LAATSTE BERICHTEN. EIOOG WA TEIL Vlli ssingea Doaanrdag7 Aug, v.w. 11.02 Vrijdag 8 u.m 12.01 Zaterdag 9 12.50 Zondag 10 1.14 liaxadbg 11 1.53 Dinsdag 12 2.30 Woeaadag 13 3.1S Domburg, de Domburg is het hoog water 9 mi nuten na *lf hovea-erinelo: tijdstip Utea voor Vlissing/en. THERMOMETER EN VERWACHTING. 6 Augs. Thermometer alhier 8 u. v-m. 61 gr1 u. n.m. 60 gr Telegrafische mededeelingen van liet Meteorologisch Instituut tie De Dilt vol gens de waarnemingen van hedenochtend Hoogste barometerstand 767.8 te Var leajtia. Laagste barometerstand 749 4 te Hapa- randa Verwachting tot den avond van 7 Augs zwakke tot matige wind uit Wedtelijke richtingen, half lot zwaar- "bewolkt, weinig of geen regen en iets 'zachter. ciëele zijde liet volgende antwoord anti- vangen Het grootste gedeelte der aangehou den pakketten en andere aan de post toe. vertrouwde stukken werd niet -loorge zonden, omdat zij inbreuk maakten op het verbod handelsbetrekkingen lo on derhouden met den vijand, of omdat zij daartoe aanzetten, of omdat zij indruisoh ten tegen de bepalingen voor de Verdedi ging van het Rijk. Dergelijke pakketten en stukken worden niet doorgezonden aan Üe geadresseerden, evenmin worden zij aan de afzenders teruggegeven. Pakketten echter, die bevatten artikelen van waarde, e.d.; geboorte-certificaten', nalipnaliteiLspapieren, enz., zullen, waar zulks mogelijk is, worden vrij gelaten en doorgezonden worden aan de geadresj- seefden. Inlichtingen van de zijde van personen m Nederland omtrent aangehouden cor respondentie, moeten gevraagd worden, door bemiddeling van den djploniai.ekm diénst." vervolgens naai- voren, en zeide dat met Kroeger is heengegaan een uitmun tend onden-officier. Bij den marine»* vliegdieust komen alleen de uitgelezen manschappen, en onder dezen bekoort- de Kroeger tot de eersten Namens den minister van marine betuigde sipr. zijn diep leedwezen over het ongeval aan Kroeger's weduwe en familie. Hij herinnerde eraan, hoe opgewekt Kroe ger Vrijdag' 11. van Veere is vertrpkken, niet beseffend in welke diepe rouw een uur later zijn vrouw gedompeld zou zijn. Vis troosl voegde spr haar en de familie toe, dat het „gcheele Nederland,- sche volk, en in het hjjzondec de Ner derlandsche mai'inc in haai' verliep deelt. De naam van. Kroeger, zoo ber sloot spr. zal bij onze marine in eere worden gehouden! Luit.-ler-zee le klasse van de Wete ring betuigde namens den waarnemend opperbevelhebber diens deelneming in het treurige ongeval, en evenzoo luit,- ter-zec 2e klasse van Muiken namens den commandant der marine te Mid delburg. De le luitenant-vlieger Nieu- wenliuis bracht een laatsten groet aan Kroeger, namens den chef van de ma rinestaf en den commandant van den marineluciitvaarldienst Generaal Snijders verklaarde, dat het Eltabestuur zeer getroffen is door de 'tragische wijze waarop Kroeger het le ven verloor Hij wees erop, dat Kroe ger gevallen is bij de vervulling van zijn plicht, als medewerker aan een groot doel. Ons voegt, zeide spr., er kenning van groote dankbaarheid te zij nen aanzien en de betuiging van lonzen diepen weemoed aan. zijn graf. Zijne na gedachtenis zal bij dé Elta in goede herinnering blij ven Ten slotte sprak overste Bakker na mens zijn zoon, die nimmer de lierint nering verliezen zat van zijn ongelukkig gen vliegmakker. Een broer van den overledene dank» te voor de eer, aan de nagedachtenis van sergeant Kroeger bewezen. Naar we vernemen, heeft het Eltabe stuur voorloopig f 1000 ter beschikking gesteld van de weduwe van den overj- ledene LEGER EN VLOOT. De Koningin heeft toestemming verleend, om een van de nieuwe mijn- leggers, die voor jde marine voor den dienst liier te lande in aanbouw zijn op de werf Gusto" te Schiedam, dén naam te geven van de „Van Meerlant" zulks ter nagedachtenis van kapileinj- luiitenaut ter zeer R. II van Meerlant, die gedurende den .mobilisatietijd als commandant van den mijulegger Ilr. Ms Balder buitengewone diensten ge daan heeft Van Meerlant, die 14 Juli j.l. overleed, wordt geroemd als de ziel van den mijnen dienst, speciaal in hel Zuiderfron- tler. In 1918 heeft de regeering hem als bewijs van tevredenheid begiftigd niet de medaille van voortvarendheid oit vernuft 1» Begrafenis van sergeant), K i' oe e r. Op de begraafplaats Vredenhof aan den Haarlemmerweg te Amsterdam, is gisr termiddag mei militaire eer ter aarde besteld het stoffelijk overschot van Atse Syitke Kroeger, in leven sergeanLvtij.gf- tuigmaker te Veere die Vrijdag 1' even voor de opening van de Elta door een ongeval mét een marinevliegtuig, bestuurd door eerste luitenantl-vliegcr Bakker, hét leven verLoor. OmJtreeks twee uur zoo meldt de N R Gt. kondigde het doffe geluid van een omfloersde trom en het Schrille gefluit van een pijper de komst van den lijkstoet op de begraafplaats Vóór den stoel schreed een vuur-peler ton der mariniers pc lijkwagen was schier bedolven onder kransen. Boven op het dale stond een bloemstuk in den vorm van een vliegtuig1, en met de Engelsche kleuren; een huldeblijk van de Engelsche afdeeling der Elta. Ook de Fransche afdeeling liad bloemen jje stuurd. Op de begraafplaats waren aanwezig vertegenwoordigers van verschillende' Fransche huizen; de Caudron en Bre- quet, en de Gnome. Verder waren tep genwoordig verschillende marine-autori teiten, het bestuur van de Ella me de vertegenwoordigd1 door den voor zitter van het Dagelijk'sch Bestuur, de le luitenant-vlieger Plesinan, en vele belangstellenden Dicht opeen stonden de inenschen, zoowel op den HaarlemL merweg als op de begraafplaats:. Toen de kleine zwarte kist op de baar was gezet, spreidden matrozen' er de Hollandsche driekleur overheen. Daarop kwamen de onderscheidingsteek kenen van den overledene te liggen en werd het groote bloemstuk van de En gelsche afdeeling van de Elta gteplaatst. De matrozen droegen de kist grafwaarts' Toen de baar opgenomen werd, loste het vuurpeloton een salvo in de lucht Evenzoo geschiedde, toen de kisit op de dwarsliggers boven de kuil was .ge zet Daarna zonk zij langzaam omlaag', WiiCna eeö derde salvo in de kuil k>st werd. Kapitein-ler-zee Coops, vertegenwoor diger van den minister van marine, trad Onbepaald(klein; verlof Officieel) Behoudens onvoorziene onir standigheden. zullen huiswaarts worden gézoindefn op 15 Augustus 1919 de dienstplichj- tigen vau de lichting 1918, die in het (tijdvak van 3—7 Ju,ni 1918 zijn ingelijfd bij rle wielrijdars; op 13 September 1919 a. de dienstplichtigen van de lichting 1918, die in het tijdvak van 17—20 Ju ni 1918 zijn. ingelijfd bij de genie en beL stemd voor opleiding tol mïlicieh-t Iegfrafist qf telefonist; b de dienstplichtigen van. de lichting 1918, die in het tijdvak van 17 en 20 Juni 1918 zijn. ingelijfd bij de pon to n- n iers op 1 October 1919 a. de dienstplichtigen van de lichting 1917, die in hét tijdvak van 1 Augustus 1917 zijn ingelijfd bij de ca valer i e. b. de dienstplichtigen van de licht ia, 1917, die in het tijdvak van 1—5 Octo ber 1917 zijn Ingelijfd bij de ber et den artitierde, c de dienstplichtigen van de lichting! 1918, die in het tijdvak vau 1—4 Mei 1918 zijn ingelijfd bij de regimenifen infanterie (hieronder begrepen de grenadiers en jagers) d de dienstplichtigen van de lichting 1918, die in het tijdvak van 3—7 Juni 1918 zijn ingelijfd bij de vesting-ar.' Itil(leiiie e. de dienstplichtigen van de lichting 1918, die in het tijdvak van. 8—12 April 1918 zijn ingelijfd hij de genie, op 22 October 1919. de dienstplichtigen' vau de lichting 1918, die in heit tijdvak van 22—26 October 1917 zijn ingelijfd bij 'de be reden artillerie; op 31 October .1919: de dienstplichtigen van de lichtijng 1918, die in hét tijdvak van' 1—5 Octoj- ber 1918 zijn ingelijfd bij den m!ot ftojr^l ien s t; Op 3 December 1919- de dienstplichtigen van de lichting 1917, die in het tijdvak van 3—C Dof cember 1917 zijn ingelijfd,, bij de ca var ler;ie; I op 13 December 1919: de dienstplichtigen van de lichting 1918, die in het tijdvak van 1—5 Octo, ber 1918 zijn ingelijfd bij" de genie en bestemd vooropleiding tol mil. telegrafist of -telefonist SPORT. 4IET CONCOURS-IUPPIQUE TE MIDDELBURG Eerste dag). Voor dc eerste maal valt hol Concours Hippique samen met de beste week van Middclburgsche kermis, waarop trou wens reeds van af het eerste concours is gerekend, omdat men aannam, Jat dit aan. het bezoek bevorderlijk zou zijn. Uit den loop van dit verslag zal kunnen blijken, of dit juist is gezien; trouwens ook bij dc v'orige concoursen dezer verceniging) is reeds -gebleken, dat er op Walcheren jen in verder Zeeland voo,r dit deel der paardensport groote belangstelling is. Wat echter reeds: direct is vast .e stel Ien, is de wederom] zéér goedé zorg d: de laatste dagen aan hel terrein is lo- steed, dat ieder jaar beter wordt en daifc vanmorgen met de vele vlaggen en wiin- jaets een zéór vroolijken aanblik bood, nog zéér verhoogd door de juist bij ons bezoek door de wolken brcekende zon, die voor het welslagen v,an fc-eslen als dit zulk een welkome factor is. En 'net na stuur, dat kosten n-och moeite ontziet om dit jaarlijksch concours al meer en meer te volmaken, verdient zoo t$n volta, dat alle factoren daartoe medewerken. Daarom is het zoo onbegrijpelijk, dat inzonderheid de winkeliers Ên dergelijke zoo weinig blijk geven met deze pogin gen in te stemmen, daar zij bij het drukke vi'eemdejing^nbezoek 'toch grjoot belang hebben. Waar-om deze beidé dagen niét de vlag uitgestoken, wat aan de stad een feeste lijk aanzien geeft. Waarom hebben met meerderen het voorbeeld van den heer R. Oosterluns gevolgd, die een passende étalage maakt©, Móge alsnog .norgen al om de vlag ontplooid worden als bewijs van waardeering' vo-or liet werk van het bestuur. Reeds hedenmorgen was het te zien dat vele vreemdelingen herwaarts waren ge komen om de wedstrijden 1>Ü wonen trouwens de deelnemers van buiten wa ren gisteren -of Maandag met hun "ier- v,oeters aangekomen. Het was één uur toen de eerste bezoe kers zich naar het terrein begaven, eu geregeld aan kwamen zij alle rangen en ook de tribune- vullen. En dit bonte gezel schap van dames in lichte zomertoiletten, Zeeuwsche boerinnen met hun helder wille mutsen en heeren en boeren op hun „Zondags", werden thans beschenen door de warme zon, die thans geheel de baas was geworden over de wolken, terwijl een frisch windje niet minder welkom was. Het Middelburgsch Muziekkorps, dat de zen middag de wedstrijden zal afwisselen, -opende het feest met? een vroolijken, miarsch. Nadat hedenmorgen op het terrein de voorkeuring plaats had gehad van de rijpaarden, die hedenmiddag aan het tweede nummer zouden deelnemen, ving) te half twee hel eigenlijke concours aan. Het eerste concours was dat voor het schoonste paard, typo tui_ >nard, éénspan, minimum hoogte 152 vl. stokmaat, waarbij hengsten waren uit gesloten De prijzen bestonden uit groote zil veren medaille van Z. Ki. Hj. Prins Hen drik benevens f50 als eerste prijs; tweede prijs f 25 en zilveren medaille van „Han delsbelang"; derde prijs f15 en bronzen taetaille van- de Zeeuwsche Concours Hippique-Vereenjgingvierde prijs 1'10. •De geldprijzen, kunnen alle vervangt worden door kunstvoorwerpen van ge lijke waarde. Bovendien was door de Vereeniging tol bevordering van het Vreemdelingen^ verkeer een verguld-zilveren medaille uitgeloofd voor den verst komenden deel nemer. Dc jury vow dit nummer bestond uit de heeren H. de Bruijn Tengiberg©n le; Velp; G J. van Dixlioorn Le Bergen op Zoom; en II- Heijhroek te Amsterdam'. Ingeschreven waren 16 paarden van 15 verschillende deelnemers. Er kwamen slechts 11 paarden :n Vlen ring, e. a de heeren Hobokeu uit Wasse naar en Bultman uit Haarlemmer me* r die ingeschreven waren, hadden bericht [ezondea verhinderd te zijn. Nadat stapvoets en daarop in draf was rondgereden namen de rijtuigen in 1 et midden van het terrein plaats en weiolen door de jury de paarden gemonsterd waarna de prijzen als vjolgt werden toege kend- eerste prijs, gravin van Lijndm, met Meta; tweede J. Wielemaker .Tz. m; Sultana, derde H. A. Hanken met Nil- lie; vierde K. Meel-tens Jr. met Mina on bestuurxprijs J. Wielemaker met Nellie. De medaille van Vreemdelingenverkeer Lel ten deel aan den heer H. A. Hanken. Ter opluistering kwam de 29-jarig© ruin Max van Gravin van Lijnden, gere de'. door den koetsier, den heer Maas, in den ring, welk paard nog steeds voor vele andere paarden niet onder behoeft le doen. Wel een bewijs wat goede vi zorging ook voor deze viervoeters betee- kent. Het tweede nummer' was een Middelburg njeuw concours, na mei ij! voer het bestgaan.de rijpaard, waarvoor de volgende prijzen waren uit- getoefd: cersle prijs f50 en verguld zil veren medaille, uitgeloofd door den vice- admiraal W. C. J Smit. commandant van fïeeiandtweede prijs f30 en zllver^i medaille van de Goncours-IIippique Ver eeniging1; derde gftrijs' f 15. Dc jury voor'dit nmrimer bestond ui majoor G J. Maris en kapitein; A Singels uit Brcdsi, en H. Heijbroek uit Amsterdam. Ingeschreven waren 15 paar den van 14 verscliillende eigenaars. Fr waren echter voor dit nummer, dat, gezien het programma, een kwartier te vroeg begon, slechts 7 paarden opge kómen. Doch deze dieren werdén bijna alle om li lui m,ooien" gang, zoowel in stap als in galop, bewonderd door de thans ingroe ien getale aanwezige bezoekers. Fr was nebter nog geen sprake van een druk bezoek'. De eerste prijs werd behaald door ril meester C. II. Labouchère uit Amersfoort met Wervelwind; tweede M- R. II. Bis'- schoff van Heemskerk, le Luitenant der huzaren te Breda met Mustavo; derde J. F. Quhrles' van Ufford, kapitein veld artillerie te Breda met Blücher; bestuuns rijzen mej. M. He ijs© met Mirza en lui tenant G. B. de Kruijff te Amersfoort met Isolde. Had men zich de vorige jaren bepaald tot wedstrijden voor grpote paarden, thans was ais nunnner 3 op het programma een concours voor de bcst'gaande pony of cob met een maximum-hoogte van 52 M. stokmaat geplaatst. Voor dit con cours waren uitgeloofd eerste prijs f 30 en verguld-zilveren medaille van de Ver eeniging Handelsbelang"tweede prijs 25 en zilveren medaille en derde prijs 15 en bronzen medaille De medailles' waarbij verder geen namen van schen kers worden genoemd, zijn voor dever- jseniging zelve bescliiklxiar gesteld. De jury bestond uit dezelfde heeren its bij het eerste nummer. Er waren 7 paarden aangegeven, alle van verschillende eigenaars Aan mej. Heyse werd door het be stuur eeu fraaie ruiker aangeboden, waar voor die eenlge deelneemster vriendelijk dank zegde. Opgekomen waren 6 paarden, de klei ner© dieren maakten ook een uitsteken den indruk. De prijzen werden toegekend ids volgt eerste C. van Glerum, Viissingen, met Bob; tweede F. Jonker, 's Gravenpolder, met David; derde, Gom. Heijnsdijk, met Tobbie en een extra medaille voor Ton van Gravin van Lijnden, die te gqoot van maat was. Op de overigp wedstrijden van heden en liet verder verloop van dén eersten dag komen wij' morgen terug. Abonnementen op de „Middelburgschc Courant" kunnen vopr Domburg op gegeven worden aan den heer A. PRO VOOST. Huprtpostkantoior. STAATSLOTERIJ Bij de trekking van heden vielen prij zen op de navolgende nummers 1000 9545 f 400: 3079 10635; 10692 11241 200 7084 1020G f 100 10117 15736 17517 21605 DE ENTENTE IN HONGARIJE. WEENEN, 6 Augustus V. D. Ten einde zich te verzekeren van de Hongaarsche regeering met betrekicing tot den ernsli- •en toestand wordt het plan overwogen om een directorium van drie leden m te stellen', bestaande uil Iwec burgerlijken en één socialist, die het controle recht ver de nieuwe regeering zullen hebben. Volgens de „Secoio" wordt doo-r de geallieerden lieL plan overwogen, omniet alleen Boedapest, doch ook geheel Hon garije Lot het sluiten van den vreue mili tair te bezetten. VLIEGONGELUK. LONDEN, 6 Aug. V. D Een vliegtuig, bestuurd door een luitenant; stortte plot seling tijdens de vlucht naar beueJen. De officier werd gedood. De sergaani- waarnemer bleef als door een wonder ongedeerd. POLITIEK VLIEGTUIG NEERGESTORT. Een reusachtig vliegtuig van de Deut sche Luftreederei te Berlijn, dat zeven passagiers vervoerde en voor vele mil- lioenen goud uit de Oekraine alsmedle gewichtige Oekrainsche documenten aan boord'had, is in het bos'ch van Rauden. in Opper-Silesiê neergestort Onder de passagiers bevonden zich de voormalige minister van oorlog der Oekrainsche re- (publiek, Wütowsky, die te Parijs zijn land vertegenwoordigde bij de PiQolseh- Oekrainsclie wapenstilstandondorhamler lingcn ©n luitenant Tskutekhmann die niet den kapitein Witowskv in de Oekrainsche finantieele commissie zit ting had. Het vliegtuig' was door Poolsche grens troepen naar beneden geschoten. FEDERATIE VAN BURGERWACHT IN Z-VLAANDEREN O. D In een Maandag te Axel gehouden vergadering van burgemeesters van ver schillende gemeenten en de oommandan ten der burgerwachten, onder voorzitter schap van den heer L. J. den Hollander, burgemeester van Axel, werd opgericht een federatie van vrij willige burgerwach ten. onder den naam „Land van Axel'f. Tol deze federatie traden toe de gemeen ten Axel, Zaamslag, Terneuzeu, Hoek, Philippine, Sas van Gent, Westdorpe. Overslag, Zuiddorpe en Koewacht. Aan het hoofd van deze federatie staat een raad, waarin zitting hebben de bur gemeesters en commandanten van boven genoemde gemeenten Als voorzitter van idezen raad werd gekozen de heer L. J dén Hollander mei den lilel „baljuw' als vice-voorzilter de lieer J Huizi-tgn, burgemeester van Terneuzen, als sca lar is de heer Hoefnagels, burgemeester van Sas van Gent, en als penningmeester de heer Maerlen-s, commandant le Sas •van Gent Het doel van deze federatie is omi ge meen schap jiel ij k op te treden als Cr gevaar mocht dreigen. INBRAAK MET GEWELDPLEGING. Hcd&inacht hebben drie Belgen inge broken ten huize van Mej. de Jager te Hoofdplaat. De bewoonster werd mis handeld, terwijl haai- onder bedlreif- ging' met een revolver ruim 300 gulden werd afhandig gemaakt De daders zijn ^Onbekend NAGEKOMEN BERICHTEN. DS RUSSISCHE BOEVEN. Omtrent den aanslag gepleegd op mat ireéhaussée te Deventer, kunnen Wij nog' .medefdeolendajt liet gelukt Ls de hand op de Russische boeven te leggen. Een der medeplichtigen, die door een revol verschot van een der marechaussee s wajs gewond, is vermoedelijk langs dén weg blijven liggen en werd nog niet gevon den. Er zijn aanwijzingen dat door de beidei kerels iu den naélijt van 30—31 Juli ingebroken is in het padvinjrlerskamp te Elspeet. Het achter gelalen rijwiel was althans daar ontvreemd De toestand van den wachtmeester •Van Oosten iS naar omstandigheden re delijk. Men hoopt iiem in het leven te kunnen behouden Marechauss'ee Havei ',die in het been getroffen werd, maakt het goed BEURSBERICHT. AMSTERDAM. 2.15 uur 5o/0 Neder land 93. 41/3 o/o Nederland 85%; 2Vj O/o N'edciT W. Schuld 523/i; 3 0/0 dó Oblig. 60; 3 dr Certif. 597/6- Cert. Ned. Ita,nd Mij 228-227; Aand. Ned. Ind. Handelsb 288—287; Koninkl. Petrol. Aand. 741—747; Gecons. Holland sche 3-15—346, Cull. Mij. Vorstenlanden 289—292; A.and. Deli Maatschappij 555. Aand Amsterd Deli 315, Amsterd. Rub ber 244—245; NederL dó. 110 Ncd Amerik. Vaart 475; Nerl. Scheep vaarfctmie 303; Koninkl; Holl. Llovd 20(3: Kon. Ncd. Stnomb. Mij. 260; Aand'. Pakct vaart 254. 4 0/0 Oostenrijk Jan.—Juli T81/0. Anaconda 160; Sleets 112%Erie 21Vs. Soullicru Railway 29%; Uniou Pacific, til; Car and Foundry 122; Common Ma rine 62; Prefered do. 165, Maxwell Gr. C v. A 24i/sMaxwell Land Gort. v. Ine Ponds 32i/a Prolongatie 4%'?/o. P-ossen stil. Beurs meerendeels aangeboden LIEFDADIGHEID. -Voorde Duitscheen Obstenrijk- sche kinderen. Voor de kinderen in de central© landen is hog ontvangen bij mr. van Deins© van Gez. V. te 's H. Arendskerke, f 1.50; Duitsche consulaat te Viissingen f 25; J K. B., f 250; Tm. f 1; Matlv f 1; Henk f 1; Magdan f 0.50; J- C- f 5; O. t. C., f 2.50; mevr. J. Wi f 10; N. N. Middel burg f 0,50; collecte' van de Christelijk» school te Vlissingfen f 46; mej. H J. IC te Poortvliet 'f 5; enG. D. en P. v. d. S. te Poortvliet f 1. Te zamen met de vorige opigavcn f 1660.98. Gaarne zullen meerdere giften nog wor den ontvangen en doorgezonden door mr. J. F. van Deins©, Balans Middelburg. Vopr de Kloet-s'lachtoffers. De Kloet-oommissie voor Zeeland ont ving nog de volgende opbrengsten van collecten in de navolgende Zeeuwsche ge meenten Overslag f 24.65; Waarde f 179 70; Sf. Laurens f 142.50; Koudekerk© f 350.53; Wisisenkerke f 161; 's Heer Arendskerke f 315.05; Zaamslag f 200; Hoedékensker- ke f 40. Dreischor f 159.30; Krabben- dijke f 64, Nieuwerkerk f 131; Hengst- dij"k f 88.75; Ierseke f 95.80; Oudelande f 60.50; Ouwerkerk f 32.50; Ossenisse f 78.15; Zonnemaine f 116; collecte in dc Ned. Herv. Kerk te Zonnemiaire f 17.90; Kruiningen f 70 Aardenburg f 139.60, St. Jansieen f 52.25; Katsi f 30; Golijnsplaat f 50 Bruinislse f 189 05: Biorssele f62; Solioondijk© f 112.-15; Oost- kapelle f 503.78; Serooskerke fW f 132.82'; Terneuzen f 257-98: EltawÖWy- dijk f 56; Middelburg f 422; Westdprpe f80,15. HeihkensZand f 217; Tholen f 116.65; Ellemeet f 19; Eikerzee f 25.35; Zierilczee f 123.70; verder van S. V. f 2; v. V. f 25. Te zamen met de vorige o pgaven f 10.920.80». BEKENDMAKINGEN. ONTHEFFING NACHTARBEID BROOD- BAKKERIJEN Burgemeester en Wethouders! van Mid delburg, gelet op het bepaalde bij* arti kel 5 ja 2 der Verordening tot het tegengaan van nachtarbeid in lwxxi- bakkerijen in de Gemeente Midd©lburg besluiten alsiaog ten behoeve van alle broodbakkerijen in de Gemeente onthef fing van het bepaalde bij artikel 2 der vorengenoemde verordening' in, dier voege: te verlcenen, dat hel op Zaterdag r9 Augustas' 1919 reeds 11& 2 uur des voor- middags zal geoorloofd zijn hakkérslar- beid tie vcrriélitcii Middelburg, den 6 Augustus' 1919 Burgemeester en Wethouders voornoemd Dr H. JAPIKSE, wnd. voorz M VAN DER VEUR. Secretaris. AFLOOP AANBESTEDINGEN. Aan het gebouw van het provin ciaal Ikïstuur a,llner werd liedenaan>- bestocd hel herstellen van de boorden •en havendammen van hél havenkanaal |te Philippine. Raming f 2600. Inschrijvers de heeren C. H. van Wij nen, Papendrech/t, f 3500; J. de Bree Fzn '■Terneuzen f 3333; R V-crsc'helling, Terneuzen, f 3150; J Tholens, Hoek',

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1919 | | pagina 2