'iSUemdk zmp Delvonia No. 16i Zaterdag 1G Juli 1920. 168* Jaargang BINNENLAND. Uit Stad en Provincie. c- MIDDELBURGSCHE COURANT. age auraöray bestuit til TWEE blade* BERST! BLAD. S- en vet conou- loenaarstr. er Courant a Rotter da». SPA, KN ONZE KOLEN UIT MJITSCHLAND. De eisehen, dóór de Entente te Spa gesteld aan DuitscliLand ten opzichte van pe bij het vredesverdrag gevorderde to- lente veranties, men zie onder Buiten- fand brachten ons er toe in de Han delingen der Tweede Kamer op te zjoeton wat Minister Van Karnebeek bij de be spreking van de Duitsche crediet-wet zei over de houding van de Commission des Réparations. Deze commissie verklaarde schriftelijk geen bezwaren ertegen te hebbiefa dat Duitschland aan Nederland kolen levert in zoodanige hoeveelheid als Djuitschland vermeent te kunnen leveren, mits diej hoeveelheid wordt afgenomen van het deel van zijn productie dat te zijner be schikking blijft. Dit behoeft violgens den Minister niet te worden «opgevat in dezen zin, dat eerst geheel aan de Entente-levering moet wor den voldaan., en eerst daarna aan Neder land zou kunnen wprden geleverd. ,We kunnen niet zeglgton, dat de bespre kingen van Spa een helderder licht in dfe verre van duidelijke toekomst brengen. Dat de Commissie tegenwerpingen ge maakt heeft, zooals Millerand te Spa- beweerde, is echter 'blijkbaar onjuist. Ze noemde zelfs", volgens Minister van Karnebeek, het Nederlandsche crediet „een belangrijke leening waarvan (ie verwezenlijking interessant isl voor 'het herstel." DE VERTRAGING IN DE ZEEUWSCHE ELECTRICITEITS* VOORZIENING. Toen we 12 Mei van dit jaar een ar tikel (schreven over "die vertraging (der pro vinciale electriciteitsvoiorzienjjng in Zee land, hebben we het een en ander meege- gedeeeld over de oorzaak dier vertraging, n.l. dfc wijziging der denkbeelden Den Haag" door het rapport der Staats commissie voor de etectriciteitsvoorziev ning, in welk rapport de voorziening per. provincie werd pp zij geschoven ter wil le van een voforziening uit enkele centra les. Als gevolg daarvan bleef de verdere uitwerking van de reeds ontwierpen pro vinciale electriciteitsvoiorzienftng in Zee land rusten. „Immers het blees dat men daarvoor op geen medewerking" van re- gteering'swege kon rekenen, en ziopder did medewerking was het onmjogelijk ermee verder te gaan." Thans hebben we gelegenheid na te gaan hoe zich de geschiedenis van Ge weigtering in Den Haag heeft afgespeeld. Immers Dinsdagavond is in de verga dering der Prov. Staten naar de afdeelin- gén verzonden een brief van de Raad van Commissarissen der N. V. Prov. Z. Electr. Mij. met een overzicht van den stand der werkzaamheden. Die „brief" beslaat in druk 26 van de groote vellen waarop de stukken der Staten worden gedrukt, en geeft de völ- ledige correspondentie door de Maat- schappij zoiowel als door Ged. Staten piet de regjeeidng gevoerd. Wegens de Uitvoerigheid dier stukken mloeten wij pus bepalen tot een uittreksel dier stukken, welke inderdaad „de belangrijkheid de-I zer aangelegenheid" aantoonen, waarvan de Commissaris der Koningin in bedoelde vergadering repte. Uit den brief blijkt, dat de bouwplan nen van de P. Z. E. M. bij schrijven van 16 Oct. '19 ter kennis van den Minister Van Waterstaat werden gebracht, met verzoek tot de snelle uitvoering daar van te willen meewerken. Dit schrijven ging vergezeld van een algemeen plan van de Electrifioatie van Zeeland, dat ook bij den konimiandant der Stellingen ,van Ge Monden der Maas en der Schelde algeheele instemming had gevonden in verband met de defensiebelangen. Den 24sten October richtten Ged. Sta ten een schrijven tot den Minister, met warmte aandringend op inwilliging vait het verzoek der P. Z. E. M., „overtuigd als wij zijn dat uitstel der electrificatiie Voor den bloei der Provincie nadeelig) zou kunnen worden." Be P. Z. E. M. meende, zoo schrijft oe P.aad van Commissarissen verder, zoowel iop een spoedige als op een gunstige beslissing van den Minister te mogen rekenen, aangezien al wat nu in dit giewest te dezer zake werd voiorbereid, niet anders was, dan de wederopvatting der door het uitbreken van den oorlog gestaakte, aan het Departement beken- Ge en wegens het groote belang "en de ontwijfelbare urgentie djopr <ie opeen volgende Ministers van Waterstaat, bij herhaling met sympathie begroete, en uiet hun medewerking in deze richting geleide electrificatie-plannen der Pro" vmcie. Poen evenwel elk antwhord uitbleef wer d nogmaals bij den Minister op spoed aangedrongen, bij brieven van 21 Nov. \.en Dec. '19- Maar Den Haag bleef ^Sen-. i li i I De verklaring kwam" den 17den Deö. in een brief van den Minister, kenns gevende van een 28 Nov. uitgebracht rapport der rijksadviseurs, en tevens be vattende de volgende meedeeling „Mjj" in het algemeen met de in het rapport vervatte beschouwingen veree- nigjende, mpet ik met het oog op de eischen, welke pan e®11 economische stroofcuvotorziening van het geheele land gjesteld wprden, bezwaar maken tegen de oprichting van een electrische cen trale te Middelburg; naar mijn meening zal vpor de eieetrificatie van. uw provin cie veeleer de oplossing moeten wor den gezocht in 'de strobmlevering door de centrale te Geertruidenberg!, althans voor de eilanden Schouwen, Duiveland, St. Philipsland, Tholen, N. en Z. Beve- Ijajnd en Walcheren. Het zou noodza kelijk kunnen blijken vppr Zeeuwisdh- Vlaanderen een afzonderlijke centrale op te richten." In het bijgevoegd rapport der rijks adviseurs werd pt. agezegd, dfat het geen! twijfel leed, of ook de Staatscommis sie, ingesteld bijl Ministerieel© be schikking van 11 April '19, zou zich op hel standpunt stellen dat de stichting van nieuwe centrales! zooveèY mo|g|elik moet worden tegengegaan, en dat in ver band daarmee de oprichting van een 'ëlec- trische centrale fe 'Middelbuig ernstig moet worden pntraden. Inderdaad? heeft die Staats'cjolmtnissie zich ook op dat standpunt gesteld? De P. Z. E. M. heeft 27 Dec. haar aanleiding van dit ministerieel sfchrijiven van 17 Dec. uitvoerig uiteen gezet, dat verschillende bedrijven feeds op '<3lec- Jxiciteit wachtten, dat he oifQer <3Je ge geven omstancfïgiheden noodig was zeer stiel te handelen, dat men reed!s een maand bezig was vergunningen te vra gen, dat bij1 langer wachten de oprich tingskosten een zoodanigen omvang ne men, dat zij! de renhabïliteit belangrijk "zullen 'drukken. „Het zou ons zeer aangenaam' zijn indien Uwe Excellentie ons ten spoe- j di|g|ste ton kunnen berichten of u uwe 1,ul beslissing!, vermeld in üw missive van 17 Dec., zou kunnen wijzigen, daar een spoe dige electriciteitsvorzj;ening dragend ge- wenscht is." Dit verzoek werd herhaald '20 Jan. '20 en telegrafisch 17 Febr., wat al leen het bericht opleverde (op 19 Febr.) dat het naar aanleiding van het schrij ven van 27 Dec. ingestelde onderzoek nog 'niet geëindigd was. l dat Staatsexploitatie noodlotjtig zou zijinl voor het provinciaal bedrijf, ongegrond genoemd, en wordt verklaard, dat er naar de meening van den Minister geen enkele reden is waarom het Prov. be drijf de eieetrificatie van het geheele; gewest niet krachtig ter hand zon nemen, onafhankelijk van de vraag, of de electri- citeit ten slotte met eigen producjtiemid- dele* zal worden opgewekt, dan wel be trokken zal worden van het Staatsbedrijf Aan de P. Z. E. M. werd o.a. gemeld, dat met het oog op de landsverdediging volstaan kan worden met het behoud van de bestaande tramcentrale te Vlis- singen. Nog wordt meegedeeld een schrijven! der Vennootschap, waarin verschillende opmerkingen uit het schrijven van den Minister Worden bestreden, benevens een schrijven aan den Minister aantoonendg dat door het lange dralen klanten ver loren gingen die niet in het oneindige konden wachten. In een slotbeschouwing wordt er op gewezen dat er niet anders en niet meer, te verwachten is dan de belichaming van! de voorstellen der Staatscommissie in een wetsontwerp, en dat als dit aangenomen is, met de uitvoering der rijkselectrificatie nog pas kah worden aangejv|ajiigen. Dit alles beteekent voor de provincie! en de provinciale kas niets,dan nieuwe schaden. Schade in de eerste plaats door vertra ging tengevolge waarvan belangrijke zaken öf geen electriciteit krijgen, öf veel later dan zij weoschen, en terecht gehoopt had den, terwijl velen ook zelf in de behoefte aan stroom voorzien, (of zullen voforzien, waardoor Voor de toékjoimSt afnemers ver loren worden, en ook e'en eventueel in te richten distributiebedrijf ernstig bena deeld Wordt. Schade voorts, wijl de ambtenaren dei vennootschap betaald moeten worden, en niettemin zoo goed als werkeloos zijn alsmede allerlei andere uitgaven die te doen zijn voor het instandhouden der Vennootschap. j Deze schade wordt, aangenomen dat over twee jaar met het bedrijf begonnen kan worden, op f 100.000 geschat, die door het Rijk aan de Provincie behoort te worden vergoed. Bepaalde voorstellen doen "Commissa rissen nog niet, al zijn in hun vergaderin gen reeds stemmen opgegaan welke van ontbinding der Vennootschap spraken. Komt evenwel niet spoedig een bevre digende oplossing der moeilijkheden tot stand, dan zal zulk een beslissing ernstig moeten worden overwogen. en Walznorden dopr een van grofa- tere capaciteit; 3e. Ged. Staten uit te noodjglen spoe- havenkanaal van 'Z i e r i k z e e en de dig de noodige stappen te djoen, :oni het Zwaaiptaats aldaar in onderhoud bjj die provincie te brengen, of, indien zulk* op onoverkomelijke bezwjaren zou stui ten, de noodige voorbereidingen te tref fen, ten einde door een provinciaal' sub sidie het behoorlijk onderhoud' van dlat kanaal en die zwaaiplaats te verzeke ren, en in de ia.s. najaarszittm|g] te dezer zake voorstellen te doen; 4e. aan Ged. Staten met nadruk op te dragen ter zake de aansluitingen van den autodienst GoesWolphaarts- füjksehe veer e. o., alsook die van die treinen der Z. VI. Tramw. Mij. aan de booten te Neuzen en te Wialzoorden en in laatstgenoemde plaats tevens de aan sluiting der treinen van de Sboomb. Mij. Hulst—Walsoorden, met den meesten, spoed een onderzoek in te stellen, en overal, waar verbeteringen geraden en bereikbaar zijin, met kracht in te grijpen; 5e. Ged. Staten uit te noodigèn, on verwijld te onderzoeken, hoe de veren Va|n Veere op Kamperland en omgekeerd, en van Viane op Stavenisse en omge keerd in provinciale veren, zoo wat eigendom "°f pacht al'S exploitatie be treft. waren om' te zetten en daarom trent in de a.s. najaarszitting Voprstellen te doen. Wij herinneren er aan, dat op de eerste vrgadering der Zomerzitting jl. Dinsdag op voorstel van den voorzitter, denCiom1- missaris der Koningin, besloten werd bo venbedoeld voorloopjg rapport om be richt en raad te zenden aan Ge(d. Sta ten, zulks met verwerping van het Voor- stel-Van Niftrik, het rapport ter behan deling naar de afdeelingjen te verwijzen. Inmiddels had 17 Febr. hef College van Commissarissen der P. Z. E. M. zich tot Ged. Staten gewend 'met een schrij ven, meedeelend, djat dje tweeslachtige! houding van Waterstaat hen verhinderd)© voort te werken, en dat zoowel de eco nomische belangen der provïnqe als haar financieele toestand 'dit niet langer gè- dioogen. Zij meenden "hun verantwoor delijkheid nfet langer "te "kunnen dra gen, maar wilden een laatste poging doen en stelden 'daarom' aan Ged'. Staten voor een deputatie af te vaardigen, die met een deputatie uit de Commissarissen de zaak zon gaan hespreken met de Mi nisters Van Waterstaat, Landbouw en Bin- nenlandsche Zaken. Ged. Staten hebben' aan dat verzoek gevolg gegeven, en 27 Februari is in een schrijven aan den Minister van Bjnnen- landsche Zaken een uitvoerige uiteen zetting gegeven van de toestanden, waar bij o.a. bepleit werd dat decentralisatie voor de bevordering der belangen van de onderscheiden deelen van den staat, met name voor verder afgelegen ge we sign als| Zeeland nog altijd het beste -is, en krachtens de historie gebleken is het meest te strooken met de belangen dier onderdeelen va nden staat. „Wij kunnen, zoo schreven Ged. Staten o.a., niet de ontwikkeling van het gewest, zoo nauw bij de electrificeering betrokken, laten in en m def andere handen. Daartoe moet ook met derde Plaats de bespreking van het IiET VERKEER IN DE PROVINCIE. Bij besluit van de Provinciale Staten van 12 December werd een commissie benoemd ten einde een onderzoek in; te' stellen, naar de mogelijkheid eener retor-, ga nis a tie der Provinciale verkeersmidde len. Deze commissie, bestaande uit de Iiee- ren van Dixhoorn, Lindeijer, Van Niftrik en van der Weijde, onder voorzitterschap van den heer P. Dieleman en bijgestaan door den heer Magendans als secretaris heeft op grand van eigen rapporten der Commissieleden in een viertal vergaderin-l iglen een gedeeltelijk resultaat bereikt, en dit in den vorm van gem/otiveerde voorstellen aan de Staten doen lioeno- men. De taak, welke de commissie gesteld iiad was drieërlei: In de eerste rplaats ;*a to gaan welke verkeersverbeteringep onverwijld en zonder omvangrijke werken dienen te worden tot stand gebracht; jn de tweede plaats te overwegen welke noodzakelijke of wenschelijke wijzigin gen en aanvullingen van bestaande- verkeersmiddelen in een verdere toe- te veel verschillende ons meer bekende eigenaardige toestanden van het gewest rekening worden gehouden. Gewezen werd op de groote nadeelen Van het uitstel. Voorts werden Verschillen de motieven aangevoerd voor liet bou wen van een centrale te Middelburg, welke gemeente bovendien het aanbod ihet eiIKC harer beraadslagingen igeto van een prachtig terrein niet langer kann,.is' kwam evenwel omtrent sommige f nr h aar* In.T» nr> Aorctn nloorc v rflP.cno wegen'vraa gstukwaaromtrent een af zonderlijke nota aan het eindrapport zou zün toe te voegen. Bij <Je /besprekingen kwamen zoowel de internationale als in terprovinciale en provinciale verkeersmid delen aan de orde. De commissie, die nog geenszins aaq gestand doen en ten slotte werd een particuliere audiëntie voor e©n deputatie gevraagd. En dan leest men in den brief van Commissarissen „De mondelinge uiteenzetting1 der Zeeuwsche belangen werd ons èvenwel tot haar op de eerste plaats gestelde taak behotorende punten tot eën beslis sing, en oordeelde het terwille der drin-t gtende noodzakelijkheid goed nu reeds( ten aanzien dier punten tot de Pnovit> ciale Staten voorst ellen te richten. De voorstellen zijn de volgende: le. aan Ged. St. op te dragen, onver- onmogelijk gemaakt. Bij schrijven van 20|^M a,1Ie middelea aan te wenden wei- Maart 1920 van den Minister van Water-,5 kf spoed leiden tot ten minste het algeheele herstel van den voor-oorlog- staat werd zoowel aan uw College als aan onze vennootschap te kennen gegeven schen dienst op de Wester Scheldje pn tot de inrichting van een dienst op de dat de Regeering haar medewerking tot'Ooster Schelde, waarin dagelijks Len orvnioVitiYiu AoMor nilPiuiTto oliO^lmoitoiln; mincfo fwroomaol xron 7ioril.'7P0 ïni^i'nn de oprichting eener nieuwe electriciteits- fabriek niet kan verleenen; de audiëntie, zoo werd aangeleekend, heeft alzoo geen nut meer. La mort sans phrase." De beide brieven worden' meegedeeld. In dat aan Ged. Staten wordt de vree^ minste tweemaal van Zierikzee, indien ai niet naar Middelburg, dan toch zeker naar Kortgene en omgekeerd wordt ge varen en ten minste ééne maal \an Zie rikzee naar Middelburg. 2e aan G. St. op te 'dragen zoo Spoedig mogelijk over te gjaan tot de vervanging van de kleine boot tusschen Hftnsweert DE GEWONGEN LEENING. In antwoord! op een vraag Van -den [heer Van Nierop, meldt den Minister van Fi nanciën dat volgens de op 3 Juli ter beschikking staande gegevens op de 5 pet. Staatsleening 1919 nog gestort moe ten worden een bedrag ad plm. f 7.600.000 We komen dus niet aan de 450 ïnil- lioen. Want 5 Juli was er nog i slechts 419 millioen Ontvangen. In het geheel dus rekent de Minister op een 426 mil lioen. 1 Dat wordt dus een tegenvaller van een 25 millioen. DE VOLKSTELLING 1 De regeering zou, naar men aan het „Vad." meldt, thans besloten hebben, de volkstelling te laten doorgaan op 31 December ,a.s. VERHOOGING STEENKOLEN- PRIJZEN. Met ingang van 1 Augustus, zoo wo.rdt gemeld, zullen de kolenprijzen dom* het Centraal Verrekenkantoor voor Brand stoffen met gemiddeld f 8.— per ton worden verhoogd. Deze verhooging is dtoor de aanhoudende stijging van de kolenprijzen top de wereldmarkt onver mijdelijk geworden. De verkoopsprijzen konden in de eerste helft van dit jaar nog lager wlorden gesteld ,dan met het ofeg op de inkoopsprijzen mogelijk was, daar op 1 Jan. j.l. nog over een aanzien lijk overschot werd beschikt. Waar dit overschot is opgeteerd en het prijsverloop geen wending ten gunste heeft genomen, doch integendeel met hjoogere prijzen voor buitenlandsche kolen moet worden gerekend dan aanvankelijk waren aange nomen, kan een verdere vei hooging niet uitblijven. De bruinkolenprijzen, die gelijk be kend op de prijzen, welke de Limburg- sche mijnen ontvangen, zijn gegrond on dergaan geen wijziging, behalve voor Groep B (kantoren, winkels, hotels, café's restaurants, particuliere centrale verwar ming enz.) voor welke de speciale lxuis- brandprijs niet geldt. De toeslag van f 2 per eenheid boven den specialen hui sa brandprijs, welke deze groep thans be taalt ,zal met ingang van 1 Aqgustus op f 3 per eenheid) worden gesteld. j DE UITSLUITING IN DE BOUW: VAKKEN. De Metaalbond te Rptterdam heeft aan de patroons in de bouwvakken medege- gfedeeld, dat alle uitgestotenen, die bij leden van den Metaalbond werk hebben gevonden, ontslagen zullen worden. Naar men verneemt, bedraagt het aan tal uitgestotenen, dat bij Wilton's Scheep- werf in dienst was gesteld, dertig. „Het Vad." meldt, dat een bende uit gesloten bouwvakarbeiders j.l. Donderdag de betonfabriek der firma Bdurdrezaan de Binkhorstlaan in Den Haag binnen drongen. daar vier werklieden, aangesto ten hij den christelijken bond .heeft ver- (Ingezonden Mededeelte$es& Maakt tanden als paarlen Overal verkrijgbaar. (Ingezonden Medodeetmg}. jaagd en al het in bewerking zijnde, materiaal kort en klein geslagen heb ben. De schade bedraagt eenige hon derden guldens'. Uit Middelburg. Benoemd tot technisch ambtenaar 2de klasse bij den provincialen waterstaat in Geldertand, standplaats "Arnhem, de heer P. C. Pieterse uit Middelbhrg, thans te- Zoidhorn (Gron.). Nader vernemen wij' dat niet het personeel van de „Valk", maar dat van. de „Annie I" en van schipper Vermeulen gisteren hunne medewerking verleende! bij het uit het water halen alhier van paard en tvagen van bode Krijger. OJ.) Uit Vllssingeo. Ter Provinciale griffie van Noord) Holland is bevorderd tot referendaris de heer mr. dr. F;. S. Witteveen, vroegel) gemeente-secretaris van Vlissingem Uit Walcheren. Gistermiddag! had iop de vredige be graafplaats van Oostkapelle, waarheen ve len van verre en nabij1 gekomen "waren om een laatsten groet te brengen aan den overledene, de teraardebestelling plaats van wijlen Jhr. C. J. J. A. van Teij- lingen. Toen het stoffelijk overschot in de groeve was neergelaten, trad de heer mr. Dijckmeester, Commissaris der Ko ningin die met de heeren De Casem- broot en Blum, leden van Gedeputeercfel Staten op den doodenakker aanwezig wa®, naar voren, en herdacht in liefde en hoogachting den overledene als de man, die, in een tijdperk, hetwelk staat Af gesloten te worden, behoorde tot die on vermoeide werkers, die heel hun arbeids kracht ten dienste stellen van het ge west, hetwelk fa,un lief is. Spr. herin nerde aan de toewijding, waarmede de ion(ljs(lapene zich met al zijin vele be kwaamheden gewijd had aan die taak, wel ke hem op de schouders was gelegd als burgemeester van N. en St. Joosiand, als lid vjan den AIidbelb urgschen gemeente raad, als lid van de Staten en van het College vpn Gedeputeerden. Toen de nu ten grave gedaalde meende, d|at voor hem de tijd was aanglebnoken zich terug te trekken in de rust van het stille plaatsje hetwelk hij daartoe had verkoren, gunde ieder, die hem in zijn werk had' gezien, hem die rust van harte. Nu heeft hij er, zijn laatste rustplaatsl gevonden en spr. vertrouwde, dat dto overledene aan de overzijde van het graf zou vinden al het gioede dat diaar te vinden is. i Ontroerd dankte een zoon van den overledene voor de woorden door den heer Dijckmeester gesproken en hij riep een laatst vaarwel en tot weerziens toe aan zijn ten grave gevoerden vader. U i t Z u i d-B e v e 1 a n d. Aan het verzoek van den Nederland- schen Volkszangbond, om op 8 Juli zoo mogelijk een volkszangdag te organisee- ren is door het gjemeentebestuur van Borssele yo'daan. Des namiddagsm'ar- jcheerden de leerlingeii der openbare) school, marsehliederen zingende en al len met de driekleur in de hand het dorpsplein rond. Een talrijke menigte zag met welgevallen naar dto vr ooi ijk© kleinen, die reeds onthaald waren in da

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1920 | | pagina 1