entvaHgst ne men Dinsdag en Woensdag a. s. van 942 en van 1-4 nor. Firma i. J. CEULEN, Langedelft. Komt ook in Zeeland. I I j F. WIBAUT ZOON DER Bifzesdere aanbieding van Noordstraat G 29. 1 u enorme bezoek en op algemeen van het geacht publiek van Middelburg Door het „Ondergang der Dnitsche vloot" of Duik* booten-Inrichting „The Produce Brekers Company" (Bolland) „MAHMITE" geeft bracht en smaak aan alle soepen en sanzen en een uitstekende drank. „MAHMITE" is zeer licht ver teerbaar, bevordertdespijsvertee- ring en wekt de eetlust op. „MAHMITE" is een plantaardig voedmgteztract en maakt het ge bruik van vleesch overbodig, indien men dit niet mag gebruiken. „MAHMITE" wordt bijzonder aanbevolen door H.H. Doctoren, wegens bare opwekkende en versterkende eigenschappen. „MAHMITE" is bekroond met 3 gonden medailles op Internat. Tentoonstellingen en wordt door bet Handelslaboratorinm Dr A. Vebwby, beoordeeld als een pro duet van PRIMA KWALITEIT. „MAHMITE" is zeer veordeelig en blyft voor onbepaalden tijd goed, zelfs indien men baar niet afsluit. Flinke YERTE6ENW00R D1GERS gevraagd voor het plaatsen van Premie-Ohliga- tiën, tegen hooge previsie en vaste toelage. Brieven, onder letter A, Boekh. D'HUIJ. Manufacturen. nette, zindelijke Dienstbode Dienstbode gevrasgd. KANTOOR DIENSTBODE net 2de Meisje. iMnrgn httnï m Sloomaart BAKKER Telepb, N. 9765 Eerste klas firma ia ASBEST- en RUBBER-ARTI KELEN zoekt een flinke kracht, goed ingevoerd bij fabrieken en indastriën ter - behartiging harer belangen voor tegen salaris, provisie en reis- en ver big f kosten. Borgstel ling van f 250.is vereischte. Br. lett. A 759, Adv.-Bur. BETCKE, Slagveld 3, R/dani. Heden ontvingen wij alle soorten Alle soorten merk Jan van Woerkom. D. J. DRONKEBS Zoon. vraagt voor de provincie Zeeland een Sollicitaties schriftelijk met opgave van referenties aan den Vertegenwoordiger voor Nederland en Koloniën, Wil lem de Zwijgerlaan 76, Den Haag. DEMONSTRATIES ZULLEN GEHOUDEN WORDEN DINSDAG op de Markt te GOES WOENSDAG OOSTBLRG DONDERDAG MIDDELBIJ EG w Inlichtingen worden gaarne verstrekt door den Hoofd- 1 vertegenwoordiger voor ZeelandB Telefoon Nos. 90 en 42 VLISSINGEN AANBEVELEND, cs aS •"O 8- aS? TJ r- QO 2 o 0? <D bD O GS b»- a co OÖ r—t 5 ca ÖQ «o a ÖO-ÏÏ O verlangen zal de nog shehts drie dagen, al. Maandag 12, Dins dag 13 en Woensdag 14 Juli toegankelijk zijn voor het publiek. Woensdag middag om de minvermogende kinderen in de gelegenheid te stellen van 46 uur entrée 5 cent. Aanbevelend, de Directie, s? g-crq to Cb go cr F, 00 co H B 5' O 8» oa p p g Ctq rf* OU Pt M. to Gedep. Handelsmerk, Wordt geïmporteerd door Scheepmakershaven 27 ROTTERDAM. Wordt gevraagd een tweede Boekhouder, volkomen op de hoogte met dubbel boekhouden, in staat zelfstandig te werken. Sollicitaties worden uitllni- temd schriftelijk ingewacht ten kantore der N.V. Zaadhandel Boomkweekerijen Wed. P. DE J0N6H te Goes. om werkzaam te zjjn voor sinds jaren bestaande Nette actieve gehuwde personen goed bespraakt en in staat om in niet al te langen tijd een flink aantal leden in te schrijven, ge nieten de voorkeur. Bij gebleken geschiktheid goede positie verze kerd. Br. fr. letter S, aan VONK's Boekhandel, Bergweg 126, Rot terdam, GevraagdSEN JUFFROUW, bekend met het vak. Aanvangs salaris f 600.Brieven onder letters AB, Bureau van dit blad. Te Schiedam (bij Rotterdam). Tegen half Augustus of eerder, een gevraagd, goel kunnende werken en koken. Klein gezin. Goede behandeling verzekerd. lederen Zondagnamid dag vrij. AdresMevr. VAN WAAL WIJK VAN DOORN, Singel 64, Schiedam. Gevraagd aan d.e Christelijke Be waar-, Naai- en. Breischoot te AR- NEMUIDEN een Jaarwedde f 500, met vrije wo ning, benevens de helft van. de jar komsten der naai- en breischjöiol.; Akte nuttige handwerken strekt tof aanbeveling. Sollicitatiestukken in te zenden! vóór 25 Juli a.s. bij den Secreta ris der Vereeniging, den heef J. VAN DOESELAAR te Araemuiden,; Op een Handelskantoor wordt gevraagd een JONGSTE BEDIENDE voor loopwerk en andore Kantoorbezigheden. Br. Ne. S, Bureau dezer Courant. Mevrouw MOLTZ1R, tjjdelijk te Zoutelande, vraagt voor Am sterdam FLINKS DIENSTBODE. Adres fSautvlugt'. Bij vooruitbetaling van 1S regels I 85 cent. iMet motto 10 cent hjojogfeb. I op rnstigs stand te buur gevraagd. Brieven „Kantoor" burean van dit blad. Boven- ol benedenwoning gem. of ongem. te huur gerr. liefst zitk., één groote en twee kleinere slaapkamers, keuken, modern ingericht. Br. „Woning", bur. v. d. blad. gevraagd, niet beneden 18 jaar, goed kunnende werken, op land goed in Noord-Brabant. Br. m 'to Dienstbode, Bureau dezer Courai t. Mevr. TICHELMAN, Stations straat vraagt een Vlissingen Middelburg en Rotterdam Uren van vertrek in Juli. r» - Van Vlissingen v. Mid, v. Rott Maandagl2 ra. 7.— Dinsdag 13 Donderd 15 7.— Vrjjdag 16 Maandag19 - 7. Dinsdag 20 7, Van flissingen wordt Woensdag ez Zaterdag 12 uur v.m. gevaren. InformatiSn Je bekomen: te Rotterdam N.V. Transport en Ex- ^editie-Onderneming v/b Erven Gj t8 MiddelburgB, EENHOORN, te Vlissingen: W. v. OOSTERHOCTj te Dordrecht: GEBR8 BUITEN HEK; Flecfer. drukkerij G. Wi den BoeBj i f Middelburg,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1920 | | pagina 4