OPENING ZONDAG JULI a.s PAX sun ïirfoerl Firma J. A PIETERS, Mui Ingezouten Statten. Tevens vestigen wij Uwe aandacht er op Pat van elke wafel, welke Zondag en Maandag verkocht wordt, door OIS één cent aan het „ZIEKENHUISFONDS" zal werden afgedragen. DE DIRECTIE. HAM (goonlzpe) F17. AAMBHIENZALF BRONCHITIS loentréme Lederen Blemsn PaMiek te Yerkoopn: Advertentïën, Reismandjes* BilSEMPILLEI - STEENHOUWERIJ He Zaalk Est Bureau van Advies vee? den Handeldrü vinden en Inlnstriselen Middenstand is verplaatst naar Het Bureau is geopend eiken werkdag van 9-6 nnr, 's Zaterdags tot 12 uur, BE BIREGTIE. H. C. REIJER8, Koepoortst. 27, Middelburg, Sluit verwekeringen op elk gebied. Insulaire Hypotheekbank Firma J. i. CEULEN, Langedelft. Milt ilioM vai Algemeen Advertentieblad Wettige Uniebriefjes. 1UUHMUII Veersche Weg T 250, Middelburg, STEENHOUWWERK. vëB is firma GORNsJ REK* IERS zai vaa af Maandag tot luie Augustus 'savauis 7 uur gesiotsn zijn. Zaterdag is de wiukel tot d uur 's aTonds apen. Firma J. J. CEULEN, Langedelft. Firma i. J. CEULEN, Langedelft. Ylasmarkt K150, Middelburg Telephoon 207- aaaii». #o«i van'één gfemfeêhïe- I le prfj's, O. PlasSehaert en V Vael, St. Jfeek; 2e pr. J. fe te Axel; 3© pr. S. van Hoevjet Fz. e. a. te rArel YiferBpannen van tóérries van 2 jaar Olid en van één gemeentel. Ie pr A. d. Dobbelaere, IJzendijke; 2e rvr itflébr. Aeimaudts, Sluis. Hengsten, geboren in 1919: le pr. Domino de 'Laboureur, wed. P rjeidter, Terneuzen; 2e pr. Cert» de Zuiddorpe, H. P. Puylaert, Zuiddorpe; 3e „r Albertus, L'. J. M. Bpndeel Co., Aard er burg; 4e pr. Alidor van Dierken- steen A.. H. de Miliano, Waterlandkerk- je- 5e pr. Minos, Jjap. Serrarens, Osse- nisse; 6e pr. Ivlaas, B. L. IJsébaert, 'Axel- 7B pr. Gajgjmant, G. Buïjtese Bier vliet: Se p.r Willem, F. Dekker Pz. Axel; 9e pr Bienfait de Laboureur, G. van FrjaaijenShOve, Axel; 10e pr. Karei 'van Zuiddorpe. "B. C. Puyljaert, Zuiddorpe. "IVotorte drie éerv. vermeldingen. "Hengsten, gjeb. in 1918: i le pr. Isaac de Laboureur, Ph. J. van Dixhoorn, Axel; 2e pr. Isu de Labou reur, dezelfde; 3e: pr. Cadet, L. J. M. Bondeel St Co., Aardenburg; 4e pr. Iv)an, G. Plasschaert, St. Jansteen; 5e pr. Leonard, L.. J. M. Bondeel CoAar denburg; 6e pr. Hubert, A. de D.obbe- laere, IJzendijke; 7e pr. Consul d'Ahia, gebr. Aerngudts1, Sluis; 8e ,pr. Dandy, L. J. M. Bondeel Co., Aardenburgl; 9e pr. Albinaxöis, Ph. J. van Dkhoom, AxeJ 10e pr. Henri, L*. J. M. Bondeel Col, Aardenburjg; 11e pr. Ssuntelon Aard, de zelfde: 12e «pr. 'Leo, |gjejbr. Aemaudljsi, Sluis; 13e pr. Inlgjersol de Liaboureur, Ph. J. yain Dixhoorn, Axel; 14e pr. Fan- tan I, G. Büifsse, Biervliet. f j Voorts 5 eerv. vermeldingen. Hengsten, geboren in 1917: le pr. Orange de Zuidd[orpe, B. C. Puylaert, Zuiddorpe; 2e pr. Bienfait die Laboureur, C. A. de Bruyckere, Breskens 3e pr. D,on. Abr. Dielemian Pzn., Zaam- slajg; 4e pr. Cavalier de "Grubbeen, gebr. Aernaudts', Sluis; "5e pr. Wildon, Coöpe ratieve Hengstenv(eret&niginig „De Ver wachting"; 6e pr. Antonius1,, L. J. M- Bondeel Co., AjardenbüTigi; 7e pr. Frans, P. F. de Rock, Honteniss®; 8e pr. Petin, A. en J. J. Moggré, Scboondijfkie; 9e pr. Karei Clitige, M. R. de Craene, Hulst; 10e pr. Casparal Oranje, Hengjsténveneeni- ging „Hopp PP Vooruitgang", Zaamslag. Voorts drie eerv. vermeldingen. Hengsten, g|eb. in. 1916: le pr. Tambour de Laboureur, L'. van Beden, Aardenburg; 2e pr. Rêv'e d'Or, P. J. Lannoye, Aardeubuijg; 3e pr. Brin d'Or, Hengsten VereenigingJ „Ejgen Hulp", Axel; 4© pr. Qondé, Henigstenvierieeniging „Graauw"; 5e pr. „Baraba^", J. F. StriJ- iaert, Graauw; 6e pr. Joubert, Henjgfs tiert- vei-eenig%ig „Hoop |op -Voor uitgang", Zaam- ►Voorts drie eerv. vermeldingen. Indolent, H. J. de Waal, O&senisse; lCte» pr. Desor, A. en J. Moggré, Schoondijke 11e pr. Opera du Fosteaü, Abdaalsche Hengisteuver., St. Jansteen; 12e pr. Ha- kun, gebr. Coene, Sas' van "Gent; 13e pr. Croquet, Hengstenver. Hoop op Zegen" Hoek'; 14e pr. Clairon de Westdorpe, H. Bonte, Koewacht; 15e pr. Monaco, Hengjsitenver. IJzendijke. Voorts één eerV. vermelding. Hengste.ln met 5 iafistamme- lingen: le pr. Laboureur d'Isaac, Hengstenver. de Toekomst, Axel; Marquis tie Zuijen, gebr. Aernaudts, Sluis; 3de pr. Monaco, Hengisteuver. IJzendijke4e pr. Nemrod d'Ossogne, Hengstenver. Stoppeldijk. Kam pio ehSchjap voor 'hen' éten, voor alle eerste en tweede prijs- winners der hengsten van drie jaar en ouder: le pr. Successeur, M. R. de Crae ne, Hulst; 2de pr. Marquis de Zuijen, gebr. Aernaudts, Sluis. V ierspan hen van tweejarige h engs ten: le pr. L. J. M. Bondeel en Co., Aarde(aburg; 2e pr. Ph. J. van Dixhoorn, Axel; 3e pr. gebr. Aernaudts, Sluis. H ebgsten geb. in 1915 ejn ouder: le pr. Marquis de Zuijen, gebr. Aer naudts:, Sluis; 2de pr. Successeur, M. R. de Craene, Hulst3e pr. Nemrod d'Ossog ne, Hengstenver. Stoppeldijk; 4de pr. La boureur d'Isaac, Hengstenver. de Toe komst, Axel5de pr. Pacha de Baeyghem, Hengstenver. Espérance, Schoondijké; 6e pr. Arceau, Hengstenver. Eigen Hulp, Axel7de pr. Satan de Kleyeta, gebr. Aer- sicque' Sm' UITSLUITING IN DE BOUWVAKKEN. Geachte Redactie! Naar .aanleiding van d!e vele tot ons luit- gesiotene gerichte vragen, waaruit wij de eoncliüsie trekken, dat de (oyergroote menigte die ware toedracht der zaak! niet bekend is, nemen wij' beleefd de; vrijheid om ter verduidelijking daarvan een plaatsje in uw blad te vragen. Door het conflict in het Haags'che 'stucadoorsbedrijï, waar zijl geheel bui ten staan, en bet feat dlat onze bohdeil het door de patroons aangeboden con tract niet konden aanvaarden, lomdat in; verscheidene plaatsen van ons land dioor de patroons zelfs reeds veel gunstiger condities waren ingevjoerd, dan het con tract ons biedt ,werd djoior de patroonsi Idc uitsluiting in het leven geroepen* Dat contract niet kunnen aanvaarden wil nu evenwél niet zeggen, dat op haasf alle plaatsen waar de uitsluiting een feit is geworden, waaronder ook' Middelburg wij niet voor het door de patroons aange bodene willett werken. Het meerendeel onzer heeft het aangeboden contract ge- teekend. Wij zijn dus geheel buiten onze* schuld uitgesloten en elk oogenblik be reid om op dé o pi het oogenblik geldlende regeling het werk te hervatten. Of nu vérder het door de uitsluiting beoogde doel (een rust in het bouwbe drijf te verzekeren) verkregen zal worden, door jn een tijd als deze waarin een groofe woningnood heerSeht, duizenden arbeiders tot werkeloosheid te doemen, laten we aan elk weldenkend mensch over te beslissen. i Iedereen zal toch begrijpen, dat het tekort aan werkkrachten' door de .uitslui ting op de meest schromelijke wijze in' de hand gewerkt wordt, zöodat ten slotte trots' alles, onze krachten op de arbeids markt steeds stijgende Zullen zijn. Dat dus om lot het beoogde djoel te ge raken betere wegen "diende bewanldieJd te worden dan die der uitsluiting. En dat die spoedig gevonden Zullen worden is niet alleen een belang voor de patroons! en ons zelf, doch zeer zeker ook een algemeen belang. j Na U mijnheer de redacteur van' onze dank voor plaatsing overtuigd te hebben, hopen wij dat deze uiteenzetting aan zijn doel zal beantwoorden. Afd. Middelburg der A'. N. B"B Afd. Middelburg der Federatie van Bouwvakarbbeiders. IJSCOFABRIEK WALCHERIA". Onze IJscowafel zegeviert door kwaliteit J. xamea ti twéé .de. klaSse: Duve- oSs, J. jorhoé- ezen 3 klasse: D. H. Ier inga, ato M. éi, vhn VERSCHILLENDE INRICHTIN GEN VAN ONDERWIJS. Aropr bestellingen op de LEER BOEKEN en VERDERE SCHOOL- BEH0EFTEN, houdt zich beleefd aanbevolen. De Firma GEBRs'. HILDERNISSE. beveelt zich beleefd aan voor dea aan- #n verkoop van Effecten en Vreemd Bankpapier. Verzilvert alle betaalbaarge- stelde Coupons eu dividenden. Beheerder van het Bijkantoor der geeft 6 p€t. Pandbrieven uit in stukken van 1000. 500.—, 100.— en f 50.— tegen den keers van 100 pCt. De bibliothecaris der Provin cial* bibliotheek verzoekt allen, die uit deze inrichting boeken ter leen ontvangen hebben, deze vóór 24 JULI a s. terug te be zorgen. A A. TAK M Co. ontvnngt GELDEN a DEPOSIT! met rente vergoeding than» 3 pCï. yan Broeder Benedictus brengt «I- tijd genezing en voorkomt dikwijls zeer pijnlijke operation. Prijs per jp°t f 1.—. Verkrijgbaar bij PAUL v. SLUIJS, Vlasmarkt 157, te Mid- delburg, Hevig hoesten, asthma, aambor stigheid, ontsteking der lucht pijpen of longen, genezen door de BEROEMDE H. van Aken, Apoth. Specialist te Selzaete. Prijs 90 cent per doos. Hoofddepót bij C. A. 8CHULTE k Co. te Middelburg. Verder te Sonbnrg bij C. P. v. PEIJL. Kmc reclame Mwec arükeloo m WIITKLUK ZSBUWKCH VhUNMHN is bot tor Steeds verkrijgbaar aan huis en bij de Agenten Dezelfde uitkeering als Staats- loterij. Yerkrijgb. V4- 1L> Vio >1Uq obligatiën. J. J. LIEVENSE, Kanaal, Hoofdvertegenwoordiger der N. V. „De Unie". Da] waf je noeml THE „PAX'POUSH 6 B-0h!!VER5Un De Regeerings-Commistaris voor de Rijksgraaiinzaoieling in de Pro vincie Zeeland te Honteniise, brengt ter kennis van belanghebbenden, dat zq, die nog iets te vorderen hsbben van of verschuldigd zijn aan het kantoor van de Bijksgraaninzaaeling in Zeeland, hiervan aan dan onder- geteekende mededeeling most aki doen viór den 31 Juli e.k. Honteniise, 3 Juli 1920. De Begeeringscommissaris voornoemd, J. W. A. G. COLLOT D'ESCUBT. VAN G. J. HOEK, levert uit ruimen voorraad alle soorten Speciaal adres voor GrRAFWERK, in alle stijlen en prijzen voorradig Levert thans Prima Koninklijk BEIERSCH BIËE in Licht en Donker Lager a 15 cent Pilsener18 Munchener B 18 g per ljs flesch thuisbezorgd. JUDASPENNING. Te koop gevraagd Judaspenning in kleine en groote partijen. Aan biedingen onder nol.. 3638 Adv*. ;Biur. Ned. Kiosken Mij., .Wijnhaven 85, Rotter dam.- Prijsopgaaf gevraagd vfoor a. het herstellen van kaaimuren en Lairdhojofden Langs de kaden; D. het verrichten van verfwerk aan het Raadhuis; i e. het verrichten van verfwferk aan 'de St. Jorisbrug, Langevielebnug en Loskraan aan de Punt; tl het verven aan sehoblmeubelen in het Gymnasiulm!. Inlichlingen worden verstrekt ten kantore van den Gemeente- bouwmeester, alwaar aanbiedingien worden ingewacht vóór foef pp Maandag 19 Juli a.s'. Middelburg, den 9 Juli 1920. Burgemeester en Wethouders! van Middelburg, P. DUMON TAK, Vo'orzitter. M, -VAN DER YEUR, Secr. De Notaris J. L. VAN REE HAR8T te Vlissingen, is voornemens »P DONDERDAG 15 JULI 1920 des namiddags te HALF EEN UUR op het terrein van de firma DBONKER8 aan den Meien- berg te Middelburg, publiek te ver- koepen 40 zware Balken, eiken en grenen 20 18 dik, lang 5 tot 6, 150 Vloer- en Zolderdeelen, 50 bos Lat ten en Tingels, 200 Baggels, 20 Denren met en zonder Kozijnen, 300 eiken Kinderbalkjes, 20 Ramen in alle maten met en zender Kozijnen, 40 Schotten, 3 marmeren Schoor steenmantels, Kompleet, 2 stel Porte brissédeuren, kompleet, 200 2 j— 3 in alle lengten, Brandhout enz. De Vendumeesters Dl ÖBOOT k HONDIUS. De Notaris J. L. VAN DFR HARST, te Vlissingen, is voor nemens om op WOENSDAG den 14 JULI 1920, des avond ten 8 Uren, in het Koffiehuis »De Oüdb Vriendschap" aan de Groote Markt te Vlissingen, 16. De Marechaussee-Kazerne met 3 Woonhuizen en 2 per- ceelen - Bouwterrein aan de Kasteelstraat, hoek Schelde- straat, samen grooi 9 aren 4 centiaren. Verhuurd voor f 125®.per jaar tot 1 October 1921. 7. Een Huis aan de Noordstraat No. 28. Verhuurd beneden voor f per maand en boven voor f 2.50 per week. 8. Een Huis aan de Bouwen Ewoutstraat No. 26. Verhuurd voor f 13.per maand. 9. Een Huis aan de Vrouwestraat No. 30. Verhuurd voor f 3.25 per week. 10. Een Huis aan den Prinsentuin No. 33. Verhuurd voor f4. per week. 11Een Huis aan den Prinsentuin No. 35, Verhuurd voor f4. per week. 12. Een Huis aan de Breestraat No. 8. Verhuurd voor f2.75 per week en f 15.per maand. 1318. 30 aren 50 centiaren Tuingrond (Bouwterrein) aan den Boschjesweg. In eigen gebruik. Voormelde onroerende goederen zijn te bezichtigen daags vóór en op den verkoopdag des voor middags van 1012 en des na middags van 24 uren, de ge bouwen Kasteelstraat enkel de» namiddags, op vertoon van een bewijs van toegang met verdere inlichtingen gratis verkrijgbaar ten kantore van genoemden Notari» Badhuisstraat 5.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1920 | | pagina 3