Rookt INBRAAKVERZEKERING. lil! „ie IfiFgGHOEging' UNA d'ALBRRTI. IJ. IFiEWMlI IIEIMUEN. boogfijn Somatra zasdblad dek. Til. HOUtBUB, BEK BOSCH. De Koortspoeders inijssaiker, 5 °io Nederlandsche Staatsleening. stukken fan f 1000,-, f 500.- en f 100.-. MIDDELBARE TEQHMSCHE SCHOOL voor de wmm Slempsuiker, Credi@tbanl£ Izaak Boasson Zonen's Eflectenkantoor Effecten - Coupons - Incasso's. Prolongafiên-Vreemd Ceid - Wissels. PRMIULB HOOBOOHMST OP DE 00S1K1LDE. ADTERTEHTlIl ■üS-J. iugaDg Vlasmarkt. (gedurende de Kerstweek). Vat) af hedei. en volgende avonden van 811 uur 3 maal optreden van Chanteuse Eieèntrique en Orchester „Carmen-Silva" Gedurende de Kerstdagen Matinée van 35'/, uur. Entrée vr^j. MIDDELBURG. BUITENGEWONE ALGEMEENE VERGADERING VAN AANDEEL HOUDERS op Wioen-;dag 8 Januari a.s., des nam. 2 uur, in het Grand Ilotel Langedelft te Middelburg. Aandeelhouders, welke die ver gadering wenscheu bif te wonden of such aldaar willen laten ver tegenwoordigen, moeten hunne Handeelen, tegen bewijs van ont- nmgst, minstens drie vrije dagen, le -voren deponeeren bij de Kas siers der N. V. HENDRIKSE Oo-'a Bankiers- Effectenkantoor te Middelburg en hare Bijkantoren. Jtddelbargsche Gsmrant" In.hst met 31 Deoember as. ver schijnend nummer van ons blad wor den, ovenals vroeger, opgenomen MEUWJMRSWENSCHEH. Bjj advertentie van 14 regels 60 cent. Elke regel moer 20 cent. In de Naamlijstper saam en per regel 12 cent. Alles bij vooruitbetaling. Opgaven worden ingewacht, vóór ot op 28 December a.s. De Administratie. vaa H. van Aken Apoth. Spec. 8ELZAETE zijn bet Binds jaren beproefde en ge prezen geneesmiddel tegen Kiespijn, zenuwkoort sen dn flenricijn in het hoofd eb stillen na gebruik vau e nk e 1 e porders de hevigste pijnen en genezeu na enkele dagen de gevaar lijkste influenza aanvallen. Prjjs per doos 90 cent. Hoofdchpót voor Bolland N V. v/h. 0. A. SCHDLTE Co Middelburg. Vorder te Vlieringenbg ARM BENIE8T, Lepelstraat, LUIT- WIÜLER, Walstraat, Dl LAND- METEB, Wolstraat; Somburg C. F. r. o. PEUL. k per ons 35 cent. N.V.v/b 0. A. SCaULTEAOo. A Lange Del't H 2. Groot f SBO.OOO.OOOi— Koers van uitgifte 99°i0. Ondergeteekende belast zich kosteloos mst het overbrengen van inschrijvingen ep bcvangeausmils leening en zendt op aanvraag gaarne prospectus met insctsri]- ving8billet toe. NATIONALE BAKKVER.EENIG1NG Kantoor Middelburg. (VAN DE KREKE, DE KAN Co.) TE UTRECHT (OPGERICHT DOOR DEN NEDERLANDSCHEN AANNEMERSBOND) OPLEIDING VOOR BURGERBOUWKUNDIGE EN WATERBOUWKUNDIGE WlNTER-TOELATINQSEXAMEN VOOR DE MIDDELBARE TEOHNISCHE SCHOOL ZOOWEL VOOR HES MET THEORETISCHE ALS VOOR HEN MET PRAeiISCHE VOOROPLEIDING WORDT GEHOUDEN OP 27 JANUARI A. 8. EN VOJ.GENDE DAGEN AANGIFTE VOOR 14 JANUARI MET VOLLEDIGE INLICHTINGEN OMTRENT GENOTEN OPLEIDING EN AANDUIDING VAN STUDIERICHTING (BOUW- OP WATERBOUWKUNDE) AAN P. LTDSMAN, DIRECTEUR INLICHTINGEN EN LEERPLAN DER VERSCB1LLENDE AFDEELINGEN VERSTREKT DE DIRECTEUR DER SCHOOL per "ons 36 ct. pakje 20 N.V.v/h C. A. 8CHÜLTE Co Lange Delft H 2. J. A. TAK Sc Go. ontvangt GELDEN i DÉPOSITO met rente vergoeding, thans 2 pCt. Te koop of in ruil een zeer b^ste Veerwagen met zoo goed als nieuw beslag, een Tilbury e» aan 't zelfde adres met 1 Jan. a.s reu aankomende Smidsknecht ge vraagd P. BOONE, Mr. Smid, Serooskerke (W.) De Makelaars P. L. DE BKUIJNE ZOON 8-niteü Inbraakverzekeringen op Inboedels, Koopmansgoederen, Effecten en andere geldswaarden. geveötïgd te 's-GKAVENHAfS. De BANK geeft uit 6 °|0 Uitlootbare Schuldbrieven ia stukken van 1 1000, 1 500 011 f 100 (Coupons vervallende 1 Fe bruari en 1 Augustus) tot den koers van 100 °/0. De schuldbrieven zijn verkrijgbaar '.e Middelburg bij .IZAAE BOASBON ZONEN-S EFFECTENKANTOOR londensche Kade 54, MIDDELBURG. Deposito's. GredieteË Raad van Toezicht DUMON TAK, Middelburg. Mr. P. DIELEMAN, Middelburg. Mr. A. A. DE VEER, Middelburg. G. VAN NIFTRIK, Vlissingen. J. N. ELENBA.AS, Kroiningen. Iz. W1LLKMSE, Ierseke. Mr. H. POLVLIET, Zierikzee. Directeur: S. CAL JOUW Pz. Da Directeur houdt sitting te GOES Dinsdag in hotel „Centraal" Markt; Te KRUININGEN Woensdwg voormiddags, in hotel „De Korenbeurs" en te HANSWEERT Woensdag, namiddags ten huize van dhr. C. C. t. d. Brink. Rekenlng-Ccuraot. Hypotheken. Ineasi Administraties. LEEUW ARDEN. De Bank geeft uit: 6 pCt. Pandbrieven a ÏOO pCt. In stokken van f 1000f 500.— an 100.—. Verkrijgbaar aan bet Bijkantoor te MIDDELBUBG, Eoutkade H 114, en bij HENDRTKSE Co's Bankiers an Effectenkantoor te Middelburg, Sluis en Oostburg. Lange Delft I 24 - Middelburg (TKI,F.PHOOJi\i:nWF.RK IS - SST) MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL f 500.000-, wsarvan geplaatst en volgestort f 300.000. Neemt GELDEN IN DEPOSITO met 1 dag opzegging 3 pCt. 1 maand id. 31/, pCt. 3 maanden L'. 31/, pCi 1 jaar id. 4 pCt. Wettelijke tijd. JANUARI vu, nm. Woensdag I van Zierikzee naar Katsche Veer en Kortgene7.—. d Kortgene Katsche Veer en Zierikzee 10.30. a Zierikzee Katsche Veer1.45 b Katsche Veer Zierikzee3.c Donderdag 2 Zierikzee Middelburg7.— Middelburg Zierikzee1.30 e Vrijdag 3 Zierikzee Katsche Veer en Kortgene7.— Kortgene Katsche Veer en Zierikzee 10.30. Zierikzee Middelburg 1.45 Zaterdag 4 Middelburg Zierikzee8.45 Zierikzee Katsche Veer1.45 Katsche Veer Zierikzee 3.— c Zondag 5 Zierikzee Katsche Veer en Kortgene7. Kortgene Katsche Veer en Zierikzee 10.30 Zierikzee Middelburg1.45® Maandag 6 Middelburg Zierikzee8.45 a Zierikzee Katsche Veer1.45 Katsche Veer Zierikzee3.— c Dinsdag 7 Zierikzee Katsche Veer en Kortgene7. Kortgene Katsche Veer eh Zierikzee 10.30 Zierikzee Katsche Veer1.45 Katsche Veer Zierikzee3.— c Woensdag 8 Zierikzee Katsche Veer en Kortgene7.— d Kortgene Katsche Veer en Zierikzee 10.30 o Zierikzee Middelburg1.45 Donderdag 9 Middelburg Zierikzee8.45 o Zierikzee Middelburg1.45 b Vrijdag 10 Middelburg Zierikzee8.45 a Zierikzee Katsche Veer1.45 b Katsche Veer Zierikzee3.— c Zaterdag 11 Zierikzee Katsche Veer en Kortgene7.— d Kortgene Katsche Veer en Zierikzee 10.30 o Zierikzee Middelburg 1.45 b Zondag 12 Middelburg Zierikzee8.45 o Zierikzee Katsche Veer1.45 b Katsche Veer Zierikzee3.c Maandag 13 Zierikzee Katsche Veer en Kortgene .7.d Kortgene Katsche Veer en Zierikzee 10.30 o Zierikzee Middelburg1.45 b Dinsdag 14 Middelburg Zierikzee8.45 o Zierikzee Katsche Veer1.45 b Katsche Veer n Zierikzee3.c Woensdag 15 Zierikzee Katsche Veer en Kortgene7.— d n Kortgene Katsche Veer en Zierlaee 10.30 o Zierikzee Katsche Veer1.45 b Katsche Veer Zierikzee3.— c Donderdag 16 Zierikzee Middelburg7.d Middelburg Zierikzee1.30 e Vrijdag 17 Zierikzee Katsche Veer en Kortgene7.d r Kortgene Katsche Veer en Zierikzee R).30. a Zierikzee Middelburg1.45 Zaterdag 18 Middelburg Zierikzee8.45. a r Zierikzee Katsche Veer1.45 b Katsche Veer Zierikzee3.— c Zondag 19 Zierikzee Katsche Veer en Kortgene7.— d Kortgene Katsche Veer en Zierikzee 10.30. a Zierikzee Middelburg1.45 b Maandag 20 Middelburg Zierikzee 8.45. o r Zierikzee Katsche Veer1.45 b r Katsche Veer Zierikzee3.— e Dinsdag 21 Zierikzee Katsche Veer en Kortgene7.d Kortgene Katsche Veer en Zierikzee 10.30a Zierikzee Katsche Veer1.45 b r Katsche Veer Zierikzee3.c Woensdag 22 Zierikzee Katsche Veer en Kortgene7.— d r Kortgene Katsche Veer en Zierikzee 10.30. a r Zierikzee Middelburg1.45 b Donderdag 23 B Middelburg Zierikzee8.45. a Zierikzee Middelburg 1.45 b Vrijdag 24 Middelburg Zierikzee8.45. a Zierikzee Katsche Veer1.45 b Katsche Veer Zierikzee3.— e Zaterdag 25 Zierikzee Katsche Veer en Kortgene7.d Kortgene Katsche Veer en Zierikzee10.30. a r Zierikzee Middelburg1.45 b Zondag 26 Middelburg Zierikzee8.45. a Zierikzee Katsche Veer1.45 6 Katschè Veer p Zierikzee3.— c Maandag 27 Zierikzee Katsche Veer en Kortgene7.d Kortgene Katsche Veer en Zierikzee 10.30. a Zierikzee H Middelburg1.45 b Dinsdag 28 B Middelburg Zierikzee8.45 a r Zierikzee Katsche Veer1.45 r Katsche Veer Zierikzee3.— c Woensdag 29 Zierikzee Katsche Veer en Kortgene7.— d Kortgene Katsche Veer en Zierikzee 10.30. a r Zierikzee Katsche Veer1.45 ft Katsche Veer Zierikzee3.e Donderdag 30 Zierikzee Middelburg7.d r Middelburg B Zierikzee1.30 e Vrijdag 31 Zierikzee D Katsche Veer en Kortgene7.— d Kortgene Katsche Veer en Zierikzee 10.30, a Zierikzee Middelburg1.45 WA GENDIENSTEN, Tusschen Goes en Katsche Veep. o. Van Goes, station, na aank. trein 10.11 uit Vlissingen, corr. naar Zierikzee. Ook voor reizigers van trein 8.22 uit Roosendaal, (Trein 8.22 vervalt op Zondagen). Van Katsche Veer voorm. 11.naar kantoor, corr. van Kortgene. b. Van Katsche Veer na aankomst der boot naar station Goes. Corr. van Zierikzee op trein 4.10 naar Roosendaal ook voor trein 6.20 naar Vlis singen. (Treinen 4.10 en 6.20 vervallen^op Zondag). Van Goes, kantoor, nam. 2.corr. naar Zierikzee. Treinen van Vlissingen en Roosendaal komen te Goes aan resp. ten 12.27 en 12.41. d. Van Goes, kantoor, voorm. 7.corr. naar Kortgene. Van Katsche Veer voorm. 8.naar station, corr. van Zierikzee op treinen 10.55 naar Vlissingen en 10.11 naar Roosendaal. Van Goes, kantoor, nam. 2.30 uur, corr. naar Zierikzee. Van Katsche Veer, nam. 3.30 uur, naar kantoor, corr. van Kortgene.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1918 | | pagina 7