liddelTjurgsche Adreslijst voor Hariel en Industrie, Ingezonden Stokken. le IJJST. ver van den kant geraakt. Daar beu.d£a uitstekend konden zwemmen, letten de anderen ami het strand, dam' niet op. Totdat men eindelijk noodkreten hoorde, en een van hen «en arm omhoog zag ste ken. Anderen gingen toen met een lijn te wa ter, maai' inmiddels waren de tweö reeds zeer vei' van het strand gedre/en. Slechts met de uiterste inspanning geluk te liet de dame te bereiken, en -tan land te brengen. Een der redders was J-oo uitgeput, dat li ij bij het aan wal komen ineen zakte en geruimeu tijd half be zwijmd bleef leggen. De andere ongelukkige drenkeling zag men na een wanhopigen strijd in liet wa ter verdwijnen, liet was een gewezen Duitsche vlieger, in 't bezit van liet IJze ren Kruis. Hij was een uitmuntend zwem mer, en een der commissarissen van de onlangs opgerichte Vereeniging Stille Strand. Zijn vrouw woonde aan 'l strand het treurspel bij, maar was lot 'l iaatst in vol vertrouwen, dat haar man zich nog reddpu zou. De geredde dame vertelde dat hij ziju zinnen kwijt was geraakt en door al 'naar nutteloos te schreeuwen en zijn handen op te steken, zijn krachleu fiad ver speeld. Door volkomen rustig te blijven en zoo nu en dan ruggelings in hel wa ter te gpan liggen, was hel haar gelukt naderbij te komen. Zij zag er dan ook volstrekt niet afgemat uit. Op een vlucht van Venetië naar Milaan stortte bij Verona een groot C'a- proni-vliegtuig mei 16 passagiers naar beneden. Alle inzittenden werden „edood. Onder hen bevonden zich eeniga bekende Milaftnsche journalisten. - Zondagmiddag is te Amsterdam eeu dame van ongeveer 60 jaar bij den Laan- weg dooi' een particuliere auto jover- reden. Het achterwiel reed liaar over het hoofd. De auto heeft de gewonde dame vervoerd. Zij is korten, tijd later overleden. Visart de Bjocariné, burgemeester van Brugge, is vijftig jaar lid van de Belgi sche Kamer, en werd daarvoor in de Kamerzitting van Woensdag gehuldigd. Het Laatste Nieuws vertelt uit den tijd der Duitsche bezetting van Brugge het volgende van den burgemeester Eens hadden de Duitschers het op den beiaard gemunt. Ze wilden de liöderen veranderen en eischten dit van den ma gistraat. Dat is onmogelijk! antwoordde de heel' Visart. Onze beiaardier is bij het le ger. Hij kan zich niet met het klokken spel bezighouden. Wij moeten wachten tot hij terugkeert. v De bezetter dreigde dan zelf de wijzi ging toe te brengen en daarvoor een smid op te vorderen. •- Ik protesteer ten krachtigste, her nam de burgemeester. Onze beiaard is de schoonste van Europa, en alle verant woordelijkheid vo.or zijn schending rust op u. Ik heb u gewaarschuwd. De bezetter zag dan toch van zjjn voor nemen af. - De nieuwste automachine h«et auto ped. Legt men een specialen weg an voor zulk een rijtuig, dan heet dit een autopedpad Komt er in zulk een weg een oneffenheid, dan heel dit een auto ped padputje. H nd DE RUSSISCHE BOEVEN. Er zijn, naar het Hand meldt, ernsti ge vermoedens gerezen, dat de per.vonea, die Zondagnacht een aanval deden op de twee marechaussees, reeds middags elders een nxisdjaad hebben gepleegd. Men heeft nl. te Aterloo, op het lanugo ïd ,,De Haere'' ouder Doornspijk, den jacht opziener W. Vlieger, dood gevonden, door een schot uit eeu browningurevolver in den rug getroffen en beroofd van zijn eigen wapen, een zgn Indische revol ver. Een dame, dje op het geluid van het schol kwam! oesnellen, zag juist c-en persoon, gekleed in oen lichtgrijze jas en met een bruine fantasiehoed op, x de struiken wegkruipen. Zijn signalement komt vrijwel overeen met de beschrij/ingi, die verschillende personen, die de twee vermoedelijke daders van den moordaan slag te Deventer hebben ontmoet, van een hunner gegeven hebben. Gebleken is, dat de politie Maandag aanvankelijk in een verkeerde richting heeft gezocht en wel op aanwijzing van een boer uil Holten, die het {.weetal al daar 's morgens in de vroegte meende gezien te hebben. Achteraf heeft zich ten politiebureele de nachtportier moi die firma Neringh Bögei aangemeld, en me degedeeld. dat hij 's nachts togen 1 uur twee personen op de fiets, v aar van een lievig kreunde, had zien voorbijkomen. Een uur later werden twee dergelijke in dividuen te Raai te opgemerkt. PROEFVLIEGTUIGEN. Een dei' curiositeiten op de E.L T A> is de uitstalling met de zgn. proefvliegtui- gen, kleine toestelletjes, die, voortgedre ven door een gespannen elastiek, verras send gmote vluchten maken. Sommige worden uil de tand de lucht ingeworpen, terwijl andere soorten ge heel onder eigen kracht het land of het water verlaleu. De duurreoordjS varjee- reu van 10 tot 92 seconden, de afstands- maxima van 300 tot 690 M. De hoogte varieert van 8 lot 20 M. De beste proef- vliegtuigen landen evenals hun gronte re soor Igpaooten ijl vol plané, terwijl lief hebbers van tuchlacrobatie hun vliegtuig in loopings kunnen laten cirkelen. Tegen het einde der tentoonstelling zal een proefvliegtuigenwedstrijd worden ge houden, terwijl de lieer J. II. W, v. d. Meulen uit Den Haag op 25 Augustus een lezing over proefvliegtuijjsport zal hou den in t congresgebouw der E.L.T.A. o RARE BEWAARPLAATS. Een bewoner van het Noordelijk stadsdeel te Rotterdam, die de stad (uitging mot verlof, had zijn geld in een kistje gedaan en dit voor de zef- kerheid geplaatst in de vuilnisbak. Zijn schoonmoeder, die tijdens de va- cantie nu en dan naar het huis zou komen kijken, zette s morgens de vuil nisbak buiten en de j;emeen,Lereinigin^ nam den inlioud mee Toen schoonzoon thuis kwam, heefl hij onmiddellijk bij de vuilnisverbranjding een onderzoek naar zijn „brandkastingesteld, met het gevolg, dat hem wet liet kistje kon worden overhandigd, doch ae 600 mark die er in hadden gezeten, waren ver- dwenefr. O ADEMHALING DOOR DEN MOND EN TUBERCULOSE. Rivers, die er meer dan eëns op gewe zen heeft, dat onder de factoren, die het tot stand komen van de infectie mejt tuberculose bevorderen, ook Eet ademen door den mond een niet geringe rol speelt en ter staving daarvan naar voren gebracht had dat de longtuberculos© on der de paarden (welke uitsluitend door den neus ademhalen) zeer zeldzaam is. ondanks het feit, dat ze niet beter ge huisvest zijn dan het vee, dat zeer ge voelig is voor deze infectie, .publiceert thans in de Lancet de uitkomsten vau een onderzoek omtrent het voorkomen van „stofziekle bij mensch en paard in de stoffig© bedrijven, meer in het bijzon der in de kolenmijnen. Bekend is de gi'oote jterfte aan tuber culose en het veelvuldig voorkomen van silicosis en andere pneu-moconiosen (sfcof- ziekten „minersphthisjs", gekenmerkt door een chronische longontsteking en soms oojv verweekingshaarden; onder mijnwerkers. Bij onderzoek bleek, lat een overeenkomstig ziektebeeld by de ïnijn- paarden tot de groot© zeldzaamheden "be hoorde en dat ondanks het feit, dat deze dieren in nog heel wat slechter hygiëni sche condities verkeerden dan de mijn werkers, daar z© vaak vele jaren het dag licht niet aanschouwden en zwaar werk verrichten moesten, terwijl ze het .dof uit de eerste hand binnenkregen. En toch bleven ze even weinig vatbaar voor pneu- mocoaiosen als voor longluherculose De eenige verklaring van het feit, dat de lan gen der mijn paar den veel minder zwart zijn en dus naar verhouding veel minder koolpartikeltjes bevatten dan de longen der mijnwerkers moet wel liaast aan de uitsluitende ueiisademlxaling bij" het paard en de gecombineerde neus- en mond- ademhaling bij vele menscheu worden toegeschreven. Dat het paard, hoewel het zoodoende slechts zeer zelden Longtuberculose krijgt, niettemin wel vatbaar is voor de infectie met den tuberkelbacil is proefondervin delijk aangetoond door paarden met tu berkelbacillen te enten. Bij de geënte dieren deed de bacil in kwestie rijn ver nietigend werk en werden onder andere ook uitgebreide haarden in de longen gevonden, welke den dood van het proef dier tengevolge hadden. Wanneer nieuwe onderzoekingen dezen nauwen samenhang' tus'schen de wjjze van ademhaling en de vatbaarheid voor tuber culose en stofziekten zal hebben bewe zen, zal het, naar Rivers meent, zeker op zijn plaats zijn de mijnwerkers die een verstopten neus hebben of te ruime, atno- phische, neusgangen te voorzien van respiratoren. Ingezonden stukken worden ia gees je ral terug gezonden. VLBKEERS-ONTREDDERING TE VLISjSlNGEN. Geachte Redactie, In een der laatste nummers van uw blad werd een zeer gerechtvaardigde klacht geuit (Oiygr de nalatigheid van da N. Y. Stoomtram Walcheren, legjenover, het publiek tijdens de herstelling der brug over de keersluis. Het schijnt, dat de Maatschappijwelk© de eleclrische lijn Vlissingen—Middelburg beheert, zich ppk niet onbetuigd wil ia- ten en egrstg(en|oemde N. V. naar dfe kroon wil steken. Jl. Zondag bad, volgens de uitgegeven dienstregeling, te half zes 's middags een tram van het eindpunt aan den boulevaru te Vlissingen moeten vertrekken. Inder daad verschenen op dat uur 1 motjpr- en 2 aanhangwagens uit de richting Middel burg, werden gewisseld en reden voor, maar voorzien van het bordje „Buiten dienst.De aanwezige passagiers moch ten, tot hun begrijpelijke teleurstelling, niet instappen. Eerst om 5.50 konden de reizigers voor Souburg en Middelburg derwaarts ver trekken met 'n mede op de dienstregeling aangegeven tram. De boven aangeduide verlating heeft zonder twijfel voor velen ongerief ver oorzaakt, daar zij juist in h§t etensuur viel. Maar belangrijk werd dit nog verer gerd, doordat de aanwezigen noch door cconducteur noch d|oor bestuur van de „buiten dienst"-ti'am even een korte me- dedeoling werd gedaan, dat pas ie 5.50 een passagierstram zon Vertrekken. Die beide beambten zullen op dat oogenblik wel daarvan geweten hebben! Het dunkt me wel liet minste wat het publiek van de betrokken maatschappij man; verwachten en verlangen. De weinige zorgen, die de twee tram- wegmaalscliappijfen in het toch reeds niet rijk met verkeersmiddelen gezegende Zeeland tegenovex- liet publiek in acht ne men tijdens de drukste verkeersmaanden, zijn werkelijk ontstellend en bedroevend tevens. Met vriendelijken dank voor de plaats ruimte, M. VAN DER VEUR. Middelburg!, 4 Augustus 1919. AUTOMOBIELEN. P. J. WIJTENBURG, Lang» Noordstraat. Tel.: 141. Eerste Zeeuwsche Autogaraze. Grootste Garage in Zeeland. .Verhuur- en Reparatieinrichting. BLOEMENMAGAZIJN. O. GUYOT. Lange Noordstraat, Middelburg. Tel. 279. Diverse Bloemwerken. Billijke Prijzen. BOEK- EN BIJBELBINDERIJ. G. M. FEIJ, In den Hercules Burg O 109. Lijsten en Platen Bijbels en Kerk boeken Fluweelteksten. C. M. REMIGIUS*v/h. C. W. D'HUY, Bogardstraat D 39. Boekbanden worden in alle stijlen vervaardigd. Voor net en solied werk wordt ingestaan. J. M. v. d. WOESTIJNE, Kromme Weele L 29. Het adres voor het inbinden Uwer boeken. Van ouds bekend en vertrouwd adres. Brocheerinrichting. BOEKDRUKKERIJEN Firma J. J. GEULEN, Lange Delft. Tel.: 307. Modern ingerichte Eleclrische Drukkerij voor den Handel. BROOD- EN BANKETBAKKERIJ. A. U. LE COINTRE, Stationsstraat 273. Spec, adres voor Luxe- en Klembrood, Middelburgsche Juffertjes, Gebak Chocolade en Dessert art. G. ROBIJN Co. Lange Delft H 14 Tel.: 346. Mantels Costumes, Blouses, Rokken enz. Atelier voor Maatwerk, S, WIENER Co. Lange Delft. Tel. 99. Atelier tot vervaardigen van Dames Costume8, Manleis, Blouses enz. Elegante coupe. Conc. prijzen. Fa. J. F.°WOLSKY, Lange Delft I 18. Spec, in Naaistersfournituren en Dames Mode-artikelen. HUIS- EN KACHELSMEDERIJ. J, W. MINDERHOUT. Slotenmaker. Varke nsmark t I 317/18. Magazijn van Kachels en Fornuizen. Autogenelasch-Jnrichting. AMSTERDAMS Cl IE BOOT „Noord-Holland II", agent W. MatzLager, iouaansche kade 114. Vertrek Maandag- worgen vroeg. Vlug vervoer. Billijke arieven. Kant. A'dam: Defais Ver- tchure. Tel.: N 2216 - 7326. BANKETBAKKER. R. A. BASTIAANSE, Lange .Viele, Banketbakker. Diverse soorten Koekje*. Bonbons Chocolaad. R. A. PAPEGAAIJ ZOON, Gonff&eurs. Hofleveranciers. Lange Burg B 8. Telefoon 29. Specialiteit in Zeeuwsche Letterkoek eu Profetenbrood. L. J. VROON, Noordstraat L 180. Tel.: 246. Luxe doozen Chocolade en Bonbons. Alle soorten gebak voor feestgelegenheden BROOD-, BESCHUIT- EN DESSERT BAKKERIJ. S. ADRIAANSE. Langeviele K' 391. Specialiteit in lange en ronde Beschuit Luxe-, Melk- en gewoon Brood. Th. A. BROUWER. Langevide K 199. L'angeviele E 199. Luxe-, Melk- en Klein Brood. Lange en Ronde Beschuit Desserts Artikelen. Fa. Wed. J. jT PIETERSE, Korte Noordstraat L 108. Levering van prima kwaliteit Brood Beschuit en Banket Chocolade Cacao en Suikerwerken. C. VAN SLUIJS, Korte Noordstraat E 9-10. Beschuitbakkerij „Het Witte Broodskind". •Vraagt' VAN SLUIJS' echte Haagsche Beschuitjes. GROOTHANDEL BIEREN, WIJNEN EN GEDISTILLEERD C. v. d. LUGT Fa. P. VAN LANGER A AD Ce. Zeeuwsche Bierhandel, Kinderdijk P 113. Tel.: 43. Limonadefabriek. DROGERIJEN - CHEMICALIËN, L. JANSE, Korte Noordstraat L' 105, Drogerijen, Chemicaliën, Verpakte Ge neesmiddelen. Spec, in eigen gemaakte Verven. Handel in Vensterglas. ELECTRICITEIT. N. V. ALGEM. ZEEUWSCHE ELEGTRI- CITEIT Mij. „A. Z. B. M.'! Dir. G. Wolders. L. Delft. Tel.: 247. GROOTHANDEL IN SIGAREN - TABAK SIGARETTEN. P., D0ETS - Fa. v/d. WEEL. Gortstraat K 35 is het van ouds bekende adres voor H.H. Winkeliers. M. VAANE, Seisstraat Q 1. Tel.: 317. H.H. Winkeliers vraagt prijsopgave. Wijnen Likeuren Chocolade- en Suikerwerken. ELECTRO-TECHNISCH BUREAU. J. J. MULDERS. Spanjaardstraat F 80. Tel.: 325. Electriciteit op elk gebied. Licht, kracht, Telefonie, Bliksemafleiders. Radio-Telegrafie. ELECTRICITEIT. GAS EN WATERLEIDINGEN. D. JANSE. Niauwstraat G 214. Tel 78. Licht-, Kracht- en Zwakstroom- Installaties. Prijsopgave zonder verbintenis. 0" Fa. DE JONG ft Co. Korte Delft E 22. Tel.:25. Electr. Jast. Bureau v. Licb£ en Kracht. Mag v. Gas, Electr en Sanitaire Artikelen. GROSSIER IN KOLONIALE WAREN. MAAS ft DE GROOT, Korendijk P. 68. Tel.: 68 en 84. Binnen- en Buitenl. Biscuits en Suiker- werken. Inlandsch en Buitenlandsch Meel. 0 E. MALJERS. Vlissingsche straat 58. Tel.: 320. Groothandel in .Van Nelle's Thee, Koffie en Tabak. N. Vi. J. G. ft J. J. VAN DER HARST, Groenmarkt. Tel.: 54. Groot- en Kleinhandel in Kol. Waren, Biscuits, Chocolade, Suikerwerken, Electr. Koffiebranderij. Kampioenthee. GROSSIERS IN MANUFACTUREN. E. H. BOASSON Co,, Markt Q 6/7. Tel.: 136. Manufacturen Karpetten Tapijten Vloer- en Tafelzeilen en Mode-Artikelen. BANKINSTELLINGEN. BANK ASSOCIATIE. Wertheim Gompertz 1834. Credietvereeniging 1853. Rouaansche Kade G 137, Tel.: 122. Alle Bankzaken. —O NATIONALE BANKVEREENIGING, kantoor Middelburg, Spanjaardstr. G 70 Tel.: 20. Alle Bankzaken, Kluisinrichting, Spaarbank. ZEEUWSCHE MIDDENSTAND CREDIETBANK. Londensche kade H 54 Tel. 308. Credieten Deposito Hypotheken Incasso Fa. R. M. SMITS, Dam G 28. Tel.: 147. Levert spoedig, billijk en net alle Drukwerken. Advertentie-Bureau. BOEK- EN MUZIEKHANDEL. 7. G. W. ALTORFFER. Kon. Algemeene Boekhandel. Korte Delft G 23 Tel, 79. Papierhandel Kantoorboeken Schrijfbehoeften. GEBRs. HILDERNISSE. Boek- en Muziekhandel. Agentsehap; De Nieuwe Courant, Al gemeen Handelsblad!, Onze Tuinen. CARTONNAGEFABRIEK. J. A. MEULMEESTER, Wagenaarstr. B lila. Boekbinderij. Etuifabriek. Alle soorten cart. Doozen. Etuis voor alle doeleinden. Inbinden van alle boekwerken. DAMES CONFECTIE. H. MEIJER L. Delft hoek St. Janstraat. Goedkoopst adres voor Dames en Kinder-Gonfectie. Kousen, Hond schoenen en Lingeries. DAMES- EN HEERENKAPPER. THEO A. SCHIPPERS, Tel. No. 400. Lange Noordstraat G 28 Dames Haarwasaehen Marcel Onderla tion Manicure Pedicure Parfum©- riên Toilet-ArtikeBen. Haarwerken. BOUWKUNDIGE. A. LOOIS, Gedipl. Bouwkundige, Bierkade G 202. Tel.: 198. Plannen Bestekken Begrootingen. Timmer- en Metselbedrijf. Machinale houtbewerking. BOUWMATERIALEN. D. M. BOONE's HANDEL IN BOUWMATERIALEN, Korendijk P 69. Tel.: 108. Groote voorraad van alle Metselmaterialen. FOTOGRAAF. E. HELDER Zn., Lange Delft I 34. Moderne Kunstinrichting voor Fotografie ZEEUWSCHE HYPOTHEEKBANK. 5 pCt PANDBRIEVEN. Verkrijgbaar tegen IOO pCI. BIERHAND EL. M. A. MALJAARS, Korte Noordstraat E 15. Tel.: 8. Je adres voor Amstel Bieren, Limonades en Mineraalwateren. J. J. DE VLIEGER. Rrttcrdamsche kade O 239. Tel.: 270. HcSneken's Bieren Wijnen Likeuren Limonades. EB Gros En Detail, DAMES MODE-ARTIKELEN ANNA M. DRONKERS, L. Noordstraat C 29. Mantels Mantelsoostumes Blouses en Costuumrokken Afdeeling Maatwerk. J. C. HENDRIKSE, Markt C 12. Tel.: 374. Mantels Mantelcostumes Blousen Rokken Corsetten. Speciale afdeeling Maatwerk. N. V. MANTELMAGAZIJN „DE DUIK'!. Noordstraat O 32. Tel.: 218. Mantels en Taille. Costumes, Blousen Spec. afd. voor Maatwerk. GEDISTILLEERD - LIKEUREN WIJNEN. W. P. MALJERS, Markt. Cognac Bordeauxwijnen Advocaat, tegen scherp ooncurreerende prijzen, HANDEL IN BRANDSTOFFEN. W. P. WATTEL, Zuidsingel E 24—37. Levering uit voorraad van HuishouD- del ijk e- en Indus triebrand. Alle soorten Brandhout voorradig, BRANDVERZEKERINGEN. GRONINGER BRANDWAARBORG MAATSCHAPPIJ. Rouaansche Kade G 130. Tel.: B7. Bluit verzekeringen tegen cencurreerend tarief. GOUD- EN ZILVERWERKEN. JACQ. FRANK, L. Delft. Hofjuwelier, Tel. 188. Zichtzendingen franco en direct na aanvraag. HORLOGES. Alpina. Union Horlogère. Onovertroffen Tijdmeter. Verieg. J. M. BOONE ft Co., L. Delft

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1919 | | pagina 6