üfc 143 Vriji&ag 20 Juni 1918 Jtawpng A bona, prijs per kwartaal te Mid delburg en bij de agenten in VÜssingea an Goes f 1.80, per post f 2— Advertentiën 20 cent per re Bfj abonnement veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen van. 1—7 regels f 1.50. Bovenstaande advertentieprijzen wor den met 20 toeslag verhoogd. BIHNEMLAID. NEDERLAND EN BELGIË De Brjisselsche Standaard schrijft: De verklaringen van Minister Hjjnians hebben ons ingelicht, lnoe de eer,ste pha se de inleiding van de onderhande lingen over de Bel^sch'-IIoliandsclie vraagstukken is aJ^eLoopen Het is nu de ▼raag, wanneer en hoe de onderhande lingen zullen worden voortgezet. Naar alle waarschijnlijkheid zullen deze worden her nomen in den loop van de volgende week en zjj zullen worden voortgezet te Parijs, waar zij begonnen. De intergeallieerde raad van de ministers van builenlandsche eakee heeft den wensch te kennen gege ven, dat de besprekingen nu vooreerst zouden gevoerd worden tusschen België en Nederland en dat deze landen met^ge- meenscliappelijke voorstellen zouden trachten te komen voor den Hopgen Raad van de vijf groote miogendheden. Het is echter zeer twijfelachtig en zelfs onwaarschijnlijk, dat deze procedure zal worden gevolgd. De Belgische afvaardi ging is nieL fop een afzonderlijke beraadsla ging gesteld, maar wenscht deze voort le zetten met ononderbroken deelneming vpfn de geassocieerde groote mogendheden. Zij kan zich naar het pcthijhUiook moeilijk ver eenigen met het Jongste besluit van de ministers van buitenlandsche zaken, dat meats minister iïijmans het heè'ft doen opmerken afwijkt van liet standpunt, door de vredesconferentie in hare reso lutie van Maart ingenomen, en zal ver moedelijk nog een poging doen om de be sprekingen aan het eerste standpunt v.'St te knjoppen. De gedachte van een volksstemming' welkb door het Qofmité de Politique Na tionale is vooruitgezet, schijnt echter gr en kans te hebben om ter sprake te worden gebracht. Zij schijnt niets anders te rijn als een van die vele Losse invallen, waar uit de politiek van voornoemd comiteit is «amengesleld en die achteraf moeten wor den prijsgegeven, vooraleer zij «Jot rijpe overweging geraakten. Dat het €<omitc haar lossen inval betref fende een volksstemming jechter nog" niet heeft prijsgegeven, blijkt uit een Havade- legnam, hetwelk meldt, dat hel Ooanité de Politique Nationale aan president WiLson een adres overhandigd heeft, waarin het aandringt OP herziening van het tractaat vna 1839, volgens de beginselen van vrij heid van zelfbeschikking en vrijheid van tjoeganj? tel de zee en op een vrfj plebis ciet in Limburg, dat afgestaan moet wor den hnder toezicht van het voikerenver- bonD Dn COMMISSIE VOOR EEN WEELDE BELASTING GEÏNSTALLEERD. D0|>r den minister van Financiën werd heden in een der lokalen van diens departement geïnstalleerd de com missie van advies, betreffende de hefr fing eener weeldebelasting wier taak het Zal zijn haar meening te zeggen over de Vraag, welke weel de uitgaven' en welke weeldeartikelen door een spe ciale belastfng getroffen .mogen worden eiï op wélke meest practische fen den handel minst hinderende wijze jc^eze be lasting ziou kunnen worden geheven. De voorzitter der commissie, Mr. J F. Dijkstra beantwoordde de installatie ■ede van den minister. C RED IET AAN DUITSCIILAND. Volgens het Hbl. lieert oen concern van Nederlandsche banken een schikj- kinq getroffen inzake de verleenng van een crediet van 80 millioeu aan Duilsch- Jand ten behoeve van levensmiddeleni- leveranties van uit Nederlapd'. Uit Stad en Provingle. - Gisteren vlagde het gebouw van" het Vreemdelingenverkeer. Dopr bet lat ten wapperen d©r nationale kleuren wilde men uiting, geven aan de vreug de, die vooral iu Zeeiand's hoofdstad wordt' gevoeld tengevolge van de ge ruststellende verklaring1 der regeering omtrent „de Zeeland." - De eerste uitvoering door liet Mid delburgs ch Muziekkorps onder leiding van iden heer Miorks 'in dit seizoen in den „Theetuin" 'gisterenavond gegeven, mag zeer goed geslaagd heefen. Het voor de helft uit nieuwe nummers bestaande programma oogstte den war men bijval van het publiek, dat waarlijk niet in geringen getale was opgekomen. Uit Vlil*singen. - RegeeringsgoPderen te VlisBin- gen in de "week vdn 21 tot en met 27 Juni. 8 K.G klei-aardappelen, Ui/a ons 'jam, 1 ons kalizeep, 31/2 ons sui ker, 1 pond kindermeel. Vanaf Maandag a.s. zal de mailboot „Oranje Nassau" van de maatschappij Zee land weder in dienst worden gesteld en dien dag ,de eerste reis! naar Folkestone! maken. Zooals bekend is de Oranje Nas sau het eenige scliip dat overgebleven is van de drie schroefbouten, die den nacht dienst onderhielden. De „Prinses Juliana" eii de „Mecklen burg" zijn beide in den oorLogsLijd verlo ren gegaan. - Gisteraviond had op den Boulevard te V1 i s s i n g e n de eerste muziekuitvoering! plaats en wel door „Ons Genoegen" dat drie» uur lang onvermoeid zich in de lent deed hoeren. Het was drulc 'en gezellig lop den Boulevard. - De bouw van 59 woningen voor de vereeniging „Gemeenschappelijk Belang" aan de Verkuijl Quakkölaarstraat te Vli s- singen is opgedragen aan den heer H. Segers te Nijmegen voor f 178.195 en liet bouwen van 30 woningen iu tuinstads- bouw aan den heer G. den Herder le En schedé voor f 114.600. Uit Walcheren. Distributie te Koudekerke Van 21 Juni tot en met 4 Juli op bons no. 213 7 ons' suiker; no. 216 1 pak ta pioca bij J. Bosch en bij C. J'. Brouwer. Op witte en roode bons' no. 214 12 K.G. aardappelen. Op witle kinderkaart no. 23 7 ons suiker. Afhalen der broodkaarten. Op 't Zandt Woensdag ,25 Juni wipe C van 9—12 en wijk D van 2—4 uur. Öp 't dorp Maandag '23 Juni wjjk A van 9—12 uur en wijk B'van 1—4 uur. Uit Thole*. - Te O ud-Vos.semeer wordt mot groot verlangen regen tegemoet gezien, niet alleen voor den akker, maar ook meer bepaaldelijk voor drinkwater; voor heen was 1>ij de kerk der Ned. Herv, gemeen Lu- een groote vergaarbak, maar bij de restauratie is die verwijderd. Wan neer krijgen wij de waterleiding? Uit Middelburg. Men verzoekt ons ter nadere aanvul ling mede te deelen, dat het verzoek schrift door de afd Middelburg van den Centr. Ambteuaarshond aan den ge meenteraad bedoelt om v|oor het _gemeerr- tepensoneel de rijksduurtebijslagnegeling toe te passen, zooals deze 5 Juni in do Tweede Kamer is aangenomen, met be paling van het minimum op f 300, omdat het gemeen le personeel in nog ongunsti ger ciondities heet te verkeeren dan het rifkst- personeel'. Ons kort bericht in 'het raadsverslag betreffende bedoeld verzoekschrift, een minimum duurtebijfslRg toe te kennen van i' 300, schijnt in zijn kortheid tot onjuiste gferdlgtrckkingen aanleiding te hebben ge- gpvten Uit Zeeuwseh Vlaanderen O. D. De fanfare St Cecilia" te S top p e 1- dijk vierde Donderdag,haai* 80-jarig be staan door het houden van een festival, waaraan elf muziekgezelschappen deelna- en. Ei* heerschte een enorme drukte, waar toe het prachtige weer zéker meewerkte. Toen iemand deze week te Bosch- kapelle een aardappelkuil opende, ble ken naai* schatting 500 K.G. er uit te zijn ontvreemd. De brutale dieven hadden dc kuil, die vlak bij de woning van den bestolene lag en die men dagelijks passéeixle, weer zoo netjesdichtgemaakt met aarde en itroo, dat er (uiterlijk niets aan te zien was fi Uit Zeeuwsch-Vla anderen W. D. In de vergadering van den Faulina- polder te Biervliet, waarvan we reeds de voordracht meldden ter benoeming van een dijkgraaf in de plaats van den beer A. Bliek, die' als zoodanig bedankt had (dus nog niet wegens leeftijd; zijn de tractementen verhoogd van den heer Iiendrikse, .ontvanger-griffier, van f 100 tot f 150, van den dijkgraaf van f 70 tot f 100 en van de gezworenen van f 20 tot f50. De gevraagde lioogere subsidie aan de Z.-Vtoamsche tram is toegestaan. In de vergadering van den Elisabeth- polder is de voordracht tier benoeming van een dijkgraaf aldus samengesteld le cand. A. Heule; 2e cand. .T. Leen- houts, en 3e cand. P. Mullaert' De heer A. Bliek, hoewel nog niet aan de beurt van aftreding, had als dijk graaf bedankt. college van commissarissen der VlissingJ- sche Nutsspaarbank. De heer J. Siegers heette als voorzjlter der rogtelmgs.commissie allen welkom in deze plaaté, vol van historische herinnen ringlen. Spr. denkt aan den lijd vftu die Watergeuzen, wier geest nog1 in de Vtïs}- singsche jongens voortleeft, aan .de Ruiji- ter, van wien de schoolkinderen nog1 da- Igjelijkseh in liedjes z:ng©n, aan Napoleon aan wiens werken mOi op den. Boulevard n.Óg?\vordt herinnerd, maar ook aan den wereldoorlog1, waarvan Vjissingen zooveel heeft waargenomen, waaraan het zoovele levens lieeft opgeofferd, zoowel van zijn Nederlandsche als zijn Belgische bevol king. Spr is blij, dal zoovelen gekomen zijn naar de Stad, die wol eens als liet e,ndfe van de wereld wordt beschouwd Allen zullen wel géhoord hebben van hel ex*-, clusivisme der Zeeuwen, spr. zegt onze harten staan voor u open neemt ze ein gij hebt ze. Men is bijeengekomen met een tweele dig doel. Hot eerste is om de belangen der spaarbanken te bespreken. Spreker heeft zich wel (fens afgevraagd of het voor de spaarders wel goed is met een klem percentage tevreden te zijn, en of het niet beter ware de spaarders als zij f 1000 bijeen hebben, hen dit terug te geven, omdal dit de ondernemingsgeest meer zou aanwakkeren. In den oorlogstijd is "ge bleken, dal liet geld door remeente en rijk dikwijls slordig werd besteed» De in voering van den 8-urigen arbeidsdag zal den kleinen spaarders him vrijheid bene men, terwijl zij wellicht nog ^gedwongen, zullen worden hun. geld aan. het rijk af te staan. Het tweede doel is de feestviering vpor het 100-jarig beslaan der Vlissingstahe spaarbank, die moeilijke tijden heeft door gemaakt maar die haar devjes „Luclor el Emergo" krachtig' heeft gehandhaafd, al hebben de voorvaderen meermalen aan liquidatie moeten dénken. Er is een vraag geweest van macht, maar de heer Paap, die morgen de vergadering' als gast zal bijwonen, heeft als voorzitter van lietj Nut van den machtstrijd een rechtsvrede gemaakt. In de oorlogsjaren hebben vele .spaarbanken moeilijke tijden doorgemaakt maar Ylissingpn is met eere uit den strijd gfekomen. Spr. heeft *dan ook goede ver wachtingen voor de toekomst. Vroeger liad men gedacht de gasten- een tocht per mailboot te zullen kunnen aanbieden, maar men zou hen met gaarne aan het mijnengevaar bloot stellen en ook andere oorzaken beletten diL. Daarom zal Zaterdag een Iramrit dopr Zceland's. tuin worden gemaakt. Spr. emdjgde met de uilnoodigling een dronk te wijden aan <.')en bloei van den bond en inzonderheid aan den algemeenen voorzitter. De voorzitter van den Bond, de heer nir. J. H. Andries uit Den Haag, is wel uit het veld geslagen, door tiet zoo, direct naar voren brengen van rijn persoon1,, maar hij aanvaardt de gesproken woorden namens den geheelen Bond. Wel is spr, eenigen tijd bezorgd! geweest over het welslagen van dezen spaarbankdag. Reeds eenige jaren bestond hel plan te Vliss ri te vergaderen, maar Missingen ver keerde iu te moeilijke omstandigheden Toen nu verleden jaar de toestand ver beterde, is nog eens aan Vtis&ngen gP- vraagd de vergadering te ontvangen en hierop kwam een bevestigend ant woord. Spr. was de laatste weken on gerust, omdat Vlissingen voor ee-n ecor nomische crisis scheen te staan, en hij: dacht niet met opgewektheid Le. zullen ontvangen worden. De woorden van Üeri minister hebben de ramp voor Vbssinj- gen en zeker ook voor de spaarbank doen verdwijnen, hij wenscht Vliss,ngieii geluk daarmede, en acht hel een geluk kig voorleeken voor het te verrichten werk. .Het verplaatsen van de „Zeeu land" betrof niet alleen een stedelijk maar, opik een provinciaal belang, de Bond betracht echter een nationaal bel lang, als eene vereeniging' van Neder;- landers. Toen spreker 's middags een blik op den overkant der Scheld© sloeg}, zeide hij „Dal is Hollandsche grond Cii Goddank lipt blijft Holland&cli". Spr. .meent dat de heer Siegers 'den toef- stand wel wat le donker in Zjet, en hij heeft gegronde verwachting, dal men het Nederlandsche volk niet zal belet ten te sparen. Er is geen reden voor zwartgallige beschouwingen. Spr eindigt met een dronk l© wijden op den bloei van de VlissingSche spaarbank. Na deze ontvangst konden, de afge vaardigden luisteren naar een concert o.p den Boulevard NEDERLANDSCHE SI'AARBANKBOND. Heden (Vrijdag^ en morgen wordt te VI is dingen in bet Grand Hotel die veertiende Spaar banket ig' gehouden. Donderdagavond hojd de ontvangst plaats vj^n de afgevaardigden daor het JubileumMej. Anna A.br a hams In de gebouwen yan Pulcliri Sludio wordt ter gelegenheid van tiaar 70en verf jaardag, een eere-tentop^istelling geliou? den van werken, vervaardigd <!(oor mej 'Anna Abraliams, In de rede, waarmede hij de tentoon.- stellinig opende, memoreerde de voor zitter van Pulcliri, de heer Martens, wat Aima Abraliams in al de jaren van haar werk voor de kunst beeft gbdaan, hoe zij Voorat steeds zich zelf is gef bleven. Spr. noemde zich gelukkig het openingswoord le mogen voeren, waar hel liier betrof een sympathieke kunsL zuster. Vervolgens sprak de kunstschilder, de heer Haverman, een ze©r geestig woord, en nam ais motief zijner rede, een ge dachte van een geleerde uit de oud» beid, n 1 „1de menscli wordt eerst d<an geboren, als hij merkwaardig wordt." Spr. concludeerde dat mej. Abrahams nu eigenlijk pas geboren, ©n daarmede ook onsterfelijk geworden is. Mej. Abrahams dankte voor de eer. welke haar hier l© beurt was gévallen, waarna de génoodigden d<e tentoongep sleldo doeken bezichtigden De bejaarde, toch nog zoo jonge kunstenares hield ten haren huize in Den Haag een receptie, waarvan door velen werd gebruik gemaakt om hunne gélukwensclien aan 1© bieden KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. Beroepen le Waarde ds. L. Bper te lerseke Kercf. Kerk. Beroepen te Goes, ds M. Hofman te Riksen (O ONDERWIJS. 7 Te Delft slaagde voor het kandi daatsexamen scheikundig ingenieur, met lof, de lieer J H. Koers .M te Middel burg. Geslaagd voor 2e stuurman C. J. W Delzcnne; voor 3e stuurman A. Kok- ké, leerlingen van de Ruijterschool te Vlissingen Geslaagd voor liet examen Duifsche •handelscorrespondentie voor de veree niging v. Leeraren H. Wl, de heer I/. Alberge Hz. te Vlissingen. - Bij bel laatst gehouden examen van wege de ver. van leeraren in de handels wetenschappen slaagde voor Spaansche handelscorrespondentie de l\eer G. Rijkse \ah Aaiatekerke. Tot hool'd der O. L Scnool te Ee;, bij Dokkum. is benoemd de heer Tj. de Vries, onderwijzer t© Biervliet G v A. 223/4Maxwell Land. Gert. v. Incl Bonds '301/3; Prolongatie nihilRussen veriaten Beurs weifelend. Ejj dc landbouwers J. van Dannne, wed .1op '1 Hof en Kriger te H ein- k exi s z a n 'i heerscht h|et mond- en liiauwzéer onder de koeien - Bij {den melkboer C. V. d. Wj te C.ck lijnsplaal is het mond- en klauwzeer onder het vee uitgebroken. - bi de Zondag te Axel gehouden jaarvergadering van de Boerenleenbank van den R K Boerenbond, werd medg- gédpeld, dat was ingekomen aan spaar gelden f 25470, terwijl de uitgaven be droegen f 31366.70 Aan voorschotten werd verstrekt f 17620, waarop was terugbetaald f 1010. De rente van de spaargelden bleef bepaald op 3 procent en (lie van de voorschotten op Ipror cent. Het aantal uitgegeven spaarboekjes bedroeg 142 en dal der voorschot- boekjes 25 KUNST EN WETENSCHAPPEN Vrijdag 27 Juni zal er 's avonds in de Waalsche kerk alhier een uitvoe ring van géwijde kunst (Vondel's „Adam in Ballingschap"A worden gegeven; reien nog wel bekend door Royaards prach tig initiatief Het "Bijbelsch treurspel wordt met muziek geïllustreerd. I In eon volgénd nummer konion. we op deze uitvoering nader terug LANDBOUW. HANDEL, NIJVERHEID EN Beuï'isberic ht. Plaatsgebrek noopte ons gisteren de beui's aan te liouden. Wij laten ze thans onder deze rubriek volgen 5 0/0 Nederland 9li/a- 4i/» 0/0 Nederland 825/8 2i/2 o/0 NederI W. Schuld 50p/s3 o/0 do. Oblig. 61; 3 Va do CertLt. 607/8' Cert. Ned. Iland. Afij. 2053/,Aand. Ned Ind. Handelsbl. 219, Kon. Petrol, .Aand. 700-705, Geoons. Holl'. 328-324: Guit Mij. Vorstenlanden 2351/2Aand. Deli Mij 510; Aand. Amsterd. Deli 263; Am* sLerd. Rubber 225; Nederl. do. 117. Ncd Anierik. Vaart 382; Nedl Scheep vaartunie 281, Kon. Holl. Lloyd 1771/,; Kon Ned. Stoomb, Mij. 232; Aand. Pa&et- \-aart 260; 4 0/0 Oostenrijk Jan - Juli 22. .Anaconda 154; Steels 107V-; Erie 22yj Southern "Railway 29a/8; Union Pacific 143; Car and Foundry 112; Common Ma rine 501/4; Prefered do. 155; Maxwell Gr. DE LANDBOUWTENTOONSTELLING TE GOES. (Slot.) Overige bekroningen. Behalve aan hen, die in de verschil lenden afdeelingén mededongen, en die zich daar 'in onderscheiddenwerd' aan de volgende exposanten een eeervolle vem melding toegékend. J. van Willingen voor, zijn honi(nfg'uiizendj ug'. Van dé iiuzent- dingen in de afdeebng werktuigen, elek triciteit en zuivelbereiding', aan de N. V. Tilburg'sche Landbouwmachine- en Motot- renfabriek v.h M Bogaerts, Tilburg; fir ma Gebr. D en M. Mol, Goes; N. V. Nep derlandsche Ijzerhandel, afdeel in g' „Har telust'', Leeuwarden; firma Timmerman, en Verbeek, Zierikzee, Bnnkman en Nie^ meijer, Zutphen; W. J Boog'aert, Poort vliet; firma Franken en van Weel, Goes; firma Iz. Cappon, Ileinkettszandfirma wed. J. C. Massee en Zonen. Verder aan de ,,A. Z. E. M." te Middel burg, die belangeloos de elcclrjsche drijf kracht leverde voor de machines; N. V. Waterleiding Zuid-Beveland, Gemeente Gasbedrijf, Goes; Zaadhandel firma Wed. P. de Jongh, Goes; Jac. de Dreu, Goes, draineerbuizeuJ. A Clarijs, 's Ileereuf hoek, rijtuigen enz., G M. Rijk, Goes, mandenwerk; grondbedrijf sémecnleGoes; N. V Zeeuwsclie Voeder- en Kunstmest,- handel; N V. Boomkweekerij en Zaad- handel „Walcheren", A J Kluijfhout. Goes, verfwaren en drogerijen en C. Bak ker, Rotterdam, Hollandsche olie- en sineerfahr P. J Hermans, Kloosterzande, bielensnijders, Broeke en Huidekoper. Haarlem voor landbouwwerktuigen W de Schrijver Middelburg voor idem, C de Jager, Driewegen voor eggen, J Elenbaas Poortvliet voor sorteer- en windmolen, A. de Troije Middelburg voor kaf- of wanmolens, II. J Rcesiuk en Co. Zulphen voor landbouwwerktuigen, D. de Vos Wissenkerke voor ploegen, A Schout Hoedelcenskerke voor eggen Ook de inzendingen van het insti tuut voor Phytopathologie lo Wagenin1- ran de Landbouwwinlerschool te ,Goes en die van de landbouw proefsta tions kregen eervolle* vermeldingen/ De drukte. Zooals verwacht werd is geschied, het. bezoek is den tweeden dag nog grooter geweest dan den eersten dag; aileeen 8000 betalende bezoekers passeerden dc controle, dus nog 1500 meer dan Dinsdag. En ook nu weer ging' ondanks de drukt© alles geregeld, wel moeten nog een paai' personen waarden Vermissen, maar of dit ontvreemd of verloren is stond n;et vast 1-Iet weder hield! zich ook nu uitstekend}, (de zon verliet ons g©en opgenblik, de wind zorgde nog beter voor afkoeling' dim gister tijdelijk dreigende 'onweersbui be greep bijtijds een onwelkome gast 1© Bul len rijn. Ook nu weer liet de muziek ureu achtereen d© vroolijkst© en populairst© liederen hoorcn. Tegen 5 uuri verliefen de eerste paari- den het terrein, ook de bezoekers be gonnen langzamerhand, per auto, rijtuig, rijwiel of te voet naar d© Ganzestad terug te keeren. Do tentoonstelling l;ep ten einde, eene tentoonstelling zooals er nog maar weinigs in *d© analen der Z L. M. zullen zijn ingeschreven.. Wij willen nog even wijzen op do goede diensten, die de sproeiwagen, niet het minst op den stoffigen weg* tusschen Goes en het terrein gedurende deze dagen; heeft verricht. Dank brengen wij aan de bestuur steden, juryleden en aan de ambtenaren der Z. L. Mdie ons beide dag©n, zooveel in' hun vermogen was, onze taak hebben verlicht en die ons gebruik van Gen tele foon toestonden. De perslent, waarin wij dit verslag za ten te schrijven, is ons en onzo collega's gedurende de tentoonsMlm^sdagen tjot een aangenaam verblijf ^jeweesl. Een woord van dank voor de vlugge telegrafi sche overbrenging onzer berichten mag zeker niet achterwege blijven. On'derweg naar Goes zagen wij de mör- lorbooten, die bezoekers van elders aan brachten, voor vertrek gereed. Maaa* naar wij vernemen was hei lag© water oor zaak, dal niet allen hun doel zouden bereiken, wat de passagiers in moeilijk heden bracht. Te Goes was het kolossaal druk in allo straten doch vooral op de Markt cu omge ving, men dacht daar nxy niet aan ein digen van de "feestvreugde De trein bracht ons huiswaarts; wij hadden een paar mooie feestdagen mede gemaakt. Het vuurwerk, dat ten slotte om elf uur als eindstuk van het feest dier laatste dagen op de Groote Markt werd ont stoken. is waarlijk schitterend geweesÉ In groeten getale stegen de vuurpijlen in rechte en spiralende lijnen de lucht in, om liong boven de hotofden der saam-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1919 | | pagina 1