4 STAAT DER NEDERLANDEN BEMD1KSE Go's Brandspiritus NATIONALE BANKVEREENI6ING 51. VRIJWILLIGE LEENING GROOT f 350.000.000, HET WETBOEK VOOR IEDEREEN ziekte KREDIETEN COUPONS DEPOSITO'S EFFECTEN VREEMD GELD SPAARBANK UÏ; ASSBRANT3ËH HYPOTHEKEN Ministerie van Financiën VAN DEN KOERS VAN UITGIFTE 99% Anijsblokjes, fe Bankiïrs Hffeetenkantoop Middelburg, Slnis en Oostbarg. 511 StaatsIesalBg De inschrijvingen kannen geschieden op 3 EN 4 JANUARI 1919 6 JANUARI 1919 Agentschap van het Ministerie van Financiën te Amsterdam alle Betaalmeesterskantoren (behalve dat te Amsterdam); da kantoren van de ontvangers der directe belastingen in gemeenten, waar geen Beiaaimeesterskantoor gevestigd is. b Seninkiijie Iwm MhIKÏI is- scherij so Ververg, „ii Wapent U tegen de Spaaasche Griep MAISON DE ABEND [Sim «nm. B ANK-ASSOCIATIE. Borstplaat-essences YII ïi C. 1.8Gho]Ie Ge. T t Tanillesniker ▼▼VVVVVVTVTV LEYENSYERZEKEEING ook voor U nmimm IWENSYEHZEKEHING-HANK houdt de premiebetaling ®p SloommierijJeZois" l— Geen Als |jj 0 afgemat Hoest en verkoudheid. Vastzittende hoest, sljjm Koorts, bineenkoorts, Ma laria, koude rillingen. Enersan-taölëtten Overspanning, 0„™, Wormen Winterhanden Kooktoestellen, Per flesch 88 ceut. N. Y. Yl C. A. SCflüLTË Co, KAPITAAL sn RE8ERYEN f 7.200,000.— BULDDELBUBG (Firma VAN DE KREKE, DE KAN Co,) VLISSINGEN (Firma C. R. C. WIBAUT A Co.) GOES (Beestenmarkt) OOSTBUBG (R. J. VERSLULJ8, Nieuwetraat) De aandacht wordt geveetigd op de afgifte van Binnenlandsche Oredietbrievon, waardoor in ruim 80 plaatsen in Nederland gelden iranoo kunnen worden opgenomen. in stukken van f 1000.-, f 500.-, en f ÏOO.- per stuk 3 cent. vqj Voldoende voor 1 kop melk. ar ^NV. v/h C. A. 80HÜLTE éOo.k C Lange Delft H 2. w BELASTEN°zich vanaf heden ZONDE3 EBNIGE KOSTEN met de inschrijving op de VA» HET Koninkrijk der Nederlanden GROOT f S50.000.000.— tofc den koers van 99 pet. Prospecti wordon op aanvrage gaarne toegezonden. ~fl§§j van des voormiddags 9 tot de3 namiddags 1 nnr, en og> van des voormiddags 9 tot des namiddags 4 nar b\j Stortingstermgnen7 Febrasari, 7 Bïaart, 7°Apr3B en 7 Hf ei 1919. Voor verdere bjjzonderheden raadplege men het Prospectus, dat op do bovengenoemde kantoren en op alle Postkantoren (Hulp- en Bijkanteren inbegrepen) te verkrijgen is. De Minister van Financiën, DE VRIES. Puncü v li Cognac jS Rhum Bisschop Q N.V. v.h. C. A Sohnlte Co. Lange Delft H 2. essence. Per flacon 40 C8nt. i Inr. „DE NOORDERPOST", Mevr. ADVOCAAT, geveitigd BOTTEKBAH Ao. 1899. HY6IENISGHE ARTIKELEN Hugo De Grootstraat 10. Tlissingen Oudste en beste adres in Zeeland. Nieuwste inrichting voor uitstoo. men en verven van allerlei goederen Eigen laboratorium waarborgt gobruik van ons hadeljjke iddelen, Bleeken «onder Gloor. Vlugge aflevering, Bil- lgke prjjzen. Af bied Evenals bij influenza bieden de ontstoken slijmvliezen een vrucht bare voedingsbodem voor de voortwoeke rende bacillen van de Spaansche Griep. Als U keelpijn heeft, als U hoest, als U verkouden is, neem dan onmiddel lijk een krakhtig genees middel hiertegen. Ont trek U aan het gevaar door bijtijde Abdyiiroop te neme*. Koop dus onmiddellijk een flesek Abdijsiroop. van Mr. M. NAUTA, Advocaat, jongste uitgave, 3e druk, 833 Bladz., in netten band, voior slechts f 1 84. Inhoud: Het Wetboek van Koop handel, de Leerplichtwet, de On derwijswetten, de Gezondheidswet, de Woningwet, de Ongevallenwet, de Beroepswei, de Hinderwet, de Veiligheidswet, de Militiewet, de Landweerwet, de Burgerlijke Pen sioenwetten, de Xüoöperatiewet, de Jachtwet, de Visscherijwet, de Oc- tri.oiwet, de Loterij.wet en de Drankwet. .Voor één aparte Wet betaalt men dikwijls meer dan vtxor deze geheele verzameling. De prijs van f 1.84 voor dit flinke boek is spotgoedkoop. Elke wet is ge heel volledig, duidelijk gedrukt en zeer practisch ingericht. Verkrijgbaar bij D. BOLLE, Hang Not. 98, te ROTTERDAM, en ver der alojn. Franco na ontvangst Postwissel, waarop melden: WETBOEK VOOR IEDEREEN. Zwartjanstraat 94 Rotterflam. WERTHEIM GOffiPERTZ 1834 en Credietvereeniging 1853. AMSTERDAM. Maatschappelijk Kapitaal f 20,000,000,waarvan geplaatst 10,000,000.— Alle Bankzaken, Brand- en Inbraakvrije Safe- Inrichting. Bank-Associatie, Kantoor Middelburg, Mr. J. A. FOKKER. H. DRONKER8 Directeuren. A Per flacon 40 cent. A w Lange Delft H 2. W <§d>-Od>"'0"*S>£ per onB 45 cent pakje 9 ^ÏN.Y. T.h. 0. A. Schalt. 4 00. A LotEe Delft It. p. verzekering volgens het IDEAAL-,TARIEF INVALID ITEITS - verzekering, met aanvullende JS B W volgens de nieuwe tarieven van de %AL (epgerieht 1168, te Rotterdam, Boompjes 19) YeorbeeliEem 28-jarige betaalt gedurende 85 jaar per jaar f 351.en •ntvangt op zijn 60ste jaar f 10.000,Bij eerder o?erlyden of invaliditeit en betealt de Bank f 1090,rente per jaar tot den einddatum v.h. contract en dan toch. nog de -roll© f ÏO.OOO Inspecteur I. SLIK, Breda, Taterisgenstraafc 2, Tel. 620. P. J. ASSKLBEiBGS €n. Bergen op Zoom Opgericht- 1882. Bedient de eerste Families in Zee land. Oordeelkundige behandeling dor goederen. Voortreffelijk ingerioht vol gens veeljarige Draotisobe ervaring. Prijscourant en inlichtingen gratis tan blijven bestaan, indien slechte het goede ge neesmiddel wordt aangewend. gevoelt en ljjdt aan voortdu rende vermoeidheid, verma gering, bloedarmoede of ver Hes van krachten, gebruikt dan bjjtgds HIJNBABDT'S LBYETOGKN Dit is een zeker geneesmiddel. Sterkt lichaam enzennwen. Bus 90 c. 1 1.75, f 4.25, f.8 25. HOOfdpÜn. Gebruik MijuhardPs Hoofdpjjntableiten. BKssi p. kok. 45 on 86 cent. Neem AWGA-bonbons. r—Mi, Doos 50 en 90 ct. op de borst, brochitis, kinkhoest Gobraik hierteg'n ANGA SIROOP. Per fl. f 1.50, Sfl. f4.25 Hhenmatiek, koude en pjjn in de ledematen, spier- ea gewrichtspijn, influenza, griep, aangezichtspjjo enkiespjjn Gebrnik SANAPERIN tablotteu P.k,6Qct ,3k. f 1.7Q NSBlPÏJE, ontstoken keel. Mjjnhardt'B GLORIN-tablet' i. p. doos 50ct 3d. f 1 40 Maagznnr, maagpijn, maagwater, oprisping, geen eet- luBt, slechte spijsvertering. MUnhardt'n Maagtabletten. ■m Per k. 60 ct.,3k.fl6 Mijnhardt's Koorts-tabletten. Koters 60 ct. 3k fl.TO. Gal en slijm worden verwijderd door ZWjnhardt'i Laxoertabletton. Deze tabletten zjjn bloedzuiverend, regelen den stoelgang. Per d. 50 ct.,3d. fl.40. Bloedvormende licht verteer' bare staaltabl., tevenB eetlustop wekkend. P. koker f 1 3 k. f 2 85. zenuwachtigheid, slapelooahe: gejaagdheid. Examenvrees. MIjnhardt's Zenuwtabletten P. koker 60 ct., 3 k. f 1.7 kinderen en volwassenen. Neem ENFAN-wormbonbons. P«r doos 50 cent. wintervoeten, ruwe huid, bataten, kloven en spriugende lippen. ■bsbb Gehrnik PÜBOL. Let bij koop op den naam van den Fabrikant A- MIJNHARDT, Pharmac. Fabriek Zeist. Bjj Apoth. en alle Drogisten, Te Middelhnrg, C. A. Sohulte Co., Lange Delft HI; Goes, W. F. do Herder; Gebr. Mulder Fllsslngen. A. Bemest, Lepel straat H. J- Luitwieler, Wal straat; Domburg, W.J.GROEM; Borssole, A, KABELSE. VOOR Itonmdtnkbczf It W. DSN B9SX, Middelburg,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1918 | | pagina 8