IBlf EBLOB. Ingezonden Stokken. lanr nu ia er alle reden voor een lage geldboete. Het vonnis van den kantonrechter zal moeten worden gewijzigd, omdat daarin staat, dat de verbalisant aan het zaad zag, dat daarvoor geen ver gunning was verleend, wat niet best mogelijk is en <io straf zal moeten worden veranderd in f 20 of 20 dagen. De verdediger, mr. J Adriaan&e. meent, dat bekl. totaal geen schuld heeft aan het gebeurde, hij komt uit «en heel eenvoudig millieu en ver trouwde' op den burgemeester. Ook al was dit niet het geval, dan zou pleiter toch tegen een boete van f 200 pror tesleereu, daar bekl. geen groote winst gemaakt heeft van den slechten op brengst der 22 H.A. die hij nog wel met een ander samen exploiteerdei. Wegen» overtreding der distributie- wet, namelijk het alle veren van var-; kensvleesch, werd tegen M. v. d. H. Uit Ierseke f 50 of 50 dagen gevorderd: en tegen denzellden en A. K. 'ook te Ierseke wegens vervoer van varkens t 20 of 20 dagen. Tegen C. J., vrouw R., uit West- dor pe werd wegens diefstal van een paar sokken f 15 of 15 dagen geëiseht. Uitspraak in al deze zaken 3 Janu ari 1919. Zaterdag deed bovengenoemde recht bank uitspraak in de volgende zaken, waarbij zijn veroordeeld wegens: verduistering P. Th., 31 j., schipper, Dusscn, met bekrachtiging van diens verstek-vönnis, doch verandering van straf tot 1 m. voorw. gev.straf, met een proeftijd van 3 jaar; diefstal. E. v. d. B., 26 j., stoker, en D H.. 51 j., veldarbeider, beiden Am sterdam, L. P., 30 j., werkman, Selzaete, en R. d. W., 18 jveldarbeider, Kloos- terzande, allen gedetineerd de le tot 6 m., de 2e tojt 4 an., de 3e tot 3 m. en de te tof. 2 m. gev.straf, allen njet af trek voor-arreat; Ch. d. M., 24 jveld arbeider, Grocde, tot 1 m. gev.straf; A. J., 57 j., veldarbeider, N. en St Joos- tand. tot f 3 b. s. 3 d. h., en K. W'. d. N. 23 j., werlanan, Goes, na verzet, tot 3 m. voorw. gevstraf, met een proeftijd van 3 jaar; vernieling: M. M. B., 20 j., Oostburg, tol f 10 b. s. 10 d h.; mishandeling: P. P., 49 j., schipper, Rotterdam, tot f 25 b. s. 25 d. h.; verboden vervoer. J. R., 62 j., land- fcfouwer, Wemeldinge, tot f 40 b. s. 40 d. h.; J. R., 28 j., winkelier, Wiolphaarts- dtk, tot f25 b. s. 25 ld. h., M. E. d. B., 16 j., groentenliandelaar, Vlissingeu, tot f20 b. s. 20 d. tuchtschool; J. It., 44 j,schipper, zooder bekende woon plaat 3, tot f 15 b. s. 15 d. h., J. B., 16 j., stoker, Dordrecht, tot f 10 b. s. 2 w tuchtschool; A. K., 30 jarbeider. Koudekerke, J. F., 24 j., koopman, Mid delburg, H. A. G. It., 19 j., reiziger, Groede, J. L., 32 j., veldarbeider, Itat- tendijke, en T. L., 35 j., zonder beroep, en L>. L., 37 j, timmerman, beiden Hoedekenskerke, allen tot f 10 b. s. 10 fl h.; A. P., 30 j., Amsterdam, en Wi. v. S., 41 j., Leiden, kooplieden, beiden tot f 4 b. s. ld h en J. R., 42 j., landbou wer, Hoedekenskerke, tot f 3 lx s. 3d. h.; poging tot verboden uitvoer L. M., 65 j., schippersknecht, zonder bekende woonplaats, tot f 1 b. s|. 1 fl. h., en overtreding distribuliewet J. H., 31 zonder beroep, 's-IIeer Arcndskerke, lot f 20 b. s. 20 d. h en M. A. r. Pt, 52 j., huishoudster, Itoudekerke, tot f 1 b s. 1 d. h. Vrijgesproken: L. d. S., 49 jkoopman, -Terneuzen, beklaaga vim heling; P. J. .V., 21 j., autoverhuurder, Terneuzen, en J. V 24 j., veldarbeider, en L. S., 23 j., slager, na Verzet, beiden St. Jan- steen, allen beklaagd van verboden ver voer; A. B., 35 j., landbouwer, St. Lau- reijns, na verzet, beklaagd van poging tol verboden uitvoer, en -C. F. F., 54 j.. veldarbeider, Hontenisse, beklaagd van overtreding distributiewet. HANDEL, NIJVERHEID EN nsscraau, Alg. Mi?, tot be le enen en aan knopen van met vrucht gebruik of periodieke uitkeeringen belaste waarden, te Middelburg. Maandagmiddag werd in de sociëteit „St. Joris" alhier een vergadering ge houden, waartoe de pandbriefhouders wa- Ven opgeroepen en welke vergadering geleid werd door de Safe en Trust Maat schappij bij monde' van den heer De Roo de la Faille. Er was veel belangstelling van de zijde van pandbriefhouders; totaal was een half millloen vertegenwoordigd van de thans uitstaande f 2.765.300, doch ver schillende aanwezigen hadden nog clien tèle, die ook een belangrijk bedrag had- de», en die zij in dezen van raad kun nen dienen. De voorzitter zette uiteen, dat de trust maatschappij, de Algemeenc maatschappij volgens hel contract zal moeten sommee- ren aan haar volle verplichtingen tot ^rentebetaling te voldoen; is dan binnen 30 dagen daaraan niet voldaan, dan zijn de pandbrieven opeischbaar en kan het» faillissement van de maatschappij wor den aangevraagd. Dit zal echter niet in het belang der pandbriefhouders zijn en Bpr. ried daarom aan een rereeniging fc» vormen, die de belangen der pajod- briefhouders behartigt en zoo nopdig ver dedigt. De heer De Veer, directeur der maat schappij, deelde mede, dat thans bij' de directie het plan is ontstaan, om in af wijking met hetgeen in de circulaire werd gezegd, precies de helft op do coupons uit te keeren. Deze spr. wijst ook op de uitstelwet, die mogelijk maakt dal de rechtbank der maatschappij recht geeft met rente-betaling te wachten tel kens voor hoogstens 6 maanden. Een uitvoerige discussie volgde hier op. Een der aanwezigen stelde voor, om genoegen te nemen met de helft, onder voorwaarde, dat de maalschappij op zich neemt wanneer er winst gemaakt wordt, de andere helft direct aan te zuiveren^ Oorspronkelijk vond dit voorstel veel in stemming, maar toen de directie en de raad van commissarissen bij monde van den heer W. Hioolen, aantoonde, dat de maatschappij dan telkenmale bij hel ver vallen van coupons een nieuwe schulden last van f 60.000 er bij krijgt, werd de instemming minder en ten slotte werd dit voorstel ingetrokken. Een tweede voorstel, om de directie aan te raden op 2 Januari.in het geheel geen rente uit te keeren, vond geen instemming, omdat da kleinere geldbezit ters liever nu de helft\hebben dan later iets meer. De directie verklaarde zich nader be reid om voor iedere 14 dagen aan te kondigen tegen welken koers de cou pons inwisselbaar zijn, waardoor zij, die willen speculeeren op het oploopen van den koers, daartoe in de gelegenheid zijn, door hun coupons nog wat te be waren. De heer De Veer kreeg nog gelegen heid om uiteen te zetten, dat hel onmo gelijk is gebleken bankpapier uit Duilsch- land hier le krijgen, waarop reeds geld was toegezegd. Nu kan het niet anders gaan dan met een cheque en daarop wordt veel verloren. Het grootere koers verschil op de kronen wordt genivel leerd doordat een deel der leeningen in Hollandsch geld wiordt betaald. Ten slotte werd een comité, bestaande uit de heeren mr. J. A. Heijse, Middel burg, J. A. van Heel, Goes, Santman, Rot terdam, en De Cock, Den Haag benoemd, dat statuten' 2al ontwerpen voor een vereeniging van pandbriefhouders en dat voorloopig door de aanwezigen werd ge machtigd, bij eventueel verzoek van de maatschappij aan de rechtbank om uit stel van betaling, dit verzoek krachtig te ondersteunen, daar men het algemeen iö het belang van de pandbriefhouders achtte om een faillissement te voor komen. Op Rijksmiddelen fn 1918 De opbrengst der Rijksmiddelen (hoofdsom en opcenten) over de maand Nov. 1918 be droeg 18 438.280 tesren 22.306.; 80 over de maand November 1917. Het pen twaalfde gedeelte dar raming over bet geheele jaar bedraagt, 18.065.383,38 Wij laten hi eronder volgen de inkomsten over 4e eerste 11 maanden van 1918, vergeleken met die over de eerste 11 maanden van 1917 Middelon. 1918 1917. Oron.I belast t 14.872.345 f 15.037.677 Personeel 11.777.735 12 218.979 (nkomatenb. 54.607.378 45.774 152 Vermag bel. 2 849 SIS - 3 lt4 363 Suiker S7.805.927 28.007.232 WK ediatilleerd 1.285.501 1.239.038 17/282.674 27 082.628 Zout 2.656.561 2.247.334 Bier en Aajjn 1.050 822 2 197.250 (Seslucbt 10.21S.150 10.978 275 Zegelrechten 11863.841 12.294.765 Regietrs.tier 25.150.715 15.126.490 Hypotheekr «57.373 9ucoessier. 22 544.227 19.946.178 Invoerrecht. 7.825.751 10.360.268 Ponnnnt/eg. 1.378 Boud. silver T06.090 627.094 BsKiailoon 757 621 StatLtiekr 989/256 1.647.505 Mijnrecht. 161.903 Domeinen 2 811.149 f.654156 Stauteloterg «34.355 «30.817 Jacht, vissch t75 863 210 378 Loodsgelden 218.232 805.079 Totaal t 227.421.657 f 212.551.947 De opbrengst over de maand Nov. 1918 der oorlogswinst- en verdedigingsbelastingen was f 10.675.358; die over de eerste negen maanden van genoemd belasbagjaar, 203.593 726. Re opcenten, geheven ten bate van het Leeningfonds 1914, gaven over de eers® 9 maanden van het jaar een opbrengst va® 87 447 628. DE RUZIE OVER DEN BUIT. Over de a.s. vredesconferentie is niet veel nieuws te vertellen. Een bericht uil Parijs meldt, dat tengevolge van presi dent Wilsons bezoek aan het front op heden, Lloyd George er voor het oogen- blik van afziet naar Parijs te gaan en dat daarom de voorafgaande besprekin gen voor de vredesconferentie zullen moejten uitgesteld worden tot in de tweede week van Januari. Wilson zal be gin Januariook naar Italië gaan, wan neer hij is teruggekeerd uit Londen. Al deze reizen zijn natuurlijk niet zoo maar voor Wilsons plezier, en het uitstel der Voorbesprekingen zal wel in verband staan met de politieke bedoelingen van al dal. heen en weer getrek. Welke die bedoelingen zijn, kunnen wij niet be- oordeelen, omdat wjj niet tot het korps diplomaten bebooren, dat wel en wee van de! wereld bekonkelt en behan delt. Wel heeft de president aan den Parijschen vertegenwoordiger van de ,.Times" medegedeeld, dat zijn hart hem naar het Amerikaansche leger trekt, waar hij de Kerstdagen doorbrengen wil, en Üat hij gaarne de Italiaansche troe pen bezocht, omdat zoo velen van zijn onderdanen uit Hal ié stammen, dat hg zich spitst op een bezoek aan het einde lijk bevrijde Brussel der dappere Belgen en, o, zoo graag ook de Engelsche vloot bezoeken zou, wanneer hij slechts den tijd daartoe had, maar het zal ieder dui delijk zijn dat er meer achter zit dan min of meer grillige rcisverlangens. Dat tusschen Engeland en Amerika niet alles precies heelemaal in orde is, deden wij reeds uitkomen, het bleek duide lijk genoeg uit de berichten, en uit wat daarin tusschen de regels stond be treffende de beroemde en beruchte vrij heid Ier zee. In zijn mededeel in geil aan den man van de Times heeft Wilson daarover ook gesproken met een oprechtheid, die niet in een geschreven verslag is" weer le ge ven" gelijk een telegram over die mede- deelingen zegt, een telegram, dat over den inhoud van die oprechte uitingen echter heel weinig vertelt. Wel zeide Wilson: „Wij begrijpen, de ernstige pro blemen, waarvoor de oorlog het Engel sche volk gesteld heeft, en wij geven ons ten volle rekenschap van de bijzondere internationale vraagstukken, die het ge volg zijn van het feit, dat Engeland een eilandenrijk is." Uil de erkenning van het bestaan dier problemen kan men met voldoende zekerheid afleiden dal de moei lijkheden aangaande de vrijheid ter zee nog niet zijn opgelost. Zij zullen, vreezen wij, nog wel aanleiding tot wrijving Ljs- von. Ook tusschen Frankrijk en Italië heerscht niet die hartroerende overeen stemming, welke men gaarne zien zou in een tijd, dat heel de wereld naar naar duurzamen vrede verlangt. Het gaat ook hier weer om de verdeeling van den buil. Italië begon al direct na het ..luiten van den wapenstilstand, aanvankelijk tas tend, later meer grijpend, de hand uit te steken naar de overzjjde van de Adri- atische zee. De droom van het Groote- Italië bleef niet binnen de grenzen van het schiereiland beperkt. Dit was met hee-i lemaal naar den zin van Frankrijk, dat al lang pogingen doet zijn invloed in den Banian zoo hoog mogelijk op te voe ren, en heel wat voordeel verwacht van de Zuid-Slavische volkeren. De industrie, dc handel, kortom het kapitaal van Frank rijk zoowel als van Italië zouden bij de Zuid-Slaven, Serviërs., e. d. gaarne op vreedzame wijze doordringen volgens het bekende recept der „penetration paei- fique", en het gevolg daarvan is, dat hun belangen met elkander in strijd ko men. Niet onduidelijk heeft Clémenceau dit gezegd in een gesprek met den ge matigden Italiaanschen socialist Raimon- do Wel zeide Clemenceau, dat Frank rijk veel sympathie voor Italië en zijn aspiraties had, maar zijn woorden lieten toch geen twijfel er iaan, of Frankrijk had nog meer sympathie voor zijn eigen bedoelingen. Clemenceau waarschuwde Italië, dat het aan de overzijde van de Adriatische Zee niet een beweging moest te voorschijn roepen naar herstel van eigen vrijheid, want dat dit niet in het belang van Italië zou zijn. Met andere woorden: Italië moet niet trachten om zijn grenzen uit te breiden naar de andere zijde van de Adriatische Zee. En wanneer de Fransclic minister hel doet voorko men, alsof hij daardoor slechts de be langen der Zuid-Slaven wilde beschermen verge te men niet, dat ook voor de diplo maten en misschien juist het meest voor hen het spreekwoord geldt van de nok en het hemd. Ook met Spanje heeft Wilson nog het een en ander te bepraten. Of liever Spanje met Wilson. Wat dat precies is weten wij ook niet. Romanones, de Spaan- scbe minister-president is bij hem ge weest in Parijs. Spanje kan zich thans niet achteraf houden, vertelde de Span jaard aan een vertegenwoordiger van Havas. Het kan, zoo ging hjj verder, geen andere politiek voeren, dan die van ver standhouding met de geallieerden. En Romanones hoopt, dat zijn bezoek aan Parijs vruchten zal afwerpen voor Spanje. Die politiek van verstandhouding heeft Spanje, gelijk men weet, ertoe gebracht den Duitscben gezant naar huis te sturen. Welke is de nood van Spanje, waarin het \hulp der Entente verwacht? Heeft het geld noodig, of vreest het de revolu tie. sgeli}k wij dezer daaén reeds vermoed den? De beweging inlfataloniê wekt on rust in het Spaan scha land, en Barce lona, waarheen de Catalaan&che afgevühr- digden zich begaven, toen zij de 'Kamer zitting verlieten, is reeds sinds jaren een broeinest van revolutionaire actie. Daar komt bij dat Spanje ook beweert J>clang te hebben bij de vrije zee. Bij al deze twisterijen om grootere en kleinere belangen voegt zich de zich steeds meer verscherpende kwestie van Rusland. En dit alles voert tot een heen en v?eer reizen van diplomaten, waaraan ook Wilson wel gedwongen is mee te doen, en zal wel voeren tot menig' pijnlijk oogenblik, wanneer de heeren eenmaal om de tafel des rredes bijoen zullen zitten. Misschien willen zij de gnootste moeilijkheden wel van te voren oplossen, en zijn pd. deze conferenties niets anders dan zittingen van het vredescon- greo met gesloten deuren, een maatre gel, door de aan alle kanten opkomende drang naar openbaarheid der vredehe- raadJagingen misschien wel mede veroor zaakt. IutUoSchen schijnt het beroep door de Engelsche Arbeiderspartij op de regecring gedaan ten gunste van publiciteit eenigen invloed te hebben gehad. De Daily News deelt ten minste mee, dat de regeering hel voornemen heeft een aantal vertegen woordigers der Arbeiderspartij uit te noo- digen aan de zittingen van de vredescon ferentie deel te nemen. Genoemd wor den Thomas, Clijnes en Henderson. Of schuilt ook achter dit voornemen weer geheimzinnige diplomatie? ptaatsen waar gees agentschap der bMtddcibargsche Courant" gevestigd ia, kan oseo zich op dit blad abonneeren bfj <le aaministratio to Middelburg, ai by den pluatoelijkea brievengaarder, of bij fteö bockh/iudfilanp, stukken wordan in geöw geval terug geeondan. KOLENNOOD GASNOOD. Mijnheer de Redacteur! Vergun mij een kleine plaatsruimte in Uw blad naar aanleiding der afge kondigde sper-uren, misschien weldra ge-r volgd door gaslooze dagen. Hoe komt het dat daartoe werd be sloten? antwoord: omdat de gasfabriek teveel velkolen verbruikt heeft, aangezien geen Drum kolen aanwezig waren. Dit i s de oorzaak der ellende, ea hiter van draagt de Rijks kolendistributio de schuld. Wat toch is hel geval? De R. K. D. stelt vetkolen ter beschik king om samen met bruinkool te ver stoken. Bruinkool is de mooie naam voorslijk- uatte, zwarte aarde, met wcini'g verbran- din/gswaarde en in dezen tijd toch zeker 60 pet. water. Om hieruit met toevoeging van Wat vetkool gas te stoken, lijkt mij een groote kunst, en in dit verband, alle respect voor den directeur onzer gasfabriek, 'die dit uit de zwarte modder haalt. Ter zake evenwel. De toewijzingen voor vetkool als bruin kool komen geregeld1 op het einde der maand!. Wij nemen aan dat de vetkolen in de eerste dagen der nieuwle maand worden afgezonden, doch levering der bruinkool laat zich wachten tot bijv. den 15den of 20sten der maand. Gevolg is dat elk bedrijfsleider voor de keus geplaatst wordt het bedrijf stop te zetten en te wiachten op de aankomst der bruinkool, of voort te gaan met vet kool alleen te steken in afwachting van bruinkool die maar wegblijft, dag in, dag uit. Natuurlijk besluit elk bedrijfsleider tot het stoken alleen met vetkolen, en toch zeker de directeur eener gasfabriek. Stel U voor dat hij bekend maakte gedurende een paar -weken geen gas te zullen leve ren omdat hij vet- en bruinkool samen moet stoken en dit door hel uitblijven der bruinkool niet kan. Gevolg hiervan echter is dat hij na korten tijd bericht ontvangt van de R. K. D. vóór zekeren tijd geen vetkool te kunnen krijgen, daar hij te veel heeft verbruikt, terwijl indirect Öe R. K. D. er rde oorzaak van is daar zij geen controle uitoefent op de afleve ring. Zoo moet het zijn, dat afzending van vetkool en bruinkool gelijktijdig plaats heeft; dan is er van een te veei gebruiken- geen sprake. De R. R. D., op de ongeluk kige organisatie der levering gewezen?, neemt deze klachten die ongetwijfeld van vele zijden komCn. eenvoudig voor ken nisgeving aan. Doch waar de kolennood stijgt legt zij de duimschroeven aan en stelt de gas fabriek en daardoor de bevolking een voudig voor 't feit. Hoeveel duizenden K.G. vetkolen zouden bij gelijktijdige le vering van vetkool en bruinkool over liet geheele land gespaard zijn gjeworden? Alleen indien de R. K. D. aan directs© van Mijn- en Bruinkool-pntginnirag orders geeft ter verzending op gelijken datum', en toe ziet dat daaraan uilvoering gegeven wordfl. kan aan den treurigen toestand een einde komen, en duizenden K.G., vetkool 'wor den gespaard. Met dank voor de plaatsing, Hoogachtend, OPMERKER EEN SLAGERSKLACHT. Mijnheer üt» Redacteur t Ik hoop dat u mij' het genoegen zult willen doen om het onderstaande te plaat sen, bij voorbaat mijn oprechten dank De reden die mij' naar de pen doet grij1- pen, Is het ingezonden stuk van een Middelburger in uw nommer van 21 dezer, over het wegraken van de f 10.000 of minder, in de vleeschhal alhier. Terecht zegt de Middelburger dat de belastingbetalers toch het recht hebben om te vragen wie in deze de schuldige was. Maar, mijnheer de Redacteur, nis de Middelburger vraagt om recht als be- lastiijpbetaler, öp welk recht hadden wij slagers hier aanspraak als we bij de keurmeesters vleesch kwamen betalen? Wij slagera hier in Middelburg hebben nog nopit het recht gehad om een gespe cificeerde rekening tb ontvangen voor helgev n Wij l>e taalden aan de keurmefcai- ters voor het ontvangen vleesch, fcnz. Er is daarover veel gesproken en gemop perden dat was niet te verwonderen. Toen Wij slagers hier ter slede den 7 September voor het eerst rundvleesch ontvingen was de prijs daarvan, of moes ten daarvoor betalen f,1.73 per Kilo; de tweede week f ,1.95; de derrie1 week door de f 2 per Kilo, en we hebben zelfs een Week gehad dat we f 2.35 per Kilo betaalden, een ongelooflijke prijs, die nergens anders zoo hoog is, terwijl de slagers in Vlissingen iets meer dan f 1.50 of f 1.60 per Kilo betaalden, een groot verschil dus. Nu werd er hier xvel ten koste van de slagers iedere weck in 4 winkels goedkoop vleesch verkocht, maar dan was en bleef de prijs dien wij wij betalen moesten toch vreeselijk hoog en het is ook een feit dal sommige slagers met verlies liun vleesch verkochten. Maar rcclit om te weteii waarom we zoo'n lioogen prijs moesten betalen, kre gen we niet en evenmin een gespecifi ceerde rekening, 't Was altijd zooveel Kilo X f ,2.35 zooveel. Ook is er door al de slagers, drie we ken achter elkander gezamenlijk elke week een 1700 Kilo rundvleesch zonder been geleverd, dat bestemd was voor de 4 goedkoope vleeschwinkels. Voorheb vleesch dat de eerste week was ingele verd ontving elke slager f 1.89 per Kilo, voor de tweede week f 1.84 per Kilo, dus 5 cent per Kilo minder. Op een vraagt door mij aan de keurmeesters hierover gedaan, waarom de slagers voor liet inge leverde vleesch van de tweede weck 5 cent minder ontvingen, kreeg ik ten ant woord, dat er nog zooveel peezen en knorren door sommige slagers ia het vleesch zijn gelaten. Nu wil en zal ik niét ontkennen, dat er Wel eens door do slagers een knor en een peesje over het hoofd Is gezien, maar vertegenwoordigt dat een waardei nm 1700 X 5,cent f 85? Wiie controleert deze affaire? En liet geld vlam het vleesch dat dfe (dfer- tfe Weèki s ingeleverd', den 22 November dus, 4* weken geleden, dat geld hebben wij nog niet ontvangen, hoewel daarom, niet alleen door mij', xnaar 'ook door an dere slagers vele malen is gevraagd. Er fs dan ook een dag of tien terug bclopfd, dat dit spoedig aan de slagers zou worden uitbetaald', maar het is er nog niet Als de heeren keurmeesters,hel vleesch dat door ons, slagers, voor de derde week Was ingeleverd, eens 14 dagen na de inlCj- vering hadden uitbeljaald, wat zeker ai had moeten gebeuren, dan was! zeer zeker het vermiste geld veel minder gewee&t. Laten we maai* eens aannemen dat er juist voor de laatste week ook f 1700 Kilo vleesch ingeleverd was, en meat rekent dit uit A f 1.89 per Kilo, dan komt men aan het bedrag van drie dui zend twee Ironderd dertien gulden, waar mee de schade voor de gemeente vermin derd was geweest. Maar waarom is er met de uitbetaling van het ingeleverde vleesch toch zoolang gewacht? Het geld was er toch? En do slagers hadden er al 14 dagen recht op. Ten slotte nog dit, mijnheer de Redac teur. We hebben eenige weken terug f 1.60 per Kilo betaald voor n. kalveren; dat was een prijs die niet overeenkwam' met dien van Z.Exc. den minister van Landbouw, N. en Handel. Nu is liet een paar weken terug fl.12 per Kilo gewor den, dus 48 cent per Kilo minder. Aan de slagers is beloofd dat zTf de te veel betaalde centen terug krijgen, wan neer weet ik niet, maar zij hebben: er recht op. Met de meeste Hoogachting, Uw dw. dn. EEN SLAGER. Middelburg, 23 Dec. 1918. RURGERLIJKE STAND. Vlissingen. Van 14—20 Dec. Ondertrouwd: J. W. G. Mijnhart, jm. 32 j. en A. Danhof^ jd. 26 j.; E. W. Flipse, jm. 20 j. en M. C. Kemeling, jd. 21 j.P. J. Fagg, jur. 36 j. en A. E. E. Vanhulle, jd. 28 j.; A, E E. Demoor, wedr. 43 j. en L. P. Vijnkier, jd. 36 j.; W. F. -C. Kramer, jmj. 25 j. en A. de Boer, jd. 29,].? J. A. Davids, jm. 26 j. en C. Snoepi jd. 26 j. Getrouwd C. Boënne, jm. i20 j. en J. C. Adamse, jd. 15 j.; N. C. van Dijk, jm. 25 j. en A. B-ok, jd. 24 j.; M. Kamp man, jm. 30 j. en S. M. Hakkee, jd. 27 j.A. F. Peitsman, jm. 25 j. en Wl. Olff, jd. 30 j.; I. van Bel, jm. 29 j en A. P. Houtzager, jd'. 23 j.; O. lloogesleger, jm. 25 j. en P. Roelse, jd. 24 j.; J. Louwerse, jm. 45 j. en N. Slroosnijder, jd. 46 j.; J. C. Wisse, jm1 21 j. en A. M. Bomer, jd. 20 «,j. Rpvallen: J. C. Vilijn, geb. van Houten:, z.A. de Ridder, geb. de Nooijer, z.J M. Poerjtamper, geb. Bok, W. ML Siege is get), van den Broecke, d.; J. van Ef-oennaam, geb. de Nooijer, d.; A C. Meulblok, geb. Leendertso, ,z.J. de Rijke, geo. Crucq, z.\ M. Sanders'^ geb. T.nhr, z. 0\erJeden; A. Louwerse, wedr. van ML Dorleijn, 76 j.; P. Kats, d'. 8 m., M Ker- vjnk, vrouw van P. Hollebrand'se, 19 j. J. C. Homburg, wedr. van C. van Oorschot 81 j.A. de Milliano, wedr. van P A. Doolaege, 74 j.; R. Duplouij', jm. 25 S. M. Schout Velthuijü, vrouw ran O Lagendijk, 60 j.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1918 | | pagina 6