Woensdag Augustus 1919 SiBgenlaEl So. 183 182' daafpug Bij dit nummer behoort Bijvoegsel. A bon a. prijs per kwartaal te Mid delburg en bi] de agenten in Vlissiagen oa Goes f 1.80, per post l 2.—. Advertentiên 20 cent per regel. Bi] abonnement veel leger. Familieberichten en dankbeluigngen ran 1—7 regels f 1.50. Bovenstaande advertentie prijken wor den met 20 toeslag verhoogd. NEDERLAND EN BELGIË. Omtrent de commissievergaderingen te Parijs meldl de Parijsche correspondent van het Hand XUuiiMkigochlend heeft de tweede bij eenkomst van de conunissie van veertien plaats gehad. De Belgische afgevaardigde Seg&rs is begonnen niet de lezing van het memorandum zijner regeering. Heden heeft hij slechts hel gedeelte lxjliandeld, dal betiekking heeft op de Belgische de siderata inzake de Schelde en het kanaal Gent - TemeuzenMorgen en overmorgen krijgt hij gelegenheid de lezing van zijn memorandum te beëindigen. Tot zooLng luisteren de andere af ge vaardigde n alleen maar. Na beëindiging der Lezing zal de Ne- derlandsche deleft ie waarschijnlijk eeni- gen t5jd moodig hebben om het antwoord te prepareeren. Ten opzichte van Segers' uiteenzetting ■wordt hets tilzwifgen bewaard. Ik meen echter uit de door mij inge wonnen inlichtingen te mogen opmaken, dat het memorandum zonder de spuve- reiniteitskwesüe en de terrjiloralle vraagt stukken direct aan te raken, toch zekere wenacken laat doorschemeren, die er ver band mede zouden kunnen houden, maar dat is sieclits mijn persoonlijke indruk. Volgens de N. R. Crt. is het Nederland- tsche Tweede Kamerlid, dat in Brussel propaganda maakt voor afstand van Lim burg nan België, de heer van Groenen- daei zooals de meeslen wel gedacht zullen hebben. Ook dat blad vraagt hoe Hang dat heerschap nog Kamerlid zal zijn? EEN EXTRA IHTKEERING AAN DE AMBTENAREN IN OCTOBER. Vertegenwoordigers van de Federatie van P. T T.-personeel, de 11 K Bond St „Petrusen den Christ. Prol. Bond „Doon Plicht tot Reclit" declcn omtrent een© bespreking tusschen tusschen hen en den Minister van Financiën over den noodtoestand onder, het Rijksper soneel mede, dat de Minister hen mach tigde tot de volgende publicatie. De Regeering1 is voornemens een ■wetsontwerp in te dienen strekkende om op 1 öcitober a.s. aan alle Rijksambtenaren, gehuwd cn on gehuwd, die minder inkomen hebben dan 10.000, als tegemoetkoming in. Oden achterstand te kunnen uitbetri- Jen; ©en maand salaris over de op 1 October geldende traclementen tot f 2400, plus een halve maand salaris' ove» het meerdere met e©n minimum' van f 100. Hei tijdelijk personeel dat gedurenf- de de drie aan dien datum voorafgaan de maanden in dienst was en in dit Jtijdvak 400 pf meer diensturen vervulde valt mede onder deze bepalingen. D© Minister, meende te mogen ver wachten dat na deze toezegging de on rust onder het personeel zal bedaren en deed een beroep op de vertegenwooif- -dgoirs om er toe mede te werken dat* werken dat de praestalie van de ambte naren tot hel uiterste, worde opgevoerd Het hoofdbestuur v,an den Centralen Nederinndsclien Ambtcnaarsboni vestigt eu de aandacht op, dat deze bespreking] heeft plaats gehad op initiatief der rage© ring. en dat van het gepleegde overlég; de Centrale Ned. Amblenaarsbond is uit gesloten, hoewel deze organisatie meer dan 1/5 deel van het postpersoneei on- dc* haar leten telt. Het hoofdbestuur vreest, dat «leze op. vallende houding van de regeering tegen-, orer «en groot deei van iiaar personeel in stede van de door haar gewenschte rust eerder meerdere verbittering zal breogen Wmwege de Centrale van vereerd, gingen van personeel in 'S Rijks diensfl: wordt voorts het volgende medegedeeld' Den 4en Augustus werden door den minister van financiën in particulere. audiëntie ontvangen de heeren Bosf- se»», Lintjes, Perdole en Vermeulen, ver tegenwoordigende alle rijksambtenaren aangesloten respectievelijk bij de Cen trale van Hoogere Rijksambtenaren, de Algemeene R. K Ambjtenjaarsf-verceni,*- g'mg, do Centrale van Vereenijgiiigen, van Personeel in js-Rijks' dienst en liet Permanent Comité uit de bi] het Chrisr Jolijk Nation «al Vakverbond «ongesloten organisaties van personeel in jiubliek® diensten. Zij verzoeken met klem de voorgeno men algeheele salarisherziening van jkracht te doen zijn van af 1 Juli '1919 De minister echter wenschte t,e hand haven het eenmaal door de regeering ingenomen standpunt, dat bedoelde re geling niet vóór 1 Januari 1920 zal gel den, waarover de vertegenwoordigers namens hun centrale organisaties hem zeer ernstige teleurstelling te kennen gaven. Bij deze besprekingen geelde de mi nister mede, dat de regeering de door de salariscommissie voorgespelde bedra gen als voldoende zou beschouwen door een gezin met 2 kinderen, zoodat het voornemen bestaat, over 1920 een kin dertoelage toe te kennen, beginnend© met 'het derde kind De ter sprake gebrachte middelen lot oogenblikkelijke lenigen in den nood, konden bjj den/ minister geen ingang vinden Door de vertegenwoordigers werd niet v-'ldoende geacht, het plan der ragee. ring betreffende de uilkcering van leen maand extra-saians Handhavende den in eerste instantie te kennen gege ven wensch, oordeelden de vertegen woordigers iu het regeeringsvoorslef het minimum hedrag te laag, terwijl elke beperkende bepaling, waardoor niet aan alle ambtenaren het volle maandloon, ongeacht de grootte van het salaris1, zou worden toegekend, onredelijk werd ge acht UITVOER VAN GEDISTILLEERD. Bij kon. besluit van 1 dezer is tijde lijk opgeheven het .verbod van uitvoer alle gedistilleerd. Uit Staé m Praïiade. - Overwegende, dat 10 Aug a.s. in werking zal treden de beschikking «gin den Minister van Financiën van 16 Juni j.l betreffende de inwgeiTechlen, heeft de Commandant van de Stellingen -ran de Monden der Maas en der Schelde (oo.mman.do Zeeland) de verschillende döor hem afgekondigde verordeningen }>etref fende het vervoer en de nederlage van goederen mei ingang van 10 Augustus buiten werking gesteld. (We brengen in herinnering dat met ingang van 10 Aug". !in werking treedt de resolutie van genoemden Minister tie- Ireffcnde een verboden strook van 100 M. langis de grens in Zee.uwsch Vlaan deren, en betreffende dat deel der ge meente R i 11 a n d-B a t h dat gelegen is ten Oosten van den spoorwegdam. Tusschen 1 uur na zonsondergang en 1 ;uur voor zonsopgang is het aan een ieder verboden zich in de artikel 2 omschre- lerreinen óp te houden in het veld (waaronder te verstaan alle terreinen, met uitzondering van bebouwde en besloten erven) buiten openbare wegen en voet paden, behalve \n tuinen niet besloten erven, gelegen op een afstand van meer dan 200 meter van de Rijksgrens -0»l Uit Middelburg. Het uitvoeren der werken Ier liit- breiding van de prise d'eau der; gemeente Middelburg is gegund aan den heer Iloogendoom te Giesendam voor 67.390. - Wij hebben reeds veel gehoord \.ui de lelephalen Rubini en Morin i ern thans komt zich een derde gedachtentezer aan melden, nl. de heer Silvain 'Boeldrinder uit Amsterdam, die gisteren to VHssingen in kiemen kring een zoogenaamde proef- seance gaf. Daar de heer Boekbinder ook binnenkort in den Schouwburg al hier zal optreden, hebben wij deze proefseance bijgewoond. Daar wij van Rubini en Mbrini alleen maar lazen, kun-nen wij geen vergelij king maken tusschen deze tclepathen den heer Boekbinder. Deze laatste voert de hem gegeven opdrachten over het al gemeen goed ,uit. De eene natuurlijk, vlug ger dan de andere. Dit hangt evenwel voor een groot gedeelte hiervan laf of de opdrachtgever die in contact verkeert mpC den telepaalh, zijn gedacliten wel vol doende concentreert op de uitvoering van zijn wil. De gisteren genomen proeven lever den het duidelijke bewijs «lat de lieer Boekbinder zeker dezelfde resultaten weiet te bereiken als zijn collega's of concur renten wat zrjh het? over wier voor stellingen verschillende bijzonderheden zijn bekend gemankt Als «leze telepaath hier optreedt kan men zich zelf overtuigen of een proef nemen. Ook de derde voorstelling van het variété-gezelschap was gisteravond zeer gloed bezet Ook nu bleken de verschil lende nummers: het publiek te voldoen Bij het aenobaatnumïner, waarbij de artist met de handen op een tnfef slaat. liad een ongeluk plaats. Toen hiervan «Ie tafel1 op den grond sprong, kwam bij op het luik terecht, dot) zich iu ten bodtenx van liet tooneel bevindt en verdween een eind m de diepte, doordat het luik inzakte. De man bezeerde zich daarbij aan een zijner voeten. - - Gisteren is ten huize van den heer M. op de Markt alhier een begin van brand ontstaan dooi'dat een jongen op de vliering met lucifers speelde in de buurt jyan een hoop stroo Door een agent van polilie werd met den bewoner te zamen het vuur geblusclit e Uit Vlissingen Blijkens liet in druk verschenen pro gramma van de Zaterdag a.s. (e Vlis singen georganiseerde feeslelijkheden naar aanleiding van dje onthulling van het standbeeld van Frans Naerebout. /al reeds vi'oeg in den mórgen, n l. 7 uur de stad in feeststemming warden gebracht door een „reveille een ommegang «ioor de stad van militaire tamboers en de muzick- jezelscluippen „Ons Genoegen en „St. Caecilia". Van 9—12 uur hebben roeiwedstr-jden plaats op liet verbreed kanaal tusschen de liutensluizen en het fonnenmaigazijn 's Middags te cén uur verzamelen zich op de achterplaats van het Nieuw-Arse- naal bjj liet Concertgebouw de deelne mers aan den Optocht Behalve „Vlissin- ;en Vooruit" en het Nederlandsche loodswezen vermeldt het programma niet minder dan 27 muziekveitcnigjingen, 13 zangvereeniginge-.i, 7 gymnastiekvereem- gingen, 5 schiet vereen ijg ngen en een 20- lal veieenigfingci; van diversen aard uit verschillende plaatsen van Zeeland' Deze veneoiiigingen nemen geheel of door een deputatie met vaandel of vla.; aan den optocht deel, welke te kwart voor Iw-ee naar den boulevard Ban'cert zal vertrekken, waar het standbeeld. van Frans Naerebouf zal worden .onthuld Deze 'Onthulling heeft plaats te half drie. De feestrede wordt gehouden floor den heer J. Stampen'us, den beleenden schrjjver van het boekje over Naerebout. en voorzitter van het Comité. De onthul ling geschiedt namens H M. de Konin gin door vice-ad mi raai F Bauduin, adj.- gen. en chef van het Militaire Huis der Koningin Daarbij zal een koor van 200 j inge dames en he/"v onder leiding ven den heer J. F. Op den Ziek© eenige liederen ten gehoore brengen. Te vier uur worden de fees lelijkheden vervolgd met zwemwedstrijden in het Kanaal tusschen 'Keersluis en Tonnen- magaziju, en dan zal tevens de final© der noeiwedslrijden plaats kobben Als bijzonderheid zij nog gemeld, flat de heer L. Naerebout, voorstellende Frans Naerebout in achttiende eeuwsch kos tuum en gezeten in ©en boot. „iemand met 6 boeiersde wedstrijden in oogen- schouw zal nemen. Dan volgen nog van zeven tot half tien muziekuitvoeringen jn het Bellamypark. op de Kleine Markt en de Steenen Beer (met omwisseling en rondgangI) Te half negen worden in „De Oude Vriendschap" de prijzen der roei- en zwemwedstrijden uitgereikt. En dan te lialf tien rondgang van een lichtsLoet, waarbij een huldebetooging zal worden gebracht bij het standbeeld van Naerebout, maar ook bij dat ran De Ru g Ier. Dat er ook nog bals worden gehouden is Voor Vlissingen een bijna overbodig© vermelding. Ten slotte zij nog meegedeeld, dat gips- bedlden van Naerebout legen f 20 en f 25 verkrijgbaar zijn bij den beeldhou wer ,den heer A G vfen Lom, Den Haag. 0- Uit Zuid-Beveland In de Maandag gehouden vergadering van stemgerechtigde ingelanden -om het Waterscliap Hoedekenskerke kwam in be handeling een rmssieve van Ged Staten dezer provincie, waarbij het bestuur in overweging werd gegeven ingelanden voor te stollen de jaarwedde van den water bouwkundigen ambtenaar te brengen op f 1500, met vergoeding voor gemis van vrije woning. Dit voorstel Icon slechts 5 stemmen ba len, en mitsdien wordt de oude jaarwed de voor dezen titularis glehandliaafd. Op een verzoek van den ontvanger-grif fier om verhooging zijner jaarwedde werd gunstig beschikt en deze met 17 tefcren 2 stemmen vastgesteld op f 500. KUNST EN WETENSCHAPPEN. We ontvinjgjètt dezer dagen het in druk verschenen Kritisch verslag vinden 2en wedstrijd van den Zeouwschen Bond van Harmonie- en Fanfarekorpsen, gehou den op 9 Juni te 's II Arendskferke. Dit verslag is uitgebracht door W. van Erp, oud-kapelmeester van 't 4© reg, inf.. en president der jury. ,,De Spaansche Vli© g S oh,ou wburg. Togen het einde van het tweede be drijf dachten we> dat er «looien zouden vallen, zoo buiten pdein waren sommi gen vot> liei lachen. Tben was het wel hel toppunt. Maar ook ja hel laatste be* drijf is nog veel gelachen En er waren er heel walt, die gekomen waren om te lachen, De scliouwburg was reeds gerui- men tijd vóór <len aanvang op alle ran gen uitverkocht. Over het stuk zullen we maar niet veel uitweiden Hel is een klucht van vrij grof maaksel, en zoo dood onschul- dgi dat men er verstomd van slaat hoe ooit iemand het in zijn hoofd heeft gekregen er reclame voor te maken door de opvoering op zedelijksheids gronden Ite verbieden Maar liet moet goed gespeeld worden, wil het iets „doen" Bij een gebrekkige veijiooning zooals indertijd hier ervan gegeven werd, ging e!r niets van uit Maar gisteravond wist vooral Louis de Vries als „Klinke" geholpen door Teune i.als Wimnier) en door Grader (als de onbenullige Meisel) er de stemming in te brengen en te houden. Tot direclrice van de Kantwerkschool te 's-Gravenliage is benoemd mejuffrouw J M. E Noest alhier Voor Fransch 1 o. slaagde mej. J S. Kool ie Aardenburg. Voor de hoofdakte slaagde \le heer L. J. Heij'hoer te Poortvliet. De lieer A. J Davidse, onderwijzer aan de chrislel. school te Se roos ko r- ke (lioofd d© "heer "W. van Hekken) is tegen 1 Nov. benoemd tot onderwijzer aan de chr schiool voor M- U. L O. te Alineloj. LANDBOUW De stand van het fruit Blijkens het in de Staatscourant opge nomen overzicht van den stand van het lruit op 30 Juli belooft de oogst van apo pels en peren over het algemeen zeer bevredigend te zullen zijn, terwijl plaat selijke afwijkingen slechts bij liooge uit zondering voorkomen De peren zijn dooreengenomen iets minder talrijk dan de appelen; dc vroege grovere pèreboo- men zijn meestal het best geladen De frambozen vallen, over het geheel bij het plukken nogal mee Bij de meedeelingen over de verschil lende soorten wordt over deu stand in Zeeland gemeld appels gloed tot zeer goed. peren goed tot zeer goed. Ve i 1 i ugsS-Vere en i g ing „Zuid- Be vcland" Dinsdag had m de Sociëteit „V. O V." Ie G o s een buitengewone ,i[g©m ver- gadering plaats van de veilingsver „Zuid- Beveland", onder leiding van den heer H A. II an kén. Na opening -sprak de voorzitter een woord van welkom lot dc heeren Jae. Welleman en P. Ton Jr voorzitter en secretaris der Provincial© Veilingscommissie, en tot den heer Bloem- sma, rijkstuinbouwleeraar Vervolgens ■werden de notulen der vorige vergadering vodrglelezen en werden deze onveran derd goedgekeurd. Hierna was aan de orde het voorstel van het bestuur tot wijziging der Sla- tuten en hel aanvragen der koninklijk© oedketiring daarop. Door «leze wijziging zal ari 3 worden aangevuld ratel de bepaling dal de leden verplicht zjjn alie door hen geteelde kruis-, zwarte-, rood© witte bessen per veilingsverecniging! ..Zuid-Bevel,and" te veilen hetzij aan hout. hetzij per K.G., dat jaarlijks op de algemeenc vergadering zal besloten worden, welke gewassen in de bovenge melde bepaling zullen worden opge- nOnten De voorzitter leidde bel voorstel in. Van de Pr©v. Veilingscmnmissie was eenige dagen geleden ©en schrij\-en ont vangen, waarin werd gevraagd of het niet mogelijk zou zijn de verplichte vei ling in te voeren Hierover wenschte hei bestuur de meenin'g der le«len ie 1 waren Het gaat over het z.g. zachte fruit Het is in het belang; van de leden dat hel verplichte veilen wordt ingevoerd Het (moet (geheel van. de leden uitgaan De heer Ho«>rnick zeide niet tegexi jdc veilinig te zijn, maar laat de vereomi- ging de contributie liever verhevgeu dan dc verplichte veiling instellen De heeren. E Linden borgh van We meld inge en G Kole van Kloetinge sloten zich bij den vorigen spreker aan Hiemfi kreeg de heer Welle ;nan het woord, welke verklaarde thans als teler te spreken. Hij bracht een woord van hulde aan hol bestuur, dat het heeft aangedurfd in dezen tijd met verplicht veilen voor den dag te komen. Dat geeft blijk van oen juist inzicht in de toekomst Wat tot nog toe werd gehoord warem geen zwaarwegende argumenten Wij hebben te kampen met vooroordeclten. Wij hebben Ie kampen niet een verkeerd inzicht van de tuinders in de veilingen Dc meestem zien er in z.g. crisisinstellin. •gen Gedurende «ten oorlog liobbfm de tuinders 'groot voordeel van de veilingen jjc-lrokkeu Het tn*g Uier wel {p>cou,*1fc- teerd, uat waar de organisatie der vei lingen de zaak in handen nam, het goed ging. Spr. wees hier op de groentevoor ziening. Wij hadden de concurrentie van een groot Duitsch inkoop-bureau Als u daartegenover als eenling had gestaan, 7.0u u niet zulke prijzen voor uw produc ten hebben gemaakt- Vervolgens wees spr. op de oprichting der jamfabriek door de organ i sa lie Hierna besprak spr de vraag wat i? een veiling? Een veüinlg is een door dc tuinders zelf in het leven geroepen markt, iu een centrum van cultuur, waar dc tuin ders in onderlinge concurrentie zelve den prijs hunner producten kunnen bepalen. Niet alle handelaren zijn legen ver plichte veiling. Spr. sprak gisteren nog een der grootste handelaren, die wenschte .dal hel voorstel er door zou komen. Moeten wij weer van voren af aan be ginnen? Spr wees op de coöperatieve la'nstmestfabriek, welke binnenkort zal ;aan draaien, op de coöp. suikerfabriek. En nog zijn er menschen die vrajon waarom zou ik deelnemen urn een coöpe ralie? Er wordt gezegd, we willen onze vrijheid. We moeten onderscheid maken tusschen dwanlgbepalingen van boven af en beperkingen uit eigen vrijen wil zichzelven gesteld, uit welbegrepen eigen belang En overal gaat het die richting uit. Zelfs in liet gewoonlijk achterlijk ge nl'.emde Walcheren, dat daarin niet ach leriijk is. De maatschappij moet vooruit. Het mid del is produceeren De korste weg mo©t gezocht worden van den producent naar de markt. De heer Hoor nick meende de ar- umenten van den heer Welleman tb kun tr,»-n verslaan Hel deed hem pleizter «lat <le vorige spr Walcheren niet meer ach terlijk noemde. In Walcheren gaal men thews meer over tol hot verhuren dcr b.m gaarden De heer Hiaken vond het jammer dat de heer Hoornick geen advocaat van de kooplieden was geworden De heer Hanken kwam op voor het lyilang der leden Al die verkoopingen door nola- isscn, welke zijn onderleekcnd door 1© den der vereeni ging, hadden op dé veiling kunnen plaats hebben Hierna werd het bestuursvoorstel iu stemming gebracht en verworpen met 80-38 De voorzitter merkte op, dal de kooplieden het dezen keer gewonnen had- den van de landbouwers. De heer Hoornick zeide dat liet grootste deel der fruittelers ook tegen het voorstel had gestemd en dat du? het ge zegde van deu voorzitter niet juist waa Hierna verlieten de aanwezigen voor het grootste gedeelte de zaal Dc voorzitter sloot vervolgens de ver gadering. POST- EN TELEGRAFIE. In een onderhoud met den voor zitter van den Ned. Post- en Telegraaf bond verklaarde de directeur-generaal, dat nkrimping van liet oommiezencorps ook. op zijn programma staat Bij het vervan gen van commiezen door oommiezen- titulnir stuit men op dikwijls onoverko melijke bezwaren, doordal woningnood haast elke verplaatsing in den weg staat. Daardoor kan deze maatregel' slechts langzaam tot uitvoering komen Het ligt echter in de bedoeling om den commie zen-titulair function te geven meer iu r. vcreenstemming met htm capaciteiten. •Op telegraafkantoren als Zwolle, Arn hem en dergelijke zullen zij als chef- se inzaai de plaats der commiezen in nemen Geleidelijk ral in deze richting vorden voortgegaan. Simulanten Sedert de inwerkingtreding! van hof dienstvoorwaardenregle-itient TappOrt-Sal - verda de Grave) zijn de hoofden wan dienst bij P. en T. gemachtigd bij ver moeden van simulatie één derde der be zoldiging van den betrokken ambtenaar, in te houden. In dat geval wordt kennirt gegeven aan een uit hel personeel ge kozen commissie van 3 leden, di© de zaak onderzoekt en rapport uitbrengt. Gedurende de maand Juni werden door deze commissie 104 gevallen onderzocht. In 53 van deze gevallen werd de op schorting van een derde d<?el van liet sa laris van den betrokken ambtenaar op geheven. De in Engeland aangehouden postzendingen. De I ondenschc berichtgever van het „Hand schrijft d.d 1 Augustus- Meer dan eens werd mij uit Nederland gevraagd wat gebeuren zou met rf© fp- duronde «ien oorlog door de Engelsche militaire censuur aangehouden brieve®, pakketten, e d. Zouden zij worden ver- ►njetigd of thans doorgezonden worden aan den geadresseerde, dan wel toniff gestuurd aan ctet» oórspronkclijken af zender' Op dt« vraag Iteb iU Ukuss vmo offï-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1919 | | pagina 1