Buitenland LAATSTE BERICHTEN. I Maandag Woensdag Vrijdag 11 Juli v m. 9.33 12 10.42 13 11.48 14 ntn. 12.44 15 1.14 17 8.25 fcchojol op limonade en wat lékkers. Na J in Jan'uari, voor de andere helft zoo mjo- J dikheid, dpi Duitséhlandl ook nu weer Wto|op van den marsch zengen beur te-1 gelij k in Juli. Bij de eerste uifkeering gedwongen is géworden hapr te aan- Üngs de drie hopgste en de drie laagvjzal in mindering! "worden gebracht het j vparden.-achter het pnotocpl grijnst weer ate leerjaren eenige liedje ren op de mu-M bedrag dat genoten is volgens de thans] de bedreiging vlan tailitajr optreden dier efiektent op het plein, d|e eerste de djoogI gélldepjde 'hij'slagregfeling. Voor de op] Entente. En hop verheugend «ok iede- de commissie vjöjojr den Volkszangdag ge-Wachtgeld gestelde ambtenjaren zal de I re stap tot ontwapening is, pntwapening kozen nummers. Het tweestemmig ge-| oude regeling tot wederopzteggens kunnen]aan de pene, en steeds sterker bewa- eang der grooteren en de vroolijke wijs- blijven gehandhaafd. ges, die de kleinen deden |ho|oren, werden met aandacht aangehoord. Daarna ging 't weer in optpcht naar dige regeling, hel schofoligeb|0|uw, waar dp or den bur gemeester dje kinderen nogmlaals ruim In .werden getracteerd. I pening, waarvan de "Entente blijk geeft, De kosten worden berekend op een j aan den anderen klant, is! nog geen aan- bedrag Van f 2663.19i/2 boven de hui- j du,idin|g(, idjat dje. wereld iets! nader gteko. men is tot het ideaal, hetwelk haar Rioi leering S, t ij f s'é 1 w e g, j werd voorgehouden toen dp Entente ber verband, toet den a.s. bpuw van weerde in Duitschland niet alleen het De ko,le nkwejstie. Np afhandeling) van het ontwapenings- 255 wonipgen nabij den StijfselWeg stel- Duitséhe, djoch jalle militairisme te he 's'Avondls vereeenigden het fanfare-Jlen B. en Wi. vopr maatregelen te tref-1 Strijden, corps „Oefening kweekt K,unst" en dé fen tot verhopg'ing vgn de capaciteit der zangVéreeniging „Tot Oefening en Uit-1 rloleering in (gètooemden weig. Bedoeldé Spanning" zich met dte vaandels op het mpatregelen omvatten vervanging van het vraagstuk kwam de kwestie der Duitschp dorpsplein. Thans zfoju het plein haast te j bestaande ripol1 door een ander, het klolenjtevéranties, waartoe Duitschland klein 'geweest zijn om de belangstellenden; j doortrekken van dit riool' ook in hot diopr het vredesverdrag is verplicht, een le bevatten. Gezamenlijk werden door dëi j achtergedeelte Van den weg. Gerekend,' Verplichting nochtans, die met het oog twee vereenigingen „Het Wilhelmus" ge- is daarbij' op het makOn van een trot- op Duits'chlgnds onmacht ter zake reeds speeld en gezongen. Diaarna ging het injtoir 'ljapgs de nieuwe huizen tfejr breedtefj eenigjermjat© verzacht was', ter sprake, oplacht het d|orp door en: ide singels rond. van Circa 1.50 M. en op een eenvoudi|gé| Volgens het cotomuniqué der middag; Afwisselend speelden en zongen dte bleidejverharding van het op te hopgpn gé- j conferentie vjan gisteren gaf de Duit gezelschappen op de tent. Samen brach- j deelte vlan den Stijfsel weg. Vports wordt, (sche staatsraad Bergmjadn de red|enen pp, .ten ze nog „Ons Vpikslied' en het Zeeuw- f wanneer de noodzakelijkheid 'daartoe blijkt j waarota Duitschland slechts de werke- "he Volkslied ten gehjoprO. ]de verruiming voorzien der rioleerjng in]lijk jgeieverde hoeveelheden tejr beisbhik- Het bestuur der Christelijke schotel en]het gedeelte Veerstehe Singel, gélelgénkjng kon (stellenwatervloeden, stakhn de Christelijkte 'zangvereeniging hadden tussteheU beide toegangen tof den Stijf- gein en binnenl'audsche pnrust. Nadat Wij gemeend aan 'de luitnojoidiging Van het ge-1 selweg. j erpp gewézen had, dat dp geleverde hoe- Vioor een en ander verzoeken B. en lW|. veelheden elke maand (g^ooter worden, een Crediet Van f 31.290, te vinden djoprjgaf hij uitdrukking, aan den wenséh der het aangaan eéjner tijdelijke geldleening Duitséhers pm bijl gezamenlijk overleg vpor den dienjs't 1920, later medjc ondier pok te dezer zake tot pivtereens|etamin|g meentebestuur om' mee te werken niet te moeten Voldoen. o Uit Noord-Be vel add, Doior de Groene Kruisvereeniging te te brengén in een definitieve. Opcenten div. en tgnt. belatet in Ciolij nsplaat is met iingang van 1' Oc tober benoemd tot wijkverpleegster Zr Buurstaa, thans als' zoodajnig werkzaam te] iScheveningen. -o te kjomen. De wjoprdvperder dpiT geallieerden in Ide kolenk'westie Was Millerand. Hijt be- Daar de opbrengst van deze heffing' reklenjdc pp grpnd van (dpi cijfers' d|at pok in 1921 niet kan worden gemist, J Duitschland aanmerkelijk te kort igpscho- jstellen B. en Wl. vopr pta! de heffing j ten is' in de nalevjnjgj Van de verpjtieh- Viain Weimeenleliike loirwwiten orn die. hoofd-1 tinkten welke lief mi r.iteh nmltn terWrïl biil U it Zee uwjsch-V l a ander en Wi. D. van gemeentelijke opcenten op de hoofd- j tinjgén welke het op zich n|a|m, te[rwi| hij In de Woensdagavond gehouden vér- 'sommen der dividend- en tpntiètaet belas- redejnén opgaf welkei de geallieerden, gadering van den gtemcénteraad van C a|d-Jtinjg opk vpjor, dit jaar te bestendigen. deden gplooven idat Duitschlanjdj niet al- He rz ieninglj aar wed- j les heeft gedaan, waar fop het, zelfs re flen pers'. Gyinnas(ium.jkening houdend mét ide bestaande mOei- Door B. en W. wordt, ingevolge door j lijkheden, in staat zon zijn gpweest. Bo- jden minister vian O., K. en Wt. .uit- vendien betoogde bijl, dat Duitse} ïlands zand werd het kohier no. 2 van den hoofdelïjken omslag voor 1920 vastgesteld op 'f 971.171/2' met 16 artikels. Aan de visschetrijischool te Breskénsl werd een subsidie verleend van f 10 Inspraken wenséhelijkheid, gehoor liet I kolenpositie beter is dan die van Frank er jaar. 1 ICpIlejgé Van Curatoren, en beséhi kkend j rijk, hetwelk' zïjin recht pp betere 'kp- De rekening der gemeente oVer 1919! t°P e®11 jadrejs van het leeraarspprsoneeftj jlenvoorzieninjgj vppral daarop baseert, dat werd den raad aangeboden. Dié ontvang- j een nieuwe verordening, regelend dé dé Duitschers zonder militaire noodzaak bten bedragen' f 29.742.691/2, de uitgaven jaarwedden van dp l eeraren aan het de "mijnen Van het Noorden en van Pa® - -«gytohasium, voorgesteld, waarbij deze de Calais' hebben vernield. Een rqdén te jaarwedden gelijkstelling met het leer- meer, waarom de. geallieerden meenten laapsperspneel der R. H. B. S.nen Ver-krachtig hun eischen ter zake "de le krijgen. I verinjg v;an 'kolen te mogpn ""doen gej- De verhiopging zal Voor 1920 in totaal den ziet de Entente in de pm&(,anü|igheid, [bedragten f 11.000, waarvan de helft tendat Duitschland, niettpgjcnstaande dppror Igste van het Rijk, en dei helft ten laste j testen de.r commissie vian scliadévergoe t 27.787.581/2', 'het goed jsïot f 1955.11 STUKKEN GEMEENTERAAD VAN MIDDELBURG. Veemarkt. Alhoewel B. en W'. van meening zijn, der- gemeente komt dat de op Walcheren bestaande géwoonte I del* koopers' van vee om op dé hofstede der 'boeren zelf hull aankoopen te doen,| ding; viopi-tgaiat kolen te, leveren aan zij|n I buren als Zwitserland en Nederland. Op grond van al' deze overweigiogen BEKNOPTE MEDEDEELINGEN. ■Volgens berichten uit Berlijn oVer- alle rechten ett aanteprakén op deze béide] postelein 9—10 ct.} fuinpoonen 3—0 ct disliridten, diets anders was dan eten j SjUikerbofohen 60—70 ct., snijlxnanen 55 Wassen neus. Wij' taaakten en loen ook] —90 ct., spinazie 29 ct., Madeleine 11 reeds (opmerkzaam op, Mat, anders dan] 31 ct., aardbeien 40—54 ct., framblo- bij' de 'bepalingen otatrent de vdlks'stem- zen 70—78 ct., ro|ode bessen 25— 33 dt mingen voor de andere Djuits'clié vgehje-1 witte bessen 30—40 ct., krjnsbessén ijJ! den, het verdrag aan den Volkenbond 21 cl, spruitjes 37 ct., morellen "72- iniet de verplichting oplegde bij zijd eind- 83 ct., thomaten 69—71 ct., alles' per uitspraak inzake Eupenèn Malmedy ié- j K.G.perziken 4—9 ct., meloenen 60— kéning te houden toet hét resultaat der] 70 ct., sla 1—2 ct., andijvie 1—6 5 ct. „stemming". komkommers 10—18 ct., bloetokool 10 30 ct., rojode koiol 2025 ct., savoije- 'h'ofol 8 -ct., (alles per stuk; augurken 64 ct., per 100 stuks; peen 5-10 ct., karoten 5 —11 ct., aapen 8 ct., rhabarber 2—4 cl, weegt de ''Pnplsche régeerimgmet]s®tderij 5 10 ct., pieterselie 810 cl, toet npg ï>p fle dreigende nadering der J uiei1 5—7 ct., alles per stuk. Bolsjewistische légers, iVV a r s c li a u tel O I* 1' J3, 't D De Piopl's'che Socialisten drinjgen aan op] HANDEL EN NIJVERHEID, eten spopdjg sluiten Vatn vrede. Ponlsche do|mtounisten zijd naar liet front ge-1 Zooals uit een advertentié in ons gaan nm de troepen te overreden niet blijkt zal Vanwege de auto-garage „dé llamjger de wapenen tegen de ronde le-1 ^ateuw der Firma F. Wibaut en Zoon te gers te Voeden. JVlissin'geU op verschillende plaatséd In verhand mét de ineenstortinjg van een demonstratie Wordén gehouden, mét het Poolische front heeft Rnemlenië] »éuto-paard" waarvan zij' de alléén' .njagr te Loddén isl véfnopién, de allge-1 verkoop voor Zeeland hééft. Dit auto- meené moib ilis'atie afgekondigd tenPusrd ontwikkelt 22 P.K. en kan voor einde de oprukkende BolSjewiki te kun-| r voertuig geplaatst worden, het trek- nen weerstaan I vermogen is 5 tot 15 tod (5000—15000 j K.G.) naar geladg Van de geschiktheid President Wilson zial tegen Novem- Van den weg en den aard van hét aan bel* de eerst'e allgeméene „Ver gade-] hangtaateriaal. De demödstralies' hébben r injgi" van den Volkenbond bijéén j Voorloopig 'plaats Dinsdag te Goeéy roepen. I Woensdag1 te Oostbdrg en Donderdag té Het Amérikaansche departement v|an staat heeft toéstetotoin|g verléend tof het aangaan van handel'Sojvpr- eenkoims'ten van Amerikanen 1r7r— toet Rusland, uifgeznnderd vopr watL a 'Ti/ betreft oorl^AtériS in den engen zin vjan het woprd. Votor den uitvppr fiit p Amerikk naar Rusland van spo.orwte3toia- z.f tGr,FrN°ordhoeknden teriaal en automobielen zal 4o|g een bij-1 JuJl J-1- te 'Chrislxania is aangekomen zondere verjgiunning nopdig z'qln. Het desbetreffende besluit légt er dén niadruk op, dat hierdoor (geenszins dje SpV- jetrégéering als zopdanig erkénd wordt. Omtrent de afgebroken ondeirhan delingen t® Londen weet dé Hu- LEGER EN VLOOT. BECHTZAKEN. Bij kon. besluit is benéémd vS>t rechter in de arrondissement? rechtbank Beno(emingl leeraren Gy ta'naiSium. B. en AV. stellen vopr 0111' met in- j (stelde Millerand de eiseh, d|at de bepa- de levensvatbaarheid van een veemarkt j jgjajng van 1 Sept. a.s. en voorlpPpig voor I linjgten pmtrent de levering yan kolen in de gemeente Middelburg in den wiegj (den tijd v,an één jaar, te benoemen toltjdppr Duitschland zullen wprdén npgé Staat, stellen B. en Wi. voor, naar aanlei- j leierares in de oude talen aan het gyml-1 voljgd en wél dat Duitschland' zich zou ding vah een bij de behandeling der ge-]nasiuni alhier mej. J. J. B. Mulder, te]houden nan de jdéisbetrfféndte dausulés toeeu Icbegéo o ling door hét lid van den'J utrecht. Ontstuigj J. W. Happee. Op diens .Verzpék stellen B. en W'. jmet hijzondei*e, toestte'mtoinigj der gpah 'van den Kring Walcheren der Z. L. Mj, j vopr den heer J. W1. Happée, onderw'ij- j lieerden, en erin zou toestemmen dat ,dé welk bestuur voor onderlingen handel derjzer bij het herhalingsjonderwijls alhier, geallieerden te Berlijn de controle Oiver Veehouders eén veetoarkt gewenscht acht!met inigjang van 1 Sept. a.s'. eervpl ont-{de DuitsChe kolenproductie en kplenver- ©n tegenover bovenbedoeld bézwaar vanjsliag als zoodanig,' te verleenen. (mjanité, volgens pen bericht uit Parijsjte Middelburg mr. P. J. vlan Bortel', aan de N. R. Crt.. te mélden, dat spoedig I Uians advocaat en procureur te Oostburg, een niéuwe Russische detonatie te Lon- tevens kantonrechter plaatsvervanger al- den verwacht wprdt, oto het herstel' dér daar handelsbetrekkingen opnieuw te bespre-j Blijkens de pjublicatie in de Staats crt.; ken. Bij deze bespreking] zion dgn tevens]^11 19 April had de rechtbank teMid- over pplitieké aangelegenheden worden I delburg vo[or deze plaats de volgendé onderhandeld. alphabetische lijst van aanbeveling op- Met Kraissin géschitedde dit laatste', gemaakt naar men weet sléchts terloops. mr- H. Hanne'mla (mr. H. Tv. Mees en mr. Th. Portheine, resp. sjubst. griffier te Rotterdiam, AmhemJ en Middelburg. De benoeming' is d]us buiten deaan beveling om geschied. Het betreft bier geen vacature maar een nieuwen zetel! in onze rechtbank, waarVan het aantal' rechters dus' met een wordt vermeerderd. IB. en W. de overweging plaats', dat het S'ucces Van een veétoarkt nooit te voren is te ontkehjnenbij wijze van proef op deelinjg] in handen stellen van een djestoe- D r,a n k v e r k o, o p in K e r- j treffende En ten le-qoimmissie Minister Simons wilde en kon op de tois week'. Teneinde de bedoeling, wejké bijp het I rede van Millerand niet onmiddellijk ant- de Beestenmarkt alhier de 2de en' 4de] vaststellen der verordening op dén ver- woorden, daar hij te; voren'met dé Buit- Donderdag der maanden October én No- koop van sterkén drank giedurendé dje jsche deskundigen wildé, overleggen. Mil Vember van dit jaar eten yèemarkt te doen] kérmis, nl'. om hét gebruik v,an sterken lerand stemde hierin toe-, jgplijk' Lloyd houden vah 's' morgens! "8 tot 's middagls drank zoo goed' mogélijk tégén te gaan, George had toegestemd in het uitstel vian 2 uur. A'oor een paard of volwassen rundistellen B. en W.. gjevolg! gévend |aan penjhet Duits'che ,aptwio,ord betreffende dé fcou 30 cent, voor een schaap, varken,j opmerking v,an den commissaris van po- j ontwapening. Maar evenals Lloyd George ezel, (muildier, of njtet-voiwasseh rund, jlitie, en op grond Van de opvatting van] stelde ook hij een termijn, waarop de 10 cent per stuk marktgéld moeten wor-jden ter zakte jgelioorden ambtenaar van J Duitsche deleg,atie zio,u hebben geant-i het O. M. bij het Kantongerecht alhier, woord, en deze termijn wérd bepaald op aldus te hedteteolchtend elf uur BEKENDMAKINGEN. SUIKER. De Directeur vjan het Gemeentelijk Distributie Bedrijf mlaakt bekend dat v'anaf Maandajg 12 Juli tot en met Zaer- terdajg 17 Juli e.k. op bon no. 41 (een en veertig) der Rijk'ssuikerkaart verkrijgbaar] zpl zijn 250 'grato (een half poind) suikér a 15 cent. Middelburg; 10 Juli 1920. De Directeur vfo|orn!oemd, 'H. P. STAAL. BAKKERS. De Directeur Van het Gteméentelijk Distributie Bedrijf miaakt bekend dat ONDERWIJS. De heer WL Tavenier uit Middel- b u r g, tijdelijk onderwijzer aaiu de M. U. L. O. s'chool te Leerdam, komt als num mer één voor op de voordracht Vofor een Vaste benoeming aan die school. - Geslaagd voor het mach. diploma B, B» L. de Back, leerling vah de „Dé Ruij- George had toegéstemd in hef uitstel van hakkers huime opblakbladeu met brood-1 [ersc]100i te VI is sin/ge 'n'. den betaald. Voor de mrichtjlng der Beestenmarkt] voor, bedioelde verordjeninjgl met paaltjes en touwten wordt de uitgaa jlezén: begroot op f 110. bons op zijd bureau mjoeten inleveren] op Din,sd(a|g] 13 Juli e.k'. tusstehen 3 en j 4 ,uur n.m'. I Middelburg, 10 Juli 1920. De Directeur voiofrnoemd i j II. P. STAAL. De OiOrl'ogsSéhuldigl en. Tuisschen de onderteiekénin)g( vjan het Het is verboden in een of meer lor Pens'ioejnverhooging jchliteiten, waaryoor een vergunning vonrJonLwiapeningsprolocol en de bespirieking Naar aanleiding van een desbetreffent j den verk|opp van istetrken drank in het] der kiolenjk'wéistie kwam nog ©ven het Verzoek van gepelnsioneerde ambtenarec j klein is verleend, sterken dyank te kloop vraagstuk' der Duitsche oprlpgsschuldigen der. gemeente Middelburg geVeh B. en W' j aan te bieden, te verkloppen, te ver- in behandeling. De Duitlsche toii^isjer den (raad in overweging om, gerekend var j ruilen, jaf le leveren, ter btes'chikkinigivan justitie, dr. Heinze, jgjaf een pver- 1 Januari 1920, aa!n de gemeentélijké ge jte stellen, ten gescheukte te gevep, te {zicht pver deze kwestie en over hetgeen; pensioneerden, hunne weduwen ten wee- gebruiken v]an dejn Maandag, volgendé Pp I daarin reeds door Duitschland is' gedaan, zen, tot wederopzeggéns een bijslag van hfen vierden Miapin[d(a|g djer ma)and Juli, af j Hij deelde dhiarbij medé, djat er nojg wel 40 0/0 op hun pensioen te verleenen, hé tot en met den Zaterdag! na eterstgje- jgieien aiTeslaties hadden plaats gehad', d|d!ch faalbaar voor de eerste htelft zoo mogelijk noemden Maandag. 1 djat er „instructies" waren, gteio.pend. Het (Wordt vervolgd.) bleek, dat ér bijl.de veytegéuwüiordigetes vjap. de Entente verséhil van mteeningj be[- pstond over de vriaia|g(, Wat het oipeneni vpn een ihistructi© vplfgjensi dei Duitsche Op\lattin,gten beteektent. .Vopr de zaak ver der zou behandeld.' wordfen, nopdigdé daarom Lloyd Gepugte de geallieerdé en Duitsche deskundigen uit met elk]andér APOTHEKEN. Morgén zullen de Volgendé apotheken, die ook dé volgende week 'dten lavondh We^'^r^ Weljh'Aa^^%ltag om nlaonrniPMiof hAhhon lateAnPMn'. I 7 Gymnasium Middelburg. Aan het gymnasium alhier z'ijh be vorderd van de eersté naar de tweede klasseL. H. Bouma, P. van Breda, A Ti C. de Gasétabiroot, A. Marie J. van: Deinsé', W. H. H. Dieleman, AV. J. J. de Does, J, S. van Doornick, C. J. Haartsén, D. K'. Heeringa, H. Ena Z. Heïjsé, E. Postma, A. J. van Sluïj's', J. Wj. Sprenger, W. A'. en nachtdienst hebben, |gé|Opend zijjn1 Middelbuig: G. K. A. Nonhebel. AlissingebA. J. v. O eken burg Jr.b GroenewoiUd. Te Goés is Zondag en daaraan vooraf- herexamen opgélégd. Van de tweede naar dé derde klasste; D.. J. Comnou, Miesl G. Dieleman, J. Doekes, Joh. Kousemaker, W. Netelen bos, J. van Ra,alte, Ch. Stekèteé, L. Wes- guanden nacht géopend de apotheek van sels' één leerling werd h^exainen G., v. d. Hoek. bonoag Dinsdag Donderdag Zaterdag HOOG WATER. ¥lisaiagen. 16 2.26 DE CONFERENTIE TE SPA «1 De Duitschers h5>l£n el ten ^loRteIte bei';ldeA i^trent de strekkinig dér „in toegestemd le doen wiat ze moeUPtrUjCÜes"' VAT1 'dezG beraadslagingen rgp- llijfe S toldi; helbin hét pro- uit te brengen wparop «n de toteol, dat de gisteren ^éor ons' Ver- 'hun toudzng zullen kunnen [melde bepalingen omtrent de uitvoering I eppite Verschillende berichtten en verslagen, o. a. dat van de Kamer van Koophandel te VLissingen moesten wegens plaatsge brek worden aangelipluden. DE ARBEIDERS IN HET RUHRGEBIED ESSEN, 10 Juli. V. D. Morgen zal een vergadering plaats' hebbed van dé leiders!] Schpute, C. Steenblok. rhtr»iHcirtlnro*sin imips! inl vfeWrand mP.t I a in natuurlijke historie opgelegd, aan twéé léterlingen in. Fransteh en wiskunde. Van de derde naar de viérde klasse: Antoinette J. Dieletoan, MaTié A. Duve- kot, Voianda Middelburg, J. A. RoSs, J. J. Snoep, G. J. 'A. de Veer, G'. F. Voorhoe ve, en S. van Wouwe. Afgewezen 2 leerlingen. Van de vierde naar de vijfdte klasse Tonie J. Berdenis van Berlekom'; D. H. Van Doorn, M. Elenbaas', J. D. Heringa, A. Leijdesdorff, H. Merckens', "Cato M. der léger- en .ontwiapeningsélausules van het vredesverdrag beval geteekenjdt Daar- w medé is de ontw!apenin|gskwesti© als pro- SUlen na de bovenvermelde tydsMppen j grampunt der con Peren lie tei Spa af ge- J gedurende dewelke dje bewoners vtam Eu- ?oor Vlissingen, Domburg. Te Domburg is het hoog water 9 EUPEN EN MALMEDY. Vandaan Loopt de termijn tten einde, der arbeidersorganisaties in vérband met Aan een leerling is herexamen 'im de bedreiging Van de geallieerden met Duitsch en wiskunde opjgélegd'. bezetting vpln het Ruhrgebiéd. Overwogen] Van 5a naar Ga: J. M. Pilaar P. zal worden eeta korte démonstratieve sta- Warmen hoven. AfgewezBn 2 leerlinge», king te proclameeren téjgén de beAreig:n- Yan 5b naar 6b: J.. W. 'A Tjebbes Al- hondeld. De Duitsélie militaire' dpskundü- pen en Malmedy konden teekenen op de gen zijn onmiddellijk déiarna wederom dfaaryopr bestemde lijsten, teneipdje zich naar Berlijn terpglgekeerd. Het gerucht uit te spreken tegen de inlijving yan g/val, dat in verband met dé te Spa ge- j deze gebieden bij België. vallen beslissing Gessier ontslag zal' ne- Volgens Belgische bladen iiadden tot jmen als rijksweerminister. Desbetreffend j vpor enkele dagen sléchts 200 der 68.000 Thermometerstand alhier 's morgens 9 door journalisten bij zijd vertrek 'üit Spa ktemgèrech ligden pp deze lijsten getee- THERMOMETER EN VERWACHTING. 10 Juli. pur 61 gr., 12 uur 68 gr. Telegrafische mededeelingen van het over nojg Meteorologisch Instituut te De Bilt nol-1 zijn, en eerst te Berlijn zijn besluit te gens waarnemingen van hedenochtend: zullen nemen. Hologste barometerstand 767.6 te Hernösand. 1 f Laagste barometerstand 756.0 te Stfor noway. ondervraagd, deelde hij mede het diaar-jkend. Gezien de wijize waiarpp het vra gen van de geallieérden. DUITSCHLAND EN POLEN. BERLIJN, 10 Juli V.D. De PoofsichSi reigeering heeft de militaire Censuur afge- kjotndijgd vjopr brieven vpn Duitschland] naar Pplep. ten omjgekeertL DE POOLSCHE NEDERLAAGi gewezen eén leerling. LANDBOUW. Generaal Von Seekt vértelde bij die- I zelfde igélegcnheid, dat Duitschland' nu pok zijn best zal' doen de aanvaarde bes- 1 palingen ten uitvoér te lejgfeén. Dpze ver- iVerwaditing tot den aVond van 11 zekering verraadt wel eenigé twijfel aan Juli zwakke tot matige Zuidelijke tot do mogelijkheid daartoe. Maar Vpn Seekt Zuid-Westelijke wind, meest zwaarbe- isj ten slotte dé man niet, dje djaarpvet* Wolkt, wejnig jaf geen regen, dezelfde beslist. Evenwel blijft het bij! dei gjetrpff teniepratuur. feju Ovei*eenfcomist een précaire omstan- Ftekphardendnal Axél'. 1 Yervéjtjgf. wffvfv 10 Tuli V T> Vrvl«A>nsl del aansluiting aan de gistel réedanijö- gehouden eerstten Zeeuwscli-VJaamache* niet met zich zelf eens te desverdrag voor Eupen en Maltoejdy dé zjgn. volksstemming régelde-, die boven dien nog' géschiteden mioeist, terwijl' het gebied door Belgische militairen bezet en bestuurd werd, verwondert de Duit sche pers zich over dit resultaat niet. Wjj wezen er na da btekendmakiag van het vredesverdrag reeds op, dat de «ïmoeiaurg, j,uu. up ue veiling wcei v -ftytTi'- ia d r>.„7iia«-f 7n«- zgn. volksstemming voor Eupen en Mal- den gisterenavond de volgénde prijzen Sdrwwidijke, 3e pr. H. P. Puyliaerf, medy, .vOorgestelireven in hetzelfde art, tasteed: 4c nr 34, hetwelk bepaalde, dat Duitschland Abend" ontruimen dé Polen Lémberg. De PooJsche autoriteiten hébbeU hun ze-1 - rir— tel verplaatst van Warschau naar Kraknu. 10 A*1' Yierspannén v«,n toerriel»i vfea I 3 jaar en ouder, van één eigenaar le pr., rierspóin, eigendom Ph. J. vla* MARKTBERICHTEN, Middelburg, 9 Juli. Op de veiling wer, dtorpe; 4te pr. Vierspannen v*n mérriés vk* ten gunste van :paalde, dat Duitschland Aardappelen 8-10 cl. poters 4-5 ct.. l 7 1 e r a pnu u e n v "T België afstand dééd van aoperwten 19—25 ct., peulen 17—21 ct.. j 3 i8511" 00 ">'udör ran

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1920 | | pagina 2