TWEEDE BLAD Hiddelurgsche Cnnran! FEUILLETOI. OEKOCHT. B11 f l'I L A11. VAX BI u» Dinsdag 24 Dee. 1918, no. 302. OB VLEERMUIS. We hebben twee jaar geleden met Kerstmis een idyllische mooiigheid ge schreven over „De Duif', de vredes duif die op weg was. En we meenden toen wat we schreven. Na is 't zoover. En 't is me de idylle -wel! Do sleenkolennoiod die reeds den' gei heelen oorlog door als een steeds grooter worden 7wart spook over Eurppa rond waarde, is na den wapenstilstand ineens feu-ach tig gegroeid en zweeft als een ontzaglijk groote vleermuis boven ons werelddeel. Die vleermuis is het die de situatie va« hel oiogenblik belieerscht. Niet de duif. Er rijn veel voorspellingen gedaarij oyer de ellende die (ons na den oorlog nog te wachten zou staan. Maar zoo'11 alios doordringende misère van kolen- d'/ód heeft niemand zich voorgesteld. De steenkolen blijken het voornaam ste voedsel van de vóór-oorlogsmaat- Bchappij te zijn geweest. Zooals wij eerst door den oorlog leer- aen wat hel vet in ons voedsel beleef ken-Ie, zco hebben we nu geleerd wat) de steenkolen beteekemen voor ons allen «amen jFs hel niet teekenend dat de Entente haar niet meer door duikboolen bedreigde schepen moet stil leggen, omdat zij c-r geen kolen Voor heeft? In Duitschland, het land dat zooveel steenkool uitvoerde, Staren de menschea wanhopig iiiar het geen de eerstvolgende weken met strenge kou eu'ïen brengen, en kijken de industri- ecTen met zorg naar hun machines die eo ciel kunnen gebruiken omdat ze geep- Steenkool hebben. En die gedwongen stillegging van dc industrie is hèt erge. Dat we het in. do. huiskamer en en de keuken al merken door slecht gas en speruren, is lieel org, vooral voor de huisvrouwen. Maar 't is toch eigenlijk niets vergeleken bij dat andere Ge hebt lot voor korten tijd gedacht, dat el nu daj'i toch wel weer eenige, aanvoer zou komen met al de schepen die we dan toch over hadden. Maar de schepen kunnen niet varen uit gebrek nan steenkool Ge hebt gedacht dat er nu dan toch wet weer c;ok buiten de kustwateren geviseht zou kunnen worden. Maar de trawlers liggen nog even stil als te vorert, Uit gebrek aan kolen. Er is al een order aangekondigd dat ail» industrieën in ons land, die ftiet Btoop Üe levensmiddelenvoorziening wer ken, géén kolen meer zullen lcrijgeit, Misschien was het Voor sommige dier industrieën niet eens mondig geweest ze 8e schrik van die boodschap op 't lijf te jagen, Went ze zouden toch niet kun nen werken uit gebrek aan grondstof fep, die niet aangevoerd kunnen Worden, uit gebrek aan kolen! De misère voor de gasfabriek in uw eigen stad, is een gevolg dat 'ge zelf voelt De misère voor de stilgelegde in dustrieën in uw omgeving is een 'gevolg dat ge kunt zien, en kunt voelen als ge er zelf werkeloos door wordt. De misère van al die getroffen industrieën» in het heelé land, is eon gevolg dat ge| kunt vermoeden maar niet in zijn wareii omvang beseffen. En de misère Voor heel Europa, gaat uw begrip heelcmaal te tioven Naar het Engelsch van CHAR-LBS GAW7ICB. 15) Zulk een man is zeker van zich le doen spreken en vooruit te lcomen en Sir Jordan moest een zeer gelukkig mensch efijn, toen hij dien avond de trap afdaalde. De toejuichingen, die gevolgd waren op zqn welsprekende speech, klonken nog in zijn ooren. Hij wist dat men over hem sprak, dat de menschen, toen hij heen en weer liep hem mei belangstelling en nieuwsgierigheid aanzagen. En loch kwam er r. ernand naar hem toe of slak een arm door den zijne of klopte hem op den rug of noemde hem „ouwe jongen". '„Een vreemd gezicht," zei eeh van de beide mannen die naai* hem! stonden te kijken. „Scherpzinnig en verstandig en zoo al meer, maar toch is' er iets in dat mij niet aanstaat. De man kijkt ja toen Jordan hen met gebogen hoofd weer voorbij liep, „ja hij ziet er uit of hij zich niet op zijn gemak voelt cd Sof hij iets onaangenaams op zijn hart Had." „Zeker. Mis«chfén denkt hij' afin dien Of we het niet tè erg maken? Mis schien wel voor 't oogenblik. Niet voor een zéér naoije toekomst. Juist in den tijd van de grOote ver wachting van een eindelijk herstel van wat ontwricht was in de maatschappij van èile tanden van Europa, komt de verlamming van een kolCnhongersnOod, als een uitputting door voedselontbering. Of het nu niet mogelijk is daar spoe dig een verbetering in te brengen door snelle hervatting en uitbreiding van hot mijnwerk. Het zou kunnen, want niet Alle mijn werkers zijn gesneuveld. Maar die van Engeland moeten nog in "l leger meehelpen een deel van, Duitschland te bezetten; die van België idem; die van vFrankrijk kunnen gerusü daarvoor gebruikt worden omdat de beste mijnen voor jaren onherstelbaar1 onder water zijn gezet door den vijancf. In "West- on Oost-Duitschland heerscht telkens staking, in de kolenproduceerende landen van '1 oude Oostenrijk belet de onderlinge twist het vervoer. In Rus land onbekend, maar er komt niets van daan. In Nederland, dat niet dankbaar genoeg kan zijn voor de exploitatie juist vóór den oorlog van dat kostbare hoekje in Limburg, is de mijn-industrie te jong eer dat er een voldoend aantal mifru- Werkers kan zijn gegroeid. Dat is de Kerststemming van het oéigen-4 blik, op den rijfden Kerstdag van den oorlogstijd. Wat moet hot móóie vredesduifje ondep de schaduw van de reusachtige vleer- muiswieken. waarvan de windvlaag even verkillend werkt als die van dc dui- velsvleugels in het laatste boek van de Hel van Dante. Daar, in 'die re- gione van 'de zwaarste straf maakte de wind van die vleugels alles tot ijs Het beest dal nu Europa beheerschl, verkilt, verlamt met den wind van zijn wieken, hel maatschappelijk leven. Hel is een Kerstmis van zorg voor hetgeen de wintermaanden zullen bren ger. DE IIERGROEPEERING DER VRIJZINNIGEN. Dc Alg. vergadering van den Vrijz - Dem. Bond heeft o. a de volgende motie aangenomen De V. D Bond, van oordeel dat her groepeering der vrijzinnigen in tweeën wenschelijk blijft; verklaart dat de V. D. B., zoolang die hergroepeering niet is lot stand gekomen, geheel zelfstandig en mot eigen program aim verkiezingen van Kamer en Staten zal deelnemen, wijst ieder -denkbeeld van concentratie aller vrijzinnigen in welken vorm ook, af en draagt het hoofdbestuur op dit besluit ten krachtigste te handhaven. In verband met deze motie zij hier nog aangehaald wat de heer Marchant zei in een Zaterdag in de avondvergadering van den V. D. Bond gehouden rede De koncentralie-gedachte achten wij Verwerpelijk. Een fusie tusschen liberal© unie cn onzen bond zou ons weer plaat sen Voor de vraag, hoe de liberale een heid te bereiken. Als wij Voor die vraag werden gesteld, zou ons dat weer 20 jaar terug brengen. Daarmee is een fusie tus schen de unie en ons onmogelijk. Tyde- man zei vroeger: „de liberale unie moet in tweeën." Daarop komt 't aan Men heeft een gemengde kommissie voorgesteld tot onderzoek 'der zaak. Ik begrijp niet, wat die zou moeten doen. Hoe 't zij, als er een organisatie kwam, zou 't een deniokpalische organisatie móeten zijn. Een schiflingsproces is nood zakelijk. Maar die schifting mag niet over gelaten aan de menschen, die ze heb ben te ondergaan. De oud-liberalen zijn den laatsten tijd Zoo Idemokraat, dat geen demokraat bezwaar zou hebben, zich bij hen aan te sluiten. (Gelach.) Wij zouden misschien met de Liberale Unie kunnen ongelulckigen jongen bedelaar van. een broer," „Wroeging?" zei de ander. .,Ach kom! Op dat oogenblik sloeg de klok, de Big Ben, en Sir Jordan schrikte en hief het hoofd op. „Wroeging? Neen, waarachtig niet' Het lijkt meer ia op vrees!" merkte- de ander op. „Dat is vreemd." Zij liepen voort en Sir Jordan keerde terug naar het Lagerhuis'. Hij zat op rijn stoel met over elkaar geslagen armen gebogen hoofd, schijnbaar met aandacht le luisteren, tot het Huis opstond en de zitting was afgeloopen. Toen ging hij naar buiten, riep een cab, en reed naar de receptie van Lady Marlow. Toen de cab door de poort reed werd hij opge merkt door een van de kleine groepjes^ die zich bij gewichtige gelegenheden bui ten liet gebouw verzamelen meu herken de hem en begroette „Sir Jordan" met gejuich. En hij boog zich een weiinig voorover, nam zijn hoed af en glimlachte met zijn dunne lippen, zakte weer achterover en sloot de oogen. Het was over twaalven. De zitting was levendig geweest en er was alle reden voor hem zich vermoeid tc gevoelen en een klem slaapje te doen; ma^ir het scheen 'dat hij niet tot rust Icon^Komen, want weldra zuchtte hij, leunde met de armen öp do Voorzijde van het rijtuig en keek naar allo kanton onder rijn nöer- afsp rekentot een oplossing gevonden is, elkaar niet to bestrijden en jeder zijn gang te laten gaan. ANTI-MILITAIRISME EN ANNEXIONISME. By Üe debatten op de Zaterdag in Den Haag gehouden alg. vergadering var. den Vrijz.-Dem Bond zei de lieer Marchant in zijn inleidende rede o. a het volgende Ten' aanzien van het anti-mililairisme diene, dat spr. doorgaan met de bewa pening voor een wereldoorlog voor ons land onmogelijk acht. Dat is ons alge meen standpunt. Maar toen kwam het Belgisch annexionisme. Het gevaar is ernstig, gezien dc stemming der over winnaars. In Duitschland moeten de menschen voor Belgische officieren den hoed afnemen. Dat zou voor spr. het vreeselijkst zijn dat hem overkomen Icon. (Applaus). De so c i aal -de rnokra ten zeg gen, dat lum Belgische vrienden geen tannexaUe toelaten, maar die hebben weinig in te brengen als de groote hee- ren om de tafel zitten. Alleen een be roep op den rechtvaardigheidszin der Entente is onvoldoende. Het eenige middel is, als de Entente stukken van ons land wil afscheuren, tol haar te zeggen: „in al onze zwakte nemen wij het geweer op tegen u." (Applaus). Wij moeten den heeren de overtuiging schenken, dat het ernst is. Dan zullen zij begrijpen, dat het niet aan gaat, ons land te overvallen met hun overmacht. Als ge alleen zijt en ge komt een kerel tqgen, die u zegt; „uw geld of uw leven", geeft ge uw beurs, omdat die u niet zoo lief is als uw leven. Goed. Maar als ge met uw dochters zijt en ge komt kerels tegen die liaar willen verkrachten, laat ge hen dan ook hun gang gaan? Dan verzet £ie u, al zijt ge alleen tegen een overmacht. Als we zonder verzei stukken van ons land wil len lalen afscheuren, kunnen we even goed de geassocieerden over ons heele land laten komen, want dan zijn we ons voortbestaan als onafhankelijke natie niet waard. (Bravo's en applaus). Nijmegen zegt met instemming dat nu wel gebleken js, dal we voor de theo rie „geen man en geen cent" niols voelen. Mevrouw Brauns, als paeifiste, pro testeert ten sterkste tegen rar. Marehant's standpunt. Zeeuwsch-Vlaanderen js geen mensclienleven waard. (Protest). De heer Oud' <£ou u 't zoo gezellig vinden, als u in Limburg woonde en bij België werd gevoegd? Iemand uit Zeeuwsch Vlaan deren cn mevrouw Jacobs verklaren zich tegen de .telling van mevrouw Brauns, al is me ito uw Jacobs 't in prin cipe met deze eens. De heer Hettinga Tromp uil Am-: sterdam vindt het even misdadig als vruohteloos, een oorlog te beginnen. We zouden alleen slaan. Verzei zou dwaas heid zijn. (Protest en applaus). Spr. kan zich eventueel het standpunt der En- lente indenken wat hij nader uileen- zet. De heer Ketelaar Alles wat man heer zegt, geldt ook tegen de revolutie! De heer Marchant zegt, dat wij ver kouden zijn als wij nu het standpunt in nemen dat wij het voorbeeld moeten ge ven van geen wapengeweld te willen gebruiken. Bovendien is Nederland ook tegenover Limburg en Zeeland verplicht op te treden als men ons dat deel des lands wil ontstelen. Spr. is hoogst verwonderd over den heer Van Hettinga Tromp, die als Neder lander rechtsgronden heeft aangedragen voor de geassocieerden om stukken van ons land weg te nemen. Hij heeft het nog erger gemaakt dan mijnheer Van Groenendae], Als hij later de portee van zijn woorden begrijpt, zal hij tot de kon- klusie komen, dat hij beter zijn mond had kunnen houden. Applaus en gejuich). vallende oogleden - keek niet met de doellooze belangstelling van een gewoon man, die uitkijkt, maar met den scherpen blik van een man die iets of iemand zoekt. En toch naai* wien zou de rijke, mach tige Sir Jordan Lynne Baron, Lid van het parlement, uitkijken in de straten van Londen 's nachts na twaalven? HOOFDSTUK VI. De cab stond stil voor het huis van Lady Marlow en Sir Jordan Lynne streek de waakzame, angstige plooien uil zijn gezicht en met een lief, vriendelijk glim lachje om zijn dunne lippen steeg hij de trap op. Lad-y Marlow's ontvangavonden waren altijd Vol, want zij was een zeer populair persoon. Ze was de vrouw van een v i s- cou,nt, rijk, bijna nog jong, cn zeer goedhartig. Jonge meisjes aanbaden haar en de mama's maakten haar hel hof: want men mompelde dat de laatste drie jaar de beste huwelijken tot stand ge komen waren onder bescherming van Lady Marlow en dat de beste kans voor een jong meisje was Lady Marlow lot vriendin te hebben. Het waal een kleine vrouw met een prettig gezicht, een paar heldere oogen, die veel doorzagen pn een tong, die soms verschrikkelijk vrij1- moedig en oprecht was. Zij Blond vlak aan Öe^f fngang vïx den EEN ZEEUTVSCH COMITÉ VOOR HUL DIGING VAN KONING ALBERT. Ondergeteckenden hebben dezer dagen een Provinciaal Comité gevormd als af- deeling van hét Nationaal Comité tot aanbieding van een huldeblijk aan H.H.M.M. den Koning en de Koningin ,'der Belgen, teneinde in de personen dezer vorsten het geheele Belgische Volk te eeren ea te huldigen. Dit Coni'ló heeft zich geconstitueerd tijdens cn ondanks de verspreiding der alarmeercade berichten omtrent Bel gische annexatieplannen en andere/ eischen, indruischende tegen Nederlands belangen en rechten, immers kunnien der gelijke geruchten en niet-officieele uitin gen de bewondering niet verzwakken! en wegnemen welke de taaie weerstand der Belgische regeering en bevolking tijdens de moeilijke oorlogsjaren zoo terecht heeft opgewekt. Tegelijk echter wensehen ondergetee* kenden als Ncdertandsche Staeatsburgers en inwoners van Zeeland eens en vooral uitdrukkelijk te verklaren dat van hen geene verdere stappen tol geld inzameling vo-or een huldeblijk zijn te verwachten, zoolang de politieke situatie niet is opgeklaard en zoolang hiel duidelijk zal zijn gebleken dat de Belgische Regeering en de groote meerderheid van het Belgische Volk wars is van alle ongerechtvaardigde aanspra ken en uitoefening van dwang op ons' Vaderland Niemand ;n binnen- of builenjand mag oiok maar een enkel oogenblik de ge dachte koesteren dat anti-nationale ge voelens dil Comité bezielen, waar het zich slecbls ten doel stelt eer ie bei wijzen aan dc door de Belgen beloonde vaderlandsliefde en hunne weerkracht tegen onrechtvaardig geweld, immers daarnaast vorderen wij van onze Zuide lijke Buren met recht de volledige eer biediging van de onaantastbaarheid van ■ons eigen Vaderland. België heeft met bewonderenswaardige geestdrift naar de wapenen gegrepen om den aangetaste^ Vaderland-chen bodem te verdedigen tegen een veelvoudige overmacht en heeft jaren van bitter lijden doorgemaaktheeft tal van dappere en bekwame zonen ver loren en ging gebukt ónüer onzegbaar! leed, verspreid over het geheele land. Toch behield hel volk zijn veerkraclit ten einde toe en bevocht met zijne bondgenooten de zege, heroverde zijn grondgebied en dwong eerbied en be wondering af over de geheele wereld. Dit alles kunnen en mogen wij «iet vergeten, ook niet in deze dagen en wij hopen dan ook van harte dat »poe- d)g hel dreigend onweer zal zijn af- geacven en wij onze sympathie weer1 vrijelijk en waarachtig zullen kurOncn; laten uitgaan naar het volk over ortee Zuidergrenzen en dan zal ons Comité zich wenden tot de bevolking van Zee land met het verzoek mede te werken aan een Nationaal Huldeblijk aan het Belgische Koningspaar. Moge dat tijdstip niet verre meer zijn, immers wij kunnen ons niet wel voor stellen dat het Belgische Volk met zou begrijpen dat dezelfde gehechtheid aan Vaderland, vrijheid en recht, ook in ons vrik woont, dat nimmer in de geschiede nis het aantal zijner vijanden heeft ge leld en wier Vorstin in het wapen voert de fiere woorden „Je Mainliendrai"'. \dema Zijlstra, Notaris, IJzendijke, J. van Boven, Belgisch Consul. Vlissinr gen; J A de Bruijne, lid Prov Staten, Zierikzee.; Mr. J. F. van Dcinse, Advo caat en Procureur, Middelburg; Mr. P. Dieleman, lid Prov. Staten, Middelburg; A. H. van Dijk, Pastoor, Eede, S Hage, Burgemeester, Bruiuisse; H. J. G. Hart man, Referendaris Prov. Griffie. Mid delburg; Mevr. Iloegen van Hoogelande —Davis, Sero.oskerkeN. J. Imandt, On derwijzer, Sluiskil; L. G. James, Notaris, Sluis; J. A Neteson, Burgemeester, IJzen dijke, J G Nieuwenhuijzen, Burgemees ter, Schorr-, J. G van Niftrik. lid Próv. Staten, Vlissingen; J. D. Noske, Rijks ontvanger, Tholen, J. N. Pattist. Ned4 Herv. Predikant, Aardenburg: D. L. H. salon haar gasten te ontvangen, en gaf Sir Jordan de hand en een glimlachje/, zooals ze dien avond aan honderd andere menschen gegeven had; zij deed liet zon der te gapen of zelfs vermoeid te lijkeni, ofschoon haar voelen pijn deden, haar hoofd pijn deed alles haar pijn deed. Men heeft veel medelijden, en dal vér- dienen ze ook, met arme menschen die nard werken moeten dokwerkers, win kelknechts, spoorbeambten en koetsiers, maar niemand denkt er aan een werksta king op touw te zetten onder de vreeselijk hard afgewerkte leden der beschaafde ge zelschappen. Denk eens even aan. Lady Marlow had dien dag even hard gewerkt als allr an dere vrouwen in Londen. Zij w'as vroeg opgestaan Om haar brieven te lezeu en te beantwoorden en toch was zij dien mor gen niet voor drie uur naar bed gegaan. Zij had den voormiddag besteed aan het openen van een Iiefdadigheidsbazar, had 's middags zes visités gemaakt, had bij een vervelend diner aan het hoofd van de tafel gezeten en nu, op een oogenblik dat de meeste menschen naar bed zijni cn slapen, stond rij tussclien de warme salons en de tochtige trap handjes! te^ geven en te glimlachen als een mandarijn tegen een massa menschen waarvan zij de meesten nauwelijks kende en van wie het haar niets kon schelen of zij ze ooit in haar teyen weerzag. En toch waren van Raalfe, Directeur Waterleiding, Vlis- singen; Mevr van Regteren Altena— MoUerus, Middelburg; A. van Rompu, lid van Gedeput. Staten, Terneuzxsi; Mevr. Sprenger—Duncan, Domburg; Mr. 1. H. Stieger, Advocaat en Procureur, GoeS; Mevr. van Voorthuijsen—von Stein Cal- lenfels, Domburg; F. van Waesberghe, Burgemeester, Hulst. KUNST EN WETENSCHAPPEN De Kamerleden Duyraaer van Twist, Snoeck Henkemans, A. P Staalman, Van der Voort van Zqp, Van Vuuren en Schou ten hebben een amendement ingediend om den post op de art. 274 van Hoofd stuk Va met f 10.000 te verminderen, teneinde de subsidie aan de Neder! Opera niet toe te staan. „Steenconstruclies" Voior ons ligt een lijvig, keurig gebon den boek. uitgegeven door de N V. Uitgeversmaatschappij v.li van Mantgem Dc Does te Amsterdam. Het is het werk ..Steeuconslructies" door L. Zwïere en J P Miera», architecten, een vervolg op „Hou'constructies" van eerstgenoemde. Beide üeelen te zamen vormen een Hand boek der burgerlijke bouwkunde, een waar Nederlandsch Standaardwerk. In dit werk wordt een uitstekend, ook voor leeken grotendeels begrijpelijk, overzicht gegeven van de baksteenoonslructies, terj wijl ook de fabricage van dc baksteen zelfs vrij uitvoerig is behandeld. Hol gelxeel wordt verduidelijkt en toe gelicht door een groot aantal figuren cn platen, waaronder zeer fraaie, b.v van het monumentale Vereenigingsgebouw van den tend van minder marmeperson'eel le Helder, het Scheepvaarlhuis tc Am sterdam, enz Een uitstekend boek, zoo wel voor de practijk als voor onderwijs inrichtingen én leeken, die ook oeps willen v/o'en hoe een gebouw in elkaaV zit R ECHTZAK EN. Arr.-Rechlbank te Middelburg. Voor de rechtbank le MiJdelburg werd Vrijdag legen J. M., 's-Heer Arendskerke, welke vrouw onder 's-IIeer Srendskcrke 12 K.G. tarwebloem vervoer.!'-, t 10 of 10 dagen gevorderd. Eveneens wegens verboden vervoer werd gevorderd tegen J. B. uil Hans- weert f 10 of 10 dagen; H. C. uit Goes f 35 of 25 dagen, M. W'. uil Hansweert f 15 of 15 dagénP. v d V, Hansweert. f 10 of 10 dagen, A. v. S., Dordrecht, f 10 of 10 dagen, L. K., s-IIeer Arendv- kerke, f 10 of 10 dagen, M. M. en W. G, beiden 's-Heerenhoek, f 20 of 20 dagen, A. V. en A. v. D te Grauw, f 10 of 10 dagen; W. W., Nieuwdorp, f 20 of 20 dagen, X. v. D Zaamslag, f 25 of 25 da gen en J. v. D., Hoek, f 40 of 40 dagen Wegens heling van vleesch, dat van de militairen was ontvreemd, werd tegen V. L. G. uit Sluis 14 dagen gevorderd en tegen W. A. V. uit Nieuwvliet wegens hef doodschieten van een hond f 50 of 50 dagen. De landbouwer W. A. K. uit Kaeplle was wegens zonder vergunning van den burgemeester verhouwen van 22 H.A. met wijnpeenzaad door den kanton rechter te Goes veroordeeld tot f 200 of 90 dagen. Bekl. was in liooger beroep gekomen van dit vonnis. Als getuige deskundige werd gehoord de heer C. Stevens, rijkslandbouwlee- raar te Goes. Na het hooren van dezen getuige, wees de officier er op, dat de bur gemeester niet direct bekl. gezegd heeft, dal hij in geen geval wijnpeenzaad mocht verbouwen, en hem zelfs nog hielp bij het invullen van een schrifte lijke aanvraag, was dit niet het geval dan zou f 200 nog niet voldoende zijn. er jonge meisjes, lieve, onschuldige, ion- wetende meisjes die pas voor liet eerst uitgingen of gelanceerd werden, die Lady Marlow benijdden en wier groote eer zucht het was met een visicount le trouwen en haar na te volgen. Lady Marlow "knikte en glimlachte te gen Sir Jordan en zag hem een oogenblik goed aan met haar heldere, scherpe oogen. „Heel aardig van u om te lcomen!" zei !ze, terwijl ze zich gereed maakte den volgenden gast le ontvangen. „U heeft een drukken avond gehad hoor ik, en uw faam gaat de salons al rond." Sir Jordan boog en glimlachte met be leefde dankbaarheid voor de vriendelijke woorden en begaf zich naar liet gezel schap. Zijn komst werd opgemerkt, man nen knikten en schoone vrouwen glim lachten hem toe toen hij passeerde en menig meisjeshart klopte luid van eer zuchtig verlangen; want Sir Jordan was millionair, de opkomende man van den dag en zijn vrouw zou een hooge positie hebhen en een machtig persoon zijn in het land. Hier en daar even stil staande om een woord te wisselen met den eea of den onder, liep Sir Jordan de geheele volle kanier rond en keerde terug naar de deur om heen te gaan toen een jong meisje binnentrad. Hij bleef 6taan, ging een weinig aehteruft en wachtte. (W'OrÖt vervolgd),.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1918 | | pagina 5