Rubini komt „Alleen op de Wereld" loin H-SoM. Aan HederEandsche Houders van Hongaarsche Fondsen. ÜITV0ER1N6 INVALIDITEITSWET. 1 lï „1 Schonwburg Molenwater, grootste Kermis. Solmttershof, OogarlsMIlDEiiNI SWAN EN WATERMAN VULPENNEN MiiidelliDrgscti Muziekkorps SB ESI - Vemarklsii'. 25 - Telef- 702. De Familie Lehmann. CHETTO. Firma S, I SMITS - IUUIML ledsr die In loonfllimst arbeid verricht tegen vast loon van minder dan f 2000.' per jaar en 13 jaar of ouder is. moet sen aanmeldingsformulier indienen.! Arbeiders in loondienst meld U by bestoren van arbeidersorganisaties af bij de tusschenpersonen. VLISS1HGÖIBE MEIJ, Droogdok MIDDELBURG K&ITÜOR RAAD YAE ARBEID voor andere gemeenten zich te vervoegen Straf van 1 maand hechtenis of f 100.' beete staat op niet aanmelding (art. 389 I. W.) De Voorzitter v. d. Raad v. Arbeid MIDDELBURG. I) BRED&,|Veemarktstpaat 25. Tel. 702 Afd. te Bergen op Zoom L. Vrouwenstraat 8 te Middelburg Laugeviele K 234 te Kaatsheuvel Kruisstraat te Roosendaal Voorloopig Hotel Neerlandia Big de voorjaarsexamens boekhouden werden door de volgende leerlingen van het Instituut eon of meer diploma's behaald. Mej. C. VAN BEZOOYEN Breda. Mej. M. DE JONG Mej. C. ROELEN dhr. J. AARTS A. v. d. BRUGGE 0 J. SCHELLEKENS C. SCHUMMELKETBL J. SCHUMMELKETEL J. VASSEUR, Princenhage. Ginneken. A. v. WESTERING, Ginneken. Gilze-Rijeu. Aanmelding van beginuende en meergevorderde eerlingen te Middelburg, Donderdags van 610 uur. Yereeniging „De Vrije School" voor Middelbaar, Hooger en Handelsondertvils (Institnnt 0RT). BOTTËBDA.N, «7 Witte de Witbstraat. Plaatsen open in voorber. klasse, en klasse 2, 4, 5, der H. B. (erk. bij Min. Besl. dd. 21. 7 '17) verder alle klassen der handels af deeling (midd. bandelsdagseh. 3 j. gevolgd door hooger h.sch. 2 j.) Schoolgeld f 150.behoudens nadero wett. regeling. Internaat f 1200.boven schoolgeld. Programma met uitvoerige inl. zendt op aanvraag vergezeld van f 0.90 gaarne DE DIRECTEUR. Ieder jaar sinds 1915 olaagden o. m. cand. eindr. H. B. S. 5, die daarmee 1 of 2 jaar uitwonnen. Dit jaar slaagden 7 van de 9 candidaten, één teruggetrokken. BuFgerv/acht. Za ordag 9 en 23 Aug. n.m. 24. Woensdag 13 en 27 Aug. n.m. 68. J. A TAK Go. ontvangt GELDEN a DEPOSITO met rente vergoeding, thans 2 pCt. Inr. „DE ÏJOORDERPOST", SRevir. ADÏOCAAT, gevestigd vSÖTT.®fï©A SS Ac. 1899. toiehi&ghe kmmm ffiiaa;® «pooÉsti-aal ÏO, De Mederlandsehe deelt hierhij mede dat, als gevolg vaii daarover gevoerde correspondentie de bemiddeling harer Financieele Afdeeling van 5 AUGUSTUS af niet meer noodig is en dat dus de verzending van waarden door en aan haar niet meer kan geschieden. De zoogenaamde „Bankers declaration" welke nog steeds door de Britsche Regeering vereischt wordt bij den invoer in Engeland van losbare obligatiën, coupons en dividenden in den vorm van coupons, behoeft in het vervolg niet meer door de Financieele Afdeeling te worden afgeteekend. Voor de afwikkeling van loopende zaken zal de Financieele Afdeelimg hare medewerking nog blijven verleenen. Voorzitter C. J. K. VAN AALST. Secretaris Mr. A. MACLAINE PONT. 's-Gravenhage, 4 Augustus 1919. Ill N. V. BOEKHANDEL, J. C. A W. ALTSBFFCB, KORTE DELFT. KERMIS 1919 MIDDELBDRG. SCHUTTERSHOF. gflsemilis SLUIJTEPiS sa BBAAEEMS2EE „DE PLABTAGE SEH0UWBUR8", AMSTERDAM. Meden en volgende avonden 8 uur, yK*T" Buitengewone Voorstellingen- Drama iu 7 Bedrijven met zang, naar den bekenden roman van HECTOR MALOT Bewerkt door Mevrouw De Vre'ker-Verschuur, VITALI8JACQUES SLUIJTERS Jr. DRISCOLLCHARLES BRAAKEN8IEK REMIMARIE TIMROTT MEVROUW MILLIGAN DE VREKER VERSCHUUR KOOR en ORKEST. Haziek onder leiding van J. van der Spek Kapelmeester van het Cirous O. Carró, Amsterdam EST Met medewerking van het dubbelmannonkwartet„FIDELIO" U*-*EIGEN PÉOOB8 VAN MIT^AMSTEBOAM^a Meer dan ÏOO" opvoeringen door bovengenoemd Gezelschap met enorm succes te Amsterdam gegeven. GEZELSCHAP, MONTEERING, DÉCORS GELIJK aan de opvoering «Plantage Schouwburg» Amsterdam. Prijzen der plaatuenIe rang 11.75, 2e rang f 1.25, 3e rang f 0.75, verhoogd met 10 pCt. auteursrecht. Plaatsbespreking dagelyks van at 11 uur. ÏIIDDELBCRG. CONCERT OP Donderdag 7 Aug. te geven door het Aanvang des avonds 8 nu*. Toegankelijk, behalve voor leden, voor heeren deelnemers aan hot Concours Hippique en Juryleden met óéne Dame. Voor niet-ledenentree 50 cent. üll ACCOUNTANTSKANTOOR VAM GELDER Oud-Adj. Acc. bij de Belastingen Kantoor middelburg Lange Viele K 254 des Donder dags van 9—12 nar v.m. en van l'/t— 5 uur n.m. Belasting Adviezen. M.V. „DE TIJDGEEST". Trekking van 500 nummers ten overstaan van Notaris 4. G. MÜL1E. DINSDiG 5 AUGUSTUS 19£9 Prüs van i 20.000.No, 393 f 400.— No 5125 i 100.— No 7182 8890 13262 17028 N. V, Het Holt. Tooneel. Dir. LOUIS DE VRIES. 1ÜËDËM TOESMAN MENSCHEL. Donderdag 7 Aug- De Spaansehs Vlieg. Vrydag 8 Aug. Zaterdag 9 Ang. Yerttysnweordiger of BepthoHieF, die geregeld Caió-Reatanraut- k Hotelhouders bezoekt, gevraagd. Bedoeld wordt de agentuur voor Zeeland voor een Duitsok eerste klasse mineraalwater. Br. bureau dezer Courant, motto Vertegenwoordiger". 19 Augustus. Te koop geraasd, Lm te aanvaarden in den loop van. 1920 op een dorp in de omstreken van Middelburg of Goes, een net onderhouden HUISJE, bevattende minstens 4 khmers en keuken met omringenden tuin, ter gezamen lijke grootte van ongeveer 5 Aren. Brieven met prijsopgave en verdere inlichtingen te zenden onder letter V, Firma F. P. D'HUY. TE HUUR GEVRAAGD: Huis of Bovenhuis, (huurprijs 3 tot 400 gulden. Br. fr. No. 12, Boekli. J. A W). ALTORFFER. Op VRIJDAG 8 AUGUSTUS ms. des namiddags HALF VIER vei ling van Suikerijperen, Oomskinde- ren en Spuitjes. Opgaven met monster^ vóór 's middags 3 uur. De Administrateur Is van Vrpag 8 tot Dinsdag 12 Augustas niet te consnlteeren. Dam G SS - Telcf. 147 - - - - Hlddelbarg - - Graete keuze Booz-oi POSTPAPIER met ESVELOPPESi. Adverteatiebareaa-Drnkkei HeereDtoDieetie. Gevraagd met September een AANKOMEN DE BEDIENDE Aanvangsalaris f 5.— in de week boven kost en inwoning. Zij, die van goede getuigen zijn voorzien wenden zich aan DE LIGNY's Kleedingmagazijn, Goep. li»'— lflV8f168!$is Bij vooruitbetaling van x~6 regelt 50 cent. Met bewpcMummsr 55 com HORLOGES ROSKOPF, f 5 tot f 25. Zend uw r©par*tië* per postpakket; in 5 dagen terug. H. KAESEHAGEN, Uurwerkmaker, Sas van Gent. Wordt gevraagd een MEIDHUIS- IIOUDSTEB of WEDUWE, liefst eenigszins bekend met koken. Brieven onder Letter H, nan het bureau dezer Courant. Gevraagd met 11 of 12 Ang. een eenvoudige ZIT-SLAAPKA3IEB met kookgelegenheid, vopr. echtpaar zonider kinderen Brieven letter "W, bureau van dit blad. Te huur gevraagd ongemenbileerd Boven- of Benedenhuis ot klein Huis, op goeden stand. Brieven met op gaaf van huurprijs letters V. D. bureau Midelb. Courant. N oord-Braban Lscli Beiensch MiiNCHENER SEYMOUR'S Bierhandei, Koorkerkhof. Bier. Steeds voorhanden VERSCHE ROOMBOTER A f 1 50 per pond. Extra MELANGE, 10 cent per half pond A. DE STEUR, Segeer&tijaal. H H. WINKELIERS! Je adres voor prima dagelijks versch gebrande OLIENOOTJES, scherp concurreerende prijzea, is bij J. A. v. HOUTE, Graven^. I 290, Noord-Brjabantsch Beiersch Bier. PILSENER SEYMOUR'S Bierhanden, Koorkerkhof. CONCOURS-IIIPPIQUE. Appelbollen, Vleesch-Regout, Pa ling en Amandelbroodjes. Bez. de verversching&salon A. v. d. IflJLE-, Houders van Papegaaien en. «liv. Vogelsoorten. Omgebr. Olienootjes, 16 cent per ons; Kwatla per kist, alsmede div. soorten Suikerwerk, Drop en Pepermunt J. A. VAN HOUTE, Graveostt^at De Commissie voor de Hongaarsche fondsen bericht, naar aan leiding van de laatste tijdingen omtrent verandering der Hongaarsche Regeering, dat het haar wenschelijk voorkomt, alvorens uitvoering te geven aan hare voornemens in zake opgave van het Neder- landsch bezit aan Hongaarsche fondsen, opnieuw inlichtingen in te winnen aangaande de wenschelijkheid van die opgave. Zoo noodig zal zij nadere mededeelingen te dezer sake pabliceeren. De gelegenheid tot het doen van opgave wordt derhalve voor loopig nog niet opengesteld. De Commissie voornoemd Mr. A. P. VAN HALL, Voorzitter. F. W. T. FURNÉE, Secretaris,] Vissehersdam 5, Gebouw 1911. Amsterdam, 4 Augustus 1919. WEBTEDSIia GOMFERTZ 1834 en Gredietvopeenigiiig 1863 AMSTGimm CREDIETEN tegea eene rente in verhouding tot het diaoonko dor Nederlandsche Bank. DEPOSITO'S met een dag opzegging, rente thans 2 DEPOSITO'S voor langoren termijn volgens overeenkomst. INCASSEERIGEN AFGIFTE VAN WIS SELS op binnen- en buitenland. Baak-A ssosiaii®, Kantoor Middelburg, Mr. J. A. FGi ZKrsetcurtn. Noord-Brabantsch Beiersch LAGER SEYMOUR'S Bierhandei, Koorkerkhof. Bier. FLINKE LOOPJONGEN gevraagd door N.V. Boefch. J. C. Wl Aitorffer, Korte Delft. TE KOOP een BRUIN MERRIEVEULEN, bij de Wed. J. DURINK, te Nieuw- en St. Joostand. Noord-Brabantsch Beiersch Bier. GERSTB SEYMOUR'S Bierhandei, Koorkerkhof. BLOEM zonder bon verkrijgbaar, A 64 cent per, K.G., bij C. COUMOU. GEVRAAGD een JONGEN en HALFWAS MEU BELMAKER J. ANTHEUNISSE, Kinderdijk. Hetaplif Mmg. w tavaar! Y'ipaingon Middelburg en notterd&ia Uren van vertrek in Auguatu» Van VliBHingon v. Mid. Donderd. T Yrjjdasr 7.— 7.'— Maandag 11 - Dinadag 12 2. Donderd. 14 7.— Yr^dag 15 - T - Van VliaaiDgon wordt de» morgen NIET gevaren. Intormati€n te uakomev te Botterdam1T.V. Transport en Es péditie-Ondememing v/h Krvsn G VOS; to Middelburgli. BKNHOQJLN te ViiaaingenW. v. 008TERHOCP3C te Dordrecht: •EB. BUITB1NHEK. •- Vb. de« BküS- MlÜdclbnia.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1919 | | pagina 4