-jïiMmr D M, loons',s Th. HOUTMÜM, hou iJosch. Maas Ds Kroot IMBOSB£L: VRUCHTEN TE VELDE, WEST-INDISCHE CACAO EN I CHOCOLADE 1 en ws rïsa geplaatst es volgestort f 2.500 0ÖQ. in slnkteen van f SOO a fiO laai I". Aanbesteding. (V^ f2980: F" van den Bosschfe, Philippine, i a&9s. Behoudens nadere goedkeuring werd Dinsdag <k>or heit bestuur der woningfcwuwverecniging „Werkmansbe- lana" to Neuzen het bouwen van 19 arbeiderswoningen, waaronder 2 winkel huizen, (gegund voor wat het eerste, twee. de, derde en vierde perceel betreft, voor f 84,000 aan deh heer A. M. Knijper te Heinkefnbzand en hef vijfde pereeel, schilderwerk, aan den heer J. R. Plalt- teeuw te Ter Neuzen voor f 5300. DE ENTENTE IN HONGARIJE. Het vreemd schijnende i'eat, dat de Hon gaarsche arbeiders zich zjop spoedig tevre den stelden met de locli onverwachte pnunekeer, w,ordt in een telegram iu"t Boedapest aan de Köln. Ztg. verklaard uit de omstandigheid, dat o,ok de arbeiders door de nadendictatuur bijna nietsi dan nadeel ondervonden. Zij waren het. <jie op <ie allereerste plaats de gelederen vormden van de roode legérs, vvelke m hun veldtocht tegen de Tsjechen onge veer veertig procent van hun sterkte ver loren aan dooden, gewonden en zieken, "n ook in hel offensief tegen de RoemeniêrS ernstige verliezen leden. De stijging der arbeidslonen had i" verband met de waardevermindering van het geld etn de enorme prijsstijging voor levensmiddelen en ander© levensbelioeften, niet 'iiel min ste resultaat, zoodat hel den arbeiders niet mogelijk was gedurende de ruim vier maanden, dat de dictatuur van het proletariaat lieerschte, de zegeningen van dit regiem te ondervinden. Ook de in besla^iflme vtan woningen der bourgeoisie iten bate der arbeiders, beantwoordde zoo goed als niet aan het doel, wjjl deze wo ningen tot massa-kwartieren werden in gericht, en de arbeiders zich m©t bijster beliagelijk daarin gevoelden. Him onte vredenheid bleek meer dan eens zoowel in manifestaties op de straten, als in de zittingen der arbeidersraden, en m den eenlijaïe raad, en niet heli minst in de herhaald voorkomende bloedige oproerig heden in Boedapest zelf en daarbuiten. Men schat niet te laag, aldus hel bericht in de Köln. Ztg., wanneer men liet iaul.il overtuigde bolsjevviki in Hongarije stelt op 30.000. Onder de communisten, die ambten en baantjes bekleedden, kwamen ongure elementen voor, hetgeen aanlei ding gaf tot die vele klachten over cor ruptie, vvijaarlegen zelfs do volkscommis sarissen niettegenstaande al hun pogin gen, machteloos bleken. De ontevreden heid aan het front, die na den terugtocht voor de Tsjechoi Slovvakken le voorschijn kwam, maakte de onbloedige ommekeer des te gemakkelijker. Het ultimatum dar Entente en de volkomen mislukking vau het offensief tegen de Roemecnen, door den opmarsch der Roemecnen en En tentetroepen gevolgd, .drongen Je raden- regeering tot het moéielijke besluit, af stand te doen van de bestuursmacht. Het wordt te Boedapest dan ook /al'S een gelukkige oplossing beschouwd, dat Ier verzekering van den onbloedigen overgmfg' der i-adendictatuur tot een deinocrausch systeem, de vorming van een sociaal democratisch kabinet gelukt is. Tot zoiover uit de ICöln. Ztg Volgens de binnenkomende berichten is le Boedapest echter nog niet alles pais en vree. De welwillendheid van ^eidl en zijn regiering ten opzichte der En tente, een welwillendheid, die begrijpelijk is om het feit, dat het thans van de Entente tnoet komen, vindt nie£ onver deelde instemming bij de arbeiders, die (de Entente nu dagelijks gedurende bijnamen lialf jaar hebben hooreu afschilderen als de vertegenwoordigster van kapitalisme en imperialisme, terwijl deze ook te Versail les en te Saint Germain niet al te veel vertrouwen beeft gezaaid. De valcver- eenigingen, die de nieuwe regeering vormden, vinden nu toch wel, dat zij wel wat te veel moeten inboeten van de macht, vvelke zij liadden verkregen door het radensysteem; en zij zien met lecde loogen <lie macht meer naar rechts ver- schyuiven, dan hun lief is. De communisten houden zich nog be daard, maar het is niet onmogelijk), dat zij üe ontevredenheid bij de vakbonders m©t innerlijk genoegen zien groeien. Er is trouwens een macht van buitan, die de linksche ontevredenheid en de communistische lust weer ooit een slag te slaan, voorioopig althans in bedwang houdt. De Roemeniêrs zijn thans, eenige tien duizenden sterk, in Boedapest. Eu zij hebben zich daar als in eigen hu/is geinstalleerd. Zelfs de koning van Roe menië wordt in Boedapest, ;ls in een veroverde stad verwacht. En liet hoofd der Ilaliaansche missie heeft de vriende lijkheid gehad de Hongaarsche regeering zoo ongeveer geluk te wenschen met de bezetting van Boedapest door de Roe-- meenen, omdat au de regeering zelf peen troepen noodig heeft om de orde en de rust te handhaven. Dit zullen de Roemee- nen wel doen. Met andere woorden stuur nu je roode legers maar naai- huis. De Roemeensche opperbevelhebber, die dus de orde handhaven zal, begon met 500 Hongaarsche gijzelaars le eischen als onderpand voor de veiligheid der Roe meensche troepen, een eisch, waaraan de Hongaarsche-minister van oorlog ech ter geen gevolg gaf. Evenwel is er eenige leans, dat de orde verstoord wordt van de zijde dev Hongaarsche tegenregering te Tzege- din. Deze beschikt over 22.000 man troe pen, die echter gnooteudeels ongewapend zijn. Zij willen eveneens oprukken naar Boedapest, en4er is een soort wraakbalal- jon bij1, bestaande uit 800 officieren, die den eed hebben afgelegd niet te zullen rusten voor zij hun familieleden, die aan leven of bezit het slachtoffer werden der radenregjeering, hebben gfewroken. Het is waarschijnlijk, dat de EntenLq voor die plannen wel een slokje z,al Ste ken. Zij beeft trouwens de contra-re geering te Tzeg'edin nooit ajsi heel ernstig beschouwd en haar meer gebruikt als een soort propaganda-middel in het bin nenland legen dje siovjetregeering, een middel, dat ze nu niet meer noodig hèei't. De regeering te Tzegèdin heeft - hoe weinig dan ook, hare Schuldigkeit ge daan, en mag heengaan nu. De inkocht dei" Roemeenen in Boeda pest is overigens ook beelemaal niet naar het verlangen der- Entente, De Snten.te- missie le Weenen heeft bij den 'Roe- meeaischen bevelhebber tegen dien in tocht geprotesteerd, wijl deze een in breuk was op de schriftelijke overeen komst lussclien dien bevelhebber en den Ilaliaanschen generaal Romanelli. ;lat de Roemeenen niet lot de stad zouden door dringen. Maar dp Roemeniêrs robijnen zich dit genoegen van overwinnaarljo spelen niet te hebben kunnen ontzeg gen. De regeering le Boedapest zelfs in h ar overgangsvorm van nu, heeft niet de on verdeelde onwelwillendheid der Entente. Garbai en Agoston, die d,eel ervan uit maken en vroeger deel uitmaakten van» de sovjet-regeenng, hebben zich bereid verklaard zich terug! le trekken, <nits de Entente niet de oontra-regecring vin fTzegedin aan liet bestuur brengt. Vermoe delijk zal de Entente dik wel niet willen, en vermoedelijk wisten Garbai <?n AgosijOn dit ook, toen zij hu» voorwaarde stol den. Zi] zullen getracht hebben 'lipor iiet stellen van de voorwaard/©, den rchijn te redden, dat zij iets in le brongen hadden, maar feitelijk is toch de Entente tl© baas. BEKNOPTE MEDEDEELINGEN. Het wordt in Engelscke arbeiders, kringen steeds roei'iger. De politiestjakiog breidt zicb langzaam uit. Ook de spoor wegstaking, die aan de London-South Western Railway begon, grijpt om zich heen en tastte de electrische verbindingen, van city cn voorsteden aan. Spo orwegarbeiders le Liverpool eisch - tear van liet bestuur der nationale spoor /tveg/arbeiderscrganisalie, dat deze destla- ilten'de politieagenten zou steunen, zoot niet, dan zouden de Liverpoolsche arbei ders een .,d i r e c t e a c l i e" ondernemen. De regeering verklaarde bij monde van Bon ar Law, dat zij met alle mogelijke middelen elke poging tot inmenging in de politieke vraagstukken, zooals het drie- voudig verbond (van mijnwerkers, spoor weg!- en transportarbeiders! dit 'wenscht, zou le keer gaan. In antwoord op een vraag nopens de onthullingen van Erzberger te Weimar over het vredesaanbod, datr de geallieerden in Augustus 1917 aan DuitscbLaud zouden hebben gedaan, heofl Hnnnsworlh in bet Lagerhuis gezegd, 'dat Erzberger geen geheel juiste uiteen zetting van de feiten heeft gegeven, en, dat de Britsche regeering op lat bogen- blik geen toenadering lot Duitschland had getoond. Afgevaardigde vakbonders te Zü rich besloten tot opheffing van de altgemeene staking. Het werk zou Dinsdag (gisteren) worden hervat. - Generaal Rawlinson is scheep gegaan naar Noord-Rusland, waar hij (le leiding van de ontruiming op zich zal nemen, t In het Lagerhuis heelt onderstaats secretaris Greenwood, in antwoord op een vraag verklaard, dat de beslissing r.mtrent de terugtrekking van de Engel sclie troepen uil Rusland geen verande. ring brengt in de fyouding van de Engel- sclie regeering tegenover de Sovjel- regeering. De Tsjecho Slowaksche regeering bereidt de socialisatie van mijnen en hoogovens voor. De staking van Spoorweg personeel in Amerika omvat reeds f enige honderdduizenden. De organisa ties eischen medezeggenschap der arbei ders in het beheer. Een algemeen© spoor wegstaking wordt tol ondersteuning vau dezen eisch voorbereid. 421sle STAATSLOTERIJ. 2de klasse. 2de Lijst. Trekking van Dinsdag 5 Augs. f1500 5184 f100010681 f-200 14240 19983 r 100 1564 5120 8477 11383 Prijzen van f 30. 2237 2348 10615 16114 18425 2284 2353 11121 16115 Getrouwd M. C. HACK Inspecteur van Politie en, E. M. DE WITTE, die. mede namens wederzijdsche familie dank zeggen voor de bewij zen van belangstelling bij hun hu welijk! (Ondervonden. Vlissingen, 6 Augustus 1919. PaulKrugerslraat 14 Voor dc vele bewijzen van deel- neming, ontvangen bij het overlij den van mijn Echtgenoot betuig ik mijn har tel ijken dank. Middelburg, 6 Aug. 1919. Wed. S. C. DIERINGS— RISSEEUW). Seisstraat Q 17. Ondcïgetoekende betuigt hierbij' zijn; hartelijken dank voor de vele blijken van belangstelling dezer da gen ontvangen. J. J. DE VOGELAAR. Biervliet, 5 Augustus 19. De ondeilgetoekende, ©a Ds. en Mevrouw VAN DER STAAY-BOES te Winnipeg, betuigen vriendelijk dank voor de bewijzen van belang stelling, met de geboorte van hun Kleinzoon, en Zoon. ontvangen- F. W. BOES-DE NIJS Mkiddburg, 5 Aug. 1919. Zaterdag» 9 Augustus zat de De Notaris Mr. JAN LOEFF zal VRIJDAG 15 AUGUSTUS 1919, des n(am. om 2 uur te BIGGEGERKE aan liet huis aan den Keiweg naar de Duinen B Nr. 89 in het open baar te koop aanbieden. Geit, Geitenhok, Kruiwagen, Ton nen, Bakken, Zeis, Rijven, Zaag stoel, Manden, Ladder, Kaas horde, Landbouwhandigcreedschap, Spit- lijn, zinken Bak, Standerd, Mut- serdstoel, Boonribben, Erwten-pik, Boogzagen, Ovenhaak, Droogrek, Kapmessen, Meelkist, Baktrog, Ban ken. Melkjuk; voorts: Diens tbodenkabi net, eikenh. Bureau, Tafelkast, Tafels, Stoelen, Stoven, Raslklok, Doof potten, Matten, Zeileu, Spiegel, Lampen, Broodblikken, Koffiekan, Plaalsto.of, Emmers, Wascht»obh\ Wascbmachine, Glas- en Aarde werk, Maten, Zakken. VRUCHTEN TE VELDE: Aard appels. Tarwe, Paarde boenen en KJhvers. Kautoor en Magazijnen van Handel in Bouwmaterialen zijn Dondeidag 7 dezer na 12 uur gesloten. gesloten a^jw. HET BESTUUR. .Voor reclame Uwer artikelen in WESTELIJK ZEEUWSCH- VLAANDEREN is het Algamsen Adlvertci®tïeblad (uitgave van Firma A. J. BRONS WIJK, Oo&tbttrg), DE AANGEWEZEN KRANT. Proefnummer gaarne tér beschikking. hoog fijn Sumatra zandblad dek. Kantoor en Magazijnen der firma zijn Donderdag 7 (tezer vanaf 12.30 uur gesloten. MAAS DE GROOT. Het Bureau van Advies voor den Handeldrij venden en In dustriëlen Middenstand in de Provincie Zeelaud, betast zich met het iorichten en coutrolöeren van boebhondingen en het opmaken van Bftlaugtin en Winst- en TerBiegrekeningen, en ver leent voorlichting in allo middeKigtandaaangelegenheden Spreekuren van den Directeur des Dinsdagsavoods vau 89 en des Zaterdagsmiddags van 24 uur Molstraat N 22. Spreekuren vau den adjunct-directeur eiken werkdag op de kantooruren 9—1 eu 24, Londensohe Kade H. 54. De Notaris Mr. JAN LOEFF zal WOENSDAG 20 AUGUSTUS 1919 te GRIJKSKERKE in het openbaar te koop aanbieden, des nam om HALF 2 UUR bij VAN DIXHOORN lo. Een dubbel WOONHUIS met Schuur, Kippenhok, Tuin en Erf; door gro|olen Zolder en ruimen Kelder geschikt voor Winkel, Vrachtrijderij of Boer derij; te Grijpskerke op liet Dorp, Nr. 91, groot 248 c.A. Grpndbel. f 10.60; Dijkg. f 0.60; 2o en 3o. 130 c.A. en 135 c.A. BOUWTERREIN aldaar, tegen perc. 1 aan Booneswegje. Samenvoeging van 2 en 3 en van 1, 2 enf 3. Aan het gebruik 1 Novem ber 1919. Te bezichtigen 13 Augustus 1919 van 10—12 en van 2—4 uur. Gedrukte notities verkrijgbaar bij den crieerder D. KOETS. En na afloop aan gemeld Woon huis: Eikenhouten Kabinet, antiek Cy linder-Bureau, eikenhouten Bu reau, antieke Buffetkast, Salon- spiegel, ovale Spiegel, ronde Paf el. Tafel, antieke Leuningstoel, Leu ning-, Zieken-, Rieten en andere Stoelen, Plaatsto/of, Stoven, Veeren Bed met Peluw, Kussens, Dekens, Ledikant, Kleerkast, Boekenkast, Kleerkist, Meelkist, Boekenrek, Ka merscherm, Naaimachine, Olieverf schilderij, Platen, Bloemvazen, Raamhorren, Kop, Ketels en Koffie kan, Koffiekannen met 1 en mot 3 kranen, Klokken, Kachel, Doof pot, Bascule, ij'zeren en koperen Gewichten, Winkelfiesschen, Win kelbussen, Doozen, Trog, Brood- blikken, Stookplaat, Potten en Ke iels. Wafelijzers, Keulsche Potten, Fnuners, eikenli. Emmer met kop. beslag, kop. Waschleil, kop. Aker, ijzeren Pan, Treeft, Kool ijzer, Mes sen, Lepels en Vorken, Wasch- tohbe, Banken, Standerd, Droog rek, Trap, Ladder, Lessenaar, Vlagge&tok, Vlag, witte en gekleurde Theeserviezen, oud Porcelein, Theepotje, Azijnstel, Theelichtje, Bloempotten, Glazen, Karaffen. Borden en Schalen, geëm. Thee- en Koffiepotten; Va Mud, Windmolen, Kruiwagen, Handgereedschap, Mutserdsloel, Erwtenpik, Zakken, Pabmischaren, Sabel, Kippen, jonge Hanen, Dak pannen, Mest; Kantliooi, Tarwe- stroo, zwarte Bopnenslfroo als Tarwe, zwarte Bopnen, witte Boenen on Aardappel». Kinderen vinden het heerlijk als linn boo'd met L X wordt gewaischen. Geen jenk, geen roos eu geen moeite om het hasv m: te kammen. Onmisbaar voor schoolgaande kinderen By aiie drogisten. Prijs f 0.25 per doo3, voldoends voor liter hygiSnitche üoofdwasscbing. Si. I. AKKER, Kotlerdam. DEZE CHOCOLADE MET DEN NATUURLIJKEN GEURIGEN SMAAK VAN DE CACAOBOON, HEEFT EEN MOOGE VOEDINGSWAARDE EN VEROORZAAKT GEEN DORST DE ERVE H. DE JONG, WORMERVEEU) Gorinchem - Dordrecht - Gouda - Groningen, De Deurwaarders ROSIER en VERVAAT te Middelburg zullen op VRIJDAG 8 AUGUSTUS 1919, des namiddags om 1 >/a uur, op de Kade te VEERE verkoopen een groote partij AFBRAAK, als Ramen, Deuren, Kozijnen, Gordin gen, Sparren, Panlatten, Vloer- en Zolderdelen, 20 Dorschvloerdelen, 50 s/4 Duimsdelen, zware eiken Moerbalken, 200 eiken Kinderbal ken, 3000 Pannen, partij Metsel steen, Hardsteen, Regenbaksteen, Ankers, Gresbuizen, Pomp met looden buis; voprts. Kachel, Trap pen, VeLo-Waschmachine en het geen verder zal worden gepresen teerd De Deurwaarders ROSIER en VERVAAT zullen op VRIJDAG 8 AUGUSTUS ,a.s., 'sniorg. 10 uur in het O.-I. Huis te MIDDELBURG, verzoeke het Domeinbestuur, OM CONTANT GELD, veilen en ver- koorpen een groote verscheidenheid MIL. GOEDEREN, als: 1000 Onderbroe ken, 200 Borstrokken, 750 pr. Schoenen, 600 Werkbroeken, 300 Werkkielen, Handdoeken, divers Keukengereedschap, 29 Kook- ketels, Gas- en andere Kachels, Kook- en Braadpannen, Koffiepot ten, -bussen en -ketels, Kolen bakken en Emmers, Kuipen, Lad ders, Manden, Lantaarns, Lampen, ijz. Bouten, Matten, Persplanken, Spiegels en Slijpsteentjes, Sleden en Vuilnisbakken, 19 vaten. Voorts: EEN PARTIJ PAARDE TUIG, IJZER, GROOTE PARTIJ BRANDHOUT, Zakken, Zeef ten, 1 Zeil, 5500 K G. GEGALV. IJZER DRAAD (2 m.M.), 510 SPARREN, enz. enz. ICijkdag Donderdag 7 Augustus rati 2—5 «utr. <uuu»uuu, De DIRECTIE bericht, dat zij van E. tot en met 15 Augaataa 1919 Le haren voormelde Kantoren de inschrijving openstelt op dealend voor een vierde gedeelte in de winst over het boekjaar 1919. /0 op de voorwaarden, omschreven in het Piospectus, waarvan op aanvraag exemplaren gratis verkrijgbaar zijn bij de Inschryvingskantoren. M. F. FERN HOUT. J. W. MEKKING. De Directie (Aardappelgnano). Bestellingen worden op genomen door de Zeeuwsche Voeder- en Kunstme8thandel voorbeen S. M. BOOGERD. P. J. AgHEXiBiOKGS Cm. Bergen op Xoons Opgericht 1882. Bedient dc acrute Families in Zee land. Oordeelkundige behandeling der goederen. Voorlrotteigk ingericht vol gons veeljarige uraotischf ervaring. Prijscourant en icüohtingen gratis. Het Bestuur der Vereeniging „ONS BELANG'' te ARNEMUIDEN zal MAANDAG 11 AUGUSTUS a s., dt-s namiddags ten 3 !ure in het café „Spoorzichl" aldaar, behoudens» goedkeuring van B. en W., trach ten aan te besteden HET BOUWEN VAN EEN WEEG HUIS EN ONDERBOUW VAN EEN WEEGBRUG ALDAAR. Bestek en, teekeningen verkrijg baar tegen betaling van f 1.50 aan de Directiekeet bij den Woning bouw te Aruemuiden, alwaar in lichtingen te bekomen zijn eiken namiddag1 van 2 to/t 3 uur De Bouwkundige, A SANTEMA.,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1919 | | pagina 3