BARAKKEN Fijnste liputrlei Bil! til a ld. Mop; Sletpiip. Te koop Ziiggasfltilsr, Eie.lr.L. I.V.BE6I1T i. J. VAK DER PAS, BURGERLIJKE STAND. ZieriMzea. Van 30 April— H Mei. Gehuwd H. J. HiJIebrand, 38 j. jm. en A. Wandel, 24 j., jd.; M. vv d. Voorde, 22 j. jm. en P, dé Klager, 21 j. jd. Bevallen A. Geluk geb. Vermeule, d.; K Keuters geb. De Mumük, d., Si. A. Duson geb. Schouls, d.; C. vf Keulen geb. v. Wichen, d.; J. Saman. geb. v. d. Hamer, d.; J. Han.se geb. Bolijn, z.W. G Hoogstra geb. Kloppert, d., P. Fierens geb Schaonen, d.; A. Dalebout geb*, v. As, z.; J. 'Verloo geb. Berrevoets, <1. Overleden: A Bethe, 92 j., ongeh. d; M v d. Ende, 8 j,., z.; A[ van Duin, 50 j., echtgenoot van N. Verloop; P. G. Bak ker, 10 m., d.; K. Saaman, 46 jf wed. M. Berrevoets. RANTZAirS AANVAL OP HET VREDES VERDRAG. De economische eischen. Dt> voorzitter der Dujtsche vredes- delegatie, Rantzau, heeft drie nota's aan Glomenceau gezonden, waardoor hij, over ongeveer de lieele linie, het vredes verdrag mei vra&OU en opmerkingen bofinbai'deert. De eerste dezer drie nota's bevat de resultaten van het onderzoek dooi de Duitsche economische commissie in gesteld in zake de economische eisclien ui tie vredesvoorwaarden verval, en komt lot de conclusie, dat, wie dat vredesverdrag onderteekent, daardoor hel doodvonnis uitspreekt over vétemiï- Uoenen Duitsclie mannen, vrouweai en kinderen. De nota argumenteert uit de ontwik keling van Duitschland vaiii landbouw- staai tot industrieslaal, door welke ont wikkeling het in staat werd gesteld 67 mill'uxen inenschen te voeden legen 10 rrillioen in den tijd toen hel in hoofd zaak ItuidbouwsLaal was. In 1913 be droeg de Duitsche invoer van levens middelen ruim 12 millioen Ion, terwijl van de buitentandsche handel en scheepvaart ongeveer 15 millioen Duit schers leefden. De vredesvoorwaarden nu, zoo be toogt de nota, verni,e^ig,en Duitsch- lands gelieele overzepsohc handel, alle Duitsche overzeesclie bezit komt ter be schikking der geallieerden als dekkinj voor Duitschlands schade-scliuld, de ter ritoriale eisclien ontnemen aan Duitsch land de voornaamste gebieden van graan- en aardappelteelt, gelijkstajande uil Vö deel van den geheelen Duit- schen oogst. Door beniocielijking van den toevoer van grondstoffen voor de meststof-industrie zou deze indus trie ten zeerste moeten lijden en daar enboven niet de andere industries de nadeelige gevolgen ondergaan van den steenkoltnnopd, die veroorzaakt wordt door het feit, dal Duitschland, behalve enorme hocveelihteden kiolcn ook nog Va gedeelte van zijn gelieele kolenpro- (luclie zou moeien afstaan. Voorts verliest het 3/4 van zijn ijzer erts en meer dan 3/s van zijn zinkpro- d,uclie door gebledsarstaud. Al deze re denen zoiudon de industrie vernietigen^ waardoor Duitschland nog algezien van het verlies zijner handelsvloot, niet in staal zou zijn van liet buitenland het te kort aan eigen voedingsmiddelen aan te vullen. De nood in het eigen land zou vele millioenen Duitschers dwingen Duitsch land te verlaten, maar waarheen, aange zien de meest belangrijke landen voor de Duitsche immigratie gesloten zijn'? Dealdus onvermijdelijke ondergang van het Duitsche volk zou nog worden verhaast door het gebrek aan weer stand, hetwelk van de gedurende den ooiijpg begonnen cri gedurende den wa penstilstand voortgezette blokkade hetgjjr vjolij is. En liet aantal menscjhjefB/offevs^ aldus vereischt, zou nog gr(ooier zijn dan de offers die de oorlog eischte. n.l. een cn driekwart millioen offers van het slagveld ,en een millioen slacht offers van het gebrek. Deze uiteenjztelting van Brpckdorl'f Rantzau, door ons kort samengevat zal door mededeeling van verdere bijzonderheden worden gevolgdterwijl de Duitsche vredesdelegatie alle s' ISsche gegevens aan de Enlelite beschikking stelt. De Duitschers be twijfelen het, of de geallieerde en geassocieerde mogendheden zich wel re kenschap liebbcu gebleven van de ge volgen ran wat zij fiischten De schuld. De tweede nola polemiseert tegen de in de vredesvoorwaarden iibergelegde opvatting der EnLcule, dat Duitschland en zijn bondgenooten verantwoordelijk' zijn voor allo schade, die hel gevolg is van den. door de Duitschers opge drongen oorlof. „Duitschland zoo schrijft Rantzau. ..Duitschland heeft de verplichting aan vaard tot herstel op grond van de nota van niinistei; Lansing inn 5 November 1918, onafhankelijk van de vraag naar schuld voor don oorlog. De Duitsche delegatie lean niet erkenfneh, dat men uil de schuld van vroegere Duitsche r gedingen aan hel icmtsta'an van den wereldoorlog een recht of aanspraak van de geassocieerde mogendheden op schadeloosstelling door Duitschland voor door den oorlog geleden verliezen kan on ticenen. De vertegejnwoordigers der geassocieerde regeeringen eu mogend heden hebben bpvendfen herhaaldelijk: 'erklaard, dat het Duitsche volk niet voo?' de fouten van zijn regeering ver antwoordelijk mag worden ges Leid. Het Duitsche volk heelt den oorlog niet ye- ild en zou nooit een aanvalsoorlog ondernomen -hiebben. In de overtuiging an hel Duitsche volk is de oorlog steeds een verdedigingsoorlog geweest. De opvalling van de geassocieerde cgeeringen, w ie als aanstichter van den oorlog schuldig is, deelen de Duitsche gedelo[.|eeitden evenmin. Wij kunnen de vroegere Duitsche rejgperiiig niet de hee- ie noch heL voornaamste deel der schuld aan dezen oorlog toeschrijven. In het ons voorgelegde ontwerp voor een vredesverdrag is niéts te vinden, ■at die op-rdld«0 uiueraaau reeiuv*»»..'- ,1. Geen bewijzen worden er voor bijgebracht. De Duitsche gedelegeerden •erzoeken- daarom om mededeeling van liet rapport der door de geassocieerde! •geei'inyên ingestelde commissie v hel onderzoek naar de verantwooi'deljjk- heid der bewerkers van den oorlog.' Zooals men weel heelt Duitschland indertijd. voorgesteld de schuldkwestie door een internationale commissie, waar in: halve de Entente ook Duitschland en de neutralen zonden vertegenwoor digd zijn, te doen onderzoeken. Maar de Entente heeft (ïiKvoórstel verwor pen, en, blijkens liet vredesverdrag zelf, ilgemaakt, wie de scliuldifee is, niet alleen, maai' ook aay Duitschland de verplichting opgelegd, deze uitspraak te tinvaarden. Ranlzau's antwoord dien aangaande komt hierop neer, al aanvaar den wij uw uitspraak niet, zoo eischen ij toch inzake van redenen, die u tot zc uitspraak brachten. schadeloos te stellen met kolen uit het Saai-bekken en Ituhrgebied, Wal België betreft is Duitschland tot algeheel herstel der schade beleid, majar juist daarom ziet het niet in, waarom hel Moresnet, Eupen en Mahnedy zou moe ten afstaan, des te minder, wij er geen enkel bewijs is aan te voeren, dat deze districten door een ongetwijfeld niel-Duil- sclie bevolking worden bewoond. Boven dien zou volgens de voorwaarden van el verdrag zelf, een volksstemming niet :ens den doorslag geien, daar zij kort en zonder voorbehoud afstand eisclien. Ook deze regeling is daarom on rechtvaardig, cn zou dus niet AyenS den aanhef van de nota in de hem ■*- line der geassocieerde .regeeringen kun nen liggen. De territoriale eischen. De zeer uitvoerige derde nota betwist de rechtmatigheid der aan Duitschland gestelde territoriale eischen, die streng, hier en daar zelfs sarcastisch aan Wil sons beginselen worden getoetst. De nota begint al met een nog al schampere opmerking. Zooals men weet had de Duitsche vredesdelegatie in haar eerste nota als haar meaning gezegd, dat de voorwaarden niet geheel in over eenstemming waren met de lieginseleiï waarop de wapenstilstand werd geslo ten, en die door alle partijen als de grondslag der vredesonderhandelingen waren aanvaard. „Dal is wèl waar", \s.d Clenieuceau kort geantwoord. Nu in deze nieuwe nota herinnert de Duit sche vredeslegatie aan deze bewering Clemencèau, eu antwoordt zjjhet (lau ook in ceuLgszins andere termen „aan uw verzekering, dat de vre desvoorwaarden wel in ovenecu'sleïii' ling zijn met de aanvaarde gmondbegin- selen mogen wij natuurlijk 'niet twijfe len, maar wij behouden ons toch het •echt voor u ei' op te wijzen, dal die voorwaarden dan toch ju .alle geval niet in overeenstemming met pw gjoede be doelingen zijn". Zonder een enkele maal Wilsons naam te noemen cri Liseer t de Duitsche de legatie dan de leiTiloriale eischen van Wilsons standpunt af. Enf zij haalt zelfs, maar zonder bronvermelding en alsof hel haar eigen woorden waren en een algemeen erkend princiep, waarover niet behoeft té worden gedebiteerd. Wilsons beginsel aan, dal liet ongeoor loofd is bevolkingen en gebieden dc delegatie voegt er tussclien „Duitfc scbe" bevolkingen erf gebieden van de cene souvcreinileil naar de an dere le versjacheren, juist alsof zij niets meer dan goederen en figuren van een schaakspel waren. Dc nota behandelt Slees wijk, hel Saar* bekken, Pruisisc h Moresnet en de distric ten Eupen en Mahnedy, terwijl zij een af zonderlijke nota betreffende dc territo riale eischen in liet Oosten van Duitsch land aankondigt. Over de teruggave van Flzas Lotharingen en de bezetting vair Kelil aan rfien rechter Rijnoever tegen over Straatsburg) behoudt Rantzau zich hel re)éhl voor later te spreken, treffende Sleeswijk beroept zich de Duit sclie delegatie op de reeds vroegere be reidverklaring der Duitsche regeeringdej- l'wes'Lie met Denpmarken rechtstreek*}. 1e> behandelen op den grondslag van het naLiionaJilcitshéginsel. Evenwel is de re- geering bereid, als de Deensclie regee- geeiing zulks wil, de bemoeienis van de geallieerden in deze zaak le aanvaarden. Dc versjachcring van het Saaiiijebicd aan Frankrijk- is, zooals de nota consta teert, tegen dpn wenscli der overwegend' DniLsclie bevolking, die zich mei den meesten nadruk tegen losscheuring van Duitschland verzet. 'De volksstemming, die over 35 jaar zou moeten uitmaken, of Saargebied tot Frankigjk of Duilsch- land l>ehooren wil, is hersjenschimmij d,aai lei'ugkeer Lot Duitschland afhanke lijk woidi gesteld vin lcrug-3;oop door Üimtschlawl der mijnen, welke terugkoop door de vredesvoorwaarden onmogelijk word Igemaakl. En de commissie kan dc [geschiedenis van den nieuwen lijdg'eérf oorbeeld vinden van ecu beschaafde mo gendheid die een andere noodzaakt de tol deze beboerende menschen als ruil object voor een som gelonder vreemd bestuur, le brengén. De billijkheid om *de aan Fransclie ko lenmijnen toegebrachte schade te vergoe den, wordt door Duitschland erkent, tevens dal deze vergoeding' in nalura, dus in kolenlevei'anties moet geschiedpn. Maai de vredesdelegatie aclit liet vreemde hé- heer daarover hatelijk en onnoodig en stelt vo<h' onderiiandelijix.ajen aan le knoo- pen om op een andere wijze Frankrijk «ESNOPTE MEDEDEELINGEN AJiet bureau van de internationalej r li e i d e r s v r e d e s con f c r e n L i e te arijs heeft bij den Raad van Vier toron et vredesverdrag geprotesteerd en geëischt, dat Duitschland en Rusland an meet af aan in den volkerenbond worden opgenomen, cn, dje geallieerdeni Jlechtig verklaren, wanneer zij na Duitschland dc wapens zullen afleggenen dal elke politiek van militarisme en van strategische grenzen Veroordeeld is. De bevrijding van Polen wordt toegejuicht, maar tegen de overweldiging van ge deelten van het Duitsche volk cn de af scheuring van Oost-Pruisen wordt zoo krachtig mogelijk geprotesteerd. Het recht van Frankrijk en Polen op vergoeding in len- wordt erkend, maai- de bepalingen over het Saargebied worden dubbelzinnig en buitensporig geacht. De wegneming van de Duitsche koloniën bevrccligt geen creelilvaardigde aanspraken, maar im- perialistisdie hebzucht Er is uitspraak gedaan in, zake de moord op mevrouw Luxe m b u rg n Karl Liebknech t. Runge, de hu zaar, kreeg 5 maanden gevangenisstraf, '1 jaar eerverlies en ontslag uit den dienst omdat hij Liebknecht met een geweerkolf op het hoofd lxad geslagen, en 16 maan den gevangenisstraf wegens liet neerslaan van Rosa Luxemburg. Luilenant Vogel werd veroordeeld lot jaar en 1 maanden en outslag uit. den dienst, omdat hij het nooit teruggevonden lijk van Luxemburg in hel water had ge worpen. Van de beschuldiging Rosa Lu xemburg te hebben doodgeschoten werd Vlij vrijgesproken wegens .gebrek aan be wijs. Vier officiei'en, tegen wien wege moord op Liebknecht de doodstraf was geëischl, werden vrijgesproken. Naar uit Versailles wordt gemeld is hel ontwerp verdrag voor den vrede me l T u r k ij e gereed. KonstanlinupeH zal een vrije stad worden onder toezicht van den volkerenbond. MARKTBERICHTEN. Middelburg', 15 Mei. Ter graanmarkt van heden was de aanvoer van halm ge wassen gelijk aan djen van vorige week. Hel aangevoerde werd volgens de be kende conditiën verhandeld. De vrije handel in peulvruchten betee^ kende niet veel, daar die artikelen zoo gjoed als opgeruimd kunnen beschouwd worden. Opgave van den marktmeester. Boter f 1.30; particuliere prijs 1 1.40. Eieren f 11.50; particuliere prijs i' 12. Opgave van den marklzetler van den Landbouw Boter f 1.30; particuliere prijs f 1 40. Eieren f 11.50; particuliere prijs f 12. - fWHTIlN, Heden overleed onze waarde Moeder, Bebnwd- en Groot moeder, P. M. v. b WALLE, Wed. van ANTH. BALJEU. J. A H BALJEU. J. BALJEULoitweb8E A. F. BALJEU. 8 P. BALJEU Eenige en algemeene kenDiv geving. Middelburg, 14 Mei 1919 Heden overleed na een koit- etondig lijden, tot onze diepe droa'.heid, ouxe geliefde Moeder en Bebuwdmoeder, CBRNELIA CHRISTINA DANE, Weduwe van de User J. W J. 8NIJDEBS, in don oudeidom van ruim 64 jaar Middelburg W. J. H. SNIJDERS. Vlissingen A. M. H.VAN A ARTSEN— Snijdbks P. J. VAN A ARTSEN. Middelburg, 14 Mei 1919. Algemeens kennisgeving. Geen rouwbezoek. Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een langdurig en smartelijk lijden onze geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader, CORNEL1S VADER, in den ouderdom van ruim 68 jaren. Oostkapelle Wed. M VADER—Jobse. J. VADER. A. S. VADERMidavaike Gheel (Belg 6): W. VADER. Koudekerke C. LUTEIJN—Vapee JACs. LUTEIJN. Oor' kapalle: JACs VADER. U. VADER- Bran». E. VAPER eu Kleinkinderen. 15 Mei 1919. 011 dort r 0 u w d CORN. J HOORWEG en HELENA F VAN GELDER fericUe. Middelburg. 15 Mei 1919 Voor de vele blijken van belang stelling, ondervonden' op 6 dezer, beluigen wij, ook namens onze Kinderen, onzen harlelijkcn dank. K. JONGEPIER. S. J JONGEPIER -WESSELS. Middelburg, 15 Mei 1919. De Deurwaarders ROSIER en VERVAAT zullen op VRIJDAG 16 MEI a.s., 's morgens 10 uur op het terrein aan de le Binnenhaven le VLISSINGEN, veilen en ver- koopen een groote partij Battings, zware Balken, Planken, Ribben 'zeer ge schikt voor timmerhout), 20 .30.000 Dakpannen;, een groote partij Brandhout, enz. Te bezichtigen vóór den aanvang der veiling. De Deurwaarders ROSIER en VERVAAT zullen op WOENSDAG 21 MEI a.s., 's nam. 2 uur, aan het Huis wijk A No. 150 aan de Markt le VEERE, verzoeke den Heer CORNs. BAKKER aldaar, vei len en verkoopen a. een partij BOUWMATERIA LEN, als: nieuwe Steen, HolL- en Tule de Nord- en andere Dakpan nen, Tegels, diverse Houtwaren, Battings, Planken, Latten, Deuren. Ramen, Kozijnen, IJzer, nieuw Lood en Zink, ijz. Dakraam, Teer- valen, Buizen, enz.; b MEUBILAIRE GOEDEREN, •als Kabinet, Mah. Chiffonnière,- Uillrek-, Penant- en andere Tafels, 3 2 Stoelen, 2 Kachels, Ledikanten, Spiegels, Schilderijen, Lampen, Klokken, Parapluïestaander, Petro leumstel, WaschmachineZinken Wasclikuip, Amer Droogrek, Ko per-, Tin-, IJzer-, Glas- en Aarde werk, enz. enz. Te bezichtigen des morgens van 10 lót 12 ;uur De Notaris W, HIOOLEN te Mid- delburg is voornemens om op VRIJDAG 23 MEI 1919, des voor- middags ten HALF ELF uren, aan het stal van den Heer C. JONGE PIER aan het Oostkerkplein te Middelburg publiek te verkoopen 1 Zwart Ruinpaard oud 8 jaar; 1 ZWART RUINPAARD. AFTANDS, 1 ELLENWAGEN OP VEEREN, 1 ELLENWAGEN ZONDER VEE- REN, 3 SLEEPERSWAGENS, 1 BOERENWAGEN, Wagen. Wag(en- zeilen, Dekldeeden, Kortmolen, Mangelmolen, Paardenwant. Stal- gereedschap, eenig Strooisel, Mest en wat verder zal worden gepresen teerd. Ten verzoeke van het Reg. Com. tot Beli der Bel. van Vluchtelingen te Vlissingen zal Notaris PAAP verkoopen VRIJDAG 23 MEI 1919, des namiddags ten éën uur, aam de Barakken te VLISSINGEN. w.v 2 ieder groot 30 -< 13 ,M.; 2 ieder groot 18 x 8 M.; 1 van 13 X 4 31., benevens Tafels, Stoe len, Banken, Geëmailleerd, Spijs- en Waterketels, 9* Veevoeder fornui zen. Wiaschfornuizen, Ledikanten, URINOIRS, Kachels, Waschkuipen, Electrische Lampen, groote hoe veelheid ELECTRISCH DRAAD, Isolaleurs, Gegalvaniseerd Draad1, Schakelbord, Lopden Buizen, Lad der, Dampalen, partij Planken, Delen, Brandhout; voorts een pnrlij VENSTERGLAS en wat meel is te bezichtigen op den morgen van den verkoop van af 9 uur. De Taxateurs-Vendumeesters, DE GROOT HONDIUS. De Notaris Mr. JAN LOEFF zal WOENSDAG 21 MEI 1919, des nam om 2 uur te Koudekerke op het Zand in „Pax Intrantibus" ju het openbaar te koop aanbieden lo Een Huis, Schuurtje, Varkens hok en Kippenhok te Koude kerke op liet Zand aan de Kerkstraat, wijk D No. 99, groot 108 c.A (8 R 2o. Een Steenen Schuur en V.u- kenshok aldaar, voor afbraak; 3o. Een Schuurtje aldaar, voor afbraak; 4o. Een Wagenhuis aldaar, voor afbraak; 5o. Een Schuurtje aldaar, vo,or afbraak (9?/2 R.) Bouwterrein (18 R Bouwterrein 60. 125 c.A. aldaar. 7o. 237 c.A. aldaar. Samenvoeging van perc. 6 en/ 7; van 2—7 en van 1—7. Te bezichtigen 19 en 20 Mei a.s. van 2-1 uur. Terstond aan het gebruik. Na afloop daarvan 3 ER1IURING van 3 Perceelen Bouwland 1 3960 H.A. ,3 G. 166 R), van deu lieer ADR. ADRIAANSE Pz. onder Zou- telande (huurder dhr E. KOPPE- JAN Jz.) en Biggekerke (Weren- dijke), huurder dhr. A. FRAYC.KE. TE KOOP BIJ INSCHRIJVING: het HUIS, Wal B 101, verhuurd voor 300 gld. 's jaars tol 1 Nov. 1920, met 1 jaar optie Bezichtiging Maandag a.s. 3—1 n.m. Briefjes in le leveren Dinsdag 20 d^zer bij den lieer VALK, Lombardstraat, die ook bewijs van toegang verstrekt. Zaatclaad» Schouwing wogen en eoetpmden met de kunst werk em aan vangende 26 mei eIr. hAlle Gummiwaren, Patent Geneesmiddelen, Vrouwen- spuiten van Gummi vanaf 2.5». s» IRRIGATORS compleet vanaf 5.25. N. V. JH». SANITA». Dordrecht, Voorstraat 227. Rotteidam, Korte Hooldsteeg 7. GtïU. Prijiconr. te^en 'toéteiidiug van 10 ct. postz»gels aun on« Hoold- kantoor Sanitas, Postbox 302, 'e Hage. Machine 16 a 18 P.K. Stokport Motor, Dynamo Societa Ilaliana Sahmeijer 110 volt 41 Ampère, Schakelbord compleet met Ohunt weerstand 130 volt 60 Ampère, 2 Drijfriemen, lang 11 M. met Drijfwerk, 2 Riem schijven en Draagstoelen. Ook Leidingdvaad. Tevens alles afzonderlijk te koop. Alles 1ste klasse. Te bevragen A. H. J. WIERCX Jr., Reestraat 33—34, Geertruiéenberg. DE HAARGROEI v»or jong en o«d wordt het beste bevordert doer FÉDMA's HAAK HKNTfiLLBR. Verkrijgbaar te: Middelburg bfj P. A. JOOSSE, Lange MelftJ. JULIANUS, Markt C 8; A. C. MALGO, 8egeerstraat; P. 8ANDEKS eu VAN 'T WEST- EINDE, VlissiugHche Straat; Th. A. SCHIPPEBS, Noordstraat J. VEI- EL8T, Laugeviele; F. MVRK, Lange Helft B 101. Jaarkeers Itreckt Fakrlkantem Firma Besalt.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1919 | | pagina 7